Europeiska Kommissionen > ERN > Juridiska yrken > Polen

Senaste uppdatering: 03-03-2008
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Juridiska yrken - Polen

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. DOMARE 1.
2. ÅKLAGARE 2.
3. EXEKUTIONSBITRÄDEN 3.
4. NOTARIER 4.
5. ADVOKATER (ÖVERRÄTTSADVOKATER) 5.
6. JURIDISKA RÅDGIVARE (UNDERRÄTTSADVOKATER) 6.

 

1. DOMARE

Domare utgör en speciell grupp i de rättsliga yrkena. Förutom att de har en särskild nödvändig kvalifikationsnivå, utmärker de sig de främst genom sin självständighet.

Principen om domares oberoende anges i artikel 178.1 i den polska författningen, i vilken fastställs att domare ska vara oberoende vid fullgörandet av sina förpliktelser och endast omfattas av författningen och lagstiftningen. Det innebär att domare ska vara oberoende både av parterna i en tvist och av de statliga myndigheterna. Det betyder emellertid också att domare är skyldiga att vara opartiska och att de omfattas av bestämmelserna i författningen och lagarna enligt vilka och på grundval av vilka de ska genomföra samtliga sina uppgifter.

Domare utses på obegränsad tid av republikens president på begäran av det nationella rättsrådet.

För att en person ska kunna utnämnas till domare i en distriktsdomstol måste denne vara polsk medborgare och ha fullständiga medborgerliga rättigheter, ha oklanderlig karaktär, ha genomfört juridikstudier på universitetsnivå i Polen och ha filosofie magisterexamen eller ha genomfört motsvarande utländska studier som erkänns i Polen, ha en hälsostatus som är förenlig med utförandet av en domares förpliktelser, vara minst 30 år gammal, ha domarexamen eller examen som allmän åklagare, ha arbetat som biträdande domare eller biträdande allmän åklagare i minst tre år eller som domstolstjänsteman under en tidsperiod av fem år. Kravet att genomgå en fullständig juridisk utbildning och domarutbildning gäller inte för personer som har varit biträdande domare eller domstolstjänstemän i minst sex år och har domarexamen. Kravet att genomgå juridisk utbildning, domarutbildning och att ha yrkeserfarenhet i nödvändigt antal år gäller inte för professorer och docenter som är anställda vid vetenskapliga inrättningar. Dessutom kan en person som har arbetat som advokat, juridisk rådgivare eller notarie i minst tre år utses till befattningen som domare i lägsta instans. När det gäller utnämningen till domare i domstolar i högre instans (regional domstol, appellationsdomstol), tillkommer krav på anställning vid domstol eller i andra juridiska yrken i ett relevant antal år.

Till börjanTill början

En domarkandidat måste först godkännas i domarnas självstyrande organ vid den berörda domstolen, det vill säga det allmänna sammanträdet, i en sluten hemlig omröstning. Därefter presenteras kandidaten för det nationella juridiska rådet, via justitieministern som kan uttrycka sin åsikt. På den grunden antar det nationella juridiska rådet en resolution i en sluten omröstning om att förslå kandidaten för den ordförande som utser domare till distriktsdomstolar, regionala domstolar och appellationsdomstolar. En befordran till en domstol i högre instans kräver samma godkännande- och utnämningsförfarande.

Domarnas oberoende säkerställs genom att en domare inte kan avsättas. Endast efter ett beslut av en domstol (inbegripet en disciplinär domstol) kan en domare avsättas, avstängas eller överföras till en annan domstol eller till en annan befattning mot sin vilja, och då enbart i de fall som anges i lagen (artikel 180 i författningen).

Domare utses för obegränsad tid (artikel 179 i författningen). Det betyder att när de når pensionsåldern (för närvarande 65 år) får de ställning som pensionerade domare och behåller vissa rättigheter och skyldigheter. Det nationella juridiska rådet kan dock, på domarens begäran, låta domaren fortsätta att sköta sina uppdrag till 70 års ålder.

En domare får inte enligt lagen anklagas för brott eller berövas sin frihet utan föregående samtycke av domstolen (domarimmunitet). En domare får inte anhållas eller häktas såvida han inte ertappas på bar gärning med att begå ett brott och häktning blir nödvändig för att säkerställa ett korrekt rättegångsförfarande (artikel 181 i författningen). När det gäller tjänstefel och mindre förseelser kan domare endast ställas till ansvar inför särskilda disciplinnämnder som består av domare och tillsätts av domarnas självstyrande organ.

Till börjanTill början

En domare får inte vara medlem av ett politiskt parti eller en fackförening och får inte utföra offentlig verksamhet som är oförenlig med principen om domstolarnas och domarnas oberoende (artikel 178.3 i författningen). Dessutom får en domare inte utföra annat avlönat arbete utan de behöriga myndigheternas medgivande.

Domarna är organiserade i ett självstyrande domarråd. Organen i det självstyrande domarrådet är: de regionala domarnas allmänna möte och appellationsdomstolens domares allmänna möte.

Justitieministern utövar tillsyn över domstolarnas administrativa verksamhet.

Bestämmelser om domarnas status och garanti för domarnas oberoende anges i den polska författningen och i lagen för de allmänna domstolarna av den 27 juli 2001.

2. ÅKLAGARE

Åklagarmyndighetens främsta uppgift är sörja för upprätthållandet av lag och ordning och se till att brott beivras, inbegripet att leda eller övervaka förundersökningar i brottmål, tjänstgöra som allmän åklagare vid domstolarna, utreda brottsrelaterade frågor, utföra brottsbekämpande och brottsförebyggande uppgifter samt samarbeta med andra organ för att förebygga brott och andra lagöverträdelser.

Dessutom kan en åklagare i enlighet med artikel 7 i den polska civilprocesslagen delta i civilmål. Han har rätt att i alla mål begära att rättsliga åtgärder vidtas eller delta i redan pågående rättegångsförhandlingar om det enligt hans åsikt är nödvändigt för att skydda lag och ordning, medborgerliga rättigheter eller det offentliga intresset. I familjemål som inte gäller ekonomiska aspekter kan åklagaren endast vidta rättsliga åtgärder i de fall som anges i lag.

Till börjanTill början

I familjemål kan åklagaren vidta rättsliga åtgärder i synnerhet om en person, på grund av obehörighet eller andra giltiga skäl, är oförmögen att fullfölja sina yrkanden eller avstår från att fullfölja dessa yrkanden till skada för det allmänna intresset. Åklagarens deltagande rekommenderas i synnerhet i mål som handlar om att upplösa eller fastställa äktenskap, förneka faderskap eller moderskap, upphäva erkännande av barn och fastställa fullständig ogiltighet av erkännande av barn, ett beslut om adoption av utländska medborgare eller av polska medborgare, som har hemvist utomlands, samt ett beslut om upphävande av adoption eller om befrielse av en persons föräldraauktoritet eller förmyndarskap.

I förvaltningsmål är åklagarmyndighetens uppgift att överklaga olagliga administrativa beslut till domstol och delta i domstolsförfaranden rörande sådana besluts laglighet.

Åklagarmyndigheten omfattar den allmänna åklagaren och åklagare i allmänna och militära organisationer vid åklagarmyndigheten som rapporterar till den allmänna åklagaren liksom åklagare från Institutet för nationell hågkomst – kommissionen för beivrande av brott mot den polska nationen. Den allmänna åklagaren är den högsta instans vid åklagarmyndigheten. Den allmänna åklagaren lyder under justitiedepartementet. Åklagare i åklagarmyndighetens allmänna organisationsenheter är åklagare vid den nationella åklagarmyndigheten och åklagartjänsten vid appellationsdomstolar, regionala domstolar och distriktsdomstolar.

Åklagarmyndigheten har en hierarkisk struktur. Det betyder att även om åklagaren är oberoende vid genomförandet av sina plikter, som anges i lagstiftningen, är han skyldig att rätta sig efter order, riktlinjer och anvisningar av den åklagare som han rapporterar till.

Till börjanTill början

Åklagare från de allmänna organisationsenheterna vid åklagarmyndigheten utses av den allmänna åklagaren.

För att utnämnas till åklagare måste en person vara polsk medborgare och ha fullständiga medborgerliga rättigheter, ha oklanderlig karaktär, ha genomfört juridikstudier på universitetsnivå i Polen och ha filosofie magisterexamen eller ha genomfört utländska studier som erkänns i Polen, ha en hälsostatus som är förenlig med fullgörandet av en åklagares förpliktelser, vara minst 26 år gammal, ha domarexamen eller åklagarexamen, ha arbetat som biträdande domare eller biträdande åklagare i minst ett år eller ha fullgjort den tjänstetid som anges i bestämmelserna om militärtjänst för yrkesmilitärer vid åklagarmyndighetens militära organisationsenhet.

Följande personer kan också utnämnas utan att behöva examen och fullgöra åklagarutbildningen: professorer och docenter i rättsvetenskap vid polska universitet, polska vetenskapsakademin och vetenskapliga inrättningar, domare, militärdomare, advokater, juridiska rådgivare och advokater från statskontorets allmänna åklagartjänst som har arbetat i sina yrken eller har haft sin befattning i minst tre år efter examen samt notarier (som visserligen måste klara examensprovet, men inte behöver genomgå den särskilda åklagarutbildningen).

Åklagare utnämns för obegränsad tid, vilket betyder att när de når pensionsåldern blir de pensionerade åklagare och behåller vissa rättigheter och skyldigheter.

En åklagare kan flyttas till en annan befattning, men endast med hans samtycke. Vid tjänstefel, inbegripet uppenbart och grovt brott mot lagbestämmelser och åklagarens värdighet, ska åklagaren ställas till svars för disciplinära åtgärder inför en särskild åklagarnämnd.

Till börjanTill början

Allmänna åklagare har rätt till immunitet på samma sätt som domare. Det betyder att en allmän åklagare inte får ställas till ansvar i brottmål utan samtycke från en behörig disciplinnämnd eller häktas utan en överordnads samtycke. Detta gäller inte när en allmän åklagare ertappas på bar gärning med att begå ett brott.

Under tjänstetiden får en åklagare inte vara medlem i ett politiskt parti eller delta i politisk verksamhet.

En åklagare får inte ha en extra anställning, utom inom undervisning, undervisning och forskning eller en vetenskaplig tjänst, eller välja en annan sysselsättning eller vinstgivande verksamhet som kan kollidera med hans yrkesförpliktelser eller skada åklagarmyndighetens värdighet, inbegripet att sköta affärsverksamhet eller ingå i ett företags styrelse.

Åklagares status och deras rättigheter och skyldigheter anges i lagen av den 20 juni 1985 om åklagarmyndigheten.

3. EXEKUTIONSBITRÄDEN

Ett exekutionsbiträde vid domstolen är en offentliganställd tjänsteman som är knuten till en distriktsdomstol. Exekutionsbiträdet utför verkställighetsuppgifter i civilmål och andra lagenliga uppgifter enligt särskilda bestämmelser (t.ex. upprätta inventarier polski och, på beställning av domstolen polski eller åklagaren polski, en rapport om fakta i målet inför en domstolsförhandling eller inför ett domstolsavgörande). Vidare har exekutionsbiträdet rätt att utfärda domstolsmeddelanden, tillkännagivanden, invändningar och klagomål samt andra dokument som omfattas av mottagningsbekräftelse och på ett specifikt datum genomföra officiell kontroll av frivilliga offentliga auktioner och bekräfta lägsta eller högsta bud. när det gäller verkställighetsuppgifter och andra uppgifter som anges i rättsakter tar exekutionsbiträdet ut verkställighetsavgifter.

Till börjanTill början

Exekutionsbiträdena har egna kontor och genomför sina uppgifter inom sitt tilldelade område förutsatt att en borgenär har rätt att fritt välja exekutionsbiträde inom appellationsdomstolens domsrätt. Exekutionsbiträdets område omfattar distriktsdomstolens domsrätt, en del av det området eller ett antal distriktsdomstolars domsrätt. Varje år tillkännager justitiedepartementet en förteckning över exekutionsbiträdenas rättsområden och registrerade säten.

Vid genomförandet av sina uppgifter omfattas exekutionsbiträdena endast av rättsakter och domstolsbeslut. Tillsyn av att exekutionsbiträdets verksamhet genomförs av ordföranden vid den distriktsdomstol till vilken exekutionsbiträdet är knutet. Den övergripande tillsynen av exekutionsbiträdenas verksamheter och verksamheterna i exekutionsbiträdenas självstyrande organ genomförs av justitiedepartementet.

Exekutionsbiträde vid domstol får en person vara som är polsk medborgare och har fullständiga medborgerliga rättigheter, oklanderlig karaktär, har genomfört studier i juridik eller förvaltning på universitetsnivå, har genomgått exekutionsbiträdesutbildning, har exekutionsbiträdesexamen och är minst 25 år gammal. Domare, åklagare, advokater, juridiska rådgivare och personer som har genomgått utbildning som domare, åklagare, advokat, juridisk rådgivare eller notarie samt personer som har en filosofie doktorsexamen i rättsvetenskap är befriade från kravet att komplettera utbildningen och ta examen.

Exekutionsbiträden väljer sina självstyrande organ som omfattar följande: de nationella exekutionsbiträdenas konferens, de nationella exekutionsbiträdenas råd, allmänna möten mellan exekutionsbiträden från exekutionsbiträdenas kammare samt exekutionsbiträdenas kammare.

Till börjanTill början

Exekutionsbiträdenas uppgifter och strukturen i exekutionsbiträdenas självstyrande organ anges i lagen av den 29 augusti 1997 om exekutionsbiträden vid domstolar och verkställighetsförfarandet.

4. NOTARIER

Notarietjänsten är ett organ som garanterar säkerhet vid rättsliga transaktioner och ser till att de stämmer med gällande lagar. Notarietjänsten utgörs av en notarie, dvs. en person i offentlig förvaltning som är utnämnd för att sköta transaktioner som parterna ska eller vill genomföra i notariell form.

De främsta notariella uppgifterna består i att upprätta notariella handlingar, protokoll, intyg och notariella bekräftelser, utarbeta protester i samband med betalningsförbindelser och checker, motta deklarationer om accepterande eller avsägelse av arv samt ta emot olika depositioner. Inom sitt behörighetsområde ska notarien agera som en person inom offentlig förvaltning och beredas det skydd som ges offentliganställda tjänstemän. Notariella handlingar som utfärdas av notarien har laga kraft av officiella dokument.

Det finns för närvarande ett oberoende självstyrande notariellt organ och privata notariebyråer i Polen. Det notariella självstyrande organet är en obligatorisk organisation, vilket betyder att medlemskapet i det självstyrande organet är ett villkor som måste uppfyllas för att utöva notarieyrket. Det notariella självstyrande organet omfattar notariella kammare och det nationella notarierådet.

Notarier utnämns och avskedas av justitieministern efter yttrande av den behöriga notariella kammaren. En notarie får en person vara som är polsk medborgare och har fullständiga medborgerliga rättigheter, oklanderlig karaktär, har genomfört studier i juridik på universitetsnivå i Polen, har filosofie magisterexamen eller har genomfört utländska studier som erkänns i Polen, har genomgått notarieutbildning, har notarieexamen, har arbetat som notarieassistent i minst tre år och är minst 26 år gammal. Professorer och docenter i rättsvetenskap, domare, åklagare, advokater och juridiska rådgivare som har utövat sitt yrke i minst tre år kan också utnämnas till notarie.

Till börjanTill början

Notarietjänstens struktur och notariens uppgifter anges i lagen av den 14 februari 1991 -lagen om notarietjänsten.

5. ADVOKATER (ÖVERRÄTTSADVOKATER)

Advokaternas uppgift är att tillhandahålla rättshjälp, verka för att skydda de medborgerliga fri- och rättigheterna samt bidra till att utforma och tillämpa lagen. Advokatyrket består i att ge rättslig hjälp, i synnerhet tillhandahålla juridisk rådgivning, utarbeta rättsliga yttranden, upprätta lagförslag och uppträda inför domstolar och officiella inrättningar. Denna rättshjälp tillhandahålls enskilda, företag och organisationer.

Advokatyrket är organiserat med ett självstyrande yrkesorgan. Advokatsamfundet i landet består av 24 kammare för överrättsadvokater. Dessa kammare omfattar advokater (överrättsadvokater) och praktiserande advokater vars professionella säte finns inom kammarens område. Advokatyrket kan bara utövas av personer som är registrerade i det regionala advokatyrkesrådets register vid de kammare inom vilka advokatens professionella säte ligger. Registrering i yrkesregister är obligatoriskt. Advokatsamfundets nationella självstyrande yrkesorgan är det högsta advokatyrkesrådet.

Personer som har oklanderlig personlighet och vars uppförande hittills säkerställer att de ska utöva advokatyrket på ett korrekt sätt, har fullständiga medborgerliga rättigheter, fullständig rättskapacitet, genomfört juridikstudier på universitetsnivå i Polen, har filosofie magisterexamen eller har genomfört utländska juridikstudier som erkännas i Polen, har genomgått advokatutbildning i Polen och har advokatexamen kan registreras i advokatyrket. De senare två kriterierna gäller inte för professorer och docenter i rättsvetenskap, personer som har examen som domare, åklagare, juridiska rådgivare eller notarie eller personer som har varit rättegångsbiträde i minst tre år vid statskontorets allmänna åklagartjänst. Följande personer kan också ta advokatexamen utan att behöva komplettera advokatutbildningen: docenter i rättsvetenskap och personer som har arbetat som domstolstjänstemän eller biträdande domare i minst fem år under en tidsperiod av högst åtta år.

Till börjanTill början

Advokatyrkets organisation och uppgifter anges i lagen av den 26 maj 1982 – lagen om advokatyrket.

Utländska advokaters tillhandahållande av rättshjälp i Polen regleras i lagen av den 5 juli 2002.

6. JURIDISKA RÅDGIVARE (UNDERRÄTTSADVOKATER)

Juridiska rådgivares yrke består i att ge rättslig hjälp, i synnerhet tillhandahålla juridisk rådgivning, utarbeta rättsliga yttranden, upprätta lagförslag och uppträda inför domstolar och officiella inrättningar.

Juridiska rådgivare kan tillhandahålla rättslig hjälp till företag, organisationer och enskilda som inte är företag, undantaget att agera som försvarsadvokat i brottmålsrättegångar och i rättegångar om skattebrott.

Juridiska rådgivare har rätt att utöva sitt yrke på frilansbasis och kombinera det med andra anställningsformer, till exempel en anställning enligt ett anställningskontrakt.

Juridiska rådgivare är organiserade på basis av ett självstyrande yrkesorgan. De juridiska rådgivarnas självstyrande organ är oberoende vid genomförandet av sina uppgifter och omfattas endast av lagbestämmelser.

De självstyrande organisationerna med rättslig status är kammare för juridiska rådgivare och det nationella rådet för juridiska rådgivare. Tillsynen över det självstyrande organet genomförs av justitieministern.

Rätten att utöva yrket som juridisk rådgivare uppnås efter registrering i de juridiska rådgivarnas register och efter edsavläggelse.

Personer som genomfört juridikstudier på universitetsnivå i Polen, har filosofie magisterexamen, har fullständiga medborgerliga rättigheter och fullständig rättskapacitet, har oklanderlig karaktär, vars förflutna ger garantier om att de ska utöva yrket som juridisk rådgivare på ett korrekt sätt, har genomgått utbildning som juridisk rådgivare i Polen samt har examen som juridisk rådgivare kan registreras i registret för juridiska rådgivare. Kravet att genomgå utbildning för juridiska rådgivare och ha examen som juridisk rådgivare gäller inte för professorer och docenter i rättsvetenskap, personer som har uppnått examen som domare, åklagare eller notarie eller personer som har varit rättegångsbiträde i minst tre år vid statskontorets allmänna åklagartjänst. Följande personer kan också ta examen för juridiska rådgivare utan att behöva komplettera utbildningen för juridiska rådgivare: docenter i rättsvetenskap och personer som har arbetat som domstolstjänstemän eller biträdande domare i minst fem år under en tidsperiod av högst åtta år.

De rättsliga rådgivarnas organisation och uppgifter anges i lagen av den 6 juli 1982 – lagen om rättsliga rådgivare.

Utländska advokaters tillhandahållande av rättshjälp i Polen regleras i lagen av den 5 juli 2002.

Ytterligare information

Republiken Polens författning

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/konst.htm Deutsch - English - français - polski

Högsta advokatrådet

http://www.adwokatura.pl English - polski

Domstolar - bulletinen för offentliga tillkännagivanden

http://www.bip.gov.pl/index.asp?fid=4590 polski

Den nationella kammaren för juridiska rådgivare

http://www.radca.prawny.lex.pl polski

Det nationella notarierådet

http://www.krn.org.pl polski

Warszawas notariekammare

http://www.notariusze.pl English - français - polski

Exekutionsbiträdenas självstyrande organ

http://www.komornik.pl English - polski

Åklagartjänsten vid Warszawas appellationsdomstol.

http://www.pa.waw.pl polski

« Juridiska yrken - Allmän information | Polen - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 03-03-2008

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket