Europa-Kommissionen > ERN > Juridiske erhverv > Portugal

Seneste opdatering : 17-12-2008
Printervenlig version Føj til favoritter

Juridiske erhverv - Portugal

Seneste opdatering, se português
 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. DOMMERNE 1.
2. DE OFFENTLIGE ANKLAGERE 2.
3. ADVOKATERNE 3.
4. REPRÆSENTERENDE JURISTER 4.
5. FOGEDER 5.
6. NOTARERNE 6.
7. REGISTERFØRERE 7.
8. FREDSDOMMERNE 8.
9. JUSTITSSEKRETÆREN 9.

 

1. DOMMERNE

Det er dommernes opgave at sikre retfærdighed og sørge for, at deres afgørelser fuldbyrdes.

Det portugisiske retsvæsens dommerstand omfatter dommere ved de portugisiske domstole – består af dommerne ved den portugisiske højesteret, o Supremo Tribunal de Justiça, (med juridisk titel af conselheiros), dommere ved appelretterne, as Relações, (med juridisk titel af desembargadores) og dommere ved førsteinstansretterne.

Dommerne ved forvaltnings- og skatteretterne udgør også et samlet organ.

Erhvervet er åbent for portugisiske statsborgere i fuld besiddelse af deres politiske og borgerlige rettigheder, som har bestået juridisk embedseksamen fra et portugisisk universitet eller har en godkendt akademisk ækvivalens i medfør af national lovgivning, som er bestået mindst to år før udvælgelsesprøvens start. De skal endvidere have bestået de forskellige efteruddannelseskurser og afsluttet praktikperioder samt opfylde de yderligere betingelser, som loven foreskriver for udnævnelse til statslig embedsmand.

Det øverste dommerråd, o Conselho Superior da Magistratura, forestår udnævnelsen af dommerne ved retterne. Dette organ forestår også ansættelse, overførsel og forfremmelse af dommerne samt disciplinærsager, der implicerer dommere som foreskrevet i loven.

Udnævnelse, ansættelse, overførsel og forfremmelse af dommerne ved forvaltnings- og skatteretterne, tillige med disciplinærsager, der implicerer sådanne dommere, forestås af det respektive øverste råd for denne styrelse.

TopTop

Dommerne ved retterne i anden instans udvælges blandt dommerne ved retterne i første instans efter kriterier for erfaring og kvalifikationer.

Dommerne ved højesteretten ansættes efter en udvælgelsesprøve, der er åben for såvel retsdommere som dommere under den offentlige anklagemyndighed, Ministério Público, og andre jurister med relevante erfaringer og kvalifikationer.

Dommerne afsiger domme udelukkende efter forfatningen og loven og er ikke underlagt hverken ordrer eller instrukser, bortset fra de lavere instansers forpligtelse til at overholde appelretternes afgørelser. Forpligtelsen til at overholde loven omfatter også en forpligtelse til at overholde præcedens, selv når det drejer sig om situationer, der ikke specifikt er forudset.

Dommerne kan ikke overføres, suspenderes, pensioneres eller afskediges i situationer, der ikke er foreskrevet i loven, og de kan kun drages til civilretligt, strafferetligt eller disciplinært ansvar som følge af forhold opstået under udøvelsen af deres hverv som foreskrevet i loven. Det civilretlige ansvar kan kun vurderes med en retssag anlagt af staten over for dommeren på grundlag af pligtbrud eller alvorlig forseelse, da staten i første omgang formodes at påtage sig et sådant ansvar.

2. DE OFFENTLIGE ANKLAGERE

De offentlige anklagere repræsenterer staten, forsvarer de interesser, der er fastlagt i loven, deltager i gennemførelsen af den strafferetlige politik, som lovgiverne har fastlagt, forestår strafferetlige sager efter retsprincipperne og forsvarer demokratiets retsprincipper.

TopTop

De offentlige anklagere skal have de samme kvalifikationer som dommere ved retterne.

Som det er tilfældet for dommere, kan udlændinge heller ikke udøve denne funktion.

Statsadvokaturen, Procuradoria-Geral da República, forestår udnævnelsen af de offentlige anklagere. Det samme gælder ansættelse, overførsel, forfremmelse og gennemførelse af disciplinærsager.

Korpset af offentlige anklagere eksisterer parallelt med retsvæsenets øvrige dommere og er uafhængigt heraf.

Disse embedsmænd kan stilles til ansvar og er underlagt deres hierarkiske overordnede. De kan ikke overføres, suspenderes, pensioneres eller afskediges bortset fra i de tilfælde, der er foreskrevet i loven.

3. ADVOKATERNE

Advokaterne udøver et liberalt erhverv på grundlag af deres juridiske embedseksamen, og udøver funktioner som sagfører og rådgiver mod betaling.

Kun advokater og advokatfuldmægtige med gyldig optagelse i det portugisiske advokatsamfund, Ordem dos Advogados, kan praktisere erhvervet, det vil sige procedere, eller fungere som juridisk rådgiver mod betaling. Undtaget herfra er de repræsenterende jurister, os solicitadores, optaget i Câmara dos solicitadores, på de faste vilkår og betingelser i deres egne vedtægter. Det forhold, at jurister, hvad enten de er tjenestemænd eller ansat i en virksomhed, giver juridisk rådgivning, forpligter ikke til optagelse i advokatsamfundet, når blot rådgivningen kun er bestemt for arbejdsgiveren. Undervisere ved juridiske fakulteter, der begrænser sig til at afgive skriftlige juridiske udtalelser som sagkyndige, anses ikke for at udøve advokaterhvervet og er derfor ikke forpligtet til at lade sig optage i advokatsamfundet.

TopTop

Optagelsen er betinget af gennemførelsen af en prøveperiode. Professorer og tidligere professorer i jura ved universiteterne samt doktorer i jura behøver ikke at gennemføre en sådan prøveperiode.

Udenlandske statsborgere, der har bestået deres juridiske eksamen i Portugal, kan lade sig optage i advokatsamfundet på samme vilkår som de nationale statsborgere, hvis deres oprindelsesland giver samme rettighed til portugisiske statsborgere.

Portugal anerkender retten til at udøve advokaterhvervet for personer, som i deres respektive EU-medlemsstater er godkendt til at udøve advokaterhvervet under følgende erhvervsbetegnelser: i Belgien: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt; i Danmark: Advokat; i Tyskland: Rechtsanwalt; i Grækenland: δικηγόρος; i Spanien: Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu; i Frankrig: Avocat; i Irland: Barrister/Solicitor; i Italien: Avvocato; i Luxembourg: Avocat; i Nederlandene: Advocaat; i Østrig: Rechtsanwalt; i Finland: Asianajaja/Advokat; i Sverige: Advokat; i Det Forenede Kongerige: Advocate/Barrister/Solicitor.

Alle personer med sådanne titler kan udøve deres erhverv i Portugal på grundlag af deres oprindelige diplom på det respektive officielle sprog og en angivelse af den erhvervssammenslutning, de tilhører, eller den jurisdiktion de tilhører ifølge oprindelsesstatens lovgivning. Advokater fra EU, der udøver erhvervet på grundlag af oprindelseslandets erhvervsbetegnelse, kan dog kun repræsentere parter eller procedere for de portugisiske retter under vejledning af en advokat, der er optaget i det portugisiske advokatsamfund. Advokater fra EU kan imidlertid få adgang til at udøve erhvervet i Portugal, hvis de på forhånd lader sig optage i det portugisiske advokatsamfund.

TopTop

Lejlighedsvis udøvelse af advokaterhvervet af advokater fra EU, der udøver erhvervet under deres oprindelige erhvervsbetegnelse, er dog tilladt, hvis det portugisiske advokatsamfund underrettes herom på forhånd.

Fast etablering på portugisisk område af advokater fra EU, som ønsker at udøve erhvervet under den oprindelige erhvervsbetegnelse, er underlagt et krav om forudgående optagelse i det portugisiske advokatsamfund. Optagelsen sker på grundlag af fremlæggelse af et certifikat, der giver adgang til udøvelsen af erhvervet i oprindelsesmedlemsstaten samt bevis for at denne ret ikke er suspenderet eller trukket tilbage som følge af en straffe- eller disciplinærsag. Sidstnævnte dokumentation kan også afkræves advokater, som udøver erhvervet på de vilkår, der er nævnt ovenfor.

Advokaterne nyder de nødvendige immuniteter, når de udfører deres erhverv.

Advokaterne medvirker til at sikre retfærdighed i og med, at de har eneret – bortset fra de undtagelser, der er foreskrevet i loven – til at repræsentere parter for retten med alle de tekniske fortrolighedsbestemmelser, der er nødvendige, og de er udelukkende bundet af deres forpligtelse til at overholde loven og de etiske regler, som er gældende for erhvervet. Da de således er retfærdighedens og lovens tjenere, skal de vise sig værdige til den ære og det ansvar, der følger med opgaven. De skal i udøvelsen af erhvervet altid udvise størst mulig uafhængighed og objektivitet og ikke misbruge mandatet til at forfølge mål, der ikke udelukkende er faglige, samt sørge for strengt at opfylde deres forpligtelser ifølge loven og forpligtelser, der følger af skik og brug.

TopTop

Udøvelsen af advokaterhvervet er uforeneligt med enhver aktivitet eller funktion, der mindsker erhvervets uafhængighed og værdighed. Det portugisiske advokatsamfunds vedtægt opstiller desangående en lang række aktiviteter, der anses for uforenelige med udøvelsen af advokaterhvervet.

I civilprocessen er det obligatorisk at lade sig repræsentere ved en advokat, når sagens genstand overstiger en værdi på 3 740,98 EUR, og i sager, der kan appelleres, uanset værdi, samt i appelsager og sager, der indbringes for de højere instanser.

4. REPRÆSENTERENDE JURISTER

Repræsenterende jurister, os solicitadores, udøver et liberalt erhverv, når de (i andre sammenhænge end for retten) repræsenterer en person eller virksomhed mod betaling.

For at udøve erhvervet kræves optagelse i erhvervssammenslutningen Câmara dos Solicitadores efter fuldførelse af en praktikperiode, som giver vedkommende kendskab til de mest almindelige retsdokumenter og vilkår samt til de rettigheder og forpligtelser, der er forbundet med erhvervet.

Ud over en vellykket praktikperiode kræver optagelse i Câmara endvidere, at kandidaterne:

 1. er portugisiske statsborgere eller unionsborgere,
 2. har en juridisk embedseksamen eller en bachelorgrad i jura, men ikke er optaget i det portugisiske advokatsamfund, eller for statsborgere fra andre EU-medlemsstater, besidder de nødvendige akademiske og erhvervsmæssige diplomer for at udøve erhvervet i oprindelsesmedlemsstaten.

Under udøvelsen af erhvervet kan de repræsenterende jurister forelægge sager, regnskaber eller dokumenter for enhver ret eller myndighed med henblik på undersøgelse, når blot de ikke er hemmelige, og kan anmode om udstedelse af attester uden fremvisning af en fuldmagt.

TopTop

En sådan jurist kan procedere for retten, hvis der ikke findes advokater i retskredsen. Selv når det er obligatorisk at lade sig repræsentere ved en advokat, kan disse jurister indbringe sager for retten, når sagerne ikke rejser strengt juridiske spørgsmål. Når det ikke er obligatorisk at lade sig repræsentere ved en advokat, kan parterne frit lade sig repræsentere af en sådan jurist.

5. FOGEDER

Fogederne har beføjelse til at foretage fuldbyrdelse samt andre funktioner, som de er pålagt ifølge loven, bl.a. beføjelsen til at forkynde stævninger.

Disse beføjelser kan kun udøves af jurister, der:

 1. har været erhvervsmæssigt aktive i tre af de seneste fem år,
 2. ikke er omfattet af nogen af de forhold, der forhindrer udøvelsen af erhvervet som repræsenterende jurist (se ovenfor),
 3. ikke er idømt disciplinærsanktion, bortset fra bøde, i udøvelsen af erhvervet som repræsenterende jurist,
 4. har bestået de endelige fogedretlige afgangseksamener inden for de seneste fem år,
 5. har udøvet erhvervet som foged inden for de seneste fem år inden udløbet af sidste registrering, og hvis fornyede registrering er godkendt af den regionale etiske afdeling,
 6. besidder de ressourcer, herunder it-ressourcer, der kræves i henhold til de regler, som generalforsamlingen har vedtaget.

For fogederne gælder samme regler som for repræsenterende jurister.

I fuldbyrdelsesprocedurer udøves funktionen som fuldbyrdelsestjenestemand af en foged, der udpeges af fordringshaver i fuldbyrdelsesanmodningen eller af justitssekretæren, hvis fordringshaveren ikke har udpeget nogen, eller udpegelsen ikke får effekt.

TopTop

Undtagen når andet er bestemt i loven, er det fuldbyrdelsestjenestemandens opgave, under overvågning af en dommer, at foretage alle formaliteter i forbindelse med fuldbyrdelsen, herunder forkyndelse af stævninger og dokumenter og offentliggørelser.

Funktionen som fuldbyrdelsestjenestemanden udøves af den foged, der er udpeget af fordringshaver eller af justitssekretæren blandt de registrerede i retskredsen eller de tilstødende retskredse, eller i mangel heraf blandt de registrerede i det overordnede retsområde. Hvis der ikke findes nogen foged registreret i dette område, eller det på anden måde er umuligt at udpege en foged, er det justitssekretæren, der udøver funktionen, bortset fra de tilfælde, hvor loven foreskriver, at retshandlingen skal foretages af en foged.

6. NOTARERNE

Loven definerer notarerne, os notários, som jurister, hvis skriftlige dokumenter, udfærdiget under udøvelsen af deres erhverv, garanteres som værende ægte. I overensstemmelse med denne definition varetager notarerne en funktion som offentlige embedsmænd, der garanterer dokumenters ægthed og opbevarer dem, samtidig med at de udøver et liberalt erhverv på uafhængig og upartisk vis og frit kan vælges af de personer, som har brug for deres tjenesteydelser. Notarfunktionens offentlige karakter kan ikke adskilles fra den private karakter.

Optagelse i Ordem dos Notários er obligatorisk for udøvelsen af erhvervet. Denne sammenslutning er en institution, der er uafhængig af staten, og repræsenterer de optagne medlemmer.

Tilladelse til etablering af notarkontor tildeles af Justitsministeriet efter en udvælgelsesprocedure. En notar kan kun få tildelt én enkelt tilladelse. Notarer, der har fået tildelt en tilladelse, forpligter sig til at praktisere erhvervet i det pågældende område i en periode på mindst to år, hvor de ikke kan ansøge om tilladelse til etablering andre steder.

TopTop

Notaren garanterer dokumenters ægthed.

Det er ofte obligatorisk at gøre brug af en notar. Det er f.eks. altid tilfældet, når loven foreskriver udfærdigelse af et officielt bekræftet dokument eller skøde.

7. REGISTERFØRERE

Registerførerne er statslige embedsmænd, som har til opgave at registrere bestemte juridiske omstændigheder med henblik på offentliggørelse.

For at kunne udøve erhvervet skal ansøgeren have bestået sin juridiske embedseksamen ved et portugisisk universitet eller besidde en godkendt akademisk ækvivalens og i øvrigt opfylde de yderligere almindelige krav for ansættelse i statens tjeneste. Ansøgeren skal være portugisisk statsborger, bortset fra i de tilfælde, hvor der gælder en undtagelse i henhold til loven eller til en international konvention.

Registerførerens opgave består i al væsentlighed i at føre registre.

Registerføreren efterprøver, at alle gældende lovbestemmelser er opfyldt, og for så vidt angår de dokumenter, der registreres, efterprøver registerføreren, om de rettigheder, der er angivet i dokumenterne, er defineret korrekt og overholder kravet om registrering i henhold til loven.

I den portugisiske retsorden findes der en lang række forhold, der kræver registrering af registerførerne.

Disse omfatter følgende ikke-udtømmende liste: fødsel, faderskab, adoption, ægteskab, død, stiftelsesdokumenter og retslige forhold vedrørende fast ejendom, motorkøretøjer, fartøjer og luftfartøjer.

Det er obligatorisk at henvende sig til registerføreren i tilfælde, hvor loven kræver registrering af et givet forhold.

TopTop

8. FREDSDOMMERNE

Fredsdommerne udøver et erhverv, hvor de i overensstemmelse med loven eller retfærdigheden træffer afgørelser i sager, der forelægges dem, efter først at have forsøgt at forlige parterne.

For at udøve erhvervet er det nødvendigt:

 1. at have portugisisk statsborgerskab,
 2. at have juridisk embedseksamen,
 3. at være over 30 år,
 4. at være i besiddelse af samtlige borgerlige og politiske rettigheder,
 5. ikke at have været dømt eller anklaget i en straffesag,
 6. at ophøre med udøvelsen af enhver anden offentlig eller privat aktivitet.

Fredsdommerne udnævnes af institutionen Conselho de Acompanhamento da Criação e Instalação dos Julgados de Paz for et tidsrum på et år, der kan forlænges til højst tre år.

Fredsdommeren er ikke bundet af en forpligtelse til at anvende strengt juridiske kriterier og kan med parternes tilsagn træffe afgørelse i sager, hvis værdi ikke overstiger 1 870,49 EUR.

9. JUSTITSSEKRETÆREN

Justitssekretæren er en statslig embedsmand, der udøver sit erhverv ved en rets eller domstols justitskontor eller ved den offentlige anklagemyndighed.

Justitssekretærens beføjelser varierer efter indplacering og de dertil hørende jobbeskrivelser. Generelt bidrager justitssekretæren til de retslige funktioner, der består i udfærdigelse af de nødvendige dokumenter i forbindelse med formaliteter foreskrevet af loven, dvs. modtagelse og sagsbehandling af indledende processkrifter, fremsendelse af sagsakter til brug for dommerne, udførelse af retsafgørelser, udfærdigelse af undersøgelsesrapporter, forberedelse af retsafgørelser, stævninger, forkyndelser og opkrævning af sagsomkostninger.

Adgang til indplacering som kontorassistent, escrivão auxiliar, og retsfuldmægtig, técnico de justiça, har portugisiske statsborgere, der har bestået et relevant erhvervsuddannelsesforløb, der er godkendt af Justitsministeriet og Undervisningsministeriet.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger findes på følgende internetadresser:

 • http://www.stj.pt English - français - português - Supremo Tribunal de Justiça (højesteret)
 • http://www.conselhosuperiordamagistratura.pt/ português - Conselho Superior da Magistratura (det øverste råd for retsmagistraten)
 • http://www.tribunalconstitucional.pt/ português - Tribunal Constitucional (forfatningsdomstolen)
 • http://www.mj.gov.pt/ English - português - Ministério da Justiça (justitsministeriet)
 • http://trl.pt/ português - Tribunal da Relação de Lisboa (appelretten i Lissabon)
 • http://www.trc.pt/ português - Tribunal da Relação de Coimbra (appelretten i Coimbra)
 • http://www.tre.pt English - français - português - Tribunal da Relação de Évora (appelretten i Évora)
 • http://www.trp.pt português - Tribunal da Relação do Porto (appelretten i Porto)
 • http://www.pgr.pt/ português - Procuradoria-Geral da República (statsadvokaturen)
 • http://www.itij.mj.pt português - Bases de dados jurídicos (database med retsinformation)
 • http://www.cej.pt/ English - français - português - Centro de Estudos Judiciários (ansvarlig for uddannelsen af de portugisiske dommere)
 • http://www.dgsj.pt português - Direcção Geral da Administração da Justiça (her findes praktiske oplysninger, som kontaktpersoner ved domstolene og deres stedlige kompetence, adgang til websiderne for justitssekretærerne)
 • http://www.gplp.mj.pt/ English - português - Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça (justitsministeriets lovgivningskontor)
 • http://www.dgrn.mj.pt português - Direcção Geral dos Registos e do Notariado (justitsministeriets register- og notarialkontor)
 • http://www.asjp.pt/ português - Associação Sindical dos Juízes Portugueses (dommerforeningen)
 • http://www.smmp.pt/ português - Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (dommerforeningen for anklagemyndigheden)
 • http://www.oa.pt/ português - Ordem dos Advogados (advokatsamfundet)
 • http://www.dr.incm.pt/dr/ português - Base de legislação «on-line» (on-line lovdatabase, indeholder de diplomer og akter, der offentliggøres i I-serien i portugisisk statstidende siden 1.1.1970, gratis adgang til lovgivning offentliggjort i I-serien efter 1.1.2000)
 • http://www.solicitador.net/ português - Câmara dos Solicitadores (faglig sammenslutning for repræsenterende jurister);
 • http://www.sfj.pt/ português - Sindicato dos Funcionários Judiciais (fagforeningen for retsembedsmænd).

« Juridiske erhverv - Generelle oplysninger | Portugal - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 17-12-2008

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige