Europa-Kommissionen > ERN > Juridiske erhverv > Polen

Seneste opdatering : 03-03-2008
Printervenlig version Føj til favoritter

Juridiske erhverv - Polen

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. DOMMERE 1.
2. ANKLAGERE 2.
3. FOGEDER 3.
4. NOTARER 4.
5. ADVOKATER 5.
6. JURIDISKE RÅDGIVERE 6.

 

1. DOMMERE

Dommerne udgør en særlig gruppe inden for de juridiske erhverv, idet de foruden deres særlige kvalifikationer er kendetegnet ved deres uafhængighed.

Princippet om dommeres uafhængighed er fastsat i artikel 178, stk. 1, i forfatningen, hvori det hedder, at dommerne er uafhængige ved varetagelsen af deres hverv og kun er underlagt forfatningen og lovene. Det betyder, at dommerne er uafhængige i forhold til sagernes parter og i forhold til de statslige myndigheder. Det betyder imidlertid også, at dommerne har pligt til at være upartiske, og at de er underlagt bestemmelserne i forfatningen og lovene, i henhold til og på grundlag af hvilke de skal udføre alle deres hverv.

Dommerne udnævnes for en ubegrænset periode af den polske præsident efter indstilling fra det nationale retsråd.

For at kunne blive udnævnt til distriktsdommer (distriktsdomstolene er første instans blandt domstolene) skal man være polsk statsborger, være myndig, have pletfri vandel, have fuldført jurastudier på universitetsniveau i Polen, være tildelt magistertitlen (eller en tilsvarende udenlandsk titel, som er anerkendt i Polen), være i en helbredstilstand, som er forenelig med dommerhvervet, være mindst 29 år gammel, have bestået eksamen som dommer eller offentlig anklager, have arbejdet som dommerfuldmægtig eller assisterende offentlig anklager i mindst tre år eller som retsreferent i fem år. Kravet om fuldførelse af jura- og dommeruddannelsen gælder ikke personer, der i mindst seks år har været dommerfuldmægtig eller retsreferent, og som har bestået dommereksamen. Kravene om fuldførelse af jura- og dommeruddannelsen og om erhvervelse af den fornødne erfaring gælder ikke professorer og doktorer ansat ved videnskabelige institutioner. Desuden kan personer, der i mindst tre år har arbejdet som advokat, juridisk rådgiver eller notar, udnævnes til distriktsdommer. Når det gælder udnævnelse af dommere ved domstole i højere instans (regional domstol, appelret) gælder ovennævnte krav samt et krav om et relevant antal års ansættelse ved domstole eller i andre juridiske erhverv.

TopTop

En dommerkandidat skal først godkendes af dommernes selvregulerende organ ved den pågældende domstol; det sker ved hemmelig afstemning på en generalforsamling. Herefter præsenteres kandidaten for det nationale retsråd af justitsministeren, som kan afgive udtalelse. På dette grundlag vedtager det nationale retsråd ved hemmelig afstemning en resolution om indstilling af kandidaten til præsidenten, som udnævner dommerne ved distriktsdomstole, regionale domstole og appeldomstole. Ved forfremmelse til en domstol i højere instans skal samme godkendelsesprocedure anvendes, og der finder genudnævnelse sted.

Dommernes uafhængighed er garanteret ved, at de ikke kan afsættes. Kun i kraft af en domstolsafgørelse (herunder fra en disciplinær domstol) kan en dommer mod sin vilje afsættes, suspenderes eller overføres til en anden domstol eller en anden stilling, og det kun i de i loven anførte tilfælde (artikel 180 i forfatningen).

Dommere udnævnes for ubestemt tid (artikel 179 i forfatningen). Det betyder, at de, når de når pensionsalderen (p.t. 65 år) bliver pensionerede dommere, der fortsat har visse rettigheder og forpligtelser. Det nationale retsråd kan dog på anmodning fra en dommer tillade denne at fortsætte sit dommerhverv, indtil han/hun er fyldt 70 år.

En dommer kan ikke uden forudgående samtykke fra den i loven angivne domstol tiltales strafferetligt eller frihedsberøves (dommerimmunitet). En dommer kan ikke tilbageholdes eller anholdes, medmindre han/hun tages på fersk gerning ved begåelsen af en forbrydelse, og hans/hendes tilbageholdelse er påkrævet med henblik på at sikre en reglementeret gennemførelse af en retssag (artikel 181 i forfatningen). Dommere kan kun stilles til ansvar over for disciplinærdomstole, der består af dommere og er nedsat af dommernes selvregulerende organer, for brud på dommerhvervets forpligtelser eller for mindre forseelser.

TopTop

En dommer kan ikke være medlem af et politisk parti eller en fagforening eller foretage aktiviteter, der er uforenelige med princippet om domstolenes og dommernes uafhængighed (artikel 178, stk. 3, i forfatningen). Desuden må en dommer ikke uden tilladelse fra de kompetente myndigheder udføre andet betalt arbejde.

Dommerne er organiseret i selvregulerende dommerråd. Disse råds organer udgøres af de regionale dommeres generalforsamling og appeldommernes generalforsamling.

Justitsministeren fører tilsyn med domstolenes administrative aktiviteter.

Den polske forfatning og loven om almindelige domstole af 27. juli 2001 indeholder bestemmelser om dommernes status og garantier for deres uafhængighed.

2. ANKLAGERE

Anklagemyndighedens vigtigste opgave er at sørge for opretholdelsen af lov og orden og at overvåge retsforfølgelsen af forbrydelser, herunder gennemførelse af og sagsforberedelse i forbindelse med kriminalsager, varetagelse af anklagerrollen ved retten, efterforskning af forbrydelser og bekæmpelse og forebyggelse heraf samt samarbejde med andre organer med hensyn til forebyggelse af forbrydelser og andre lovovertrædelser.

Desuden kan en anklager i civile sager i henhold til artikel 7 i den civile retsplejelov kræve retshandlingerne indledt i forbindelse med enhver sag eller deltage i behandlingen af enhver verserende sag, hvis dette efter hans/hendes mening er nødvendigt ud fra hensynet til lov og orden, borgernes rettigheder eller almenvellet. I forbindelse med ikke-økonomiske sager vedrørende familieret kan en anklager kun indlede proceduren i de i loven nævnte tilfælde.

TopTop

I sager om familieret kan en anklager indlede proceduren, især i tilfælde, hvor den pågældende som følge af inhabilitet eller andre gyldige grunde ikke er i stand til at fremme sine egne krav eller afstår herfra til skade for almenvellet. Anklagers deltagelse er især hensigtsmæssig i sager vedrørende ophævelse af et ægteskab eller afgørelse af, om et ægteskab består eller ikke består, anfægtelse af faderskab eller moderskab, frakendelse af faderskab og erklæring om ugyldighed af faderskab, afgørelser om adoption ved udlændinge eller polske statsborgere bosat i udlandet og afgørelser om annullation af adoption eller om fjernelse af personer, der er under forældremyndighed eller værgemål.

I forvaltningssager er det anklagerens opgave at indbringe ulovlige forvaltningsafgørelser for retten og at deltage i rettens behandling af sager om sådanne afgørelsers lovlighed.

Anklagemyndigheden omfatter generaladvokaten og de herunder sorterende anklagere ved de almindelige og de militære afdelinger af anklagemyndigheden samt anklagerne ved Instytut Pamięci Narodowy ("den nationale mindeinstitution"), der retsforfølger forbrydelser mod den polske nation. Generaladvokaten er den øverste myndighed inden for anklagemyndigheden. Hvervet som generaladvokat varetages af justitsministeren. Anklagerne ved anklagemyndighedens almindelige afdelinger er ansat ved den nationale anklagemyndighed og ved appel-, regional- og distriktsanklagernes kontorer.

Anklagemyndigheden er hierarkisk opbygget. Det betyder, at selv om en anklager er uafhængig ved udførelsen af sine opgaver i henhold til lovene, skal han/hun overholde ordrer, retningslinjer og instrukser fra den anklager, han/hun refererer til.

TopTop

Anklagerne ved anklagemyndighedens almindelige afdelinger udnævnes af generaladvokaten.

For at kunne blive udnævnt som anklager, skal man være polsk statsborger, være myndig, have pletfri vandel, have fuldendt jurastudier på universitetsniveau i Polen og være tildelt magistertitlen (eller tilsvarende udenlandsk titel, der er anerkendt i Polen), have et helbred, der er foreneligt med de krav, der stilles i forbindelse med hvervet som anklager, være mindst 26 år gammel, have bestået anklager- eller dommereksamen og have arbejdet som assisterende anklager eller dommerfuldmægtig i mindst et år eller have fuldført den for professionelle soldater af militæret fastlagte tjenestetid ved en af anklagemyndighedens militære afdelinger.

Følgende kan også udnævnes til anklager uden at have bestået eksamen som anklager eller have fuldført anklageruddannelsen: professorer og doktorer i jura ved polske universiteter, det polske videnskabsakademi og andre videnskabelige institutioner, dommere, militære dommere, advokater, juridiske rådgivere og rådgivere for generaladvokaten, som har arbejdet som sådanne eller holdt dette embede i mindst tre år, og notarer (skal bestå eksamen, men behøver ikke fuldføre uddannelsen som anklager).

Anklagere udnævnes for ubegrænset tid, hvilket betyder, at de, når de når pensionsalderen, bliver pensionerede anklagere, der fortsat har visse rettigheder og forpligtelser.

En anklager kan kun efter eget samtykke forflyttes til et andet tjenestested. Ved tjenstlige fejl, herunder åbenlyse krænkelser af lovens bestemmelser og anklagerembedets værdighed, stilles en anklager til ansvar ved en disciplinærsag afholdt ved en domstol bestående af anklagere.

TopTop

Ligesom dommerne nyder anklagerne immunitet. Det betyder, at en anklager ikke kan retsforfølges strafferetligt uden tilladelse fra den kompetente disciplinærret eller tilbageholdes uden tilladelse fra sin hierarkiske overordnede. Dette gælder ikke situationer, hvor en anklager tages på fersk gerning i begåelsen af en lovovertrædelse.

En anklager må ikke i sin embedsperiode være medlem af et politisk parti eller deltage i politiske aktiviteter.

En offentlig anklager må foruden sit embede ikke have andre ansættelsesforhold, medmindre det drejer sig om undervisnings- eller forskningsarbejde, eller beskæftige sig med andre aktiviteter og anden indtægtsgivende virksomhed, der kan medføre konflikter med hans faglige forpligtelser eller kompromittere hans upartiskhed og skade respekten for anklagermyndigheden, herunder drive erhvervsvirksomhed eller beklæde poster i ledelsen for erhvervsforetagender.

Offentlige anklageres status, deres rettigheder og deres forpligtelser er fastsat i loven om anklagemyndigheden af 20. juni 1985.

3. FOGEDER

En foged er en offentlig tjenestemand, der arbejder for distriktsretten. Han udfører tvangsfuldbyrdelser i civilsager og andre hverv, som han er pålagt i henhold til forskellige lovbestemmelser (f.eks. udarbejder han inventarfortegnelser og udfærdiger på rettens eller anklagers foranstaltning en rapport om en sags faktiske omstændigheder forud for en retssags behandling eller en afgørelse). Desuden er fogeden bemyndiget til at forkynde retlige meddelelser, bekendtgørelser, indsigelser, klager og andre dokumenter mod dateret kvittering samt føre officielt tilsyn med frivillige offentlige auktioner (bekræftelse af højeste og laveste bud). Fogeden modtager gebyr for de tjenester, han udfører i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse og andre tjenester i henhold til loven.

TopTop

Fogeder har deres kontorer og udfører deres virksomhed inden for det distrikt, de er tildelt; dog har en kreditor ret til at vælge foged inden for en appelrets retskreds. En fogeds distrikt omfatter en distriktdomstols retskreds, en del af denne eller en række distriktdomstoles retskredse. Hvert år offentliggør justitsministeren en liste over fogedernes distrikter og deres kontoradresser.

En fogeds virksomhed er kun underlagt love og retsafgørelser. Tilsynet med den formelle korrekthed af det arbejde, fogeden udfører, varetages af ledelsen for den distriktsdomstol, fogeden er tilknyttet. Det overordnede tilsyn med den virksomhed, fogederne og deres selvregulerende råd udfører, varetages af justitsministeren.

For at kunne blive foged skal man være polsk statsborger, være myndig, have pletfri vandel, have fuldendt en uddannelse i jura eller administration på universitetsniveau, have fuldendt fogeduddannelsen, have taget eksamen som foged og være mindst 25 år gammel. Disse krav vedrørende uddannelse og eksamen gælder ikke for dommere, anklagere, advokater, juridiske rådgivere, notarer, og personer, der har fuldendt uddannelsen som dommer, anklager, advokat, juridisk rådgiver eller notar, og personer med en doktorgrad i jura.

Fogederne har deres egne selvregulerende råd og forsamlinger: den nationale fogedkonference, det nationale fogedråd, generalforsamlingen for fogeder og fogedkamrene.

Fogedernes opgaver og de organisatoriske aspekter af deres selvregulerende råd og forsamlinger er fastsat i loven af 29. august 1997 om fogeder og tvangsfuldbyrdelse.

4. NOTARER

Notartjenesten er et organ, der værner om sikkerheden ved retlige transaktioner og overholdelsen af gældende ret. Notartjenesten er repræsenteret ved notaren - en person, der nyder offentlig tillid, og som er bemyndiget til at udføre retlige transaktioner, som parterne skal eller ønsker at indgå i notariel form.

TopTop

Notarens vigtigste arbejdsopgaver er udfærdigelse af notarialdokumenter, notater, bekræftelser, attester og indsigelser vedrørende veksler og checks samt modtagelse af erklæringer om modtagelse af eller afkald på arv og modtagelse af forskellige typer deponering. Inden for rammerne af sine beføjelser varetager notaren et offentligt tillidshverv, idet han er beskyttet af sin status som embedsmand. Notarielle akter udstedes af notaren i overensstemmelse med loven og har karakter af officielle dokumenter.

For tiden er der i Polen et selvregulerende råd af notarer og et antal private notarkontorer. Medlemskab af det selvregulerende notarråd er obligatorisk, dvs. en forudsætning for at kunne drive notarvirksomhed. Det selvregulerende notarråd omfatter notarkamrene og det nationale notarråd.

Notarer udnævnes og afskediges af justitsministeren efter indstilling fra det kompetente notarkammer. For at kunne blive udnævnt som notar, skal man have polsk statsborgerskab, være myndig, have pletfri vandel, have fuldendt jurastudier på universitetsniveau i Polen, være tildelt magistertitlen (eller tilsvarende udenlandsk titel, der er anerkendt i Polen), have fuldendt notaruddannelsen, have bestået notareksamen, have arbejdet som notarassistent i mindst 3 år og være mindst 26 år gammel. Følgende kan også udnævnes som notarer: professorer og doktorer i jura, dommere, anklagere, advokater og juridiske rådgivere, som har praktiseret i mindst 3 år.

Notartjenestens organisation og notarernes opgaver er fastsat i lov af 14. februar 1991 om notartjenester.

5. ADVOKATER

Advokaternes opgave er at yde advokatbistand, at virke til fordel for beskyttelsen af borgernes rettigheder og frihed samt bidrage ved udformning og anvendelse af loven. Deres arbejde består i at yde juridisk assistance, herunder især juridisk rådgivning, fremsætte juridiske udtalelser, udforme lovforslag og møde for domstole og officielle institutioner. Denne juridiske assistance ydes til personer, virksomheder og organisationer.

TopTop

Advokaterne er organiseret i selvregulerende organer. Advokatforeningen består på landsplan af 24 advokatkamre. Disse kamre består af advokater og advokatfuldmægtige, som har kontorer i kamrenes områder. Advokaterhvervet kan kun udøves af personer, der er registreret i advokatregistret af det regionale advokatråd i det advokatkammer, hvor advokaten har kontor. Registrering i dette register er obligatorisk. Advokaternes nationale selvregulerende organ er det øverste advokatråd.

For at kunne blive registreret som advokat skal man have pletfri vandel, ved sin adfærd have vist, at man vil praktisere advokathvervet korrekt, være myndig, have fuld rets- og handleevne, have fuldført juridiske studier på universitetsniveau i Polen og være tildelt magistertitlen (eller tilsvarende udenlandsk titel, der er anerkendt i Polen), have fuldført advokatuddannelsen i Polen og have bestået advokateksamen. De sidste to krav gælder ikke for professorer og doktorer i jura, for personer, der har bestået eksamen som dommer, anklager, juridisk rådgiver eller notar eller for personer, der i mindst tre år har været rådgivere for generaladvokaten. Følgende kan tage advokateksamen uden at skulle gennemføre advokatuddannelsen: doktorer i jura og personer, der i mindst 5 år ud af en periode på 8 år, har arbejdet som retsreferent eller dommerfuldmægtig.

Advokaternes opgaver og deres organisation er fastsat i loven af 26. maj 1982 om advokatvirksomhed.

Udenlandske juristers ydelse af juridisk bistand i Polen er reguleret ved lov af 5. juli 2002.

6. JURIDISKE RÅDGIVERE

De juridiske rådgiveres arbejde består i at yde juridisk assistance, herunder især juridisk rådgivning, fremsætte juridiske udtalelser, udforme lovforslag og møde for domstole og officielle institutioner.

TopTop

Juridiske rådgivere kan yde juridisk bistand til virksomheder, organisationer og personer, men kan ikke virke som forsvarere i kriminalsager og i sager vedrørende skattesvig.

Juridiske rådgivere har ret til praktisere på markedsvilkår og kombinere dette med andre former for beskæftigelse, f.eks. ansættelse.

Juridiske rådgivere er organiseret i et selvregulerende organ. De juridiske rådgiveres selvregulerende organ er uafhængigt med hensyn til sin virksomhed og er kun underlagt lovens bestemmelser.

De selvregulerende enheder, som har status som juridisk person, er de regionale kamre for juridiske rådgivere og de juridiske rådgiveres nationale råd. Tilsynet med de selvregulerende organer varetages af justitsministeren.

Retten til at praktisere som juridisk rådgiver opstår ved registrering i registret for juridiske rådgiver og ved edsafgivelse.

For at kunne blive registreret som juridisk rådgiver skal man have fuldendt studier i jura på universitetsniveau i Polen og være tildelt magistertitlen, være myndig, have fuld rets- og handleevne, have pletfri vandel og ved sin adfærd have vist, at man vil praktisere erhvervet som juridisk rådgiver korrekt, have fuldført uddannelsen som juridisk rådgiver i Polen, have bestået eksamen som juridisk rådgiver og være opført i registret for juridiske rådgivere. Kravet om gennemførelse af uddannelse og beståelse af eksamen som juridisk rådgiver gælder ikke for professorer og doktorer i jura eller for personer, der har bestået eksamen som dommer, anklager, advokat eller notar, og for personer, der i mindst tre år har været rådgiver for generaladvokaten. Følgende kan indstilles til eksamen som juridisk rådgiver uden at have gennemført uddannelsen som juridisk rådgiver: doktorer i jura og personer, der i mindst 5 år ud af en periode på 8 år har arbejdet som retsreferent eller dommerfuldmægtig.

Principper og organisation for juridiske rådgiveres virksomhed er fastsat i loven af 6. juli 1982 om juridiske rådgivere.

Udenlandske juristers ydelse af juridisk bistand i Polen er reguleret ved lov af 5. juli 2002.

Yderligere oplysninger

Polens forfatning

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/konst.htm Deutsch - English - français - polski

Naczelna Rada Adwokacka (det øverste advokatråd)

http://www.adwokatura.pl English - polski

Sądy i Trybunały (nyhedsbrev for polske domstole)

http://www.bip.gov.pl/index.asp?fid=4590 polski

Krajowa Izba Radców Prawnych (juridiske rådgiveres nationale råd)

http://www.radca.prawny.lex.pl polski

Krajowa Rada Notarialna (det nationale notarråd)

http://www.krn.org.pl polski

Izba Notarialna w Warszawie (notarkammeret i Warszawa)

http://www.notariusze.pl English - français - polski

Serwis Samorządu Komorniczego (fogedernes selvregulerende råd)

http://www.komornik.pl English - polski

Prokuratura Apelacyjna w Warszawie (anklageren ved Warszawas appelret)

http://www.pa.waw.pl polski

« Juridiske erhverv - Generelle oplysninger | Polen - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 03-03-2008

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige