Euroopan komissio > EOV > Oikeusalan ammatit > Portugali

Uusin päivitys: 17-12-2008
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeusalan ammatit - Portugali

Viimeisimmät päivitykset ovat saatavilla kieliversioina português
 

SISÄLLYSLUETTELO

1. TUOMARIT 1.
2. SYYTTÄJÄT 2.
3. ASIANAJAJAT 3.
4. TOIMISTOASIANAJAJAT 4.
5. ULOSOTTOVIRANOMAISET 5.
6. NOTAARIT 6.
7. REKISTERINPITÄJÄT 7.
8. RAUHANTUOMARIT 8.
9. OIKEUSLAITOKSEN VIRKAMIES 9.

 

1. TUOMARIT

Tuomareiden (juízes) tehtäviin kuuluvat lainkäyttö ja oikeuden päätösten täytäntöönpanon valvonta.

Tuomarikunta – Portugalin tuomioistuinten tuomareiden muodostama yhtenäinen kokonaisuus – koostuu korkeimman oikeuden (Supremo Tribunal de Justiça) tuomareista (joista käytetään ammattinimikettä conselheiros), ylioikeuksien tuomareista (joista käytetään ammattinimikettä desembargadores) ja muista tuomareista.

Myös hallinto- ja vero-oikeuden tuomarit muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.

Tuomariksi voidaan nimittää Portugalin kansalainen, jolla on täysimääräiset poliittiset oikeudet ja kansalaisoikeudet, jolla on ollut portugalilaisen yliopiston myöntämä oikeustieteen tutkinto tai kansallisen lainsäädännön mukaan siihen rinnastettava akateeminen pätevyys vähintään kahden vuoden ajan hakumenettelyn alkaessa, joka on suorittanut hyväksytysti valmennuskurssin ja koeajan ja joka täyttää muut valtion virkamiesten nimittämiselle laissa säädetyt edellytykset.

Korkein tuomarineuvosto (Conselho Superior da Magistratura) nimittää tuomioistuinten tuomarit. Se vastaa myös tuomareiden virkaanasettamisesta, siirtämisestä ja ylentämisestä sekä heihin kohdistuvista kurinpitotoimista laissa säädetyin edellytyksin.

Asianomainen neuvosto vastaa hallinto- ja verotuomioistuinten tuomareiden nimittämisestä, virkaanasettamisesta, siirtämisestä ja ylentämisestä sekä kurinpitotoimista.

Toisen oikeusasteen tuomioistuinten tuomarit valitaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten tuomareiden keskuudesta hakijan pätevyyden ja ansioluettelon perusteella.

Sivun alkuunSivun alkuun

Korkeimman oikeuden tuomarit valitaan ansioluetteloihin perustuvassa avoimessa hakumenettelyssä tuomareiden, syyttäjien ja muiden ansioituneiden oikeusalan ammattilaisten keskuudesta.

Tuomarit tekevät ratkaisunsa yksinomaan perustuslain ja muiden lakien mukaan, eivätkä he ota vastaan käskyjä tai ohjeita. Poikkeuksena on alempien tuomioistuinten velvollisuus noudattaa ylempien tuomioistuinten muutoksenhakumenettelyssä tekemiä ratkaisuja. Lain noudattamisvelvollisuus sisältää velvollisuuden noudattaa ennakkoratkaisuja myös ratkaistaessa tapauksia, joista laissa ei ole erikseen säädetty.

Tuomareita ei voida siirtää, pidättää virantoimituksesta eikä poistaa tai erottaa virasta muuten kuin laissa säädetyissä tapauksissa, ja he voivat joutua siviilioikeudelliseen, rikosoikeudelliseen tai kurinpidolliseen vastuuseen vain viranhoidossa tapahtuneen ja laissa tarkemmin määritellyn seikan nojalla. Siviilioikeudellinen vastuu voi syntyä ainoastaan valtion tuomaria vastaan nostamalla kanteella, jonka perusteena on virkavelvollisuuden rikkominen tai vakava virkavirhe, kun valtio on ottanut asiassa ensisijaisen vastuun.

2. SYYTTÄJÄT

Syyttäjien (magistrados do Ministério Público) tehtävänä on edustaa valtiota, puolustaa laissa vahvistettuja etuja, osallistua itsenäisten elinten määrittämän kriminaalipolitiikan harjoittamiseen, ajaa rikoskanteita laillisuusperiaatteen mukaisesti ja puolustaa kansanvaltaisesti säädettyjä lakeja.

Syyttäjien viranhoitoon sovelletaan samoja vaatimuksia kuin tuomareiden viranhoitoon.

Sivun alkuunSivun alkuun

Syyttäjäksi ei kuitenkaan voida nimittää ulkomaan kansalaista.

Tasavallan syyttäjälaitos (Procuradoria-Geral da República) nimittää syyttäjälaitoksen virkamiehet. Se vastaa myös näiden virkaanasettamisesta, siirtämisestä ja ylentämisestä sekä kurinpitotoimien toteuttamisesta.

Syyttäjäkunta on tuomarikunnan kanssa rinnakkainen kokonaisuus sekä siitä riippumaton ja itsenäinen.

Syyttäjät ovat vastuullisia ja osa oikeuslaitoksen hierarkiaa, eikä heitä voida siirtää, pidättää virantoimituksesta eikä poistaa tai erottaa virasta muuten kuin laissa säädetyissä tapauksissa.

3. ASIANAJAJAT

Asianajajat (advogados) ovat oikeustieteen tutkinnon suorittaneita vapaan ammatin harjoittajia, jotka edustavat päämiestään tuomioistuimessa ja antavat oikeudellista neuvontaa ammattimaisesti ja korvausta vastaan.

Ainoastaan asianajajat ja auskultoivat asianajajat, joilla on voimassa oleva Portugalin asianajajaliiton (Ordem dos Advogados) jäsenyys, voivat toimia asianajajina ja erityisesti edustaa päämiestään tuomioistuimessa tai antaa oikeudellista neuvontaa vapaan ammatin harjoittajana korvausta vastaan. Poikkeuksena ovat omaan ammatilliseen yhdistykseensä kuuluvat toimistoasianajajat (solicitadores) heidän omassa perussäännössään määrätyin ehdoin. Jos oikeustieteen tutkinnon suorittaneet antavat oikeudellista neuvontaa valtion virkamiehinä tai työntekijöinä, heidän ei tarvitse kuulua asianajajaliittoon silloin, kun neuvontaa annetaan omalle työnantajalle. Oikeustieteellisten tiedekuntien opetushenkilöstön jäsenten, jotka vain antavat kirjallisia oikeudellisia lausuntoja, ei katsota harjoittavan asianajotointa, eikä heidän siten tarvitse kuulua asianajajaliittoon.

Sivun alkuunSivun alkuun

Asianajajaliiton jäsenyys edellyttää auskultoinnin suorittamista, mutta oikeustieteellisten tiedekuntien nykyiset tai entiset professorit ja oikeustieteen tohtorit on vapautettu tästä vaatimuksesta.

Portugalissa tutkinnon suorittanut ulkomaan kansalainen voi liittyä asianajajaliittoon samoin ehdoin kuin Portugalin kansalainen, jos maa, jonka kansalainen hän on, myöntää vastaavan oikeuden Portugalin kansalaiselle.

Portugalissa tunnustetaan asianajajaksi – jolla on lupa harjoittaa kyseistä ammattia – henkilö, joka on Euroopan unionin jäsenvaltiossa saanut luvan ammatin harjoittamiseen jollakin seuraavista ammattinimikkeistä: Belgiassa: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt; Tanskassa: Advokat; Saksassa: Rechtsanwalt; Kreikassa: δικηγόρος; Espanjassa: Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu; Ranskassa: Avocat; Irlannissa: Barrister/Solicitor; Italiassa: Avvocato; Luxemburgissa: Avocat; Alankomaissa: Advocaat; Itävallassa: Rechtsanwalt; Suomessa: Asianajaja/Advokat; Ruotsissa: Advokat; Yhdistyneessä kuningaskunnassa: Advocate/Barrister/Solicitor.

Tällainen henkilö voi harjoittaa asianajotointa Portugalissa käyttämällä asianomaisella virallisella kielellä olevaa alkuperäistä ammattinimikettään sekä mainitsemalla sen ammatillisen yhdistyksen, johon hän kuuluu, tai sen lainkäyttöalueen, jolla hänellä on oikeus toimia kotivaltionsa lain mukaisesti. Kuitenkin vain sellaiset Euroopan unionissa toimiluvan saaneet asianajajat, jotka harjoittavat ammattia alkuperäisellä ammattinimikkeellään Portugalin asianajajaliittoon kuuluvan asianajajan ohjauksessa, voivat avustaa tai edustaa päämiestään portugalilaisissa tuomioistuimissa. Euroopan unionissa toimiluvan saaneet asianajajat voivat myös harjoittaa ammattiaan Portugalissa nimikkeellä advogado liittymällä ensin Portugalin asianajajaliittoon.

Sivun alkuunSivun alkuun

Euroopan unionissa toimiluvan saaneet asianajajat, jotka harjoittavat ammattiaan alkuperäisellä ammattinimikkeellään, saavat tilapäisesti tarjota Portugalissa ammattimaisia asianajopalveluja, mutta heidän on ilmoitettava tästä etukäteen Portugalin asianajajaliitolle.

Jos Euroopan unionissa toimiluvan saaneet asianajajat haluavat pysyvästi sijoittautua Portugalin alueelle harjoittaakseen siellä ammattiaan alkuperäisellä ammattinimikkeellään, heidän on ensin liityttävä Portugalin asianajajaliittoon. Heidän on tätä varten esitettävä asiakirja osoituksena siitä, että heillä on oikeus harjoittaa ammattiaan kotijäsenvaltiossaan, sekä todistus siitä, ettei tätä oikeutta ole pidätetty tai poistettu rikosoikeudenkäynnin tai kurinpitomenettelyn seurauksena. Nämä asiakirjat voidaan vaatia myös asianajajalta, joka tarjoaa ammattimaisia asianajopalveluja edellä kuvatuin ehdoin.

Asianajajat nauttivat tehtäviensä hoitamisessa tarvittavaa koskemattomuutta.

Asianajajat osallistuvat lainkäyttöön, ja heillä on yksinomainen toimivalta – laissa säädetyin poikkeuksin – edustaa asianosaisia siten, että he voivat käyttää täysimääräistä teknistä harkintavaltaa ja että heitä sitovat ainoastaan laillisuuden vaatimukset ja hyvää asianajotapaa koskevat säännöt. Heidän on oikeuden ja lain palvelijoina osoitettava olevansa kunnian ja tehtäväänsä kuuluvan vastuun arvoisia. Heidän on ammattia harjoittaessaan toimittava täysin riippumattomasti ja puolueettomasti, eivätkä he saa käyttää asemaansa muiden kuin yksinomaan ammatillisten tavoitteiden edistämiseen. Heidän on ehdottomasti täytettävä laissa asetetut velvoitteet sekä käytännöstä, maan tavasta ja perinteestä johtuvat velvoitteet.

Sivun alkuunSivun alkuun

Kaikki toiminnat tai tehtävät, jotka heikentävät ammattikunnan riippumattomuutta ja arvokkuutta, ovat ristiriidassa asianajotoimen kanssa. Asianajajaliiton peruskirjassa on kattava luettelo toimintoja, joiden katsotaan olevan ristiriidassa asianajotoimen kanssa.

Asianajajan käyttö on pakollista siviilikanteissa, kun saatava on suurempi kuin 3 740,98 €, saatavan suuruudesta riippumatta jutuissa, joissa sallitaan aina muutoksenhaku, sekä ylemmissä tuomioistuimissa käsiteltävissä valituksissa ja kanteissa.

4. TOIMISTOASIANAJAJAT

Toimistoasianajajat (solicitadores) ovat vapaan ammatin harjoittajia, jotka edustavat päämiestään korvausta vastaan.

Ammatin harjoittaminen edellyttää kuulumista toimistoasianajajien yhdistykseen (Câmara dos Solicitadores) ja sitä ennen suoritettua auskultointia, jonka tarkoituksena on antaa koulutettaville tiedot yleisimmistä säädöksistä ja oikeudellisista käsitteistä sekä toimistoasianajajien oikeuksista ja velvollisuuksista.

Hyväksytysti suoritetun valmistavan koulutuksen lisäksi toimistoasianajajien yhdistykseen liittymiselle on asetettu seuraavat vaatimukset:

 1. henkilö on Portugalin tai Euroopan unionin kansalainen;
 2. henkilö on suorittanut oikeudellisen tutkinnon tai toimistoasianajajan tutkinnon, eikä hän kuulu Portugalin asianajajaliittoon, tai - jonkin toisen EU:n jäsenvaltion kansalaisten tapauksessa - hänellä on ammatin harjoittamiseen kotivaltiossaan laissa edellytetty akateeminen tai ammatillinen pätevyys.

Toimistoasianajaja voi ammattia harjoittaessaan vaatia miltä tahansa tuomioistuimelta tai viranomaiselta oikeutta tutustua arkistoihin, kirjoihin tai asiakirjoihin, jotka eivät ole luottamuksellisia tai salaisia, sekä pyytää niiltä todistuksia ilman valtakirjaa.

Sivun alkuunSivun alkuun

Toimistoasianajaja voi edustaa päämiestään tuomioistuimessa silloin, kun paikallisessa tuomiopiirissä ei ole asianajajaa (advogado). Toimistoasianajaja voi tehdä hakemuksia muissa kuin oikeuskysymyksissä, vaikka asianajajan käyttö olisikin pakollista. Kun asianajajan käyttö ei ole pakollista, toimistoasianajaja voi vapaasti edustaa asianosaisia.

5. ULOSOTTOVIRANOMAISET

Ulosottoasiamiehet (solicitadores de execução) käyttävät ulosottomiehelle annettua toimivaltaa ja hoitavat muita heille laissa annettuja tehtäviä sekä toimivat haastemiehinä.

Toimistoasianajaja (solicitador) voi toimia ulosottoviranomaisena vain seuraavien edellytysten täyttyessä:

 1. hän on harjoittanut ammattiaan kolmen vuoden ajan viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana;
 2. mikään toimistoasianajajan ammatin harjoittamisen yhteydessä mainituista hylkäysperusteista ei koske häntä;
 3. hänelle ei toimistoasianajajana ole määrätty sakkoa ankarampaa kurinpitorangaistusta;
 4. hän on suorittanut hyväksytysti ulosottomiehen koulutusohjelman loppukokeen viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana;
 5. jos hän on jo toiminut ulosottomiehenä, hän hakee uutta rekisteröintiä viiden vuoden kuluessa aiemman rekisteröinnin päättymisestä saatuaan puoltavan lausunnon alueelliselta ammattieettiseltä lautakunnalta;
 6. hänellä on käytössään sääntöjen mukainen vähimmäistason organisaatiorakenne ja tietotekniikka.

Ulosottoasiamiehiin sovelletaan toimistoasianajajia koskevia sääntöjä.

Pakkotäytäntöönpanomenettelyssä ulosottomiehen tehtäviä hoitaa velkojan ulosottohakemuksessa nimeämä ulosottoasiamies tai kansliavirkamies, jos velkoja ei ole nimennyt ulosottoasiamiestä tai jos nimeäminen ei ole onnistunut.

Sivun alkuunSivun alkuun

Jollei laissa toisin säädetä, ulosottomiehen tehtävänä on tuomioistuimen valvonnassa hoitaa kaikki pakkotäytäntöönpanomenettelyyn liittyvät muodollisuudet, kuten haasteet, kuulutukset ja tiedoksiannot.

Ulosottomiehen tehtäviä hoitaa velkojan nimeämä ulosottoasiamies tai kansliavirkamies, joka toimii paikallisessa tuomiopiirissä tai läheisessä tuomiopiirissä tai sellaisen puuttuessa saman alueellisen tuomiopiirin toisessa paikallisessa tuomiopiirissä. Jollei alueella ole rekisteröitynyttä ulosottoasiamiestä tai jollei ulosottoasiamiestä muusta syystä löydy, näitä tehtäviä hoitaa oikeuslaitoksen virkamies (oficial de justiça) ulosottoasiamiehelle nimenomaisesti annettuja tehtäviä lukuun ottamatta.

6. NOTAARIT

Notaarit (notários) määritellään laissa lakimiehiksi, joiden viranhoidossaan laatimia kirjallisia asiakirjoja pidetään julkisesti luotettavina. Saman määritelmän mukaan he ovat myös valtion virkamiehiä, jotka todistavat oikeaksi ja arkistoivat asiakirjoja, sekä vapaan ammatin harjoittajia, jotka toimivat itsenäisesti ja puolueettomasti asianomaisten vapaasti valitsemina. Notaarintoimen julkista luonnetta ei voida erottaa sen yksityisestä luonteesta.

Ammatin harjoittaminen edellyttää Portugalin notaariliiton (Ordem dos Notários) jäsenyyttä. Notaariliitto on valtiosta täysin riippumaton, siihen kuuluvia ammatinharjoittajia edustava yhdistys.

Notaarintoimiston perustamista koskevat toimiluvat myönnetään oikeusministeriön päätöksellä avoimen hakumenettelyn perusteella. Notaari voi olla vain yhden toimiluvan haltija. Toimiluvan saaneet ammatinharjoittajat sitoutuvat harjoittamaan ammattia asianomaisen kunnan alueella vähintään kahden vuoden ajan, eivätkä he saa tuona aikana hakea uutta toimilupaa.

Sivun alkuunSivun alkuun

Notaarin vahvistamat kirjalliset asiakirjat ovat virallisia.

Notaarin väliintulo on usein lain mukaan pakollista. Näin on esimerkiksi silloin, kun oikeustoimi edellyttää lain mukaan virallista asiakirjaa.

7. REKISTERINPITÄJÄT

Rekisterinpitäjät (conservadores) ovat valtion virkamiehiä, joiden tehtävänä on tiettyjen oikeustilanteiden kirjaaminen kuulutuksen avulla.

Ammatin harjoittamisen edellytyksinä ovat portugalilaisessa yliopistossa suoritettu oikeustieteen tutkinto tai vastaava akateeminen pätevyys sekä valtion virkaan nimittämistä koskevien yleisten vaatimusten täyttäminen. Ehdokkaan on oltava Portugalin kansalainen erityislaissa tai kansainvälisessä sopimuksessa mainittuja poikkeustapauksia lukuun ottamatta.

Rekisterinpitäjä on pääasiallisesti vastuussa rekistereistä.

Rekisterinpitäjän on vahvistettava, että sovellettavia oikeussääntöjä on noudatettu ja että hänen kirjattavakseen tulleissa asiakirjoissa tarkoitetut oikeudet ovat asianmukaisesti määritettyjä ja laissa edellytetyn kirjausjärjestyksen mukaisia.

Portugalin oikeusjärjestyksessä useat kirjattavat tapahtumat edellyttävät rekisterinpitäjän väliintuloa.

Näihin kuuluvat esimerkiksi lapsen syntymä, vanhempi–lapsi-suhteen vahvistaminen, adoptio, avioliitto, kuolema, yrityksen perustaminen sekä kiinteistöjen, moottoriajoneuvojen, alusten ja ilma-alusten oikeudelliseen asemaan liittyvät oikeustoimet.

Rekisterinpitäjän käyttö on pakollista tapauksissa, joissa edellytetään tietyn oikeustoimen kirjaamista rekisteritoimistossa.

Sivun alkuunSivun alkuun

8. RAUHANTUOMARIT

Rauhantuomareiden (juízes de paz) tehtävänä on lain tai kohtuullisuusharkinnan perusteella ratkaista heidän käsiteltäväkseen annetut kysymykset, kun he ovat ensin yrittäneet saada aikaan sovitteluratkaisun.

Rauhantuomariksi pyrkivän henkilön on täytettävä seuraavat vaatimukset:

 1. Portugalin kansalaisuus;
 2. oikeustieteen tutkinto;
 3. vähintään 30 vuoden ikä;
 4. täysimääräiset kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet;
 5. ei tuomittu eikä asetettu syytteeseen rikoksesta;
 6. ei harjoita muuta julkista tai yksityistä toimintaa, tai luopuu tällaisesta toiminnasta välittömästi ennen rauhantuomariksi ryhtymistä.

Asianomainen neuvosto (Conselho de Acompanhamento da Criação e Instalação dos Julgados de Paz) nimittää rauhantuomarit vuodeksi kerrallaan, kuitenkin enintään kolmeksi vuodeksi.

Ankarat laillisuusvaatimukset eivät sido rauhantuomaria, vaan hän voi asianosaisten suostumuksella antaa ratkaisunsa kohtuullisuusharkinnan perusteella silloin, kun kanteen arvo on alle 1 870,49 €.

9. OIKEUSLAITOKSEN VIRKAMIES

Oikeuslaitoksen virkamies (oficial/funcionário de justiça) on valtion virkamies, joka työskentelee tuomioistuimen tai syyttäjäviraston kirjaamossa.

Toimenkuva vaihtelee virkamiehen aseman mukaan, joten oikeuslaitoksen virkamiehellä voi olla hyvinkin monenlaisia tehtäviä. Yleensä näihin tehtäviin kuuluu asioiden säännönmukaisessa käsittelyssä tarvittavien oikeustoimien toteuttaminen voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, erityisesti hakemusten vastaanotto ja käsittely, asiakirjojen toimittaminen tuomioistuinten käsiteltäväksi, niiden ratkaisujen noudattaminen, oikeudellisten asiakirjojen, tuomioiden, haasteiden ja tiedoksiantojen laatiminen sekä tuomioistuimessa perittävien maksujen kantaminen.

Avustavaksi kirjuriksi (escrivão auxiliar) ja avustavaksi oikeusvirkamieheksi (técnico de justiça auxiliar) voi hakea Portugalin kansalainen, joka on suorittanut oikeus- ja opetusministeriöiden hyväksymän ammattiin valmentavan kurssin.

Lisätietoja

Lisätietoja saa seuraavista Internet-osoitteista:

 • http://www.stj.pt English - français - português - Supremo Tribunal de Justiça (korkein oikeus)
 • http://www.conselhosuperiordamagistratura.pt/ português - Conselho Superior da Magistratura (korkein tuomarineuvosto)
 • http://www.tribunalconstitucional.pt/ português - Tribunal Constitucional (perustuslakituomioistuin)
 • http://www.mj.gov.pt/ English - português - Ministério da Justiça (oikeusministeriö)
 • http://trl.pt/ português - Tribunal da Relação de Lisboa (Lissabonin ylioikeus)
 • http://www.trc.pt/ português - Tribunal da Relação de Coimbra (Coimbran ylioikeus)
 • http://www.tre.pt English - français - português - Tribunal da Relação de Évora (Évoran ylioikeus)
 • http://www.trp.pt português - Tribunal da Relação do Porto (Porton ylioikeus)
 • http://www.pgr.pt/ português - Procuradoria-Geral da República (tasavallan syyttäjälaitos)
 • http://www.itij.mj.pt português - Oikeudelliset tietokannat
 • http://www.cej.pt/ English - français - português - Centro de Estudos Judiciários (oikeudellinen koulutuskeskus; tuomareiden koulutuksesta vastaava laitos Portugalissa)
 • http://www.dgsj.pt português - Direcção Geral da Administração da Justiça (oikeushallinnon keskusvirasto; antaa mm. tuomioistuinten yhteystiedot, tietoa niiden alueellisista toimivallasta ja antaa käyttäjätunnukset Oficiais de Justiça -kotisivulle)
 • http://www.gplp.mj.pt/ English - português - Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça (oikeusministeriön lainsäädäntöpolitiikan suunnitteluyksikkö)
 • http://www.dgrn.mj.pt português - Direcção Geral dos Registos e do Notariado (kirjaamo- ja notaaritoiminnasta vastaava virasto)
 • http://www.asjp.pt/ português - Associação Sindical dos Juízes Portugueses (Portugalin tuomareiden ammattiyhdistys)
 • http://www.smmp.pt/ português - Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (syyttäjien ammattiyhdistys)
 • http://www.oa.pt/ português - Ordem dos Advogados (asianajajaliitto)
 • http://www.dr.incm.pt/dr/ português - Base de legislação ”on-line” (lainsäädäntö verkossa; sisältää säädökset, jotka on julkaistu Portugalin virallisen lehden I sarjassa 1.1.1970 alkaen; vapaa tutustumisoikeus I sarjassa 1.1.2000 alkaen julkaistuun lainsäädäntöön)
 • http://www.solicitador.net/ português - Câmara dos Solicitadores (toimistoasianajajien liitto)
 • http://www.sfj.pt/ português - Sindicato dos Funcionários Judiciais (oikeusvirkamiesten ammattiyhdistys)

« Oikeusalan ammatit - Yleistä | Portugali - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 17-12-2008

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta