Európai Bizottság > EIH > Jogi hivatások > Portugália

Utolsó frissítés: 20-11-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Jogi hivatások - Portugália

A frissitett változat megtekinthetö português
 

TARTALOMJEGYZÉK

1. BÍRÁK 1.
2. ÁLLAMÜGYÉSZEK 2.
3. ÜGYVÉDEK (ADVOGADOS) 3.
4. JOGI ÜGYNÖKÖK (SOLICITADORES) 4.
5. VÉGREHAJTÁSI ÜGYNÖK (SOLICITADOR DE EXECUÇĂO) 5.
6. KÖZJEGYZŐK 6.
7. IKTATÓK (CONSERVADORES) 7.
8. BÉKEBÍRÁK (JUÍZES DE PAZ) 8.
9. IGAZSÁGÜGYI TISZTVISELŐ (OFICIAL DE JUSTIÇA) 9.

 

1. BÍRÁK

A bírák feladata az igazságszolgáltatás és a jogi döntések végrehajtásának biztosítása.

A portugál bírói testület – a portugál bíróságok egyedüli bírói szerve – a Legfelsőbb Törvényszék bíráiból (hivatalos címük a conselheiros), a fellebbviteli bíróságok bíráiból (hivatalos elnevezésük a desembargadores) és más bírákból áll.

A közigazgatási és adózási területek bírái egyetlen testületet alkotnak.

A hivatásba történő belépés azon teljes körű politikai és polgári jogokkal rendelkező portugál állampolgárok előtt áll nyitva, akik a versenyen alapuló belépési eljárás megkezdésekor már legalább két éve jogi fokozatot szereztek egy portugál egyetemen, vagy olyan tudományos képesítéssel rendelkeznek, amely a nemzeti jog szerint egyenértékű a jogi fokozattal, sikeresen vettek részt képzési kurzusokon és azok kiegészítésein, és megfelelnek a közhivatalba történő kinevezés egyéb jogi követelményeinek.

A bírósági bírák kinevezése a Legfelsőbb Bírói Tanács (Conselho Superior da Magistratura) feladata, amely ugyancsak felelős ezen bírák megbízásáért, áthelyezéséért és előléptetéséért, valamint a fegyelmi jogkörnek a törvény által előírt módon történő gyakorlásáért.

A közigazgatási és adóügyi bíróságok bíráinak kinevezése, megbízása, áthelyezése és előléptetése, valamint a rájuk vonatkozó fegyelmi eljárások a megfelelő Legfelsőbb Tanács (Conselho Superior) feladatai közé tartoznak.

A másodfokú törvényszékek bíráit az első fokú bíróságok bírái közül választják önéletrajzok benyújtásán alapuló verseny keretében, amelynek során a kiválasztás az érdemeken alapul.

Lap tetejeLap teteje

A Legfelsőbb Törvényszékbe való bejutás ugyancsak az önéletrajzok benyújtásán alapuló verseny keretében történik, és bírák, államügyészek és a jogi hivatás érdemekkel rendelkező egyéb tagjai előtt áll nyitva.

A bírák kizárólag az alkotmány és a törvény alapján hozzák meg ítéleteiket, nem vonatkozik rájuk semmilyen rendelet vagy utasítás, kivéve az alsóbb fokú bíróságoknak azt a kötelezettségét, hogy tiszteletben kell tartaniuk a fellebbezés során a felsőbb bíróságok által meghozott döntéseket. A törvényeknek történő engedelmesség magában foglalja a jogi precedensek tiszteletben tartását, még akkor is, ha alkalmazásuk nem kifejezetten a precedenshez kapcsolódó helyzetekre történik.

A törvényben leírt eseteket kivéve a bírákat nem lehet áthelyezni, felfüggeszteni, nyugdíjazni vagy hivatalukból eltávolítani, és a hivataluk gyakorlása közben előforduló ügyek következtében polgári jogi, büntetőjogi vagy fegyelmi felelősséggel csak a törvényben leírt módon tartoznak. Polgári jogi felelősség csak az állam által a bíró ellen indított perben merülhet fel szándékos kötelességszegés vagy súlyos vétség esetén és csak azt követően, hogy az elsődleges felelősséget az állam magára vállalta.

2. ÁLLAMÜGYÉSZEK

Az Államügyészi Hivatal ügyészei a felelősek az állam képviseletéért, a törvény által lefektetett érdekek védelméért, a szuverén hatalmat gyakorló szervek által meghatározott büntetőjog végrehajtásában történő részvételért, valamint a büntetőeljárásnak a jogszerűség és a demokratikus jogállamiság megvédésének alapelvével összhangban történő lefolytatásáért.

Lap tetejeLap teteje

A bírósági bírák hivatalának gyakorlásával kapcsolatban a fentiekben részletezett követelmények az államügyészekre is vonatkoznak. A külföldiek el vannak tiltva ennek a szerepkörnek a gyakorlásától.

Az Államügyészi Hivatal ügyészeinek kinevezése a Legfőbb Államügyészi Hivatal feladata. Ugyanez vonatkozik az ügyészek megbízására, áthelyezésére, előléptetésére, valamint a velük kapcsolatos fegyelmi jogkör gyakorlására.

Az Államügyészi Hivatal ügyészei a bíróságokon dolgozó kollégáik párhuzamos testületét képezik, de tőlük függetlenek és autonómok.

Az ügyészek hierarchiába szervezett felelős jogi tisztviselők; és a törvény által előírt eseteket leszámítva nem helyezhetők át, függeszthetők fel, nyugdíjazhatók, vagy távolíthatók el hivatalukból.

3. ÜGYVÉDEK (ADVOGADOS)

Az ügyvédek jogi fokozattal rendelkező független szakemberek, akik a törvény előtt képviselik ügyfeleiket, és jogi tanácsokat nyújtanak szakmai alapon és fizetség ellenében.

Csak a megfelelő Szövetségben nyilvántartott ügyvédek és próbaidős ügyvédek gyakorolhatják hivatásukat, és (különösképpen) képviselhetik ügyfeleiket a törvény előtt, vagy adhatnak jogi tanácsokat fizetett független szakemberekként. A fentiek nem vonatkoznak a jogi ügynökökre (Solicitadores), akik saját szakmai szövetségükben vannak nyilvántartásba véve, és akiknek saját különleges jogállásuk van. Jogi tanácsnak jogi fokozattal rendelkező közhivatalt betöltő, vagy alkalmazotti minőségben működő személyek által történő nyújtása esetén nem szükséges a Portugál Ügyvédi Szövetség által történő nyilvántartásba vétel, feltéve, hogy a jogi tanácsot a magánszemély munkáltatójának nyújtják. Az egyetemek jogi karainak kizárólag írásos jogi véleményt nyújtó tanárai nem minősülnek gyakorló ügyvédnek, ezért számukra nem is előírás a Szövetség által történő nyilvántartásba vétel.

Lap tetejeLap teteje

A nyilvántartásba vétel előfeltétele a letöltött próbaidő, noha a jogtudományi fakultások tanárai és korábbi tanárai, valamint a jogi doktorátussal rendelkezők mentesülnek ezen kötelezettség alól.

A Portugáliában jogi fokozatot szerzett külföldi állampolgárokat a portugál állampolgárokhoz hasonlóan szintén nyilvántartásba veheti a Portugál Ügyvédi Szövetség, feltéve, hogy az állampolgárságuk szerinti ország azonos jogokat biztosít a portugál állampolgároknak.

Az Európai Unió megfelelő tagállamában az alábbi szakmai elnevezés szerint szakmai tevékenység folytatására feljogosított személyeket Portugáliában is ügyvédnek ismerik el, akik ezért jogosultak ebben a hivatásban történő működésre: Belgiumban: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt; Dániában: Advokat; Németországban: Rechtsanwalt; Görögországban: δικηγόρος; Spanyolországban: Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu; Franciaországban: Avocat; Írországban: Barrister/Solicitor; Olaszországban: Avvocato; Luxemburgban: Avocat; Hollandiában: Advocaat; Ausztriában: Rechtsanwalt; Finnországban: Asianajaja/Advokat; Svédországban: Advokat; és az Egyesült Királyságban: Advocate/Barrister/Solicitor.

E szakemberek bármelyike működhet Portugáliában úgy, hogy megtartja hivatásának eredeti (az érintett ország hivatalos nyelvén kifejezett) megnevezését, és megjelöli azt a szakmai szervezetet, amelyhez tartozik, vagy azt az illetékességi kört, amelyben származási országának törvénye szerint ügyvédi gyakorlatát folytathatja. Portugál bíróságokon jogi képviseletre és megbízásra azonban csak az Európai Unióból érkező és saját eredeti szakmai megnevezésük alatt működő ügyvédek vállalkozhatnak egy olyan ügyvéd iránymutatása mellett, aki tagja a Szövetségnek. Az Európai Unióból érkező ügyvédek ugyancsak működhetnek Portugáliában az Advogado megnevezés alatt, feltéve, hogy őket a Portugál Ügyvédi Szövetség előzetesen nyilvántartásba vette.

Lap tetejeLap teteje

Az Európai Unióból érkező és saját eredeti szakmai megnevezésüket használó ügyvédek számára Portugáliában megengedett szakmai szolgáltatások ügyvédként történő eseti nyújtása, erről azonban a Portugál Ügyvédi Szövetséget előzetesen értesíteni szükséges.

Az Európai Unióból érkező és saját származási helyük szerinti szakmai cím alatt portugál területen állandó ügyvédi gyakorlatot létesíteni kívánó ügyvédek esetében szükséges a Portugál Ügyvédi Szövetség által történő előzetes nyilvántartásba vétel. A nyilvántartásba vételhez be kell mutatni a származási tagállamban ügyvédi gyakorlat folytatására feljogosító igazolást, valamint egy olyan további igazolást, amely bizonyítja, hogy büntetőjogi vagy fegyelmi eljárás miatt nem került sor ennek a jognak a felfüggesztésére. Ezeknek a dokumentumoknak a bemutatását olyan ügyvédektől is meg lehet követelni, akik a fentebb leírt módon nyújtanak tanácsadói szolgáltatásokat.

Az ügyvédek rendelkeznek a feladatuk gyakorlásához szükséges mentességgel.

Az ügyvédek részt vesznek az igazságszolgáltatásban és (a törvényben meghatározott kivételektől eltekintve) kizárólagos kompetenciával rendelkeznek a felek teljes diszkréció melletti képviseletére úgy, hogy kizárólag a törvényesség és a szakmai etika szabályainak kell megfelelniük. Az igazság és a törvény szolgáiként bizonyítaniuk kell, hogy méltóak arra a megbecsülésre és felelősségre, amely szerepkörükkel jár együtt. Hivatásuk gyakorlása során mindenkor teljes függetlenséget és objektivitást kell tanúsítaniuk, és szerepkörüket kizárólag szakmai feladatok elvégzésére használhatják fel, teljes körűen betartva a törvény által előírt, valamint a szokásokból, a gyakorlatból és a hagyományból fakadó kötelezettségeket.

Lap tetejeLap teteje

Az ügyvédi hivatás összeegyeztethetetlen bármely olyan tevékenységgel vagy szerepkörrel, amely csorbítja a függetlenséget és a hivatás méltóságát. Esetünkben a Portugál Ügyvédi Szövetség alapszabálya sorolja fel azokat a tevékenységi köröket, amelyek összeegyeztethetetlenek az ügyvédi hivatás gyakorlásával.

Kötelező ügyvédet igénybe venni olyan polgári jogi ügyekben, amelyekben a perérték meghaladja a 3740,98 eurót, valamint (a kereset értékétől függetlenül) olyan esetekben, amelyekben a fellebbezés mindenkor megengedett, továbbá a felsőbb bíróságok elé vitt fellebbezési és egyéb ügyekben.

4. JOGI ÜGYNÖKÖK (SOLICITADORES)

A jogi ügynökök (Solicitadores) olyan független szakemberek, akik fizetség ellenében jogi ügyekben képviselik ügyfeleiket.

A jogi ügynöki hivatás gyakorlásához szükséges a megfelelő egyesület által történt nyilvántartásba vétel, valamint a próbaidő letöltése, amelynek célja, hogy megismertesse a gyakornokokat a leggyakoribb jogi aktusokkal, valamint a hivatással együtt járó jogokkal és kötelezettségekkel.

Ezen előzetes képzés sikeres befejezésén túlmenően a Jogi Ügynökök Kamarájában (Câmara dos Solicitadores) történő nyilvántartásba vételhez még a következő képesítések, illetve feltételek teljesülése szükséges: a) portugál vagy európai uniós állampolgárság; b) jogi fokozat vagy jogi ügynöki diploma megléte, a Portugál Ügyvédi Szövetség általi nyilvántartásba vétel tilalma, vagy (más európai uniós államok állampolgárai esetében) olyan jogilag előírt tudományos és szakmai képesítések megléte, amelyek feljogosítanak a hivatásnak a származás szerinti országban történő gyakorlására.

Lap tetejeLap teteje

Feladatuk végzése során a jogi ügynökök bármely bírósági vagy állami szervhez folyamodhatnak nem bizalmas és nem titkos aktákba, könyvekbe vagy dokumentumokba történő betekintést kérve, és ügyvédi meghatalmazás bemutatása nélkül kérhetik igazolások kiadását.

Ha egy bírói körzetben nincsen ügyvéd (advogado), akkor a jogi ügynök is képviselheti az ügyfelet. A jogi ügynök még olyan esetekben is nyújthat be jogi kérdéseket nem érintő kérelmeket, ha ügyvéd igénybe vétele egyébként kötelező. Az olyan ügyekben, amelyekben nem szükséges ügyvéd igénybe vétele, a feleket szabadon képviselheti jogi ügynök is.

5. VÉGREHAJTÁSI ÜGYNÖK (SOLICITADOR DE EXECUÇĂO)

A végrehajtási ügynökök számukra előírt végrehajtási feladatokat, valamint más jogilag meghatározott kötelezettségeket látnak el. Bírósági közvetítőként ugyancsak eljárnak.

A végrehajtási ügynökként történő működéshez a solicitador-nak az alábbi ismérveknek kell megfelelnie:

 1. az utolsó öt évből hármat a jogi ügynöki hivatásban töltött el;
 2. esetében a jogi ügynök tevékenységével kapcsolatban fentebb említett, és a jogosultságot kizáró tényezők egyike sem áll fenn;
 3. jogi ügynökként történő működése során a bírságot leszámítva más fegyelmi szankció nem fordult elő ellene;
 4. az előző öt év folyamán letette a végrehajtási ügynökök képzési kurzusának záróvizsgáit;
 5. ha az adott személy a múltban végrehajtási ügynökként dolgozott, a nyilvántartásba vétel lejártát követő öt éven belül folyamodott az ismételt nyilvántartásba vételért úgy, hogy a hivatásba történő ismételt belépését a regionális etikai bizottság kedvező véleménnyel támasztotta alá, és;
 6. rendelkezik azokkal a minimális szervezeti és számítógépes ismeretekkel, amelyeket a Közgyűlés által jóváhagyott szabályok előírnak.

 A végrehajtási ügynökként működő személyekre a jogi ügynökökre vonatkozó szabályok érvényesek.

Lap tetejeLap teteje

A végrehajtási eljárásban a végrehajtó szerepét a Solicitador de execução játssza, akit a végrehajtás elvégzésére a hitelezőnek kell kineveznie. Olyan esetekben, amikor a hitelező nem nevezett ki végrehajtót, vagy a kinevezés eredménytelen volt, a kinevezés a titkár feladata.

Hacsak a törvény másképpen nem rendelkezik, a bíró ellenőrzése mellett a végrehajtási ügynök a felelős a végrehajtással kapcsolatos összes hivatalos lépés elvégzéséért, beleértve a dokumentumok, az értesítések és a kiadmányok kiszolgáltatását.

A végrehajtási ügynök feladatát a hitelező vagy a titkár által a körzetben vagy a csatlakozó körzetekben nyilvántartott ügynökök közül kiválasztott Solicitador de execução látja el. Ha ilyen nem áll rendelkezésre, akkor a feladatot az azonos bírósági terület egy másik körzetében nyilvántartott ügynök közül a fenti felek által kiválasztott Solicitador de execução látja el. Ha a területen nincs végrehajtási ügynök, vagy pedig olyan egyéb okok állnak fenn, ami miatt nem lehet végrehajtási ügynököt találni, akkor ezt a szerepkört – a végrehajtási ügynököknek kifejezetten fenntartott feladatok kivételével – egy jogi tisztviselő (oficial de justiça) látja el.

6. KÖZJEGYZŐK

Jogi meghatározás szerint a közjegyzők olyan ügyvédek, akiknek a szakmai minőségben készített írásos dokumentumait közhitelesnek lehet elfogadni. Ugyanez a meghatározás hozzáteszi, hogy a közjegyzők olyan közhivatalnokok, akik dokumentumok hitelesítésével és megőrzésével foglalkoznak, és egyben olyan szakemberek is, akik függetlenül és pártatlanul járnak el, és akiket az érintett felek szabadon választhatnak. A közjegyzők szerepének nyilvános jellege azonban egyúttal elválaszthatatlan is e szerep privát jellegétől.

Lap tetejeLap teteje

A közjegyzői hivatás gyakorlásának előfeltétele a Közjegyzők Szakmai Egyesülete által történő nyilvántartásba vétel. Ez az egyesület teljesen független az államtól és feladata a szakmai tagok képviselete.

A közjegyzői iroda létrehozására szóló engedélyeket nyílt versenyeljárást követően az igazságügyi miniszter rendelete hagyja jóvá. Egy közjegyző csak egy engedéllyel rendelkezhet. Az olyan engedéllyel rendelkező közjegyzők, akik vállalják, hogy legalább két évig egy érintett városi területen gyakorolják hivatásukat, ezen időszak alatt más egyéb engedélyért nem folyamodhatnak.

A közjegyző által hitelesített dokumentumokat hitelesnek lehet elfogadni.

A közjegyző igénybevétele gyakran kötelező. Mindig ez a helyzet például akkor, amikor a törvény előírja, hogy egy jogi aktust közokiratba kell foglalni.

7. IKTATÓK (CONSERVADORES)

Az iktatók olyan köztisztviselők, akik bizonyos jogi helyzetek kiadmányok útján történő nyilvántartásba vételéért felelősek.

A hivatásba történő belépés feltételei közé tartoznak egy portugál egyetemen megszerzett jogi fokozat vagy egy ezzel egyenértékű tudományos képesítés, valamint a közszolgálati jogviszony esetében előírt általános követelményeknek történő megfelelés. A jelölteknek portugál állampolgároknak kell lenniük, kivéve akkor, ha konkrét törvény vagy nemzetközi egyezmény alapján mentesítés áll fenn.

A Conservador alapvetően a nyilvántartások vezetéséért felelős.

A nyilvántartásba veendő dokumentumokat tekintve feladataik közé tartoznak a megfelelő törvények betartásának ellenőrzése, valamint annak biztosítása, hogy a bennük szereplő jogok helyesen kerültek megfogalmazásra, és megfelelnek a nyilvántartásba vétellel kapcsolatban jogilag előírt szabályoknak.

Lap tetejeLap teteje

A portugál jog meghatározza azoknak az eseteknek a számát, amelyek esetében szükség van az iktató által történő nyilvántartásba vételre.

Ezen esetek közé tartoznak többek között a születés, az apaság, az örökbefogadás, a házasság, a haláleset, valamint a társaságok alapítása, továbbá az ingatlanok, a gépjárművek, a hajók és a repülőgépek jogi helyzetét érintő ügyek.

Kötelező iktatót igénybe venni olyan esetekben, amikor egy konkrét tény nyilvántartásba vételi kötelezettség alá esik.

8. BÉKEBÍRÁK (JUÍZES DE PAZ)

A békebírák olyan szakemberek, akiknek a feladata a hozzájuk utalt ügyekben jogi vagy méltányossági alapokon nyugvó ítéletek meghozatala, amelyet megelőzően azonban meg kell kísérelniük a békéltetést.

A békebírává válni kívánó jelölteknek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

 1. portugál állampolgárság;
 2. jogi fokozat birtoklása;
 3. 30 év feletti életkor;
 4. a polgári jogi és politikai jogok teljes körű gyakorlása;
 5. büntetlen előélet, jogellenes cselekedet miatti büntetőeljárás általi érintettség hiánya;
 6. egyéb köz- vagy magántevékenység tilalma; illetve bármely ilyen tevékenység azonnali feladása a békebírói szerepkör felvételekor.

A békebírákat saját illetékes tanácsuk (Conselho de Acompanhamento da Criação e Instalação dos Julgados de Paz) nevezi ki egy éves időtartamra, amely maximum három évig meghosszabbítható.

A békebírának nem szükséges szigorú jogi ismérveket alkalmaznia, és a felek beleegyezésével döntéseket méltányossági alapon is meghozhat olyan esetekben, amikor a perérték nem haladja meg az 1870,49 eurót.

9. IGAZSÁGÜGYI TISZTVISELŐ (OFICIAL DE JUSTIÇA)

Az igazságügyi tisztviselő olyan közhivatalnok, aki a bíróság titkárságán, vagy az államügyész irodájában dolgozik.

A szerepkör a hivatalnoki kategória függvényében változik, a kötelezettségeket pedig terjedelmes és részletes lista tartalmazza. Ezek a feladatok általában az érvényben lévő szabályozással összhangban lévő esetek normál ügymenetéhez szükséges jogi aktusokhoz járulnak hozzá és különösen a kérelmek befogadásával és kezelésével, az aktáknak a bírákhoz döntéshozatalra történő benyújtásával, a bírói döntések végrehajtásával, a vizsgálati jelentések és ítéletek elkészítésével, a dokumentumok és értesítések kiszolgáltatásával, valamint a bírósági díjak beszedésével kapcsolatosak.

A kisegítő írnoki (escrivão auxiliar) és igazságügyi ügyintézői (técnico de justiça) szakmai kategóriákba történő feltétel lehetősége azon portugál állampolgárok számára adott, akik elvégezték az Igazságügyi és Oktatási Minisztérium által jóváhagyott szakképzési tanfolyamot.

További információk

További segítség az alábbi webhelyeken érhető el:

 • http://www.stj.pt English - français - português - Legfelsőbb Törvényszék;
 • http://www.conselhosuperiordamagistratura.pt/ português - Legfelsőbb Bírósági Tanács;
 • http://www.tribunalconstitucional.pt/ português - Alkotmánybíróság;
 • http://www.mj.gov.pt/ English - português - Igazságügyi Minisztérium;
 • http://trl.pt/ português - Lisszaboni Fellebbviteli Bíróság;
 • http://www.trc.pt/ português - Coimbrai Fellebbviteli Bíróság;
 • http://www.tre.pt/ English - français - português - Évorai Fellebbviteli Bíróság;
 • http://www.trp.pt/ português - Portói Fellebbviteli Bíróság;
 • http://www.pgr.pt/ português - Államügyészi Hivatal;
 • http://www.itij.mj.pt português - Jogi adatbázisok;
 • http://www.cej.pt/ English - français - português - Jogtudományi Tanulmányok Központja (a portugál bírók képzéséért felelős testület);
 • http://www.dgsj.pt português - Igazságszolgáltatási Főigazgatóság (amely többek között információkat szolgáltat a bíróságok adatairól, illetve területi illetékességéről, és hozzáférést biztosít az igazságügyi tisztviselők oldalához);
 • http://www.gplp.mj.pt/ English - português - Az Igazságügyi Minisztérium Törvénykezéspolitikai és Tervezési Hivatala;
 • http://www.dgrn.mj.pt português - Iktatói és Közjegyzői Szolgáltatások Főigazgatósága;
 • http://www.asjp.pt/ português - Portugál Bírók Szövetsége;
 • http://www.smmp.pt/ português - Államügyészek Szövetsége;
 • http://www.oa.pt/ português - Portugál Ügyvédi Szövetség;
 • http://dre.pt/ português - Online törvénykezési adatbázis (a Portugál Hivatalos Lap 1970. január 1. utáni első sorozatában megjelent törvényeket és jogszabályokat tartalmazza; ugyancsak biztosított a szabad hozzáférés a 2000. január 1. óta kiadott első sorozatban megjelent joganyaghoz is);
 • http://www.solicitador.net/ português - Jogi Ügynökök Szövetsége;
 • http://www.asjp.pt/ português - Igazságügyi Tisztviselők Szövetsége (Funcionários Judiciais);

« Jogi hivatások - Általános információk | Portugália - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 20-11-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság