Evropská komise > ESS > Právnické profese > Portugalsko

Poslední aktualizace: 20-11-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Právnické profese - Portugalsko

Pośledni aktualizacje viz português
 

OBSAH

1. SOUDCI 1.
2. STÁTNÍ ŽALOBCI 2.
3. ADVOKÁTI (ADVOGADOS) 3.
4. PRÁVNÍ ZÁSTUPCI (SOLICITADORES) 4.
5. SOUDNÍ VYKONAVATEL (SOLICITADOR DE EXECUÇÃO) 5.
6. NOTÁŘI 6.
7. VYŠŠÍ SOUDNÍ ÚŘEDNÍCI (CONSERVADORES) 7.
8. SMÍRČÍ SOUDCI (JUÍZES DE PAZ) 8.
9. SOUDNÍ ÚŘEDNÍK (OFICIAL DE JUSTIÇA) 9.

 

1. SOUDCI

Úlohou soudců je výkon spravedlnosti a zajišťování výkonu právních rozhodnutí.

Portugalská justice – jeden sbor soudců u portugalských soudů – je složena ze soudců Nejvyššího soudního dvora (s úředním názvem conselheiros), soudců odvolacích soudů (úředně známých jako desembargadores) a ostatních zákonných soudců.

Soudci ve správních a daňových sekcích rovněž tvoří jeden sbor.

Přístup k profesi je otevřen portugalským občanům s plnými politickými a občanskými právy, kteří nejméně dva roky před začátkem výběrového řízení získali právnický titul na portugalské univerzitě nebo dosáhli akademického vzdělání považovaného za ekvivalent podle vnitrostátního práva. Dále portugalští občané, kteří úspěšně absolvovali vzdělávací kurzy a nástavby a kteří splňují další zákonné požadavky pro jmenování veřejnými činiteli.

Za jmenování soudců odpovídá Nejvyšší soudní rada (Conselho Superior da Magistratura), která odpovídá také za přidělování, přeřazování a povyšování těchto soudců a za provádění dohledu nad nimi podle zákona.

Za jmenování, přidělování, přeřazování a povyšování soudců u správních a daňových soudů, jakož i za kárná řízení odpovídá příslušná Nejvyšší rada (Conselho Superior).

Soudci u soudních dvorů druhého stupně jsou získáváni z řad soudců prvního stupně na základě zaslaných životopisů, přičemž výběr se provádí na základě jejich předností.

NahoruNahoru

Přijetí na místo soudce Nejvyššího soudního dvora se provádí výběrem na základě zaslaných životopisů a toto místo je otevřeno soudcům, státním zástupcům a dalším zasloužilým členům právnického povolání.

Soudci činí rozhodnutí výhradně v souladu s Ústavou a zákony a nepodléhají žádných příkazům nebo pokynům. Výjimkou je povinnost nižších soudů respektovat rozhodnutí učiněná ve druhé instanci vyššími soudy. Povinnost řídit se zákony zahrnuje povinnost brát ohled na předchozí soudní rozhodnutí, i když se aplikují na situace, které nejsou konkrétně uvažovány.

Soudci nemohou být přeřazeni, suspendováni, penzionováni ani zbaveni úřadu, kromě případů stanovených zákonem a mohou pouze nést občanskou, trestní nebo kázeňskou odpovědnost v důsledku záležitostí, ke kterým dojde při výkonu jejich úřadu způsobem stanoveným v zákoně. Občanskoprávní odpovědnost může vyvstat pouze na základě žaloby podané státem proti soudci za úmyslné porušení povinností nebo závažné zneužití úřední moci, a to teprve poté, co prvotní odpovědnost na sebe vezme stát.

2. STÁTNÍ ŽALOBCI

Žalobci v úřadu státního žalobce jsou odpovědní za zastupování státu a hájení zájmů předepsaných zákonem a za účast na provádění trestní politiky definované orgány disponujícími svrchovanou mocí, provádění trestních žalob v souladu se zásadou zákonnosti a hájení demokratického právního řádu.

Požadavky popsané výše pro výkon úřadu soudce na soudech se vztahují i na státní žalobce. Cizinci tuto funkci zastávat nemohou.

NahoruNahoru

Jmenování žalobců do úřadu státního žalobce je odpovědností úřadu nejvyššího státního zástupce. To také platí pro jejich jmenování, přeřazování a povyšování a výkon kázeňských opatření vůči nim.

Žalobci v úřadu státního žalobce jsou paralelním orgánem ke svým protějškům na soudech a jsou na nich nezávislí a autonomní.

Jsou zodpovědnými soudními úředníky a podléhají hierarchii. Nemohou být přeřazeni, suspendováni, penzionováni ani zbaveni úřadu, s výjimkou případů stanovených zákonem.

3. ADVOKÁTI (ADVOGADOS)

Advokáti jsou nezávislí odborní pracovníci s právnickým vzděláním, kteří odborně a za úplatu zastupují své klienty v právních záležitostech a poskytují právní poradenství.

Pouze advokáti a zkušební advokáti, kteří jsou registrováni u své příslušné komory, mohou provozovat odbornou praxi, a zejména zastupovat své klienty u soudu nebo poskytovat právní rady coby nezávislí odborníci. Výše uvedené se nevztahuje na právníky (Solicitadores) registrované v příslušných profesních sdruženích, kteří mají svůj vlastní zvláštní statut. Poskytování právního poradenství osobami s právnickým vzděláním, které jsou veřejnými činiteli nebo jsou zaměstnané, nevyžaduje registraci v portugalské advokátní komoře, pokud jsou rady poskytovány zaměstnavateli daného jednotlivce. Pedagogičtí pracovníci na právnických fakultách, kteří poskytují pouze písemné právní názory, nejsou považováni za praktikující právníky, a nemusejí se proto registrovat v uvedené komoře.

NahoruNahoru

Nezbytným předpokladem pro registraci je absolvování zkušební doby, ta se ovšem promíjí v případě pedagogů a bývalých pedagogů z právnických fakult a držitelů doktorátu práv.

Cizí státní příslušníci, kteří svůj titul získali v Portugalsku, mohou být registrováni v portugalské advokátní komoře stejným způsobem jako portugalští občané, pokud jejich země státní příslušnosti uděluje stejná práva portugalským občanům.

Osoby oprávněné k profesionální činnosti ve svém členském státě Evropské unie na základě jednoho z následujících odborných titulů jsou uznávány jako advokáti v Portugalsku, a mohou proto tuto profesi vykonávat: v Belgii: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt; v Dánsku: Advokat; v Německu: Rechtsanwalt; v Řecku: δικηγόρος; ve Španělsku: Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu; ve Francii: Avocat; v Irsku: Barrister/Solicitor; v Itálii: Avvocato; v Lucembursku: Avocat; v Nizozemsku: Advocaat; v Rakousku: Rechtsanwalt; ve Finsku: Asianajaja/Advokat; ve Švédsku: Advokat; ve Spojeném království: Advocate/Barrister/Solicitor.

Kterýkoli z těchto odborníků může pracovat v Portugalsku na základě svého původního právnického titulu vyjádřeného v daném úředním jazyce a s uvedením profesní organizace, do níž patří, nebo jurisdikce, ve které může vykonávat praxi podle zákonů své země původu. Právní zastupování nebo mandáty u portugalských soudů mohou ovšem vykonávat pouze právníci z Evropské unie, kteří pracují ve svém původním profesním zaměření pod vedením advokáta, který je členem komory. Advokáti z Evropské unie mohou také vykonávat činnost v Portugalsku pod označením Advogado, a to po předchozí registraci u portugalské advokátní komory.

NahoruNahoru

Příležitostné poskytování odborných advokátních služeb v Portugalsku advokáty z Evropské unie vykonávajícími činnost pod svým původním profesním označením je povoleno, ale musí se to předem oznámit portugalské advokátní komoře.

Pokud se advokáti z Evropské unie chtějí trvale usadit na portugalském území a svou praxi chtějí vykonávat pod profesním titulem získaným ve své zemi původu, musejí se nejprve zaregistrovat u portugalské advokátní komory. K registraci je nutné předložit potvrzení o praxi od členského státu původu a další potvrzení prokazující, že právo k výkonu činnosti nebylo pozastaveno ani odebráno v důsledku trestního nebo kázeňského řízení. Tyto doklady mohou být rovněž požadovány od advokátů poskytujících služby obhájců výše zmíněným způsobem.

Advokáti požívají imunity potřebné k výkonu své profese.

Advokáti hrají úlohu ve výkonu spravedlnosti s výlučnou pravomocí – s výhradou k výjimkám stanoveným zákonem – zastupovat strany s úplnou technickou volností k jednání, přičemž jsou vázáni pouze omezeními zákonnosti a pravidly profesionální etiky. Coby služebníci práva a spravedlnosti musejí prokázat, že jsou hodni cti a závazků, které tato role obnáší. Při výkonu své profese jsou povinni vždy zachovávat absolutní nezávislost a objektivitu a nemohou své funkce využívat k prosazování jiných cílů, než jsou cíle profesní. Dále musejí plně dostát povinnostem stanoveným zákonem a povinnostem vyplývajícím ze zvyku, praxe a tradice.

Profese advokáta je neslučitelná s jakoukoli činností nebo úlohou, která omezuje nezávislost a důstojnost této profese. V této souvislosti uvádějí stanovy portugalské advokátní komory širokou řadu činností, které jsou považovány za neslučitelné s výkonem profese advokáta.

NahoruNahoru

Využití služeb advokáta je povinné v občanskoprávních případech, kdy projednávaná částka přesahuje 3 740,98 eur, a v případech, kdy je vždy možné odvolání bez ohledu na výši nároku, a při odvoláních a případech předložených vyšším soudům.

4. PRÁVNÍ ZÁSTUPCI (SOLICITADORES)

Právní zástupci (Solicitadores) jsou nezávislí odborníci, kteří za úplatu zastupují klienty v právních otázkách.

Aby mohli provádět činnost právních zástupců, musejí být zaregistrováni u příslušné komory a ukončit zkušební dobu, během níž se koncipienti seznamují s většinou běžných právních norem a pojmů a s právy a povinnostmi spojenými s touto profesí.

Vedle úspěšného absolvování této úvodní přípravy je k registraci u Komory právních zástupců (Câmara dos Solicitadores) nutné splňovat následující požadavky : a) být občanem v Portugalsku nebo Evropské unii; b) být držitelem titulu v oboru právo nebo diplomu právního zástupce a nebýt registrován v portugalské advokátní komoře. U občanů jiných států Evropské unie je požadováno zákonem vyžadované akademické a odborné vzdělání pro výkon činnosti v členském státě původu.

Při plnění povinností si mohou právní zástupci od jakéhokoli soudu nebo veřejného oddělení vyžádat nedůvěrné nebo neutajované spisy, knihy nebo dokumenty a požádat o vystavení potvrzení, aniž by se museli prokazovat plnou mocí.

Pokud není v soudním okrese žádný advokát (advogado), klienta může zastupovat právní zástupce. I v případech, kdy je povinné vyžádat si služeb advokáta, právní zástupce může činit podání, pokud se nejedná o odvolání proti rozsudku. V případě, že není nutné využít služeb advokáta, strany se mohou dle svého uvážení nechat zastupovat právním zástupcem.

NahoruNahoru

5. SOUDNÍ VYKONAVATEL (SOLICITADOR DE EXECUÇÃO)

Soudní vykonavatelé vykonávají svou předepsanou úlohu vynucování práva, jakož i další zákonem vymezené povinnosti. Působí také jako soudní doručovatelé.

Aby mohl solicitador vystupovat jako soudní vykonavatel,:

 1. musel pracovat v oboru po dobu tří z pěti předchozích let;
 2. nesmí být nezpůsobilý podle žádného z důvodů nezpůsobilosti uvedených výše v souvislosti s činností právního zástupce;
 3. nesměly mu být v minulosti uloženy žádné kárné sankce kromě pokuty z doby působení jako právní zástupce;
 4. musel během předchozích pěti let složit závěrečné zkoušky po absolvování vzdělávacího programu pro soudní vykonavatele;
 5. jestliže daná osoba pracovala jako soudní vykonavatel již v minulosti, musí do pěti let od zániku registrace zažádat o registraci novou, přičemž její opětovné přijetí musí podpořit kladný posudek regionální etické komise;
 6. musí disponovat minimálními organizačními a výpočetními prostředky požadovanými podle pravidel schválených valnou hromadou.

Osoby pracující jako soudní vykonavatelé podléhají pravidlům stanoveným pro právní zástupce.

V procesu vynucování práva zastává úlohu vykonavatele Solicitador de execução, kterého musí navrhnout věřitel v žádosti o exekuci nebo tajemník v případech, kdy věřitel nikoho nenavrhl, nebo kdy byl návrh neúspěšný.

Pokud zákon nestanoví jinak, soudní vykonavatel je pod dohledem soudce odpovědný za provádění všech úředních formalit exekuce, včetně doručování dokumentů, výzev a oznámení.

NahoruNahoru

Úlohu soudního vykonavatele zastává Solicitador de execução vybraný věřitelem nebo tajemníkem z řad registrovaných vykonavatelů v daném okrese nebo sousedních okresech nebo, pokud není nikdo takový k dispozici, z těch, kteří jsou registrováni v jiném okrese v téže justiční oblasti. Pokud není v dané oblasti registrován žádný soudní vykonavatel nebo pokud existují nějaké jiné důvody, pro které není možné soudního vykonavatele najít, tuto úlohu – s výjimkou úkolů speciálně konkrétně vyhrazených pro soudní vykonavatele – vykonává soudní úředník (oficial de justiça).

6. NOTÁŘI

Notáři jsou zákonem definováni jako právníci, na jejichž písemné dokumenty sepsané z jejich úřední pravomoci může spoléhat veřejnost. Tatáž definice dodává, že jsou jednak veřejnými činiteli, kteří ověřují nebo uchovávají dokumenty, a jednak odborníky, kteří jednají nezávisle a nestranně a které si mohou dotyčné osoby svobodně vybírat. Veřejná povaha úlohy notáře je neoddělitelná od její povahy soukromé.

Nezbytnou podmínkou pro výkon činnosti notáře je registrace v profesním sdružení notářů. Toto sdružení je plně nezávislé na státu a zastupuje své odborné členy.

Licence ke zřízení úřadu notáře jsou udělovány na základě nařízení ministra spravedlnosti po otevřeném nabídkovém řízení. Notář může být držitelem pouze jedné licence. Odborníci, kterým byla udělena licence, se zavazují k výkonu praxe v příslušné samosprávní oblasti po dobu nejméně dvou let, během které nemohou žádat o žádnou jinou licenci.

NahoruNahoru

Na notářsky ověřené dokumenty se lze spoléhat jako na právně platné dokumenty.

Využití služeb notáře je často povinné. Platí to například vždy, když zákon vyžaduje provedení úkonu veřejnou listinou.

7. VYŠŠÍ SOUDNÍ ÚŘEDNÍCI (CONSERVADORES)

Vyšší soudní úředníci jsou veřejní činitelé odpovědní za zapisování určitých právních stavů jako prostředků pro publikaci.

Podmínkou pro přijetí do této profese je právnické vzdělání z portugalské univerzity nebo rovnocenné akademické vzdělání a splnění obecných požadavků pro přijetí na místo státního zaměstnance. Kandidáti musejí být portugalské národnosti, vyjma případy, kdy je to prominuto zvláštním zákonem nebo mezinárodní dohodou.

Conservador je v podstatě odpovědný za vedení rejstříků.

Jejich úloha obnáší dohled nad dodržováním platných zákonů a zajišťování toho, aby byla práva odrážející se v dokumentech určených k registraci správně definována a byla ve shodě s pořadím registrací stanoveným v zákoně.

Portugalské právo určuje několik případů, které vyžadují registraci vyššími soudními úředníky.

Mezi ně mimo jiné patří narození, otcovství, osvojení, sňatek a úmrtí a založení společnosti, jakož i záležitosti týkající se právního stavu nemovitého majetku, motorových vozidel, plavidel a letadel.

Využití služeb vyššího státního úředníka je povinné tam, kde určitá skutečnost podléhá povinnosti registrace.

NahoruNahoru

8. SMÍRČÍ SOUDCI (JUÍZES DE PAZ)

Smírčí soudci jsou odborníci, jejichž úlohou je vynášet rozsudky na základě práva nebo spravedlnosti v záležitostech, které jsou jim postoupeny poté, co byl učiněn pokus o smírné narovnání.

Kandidáti, kteří se chtějí stát smírčími soudci, musejí splňovat následující požadavky:

 1. musejí být portugalské národnosti;
 2. musejí mít právnické vzdělání;
 3. musejí být starší 30-ti let;
 4. musejí být držiteli plných občanských a politických práv;
 5. nebyli odsouzeni ani obviněni za jakýkoli trestný čin;
 6. neprovozují žádnou jinou veřejnou nebo soukromou činnost nebo této činnosti nezanechali bezprostředně před nástupem do funkce smírčího soudce.

Smírčí soudce jmenuje jejich příslušná Rada (Conselho de Acompanhamento da Criação e Instalação dos Julgados de Paz) na období jednoho roku s možností prodloužení na dobu až tří let.

Smírčí soudce nemusí uplatňovat přísná právní kritéria a může se souhlasem stran přijímat rozhodnutí na základě spravedlnosti, pokud žalovaná částka nepřesahuje 1 870,49 eur.

9. SOUDNÍ ÚŘEDNÍK (OFICIAL DE JUSTIÇA)

Soudní úředník je veřejný činitel pracující v soudní kanceláři nebo na úřadu státního žalobce.

Úloha se liší podle kategorie úředníka, přičemž jejich povinnosti jsou obsáhle a podrobně popsány.  Tyto úkoly obecně souvisejí s právními úkony potřebnými k běžnému zpracování případů v souladu s platnou legislativou a týkají se zejména přijímání a zpracovávání žádostí, postupování spisů soudcům k rozhodnutí, provádění rozhodnutí soudce, sepisováním zápisů z vyšetřování, rozsudků, doručování dokumentů a výzev a vybírání soudních poplatků.

Přístup do profesní kategorie pomocného úředníka (escrivão auxiliar) a soudního úředníka (técnico de justiça) je otevřen portugalským občanům, kteří absolvovali odborný kurz schválený ministerstvem spravedlnosti a ministerstvem školství.

Bližší informace

Další informace lze získat na následujících internetových stránkách:

 • http://www.stj.pt English - français - português - Nejvyšší soudní dvůr;
 • http://www.conselhosuperiordamagistratura.pt/ português - Nejvyšší soudní rada;
 • http://www.tribunalconstitucional.pt/ português - Ústavní soud;
 • http://www.mj.gov.pt/ English - português - Ministerstvo spravedlnosti;
 • http://trl.pt/ português - Odvolací soud v Lisabonu;
 • http://www.trc.pt/ português - Odvolací soud v Coimbře;
 • http://www.tre.pt/ English - français - português - Odvolací soud v Évoře;
 • http://www.trp.pt/ português - Odvolací soud v Portu;
 • http://www.pgr.pt/ português - Úřad státního žalobce;
 • http://www.itij.mj.pt português - Právní databáze;
 • http://www.cej.pt/ English - français - português - Centrum právních studií (subjekt odpovědný za odbornou přípravu portugalských soudců)
 • http://www.dgsj.pt português - Generální ředitelství pro výkon spravedlnosti (které mimo jiné poskytuje informace o kontaktech se soudy a jejich územní soudní působnosti a přístup na stránku představitelů soudní moci);
 • http://www.gplp.mj.pt/ English - português - Kancelář legislativní politiky a plánování při ministerstvu spravedlnosti;
 • http://www.dgrn.mj.pt português - Generální ředitelství pro rejstříky a notářské služby;
 • http://www.asjp.pt/ português - Asociace portugalských soudců;
 • http://www.smmp.pt/ português - Asociace státních žalobců;
 • http://www.oa.pt/ português - Portugalská advokátní komora;
 • http://dre.pt/ português - Online databáze právních předpisů (obsahující zákony a nástroje zveřejněné v 1. edici věstníku Portuguese Official Gazette po 1. lednu 1970; bezplatně je rovněž zajištěn přístup k právním předpisům zveřejněným v 1. edici od 1. ledna 2000);
 • http://www.solicitador.net/ português - Asociace právních zástupců;
 • http://www.asjp.pt/ português - Asociace pracovníků právních institucí (Funcionários Judiciais);

« Právnické profese - Obecné informace | Portugalsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 20-11-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království