Euroopa Komisjon > EGV > Juristid > Portugal

Viimati muudetud: 20-11-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Juristid - Portugal

Viimased muudatused vaata inglise vōprantsuse keeles português
 

SISUKORD

1. KOHTUNIKUD 1.
2. PROKURÖRID 2.
3. ADVOKAADID (ADVOGADOS) 3.
4. ÕIGUSNÕUSTAJAD (SOLICITADORES) 4.
5. TÄITEVAMETNIK (SOLICITADOR DE EXECUÇÃO) 5.
6. NOTARID 6.
7. REGISTRIPIDAJAD (CONSERVADORES) 7.
8. RAHUKOHTUNIKUD (JUÍZES DE PAZ) 8.
9. ÕIGUSAMETNIK (OFICIAL DE JUSTIÇA) 9.

 

1. KOHTUNIKUD

Kohtunike ülesanne on õigusemõistmine ja kohtuotsuste jõustamine.

Portugali kohtunikkonna hulka – Portugali kohtutes on üksainus kohtunikke ühendav kogu – kuuluvad Riigikohtu kohtunikud (kelle ametlik tiitel on conselheiros), apellatsioonikohtu kohtunikud (desembargadores) ja ülejäänud kohtunikud.

Haldus- ja maksukohtute kohtunikud moodustavad samuti ühtse kogu.

Kohtuniku elukutset saavad taotleda täielikke poliitilisi ja kodanikuõigusi omavad Portugali kodanikud, kes on kohtunikukonkursi alguse hetkeks omanud vähemalt kaks aastat mõnest Portugali ülikoolist omistatud juristi akadeemilist kraadi või vastavalt seadusele sellega võrdsustatud akadeemilist kvalifikatsiooni, kes on edukalt läbinud koolituse ja lisakoolituse ning kes vastavad muudele riigiteenistujatele seadusega sätestatud nõuetele.

Kohtunike nimetamine on Kõrgema Kohtunõukogu (Conselho Superior da Magistratura) pädevuses, kes vastutab ka kohtunike ametissemääramise, üleviimise ja edutamise eest ja vastavalt seadusele teostab kohtunike järelevalvet.

Kohtunike ametissenimetamine, töölevõtmine, üleviimine ja edutamine haldus- ja maksukohtutesse, samuti distsiplinaarmenetlused on vastava kõrgema nõukogu (Conselho Superior) pädevuses.

Teise astme kohtute kohtunikud valitakse esimese astme kohtute kohtunike hulgast konkursi alusel, valik tehakse kohtunike ametialaste teenete põhjal.

Riigikohtu kohtunikud valitakse konkursi alusel ning kandideerida võivad kohtunikud, prokurörid ja teised teenekad juristid.

ÜlesÜles

Kohtunikud teevad kohtuotsuseid rangelt põhiseaduse ja seadustega kooskõlas ning ei allu mingitele korraldustele ega juhistele, välja arvatud alama astme kohtute kohus respekteerida apellatsiooni alusel tehtud kõrgema astme kohtu otsuseid. Kohustus alluda seadusele tähendab ka õiguslike pretsedentide arvestamise kohustust, isegi kui neid kohaldatakse olukordades, milleks need ei olnud algselt mõeldud.

Kohtunikke ei saa üle viia teisele ametikohale või teise paikkonda, töölt kõrvaldada, pensionile saata või ametist vabastada, välja arvatud seadusega ettenähtud juhtudel ning tsiviil-, kriminaal- või distsiplinaarvastutust võib neile seaduses sätestatud viisil kohaldada ainult siis, kui seda põhjustanud tegevus on toimunud kohtuniku ametisoleku ajal. Tsiviilvastutust võib kohaldada ainult riigi poolt kohtuniku vastu ametikohustustest ettekavatsetud üleastumise või tõsise üleastumise alusel algatatud hagi põhjal ning pärast seda, kui riik on aktsepteerinud esialgselt määratud karistust.

2. PROKURÖRID

Riigiprokuratuuri prokurörid esindavad riiki ning kaitsevad riigi seadusega sätestatud huve, osalevad suveräänset võimu esindavate organite määratletud kriminaalpoliitika ellurakendamises, võtavad tarvitusele seaduslikkuse põhimõttega kooskõlas olevaid karistusmeetmeid ning kaitsevad demokraatliku õigusriigi põhimõtteid.

Ülalkirjeldatud nõuded, mida rakendatakse kohtunike puhul, kehtivad ka prokuröridele. Välismaalased prokurörina töötada ei saa.

Prokuröride ametissenimetamine Riigiprokuratuuri on riigi peaprokuröri kantselei pädevuses. See kehtib ka prokuröride ametissemääramise, teisele ametikohale või teise paikkonda üleviimise ja edutamise ning prokuröridele distsiplinaarmeetmete kohaldamise puhul.

ÜlesÜles

Riigiprokuratuuri prokurörid töötavad paralleelselt kohtutes tegutsevate prokuröridega, olles autonoomsed ja viimastest sõltumatud.

Nad on aruandekohustuslikud ning alluvad hierarhiale; neid ei saa teisele ametikohale või teise paikkonda üle viia, ametikohustuste täitmiselt kõrvaldada, pensionile saata või ametist vabastada, välja arvatud seaduses ettenähtud juhtudel.

3. ADVOKAADID (ADVOGADOS)

Advokaadid on juriidilise haridusega vaba elukutse esindajad, kes esindavad seaduse ees oma kliente ning osutavad vastava tasu eest professionaalseid  õigusnõustamisteenuseid.

Kutsealane tegevus, eriti klientide kohtus esindamine või juriidiline nõustamine honorari eest töötavate vaba elukutse esindajatena on lubatud ainult neile advokaatidele ja katseajal olevatele advokaatidele, kes on registreeritud vastavas advokatuuris. Ülaltoodu ei kehti oma kutseühenduses registreeritud õigusnõustajate (Solicitadores) kohta, kes omavad erilist staatust. Riigiteenistujatena või mujal töövõtjatena töötavad juriidilise haridusega isikud ei pea õigusteenuste osutamiseks end Portugali Advokatuuris registreerima, kui nõustatav on selle isiku tööandja. Õigusteaduskondade õppepersonal, kelle tegevus piirdub kirjalike juriidiliste arvamuste esitamisega, ei pea olema praktiseerivad advokaadid ning seepärast pole neil vaja end advokatuuris registreerida.

Advokatuuri liikmeks astumise eeldus on katseaja läbimine. See ei kehti õigusteaduskondade praeguste ja endiste õppejõudude ja õigusteaduse doktorite kohta.

Portugalis teaduskraadi omandanud välisriikide kodanikud võivad registreerida end Portugali Advokatuuris  samadel alustel Portugali kodanikega, kui nende kodakondsusriik annab samasugused õigused Portugali kodanikele.

ÜlesÜles

Juristidena tunnistatakse isikuid, kellel on oma Euroopa Liidu liikmesriigiks oleval kodumaal luba kutsetegevuseks ühe allpool toodud kutsenimetuse all ning seetõttu on neil lubatud oma erialal Portugalis töötada: Belgias: advokaat (avocat/advocaat/Rechtsanwalt); Taanis:  advokaat (advokat); Saksamaal: advokaat (Rechtsanwalt); Kreekas: advokaat (δικηγόρος), Hispaanias: advokaat (abogado/advocat/avogado/abokatu); Prantsusmaal: advokaat (avocat); Iirimaal: advokaat/õigusnõustaja (Barrister/Solicitor); Itaalias: advokaat (Avvocato), Luksemburgis: advokaat (avocat); Madalmaades: advokaat (Advocaat), Austrias: advokaat (Rechtsanwalt); Soomes: õigusnõustaja/advokaat (asianajaja/advokat); Rootsis: advokaat (advokat); Ühendkuningriigis: advokaat/vandeadvokaat/õigusnõustaja (advocate/barrister/solicitor).

Kõigi nende kutsenimetuste kandjad võivad tegutseda Portugalis, kasutades neile omistatud kutsenimetust vastavas keeles ning viidates kutseühendusele, millesse nad kuuluvad või sellele, millises pädevuses on neil õigus vastavalt oma päritoluriigi seadusele tegutseda.  Siiski võivad Portugali kohtutes juriidilise esindajana või volituse alusel tegutseda ainult Euroopa Liidust pärit olevad juristid, kes tegutsevad advokatuuri liikmeks oleva advokaadi juhendamisel neile algselt omistatud kutsenimetuse all. Euroopa Liidust pärit advokaadid võivad Portugalis tegutseda ka Advogado kutsenimetuse all, kui see on eelnevalt Portugali Advokatuuris registreeritud.

Lubatud on Portugalis advokaadina õigusteenuste episoodiline osutamine Euroopa Liidust pärit advokaatide poolt, kes tegutsevad neile algselt omistatud kutsenimetuse all, kuid siis tuleb sellest eelnevalt teavitada Portugali Advokatuuri.

ÜlesÜles

Euroopa Liidust pärit advokaatide alaline tegevus Portugali territooriumil neile päritoluriigis algselt omistatud kutsenimetuse all tuleb eelnevalt registreerida Portugali Advokatuuris. Registreerimiseks on vaja esitada päritolumaaks olevas liikmesriigis väljaantud tegevusluba ning tõend selle kohta, et tegutsemisluba pole kriminaal- või distsiplinaarmenetluse tagajärjena peatatud või tagasi võetud. Neid dokumente nõutakse ka eespool kirjeldatud viisil kaitsjateenust osutavatelt juristidelt.

Juristide puhul rakendatakse nende tööülesannete täitmisel vajalikku puutumatust.

Advokaatidel on õigusemõistmisel tähtis roll, olles osapoolte esindamisel ainupädev (välja arvatud seadusega sätestatud erandjuhtudel) täieliku ametialase diskretsiooni alusel ning seotuna ainult seaduslikkuse piirangute ja kutse-eetika nõuetega. Õiguse ja seaduse teenritena peavad nad näitama, et on väärt kandma selle ametiga kaasnevat au ja vastutust. Oma kutsetegevuses peavad nad alati jääma täielikult sõltumatuks ja objektiivseks ning ei tohi oma rolli ära kasutada peale tööalase ühegi muul eesmärgil, täites täies ulatuses seadusega sätestatud ja heast tavast, praktikast ja traditsioonidest tulenevaid kohustusi.

Advokaadi kutse ei sobi kokku ühegi teguviisiga, mis ohustab selle kutseala sõltumatust ja väärikust. Siinkohal sätestab Portugali Advokatuuri põhikiri rea tegevusi, mida peetakse advokaadi kutsealaga kokkusobimatuteks.

Advokaadi kasutamine on kohustuslik tsiviilasjade puhul, kui kõnesolev summa ületab 3740,98 eurot, samuti siis, kui kõikidel juhtudel on sõltumata nõude summast võimalik edasi kaevata ning kõrgematesse kohtuinstantsidesse edasikaebamise puhul.

ÜlesÜles

4. ÕIGUSNÕUSTAJAD (SOLICITADORES)

Õigusnõustajad (Solicitadores) on vaba elukutse esindajad, kes tasu eest esindavad kliente õigusalastes küsimustes.

Õigusnõustajana tegutsemiseks peab isik olema registreerunud vastavas kutseühenduses, läbinud katseaja, mille jooksul tutvutakse tähtsamate õigusnormide ja terminitega ning kutsealaga seonduvate õiguste ja kohustustega.

Lisaks ettevalmistuskoolituse edukale läbimisele on Õigusesindajate Ühenduse (Câmara dos Solicitadores) liikmeks saamiseks vajalikud järgmised eeldused: a) Portugali või Euroopa Liidu kodakondsus; b) akadeemiline kraad õigusteaduses või õigusnõustaja diplom, Portugali Advokatuuri liikmeks mitteolemine; teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kodanike puhul: päritolumaaks olevas liikmesriigis tegutsemiseks vajalik seadusega nõutav akadeemiline või kutsealane kvalifikatsioon.

Oma kohustuste täitmise ajal võivad õigusnõustajad pöörduda mittekonfidentsiaalsete või salastamata toimikute, raamatute või dokumentidega tutvumiseks ükskõik millise kohtu või riigiasutuse poole ning nõuda tõendite väljastamist, ilma et selleks oleks vaja esitada volikirja.

Kui kohtu tööpiirkonnas pole advokaati (advogado), võib klienti esindada õigusnõustaja. Isegi kui advokaadi kasutamine on kohustuslik, võib õigusnõustaja esitada avaldusi, kui tegemist pole juriidiliste küsimustega. Kui advokaadi kasutamine pole vajalik, võib osapooli esindada õigusnõustaja.

5. TÄITEVAMETNIK (SOLICITADOR DE EXECUÇÃO)

Täitevametnikud täidavad neile antud täitekorraldusi ja teisi seadusega sätestatud ülesandeid. Nad tegutsevad ka kohtutäituritena.

ÜlesÜles

Täitevametnikuna tegutsemiseks peab õigusnõustaja:

 1. olema viimase viie aasta jooksul oma kutsealal töötanud kolm aastat;
 2. mitte olema sobimatu õigusnõustajale esitatavate nõudmiste tähenduses (vt eespool);
 3. mitte omama õigusnõustajana töötamise ajal distsiplinaarkaristusi, v.a trahv;
 4. olema viimase viie aasta jooksul sooritanud täitevametnike koolituse lõpueksamid;
 5. taotlema Õigusesindajate Ühenduses uuestiregistreerimist viie aasta jooksul pärast registreeringu kehtivuse lõppemist, juhul kui ta on eelnevalt töötanud õigusnõustajana, kusjuures vastuvõttu peab toetama kohalik eetikakomisjon;
 6. omama üldkoosoleku poolt kinnitatud eeskirjade alusel nõutavaid elementaarseid organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi vahendeid.

Täitevametnikud alluvad samadele reeglitele kui õigusnõustajad.

Täitemenetluses viib täitekorralduse ellu Solicitador de execução, kelle on täitetaotluses nimetanud võlausaldaja või juhul kui võlausaldaja kedagi nimetanud pole või kui nimetamine ebaõnnestus, kohtusekretär.

Kui seadus ei näe ette teisiti, vastutab täitevametnik kohtuniku juhendamisel kõikide täideviimisega seotud formaalsuste sooritamise eest, sealhulgas dokumentide, teadete ja väljaannete kättetoimetamise eest.

Täitevametnikuna tegutseb Solicitador de execução, kelle valib võlausaldaja või kohtusekretär ringkonna või külgnevate ringkondade registreeritud täitevametnike hulgast või kui seal registreeritud täitevametnikke pole, siis samasse kohtu tööpiirkonda kuuluva teise ringkonna registreeritud täitevametnike hulgast; kui ka seal pole registreeritud täitevametnikke või kui täitevametnike mitteleidmiseks eksisteerivad muud põhjused, täidab täitevametniku ülesandeid õigusametnik (oficial de justiça), välja arvatud spetsiaalselt täitevametnikele täitmiseks mõeldud ülesannete puhul.

ÜlesÜles

6. NOTARID

Seadus defineerib notareid kui juriste, kelle poolt tööülesannete täitmise käigus koostatud dokumendid on usaldusväärsed. Samas definitsioonis lisatakse, et nad on ühtaegu riigiteenistujad, kes tõendavad ja säilitavad dokumente ja spetsialistid, kelle tegevus on sõltumatu ja erapooletu ning kelle teenuseid asjassepuutuvad isikud võivad vabalt valida. Notari rolli avalik-õiguslik iseloom on selle eraviisilisest loomusest lahutamatu.

Notarina tegutsemise eeltingimuseks on Notarite Koja liikmeks astumine. See ühendus on riigist täielikult sõltumatu ning esindab oma kutselistest notaritest liikmeid.

Litsentsi notaribüroo avamiseks annab pärast avaliku konkursi läbiviimist justiitsminister. Notaril võib olla ainult üks litsents. Notarid, kellele on omistatud litsents, peavad vastava omavalitsuse territooriumil tegutsema vähemalt kaks aastat, selle aja jooksul nad ühtki teist litsentsi taotleda ei tohi.

Notariaalselt tõestatud dokumente võib pidada autentseteks.

Sageli on notari kasutamine kohustuslik. See reegel kehtib alati näiteks siis, kui vastavalt seadusele tuleb tehingu sooritamisel koostada notariaalakt.

7. REGISTRIPIDAJAD (CONSERVADORES)

Registripidajad on riigiteenistujad, kelle ülesandeks on teatud õigustoimingute registreerimine avalikustamise eesmärgil.

Sellesse ametisse nimetamise tingimuseks on mõnest Portugali ülikoolist saadud juristi kutse või sellega võrdsustatud akadeemiline kvalifikatsioon ning vastavus riigiteenistujatele esitatavatele üldnõuetele. Kandidaadil peab olema Portugali kodakondsus, välja arvatud juhtudel, mis on ette nähtud eraldi seaduse või rahvusvahelise kokkuleppega.

ÜlesÜles

Conservador vastutab registrite säilitamise eest.

Tema tööülesannete hulka kuulub ka registreerimisele kuuluvate dokumentide seadusele vastavuse kontrollimine, tagamaks et dokumendis sisalduvad õigused on korrektselt määratletud ja kooskõlas seadusega ettenähtud registreerimise korraga.

Portugali seadus sätestab terve rea sündmusi, mille puhul nõutakse registreerimist registripidaja poolt.

Nende hulka kuuluvad (kuid mitte ainult) sünnid, isaduse tuvastamine, lapsendamine, abielu, surma registreerimine, firmade asutamine ning samuti kinnisvara, mootorsõidukite, laevade ja õhusõidukite õiguslikku seisundit mõjutavad toimingud.

Registripidaja kasutamine on kohustuslik, kui toiming kuulub kohustuslikule registreerimisele.

8. RAHUKOHTUNIKUD (JUÍZES DE PAZ)

Rahukohtunikud on spetsialistid, kelle ülesandeks on neile usaldatud kohtuasjades kohtuotsuste tegemine seaduse või õigluse alusel pärast seda, kui nad on kõigepealt püüdnud saavutada osapoolte kokkulepet.

Rahukohtuniku kandidaadid peavad vastama järgmistele nõuetele:

 1. peavad olema Portugali kodanikud;
 2. peavad omama akadeemilist kraadi õigusteaduses;
 3. peavad olema vanemad kui 30 aastat;
 4. peavad omama täies ulatuses kodaniku- ja poliitilisi õigusi;
 5. ei tohi olla süüdi mõistetud või süüdistatud kriminaalkuriteos;
 6. ei tohi tegutseda mõnel muul avalikul või eraõiguslikul tegevusalal, selline tegevus tuleb lõpetada viivitamatult pärast rahukohtuniku ametisse asumist.

Rahukohtuniku määrab ametisse tema tööpiirkonna vastav nõukogu (Conselho de Acompanhamento da Criação e Instalação dos Julgados de Paz) üheks aastaks, võimalusega pikendada ametisoleku aega kolm aastat.

Rahukohtunikelt ei nõuta ranget seadustähe järgimist ning kokkuleppel osapooltega võib otsuseid langetada õiglusele põhinedes, kui kohtuasja väärtus ei ületa 1870,49 eurot.

9. ÕIGUSAMETNIK (OFICIAL DE JUSTIÇA)

Õigusametnik on riigiteenistuja, kes töötab kohtu sekretariaadis või riigiprokuratuuris.

Sõltuvalt selle ametniku kategooriast varieerub tema roll, tema tööülesannetest on ulatuslik ja üksikasjalik loetelu. Õigusametnike töö aitab kaasa kohtuasjade tõrgeteta menetlemiseks vajalike õigustoimingute läbiviimisele vastavalt kehtivatele seadustele ning on seotud eelkõige avalduste vastuvõtmise ja menetlemisega, kohtunikele kohtuotsuse tegemiseks toimikute esitamisega, kohtuniku otsuste elluviimisega, uurimistulemuste protokollide koostamisega, kohtuotsustega, dokumentide ja teadete kättetoimetamisega ning kohtulõivude kogumisega.

Abiametnikeks (escrivão auxiliar) ja õigusametnikeks võetakse Portugali kodanikke, kes on läbinud Justiitsministeeriumi ja Haridusministeeriumi poolt heakskiidetud koolitusprogrammi.

Täiendav informatsioon

Lisateavet saab järgmistelt veebilehtedelt:

 • http://www.stj.pt English - français - português - Riigikohus;
 • http://www.conselhosuperiordamagistratura.pt/ português - Kõrgem Kohtunõukogu;
 • http://www.tribunalconstitucional.pt/ português - Põhiseaduskohus;
 • http://www.mj.gov.pt/ English - português - Justiitsministeerium;
 • http://trl.pt/ português - Lissaboni Apellatsioonikohus;
 • http://www.trc.pt/ português - Coimbra Apellatsioonikohus;
 • http://www.tre.pt English - français - português - Évora Apellatsioonikohus;
 • http://www.trp.pt português - Porto Apellatsioonikohus;
 • http://www.pgr.pt/ português - Riigiprokuratuur;
 • http://www.itij.mj.pt português - õigusalased andmebaasid;
 • http://www.cej.pt/ English - français - português - Õigusõppe keskus (Portugali kohtunike koolituse eest vastutav institutsioon)
 • http://www.dgsj.pt português - Õigusemõistmise peadirektoraat (sealt saab muuhulgas ka kohtute kontaktandmeid ja infot kohtute tööpiirkondade kohta, samuti juurdepääsu justiitsametnike veebilehele);
 • http://www.gplp.mj.pt/ English - português - Justiitsministeeriumi seadusandluspoliitika ja planeerimistalitus;
 • http://www.dgm.mj.pt português - registrite ja notariteenuste peadirektoraat;
 • http://www.asjp.pt/ português - Portugali Kohtunikeühendus;
 • http://www.smmp.pt/ português - Portugali Prokuröride Liit;
 • http://www.oa.pt/ português - Portugali Advokatuur;
 • http://dre.pt/ português - õigusaktide online andmebaas (sisaldab Portugali ametliku väljaande 1. osas pärast 1. jaanuari 1970 avaldatud seadusi ja õigusnorme, tasuta juurdepääs ka 1. osas alates 1. jaanuarist 2000 avaldatud seadustele);
 • http://www.solicitador.net/ português - Õigusnõustajate Liit;
 • http://www.asjp.pt/ português - Õigusametnike Ühendus (Funcionários Judiciais)

« Juristid - Üldteave | Portugal - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 20-11-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik