Evropska komisija > EPM > Pravni poklici > Nizozemska

Zadnja sprememba: 28-02-2008
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravni poklici - Nizozemska

 

KAZALO

1. Sodnik 1.
2. Sodni uradnik 2.
3. Državni tožilec 3.
4. Odvetnik 4.
5. Notar (notaris5.
6. Sodni izvršitelj (gerechtsdeurwaarder6.

 

1. Sodnik

Naloga sodnika je sprejemanje nepristranskih odločitev v pravnih sporih, tj. tudi v primerih, v katerih kot stranka nastopa država. Za zagotovitev takšne nepristranskosti do države je vzpostavljen poseben sistem izbire in imenovanja, pravni status sodnikov pa se razlikuje od pravnega statusa drugih državnih uradnikov.

Kandidati za sodnika morajo imeti najmanj sedem let poklicnih izkušenj. Takšne izkušnje lahko dobijo z internim tečajem usposabljanja v sodstvu ali s pravnim delom drugje. Potrebno usposabljanje se zagotovi v pravosodnem sistemu.

Sodnike imenuje država pod okriljem ministra za pravosodje. Za sodnika so lahko imenovani le nizozemski državljani. Poleg tega morajo kandidati biti diplomirani pravniki z diplomo nizozemske univerze.

Posamezniki so lahko predlagani za imenovanje v sodstvo le po priporočilu nacionalnega izbirnega odbora, v katerega so vključeni člani različnih sodišč in državnega tožilstva ter družbeno dejavni posamezniki. Sodniki so imenovani za sojenje na posameznem sodišču. Sodnik ne more biti imenovan, če ga zadevno sodišče ne imenuje. Zaradi teh pogojev je sistem imenovanja objektiven, kolikor je to mogoče. Sodnik je državni uradnik s posebnim statusom. Po prvem imenovanju sodniku ni treba sprejeti imenovanja drugje.

Sodniki lahko opravljajo službo do 70. leta starosti. Pred tem jih lahko proti njihovi volji odstavi s položaja le najvišje sodišče na Nizozemskem, tj. Vrhovno sodišče Nizozemske (Hoge Raad der Nederlanden), na pobudo generalnega državnega tožilca (procureur-general) pri tem sodišču. Ta sistem zagotavlja ustrezno zaščito pred političnim vplivom na imenovanje in odstavitev s položaja.

Na vrh straniNa vrh strani

Nizozemska ustava določa, da mora sodstvo odločati o sporih, in vsebuje določbe o pravnem statusu članov sodstva.

Sodniki lahko ob ustreznem upoštevanju veljavne zakonodaje in po lastni presoji obravnavajo zadeve; poleg tega v veliki meri določajo dejanski potek postopka, na primer trajanje nekaterih delov postopka. Če stranka v postopku dvomi v nepristranskost sodnika med postopkom, lahko v skladu z zakonom vloži ugovor zoper sodnika, ki obravnava zadevo.

Včasih je ena od strank v sporu nezadovoljna z delom sodnika. Pri tem obstaja razlika med odločitvijo, ki jo sprejme sodišče, in ravnanjem sodnika. Če je nezadovoljstvo povezano s sodno odločbo, lahko pritožnik običajno vloži pritožbo. Pritožba o ravnanju sodnika se lahko vloži pri odboru sodišča, pri katerem zadevni sodnik opravlja funkcijo. Vsako sodišče ima vzpostavljen pritožbeni postopek, ki določa pravila za obravnavanje pritožb.

Ravnanje sodnikov je določeno z zakonom. Namen teh določb je zagotoviti nepristransko delo sodnikov.

Sodniki delajo na okrožnih sodiščih (rechtbanken). Okrožna sodišča so razdeljena na štiri področja: civilno področje, kazensko področje, upravno področje in področje nižjega okrožnega sodišča. Sodnik, ki dela na slednjem, se imenuje kantonrechter, sodniki na drugih področjih pa rechter. Sodniki na pritožbenem sodišču in vrhovnem sodišču se imenujejo raadsheer.

Sodniki običajno obravnavajo zadeve na enem področju, potem pa se preusmerijo na drugo področje. Obvladati morajo vsaj dve področji. Namen tega pravila je preprečiti, da bi se sodniki predolgo in preveč posvečali le enemu strokovnemu področju.

Na vrh straniNa vrh strani

Kantonrechter obravnava zadeve sam. Sodniki okrožnih sodišč običajno obravnavajo zadeve sami, čeprav mora o nekaterih zadevah odločati senat treh sodnikov. Na pritožbenem sodišču obravnava zadeve senat treh sodnikov, razen če lahko v takšni zadevi sodi sodnik posameznik. Pravila o tem so določena z zakonom. Na vrhovnem sodišču vedno odloča senat petih sodnikov.

2. Sodni uradnik

Sodnikom vedno pomaga sodni uradnik (griffier). Nekateri sodni uradniki skrbijo za dokumentacijo. Bolje pravno usposobljeni sodni uradniki pa pomagajo sodniku pripraviti obravnavo, sestaviti uradno poročilo o obravnavi in osnutke odločitev o navodilih sodnika.

Več praktičnih informacij o sodstvu je na voljo na spletni strani www.rechtspraak.nl English - Nederlands. To je tudi uradna spletna stran pravosodnega sistema. Vključuje podatke o tem, kam je treba poslati dokumentacijo, naslov sodišča, elektronski naslov, uradne ure, pot do sodišča, pritožbeni postopek itd.

3. Državni tožilec

Glavna naloga državnega tožilca (Officier van Justitie) je začetek kazenskega postopka zoper osebe. Vendar lahko sodeluje tudi v civilnih zadevah, na primer v zvezi z vlogami za skrbništvo, obveznim sprejemom v psihiatrično bolnišnico ali zahtevki za spremembo uradnih dokumentov iz matičnih knjig. Državni tožilec je vključen v državno tožilstvo. Zanj je pristojen minister za pravosodje. Državno tožilstvo (Openbaar Ministerie ali OM) ima nacionalni urad (parket-generaal), ki je nacionalna uprava, in na vsakem sodišču je urad državnega tožilca (parket), v katerem delajo državni tožilci. Državni tožilec na pritožbenih sodiščih in vrhovnem sodišču se imenuje Advocaat-Generaal. Državno tožilstvo pri vrhovnem sodišču je samostojno, njegov vodja pa se imenuje Procureur-Generaal.

Na vrh straniNa vrh strani

Glejte tudi www.om.nl Nederlands (le v nizozemščini).

4. Odvetnik

Naloga odvetnika je zagotoviti, da pravni položaj njegovih strank ni ogrožen. Zato odvetniki dajejo pravna mnenja ter zastopajo svoje stranke v pravnih sporih in na sodišču.

Odvetniki morajo varovati kot tajnost vse, kar jim zaupajo stranke, in lahko uveljavljajo posebne pravice. Z drugimi besedami: odvetniki niso dolžni razkriti na sodišču informacij, ki jim jih zaupajo stranke. Odvetniki delajo predvsem v okrožju, v katerem so registrirani, čeprav lahko delajo na vsakem okrožnem sodišču in pritožbenem sodišču.

Odvetnik ni potreben v civilnih zadevah pred nižjimi okrožnimi sodišči (kantonrechter). V vseh ostalih civilnih zadevah (pri okrožnem sodišču, pritožbenem sodišču ali vrhovnem sodišču) pa je zastopnik obvezen. To se imenuje obvezno pravno zastopanje (verplichte procesvertegenwoordiging).

Osebe s precej nizkim dohodkom so upravičene do brezplačne pravne pomoči (glejte temo o pravni pomoči). Takšnim osebam se določi odvetnik. To pomeni, da honorar odvetnika plača država. Oseba, ki zahteva pravno varstvo, plača le prispevek, katerega znesek je odvisen od njenega dohodka in drugega premoženja.

Odvetnik lahko postane vsak diplomiran pravnik, ki ima diplomo nizozemske univerze.

Prva tri leta po sprejemu v odvetniško zbornico odvetniki delajo kot pripravniki pod nadzorom drugega odvetnika. To pomeni, da pripravnik ne more postati odvetnik, če ni noben odvetnik pripravljen, da bi ga usposabljal. Odvetniki iz drugih držav članic EU lahko zaprosijo za sprejem v nizozemsko odvetniško zbornico, če izpolnjujejo zahteve iz ustreznih evropskih direktiv. To lahko storijo odvetniki iz druge države članice, ki občasno izvajajo storitve v drugi državi članici, če delajo skupaj z lokalnim zastopnikom.

Na vrh straniNa vrh strani

Odvetnik je neodvisen strokovnjak (vrije beroepsbeoefenaar).

Pravila, ki urejajo odvetništvo, pooblastila odvetnikov, njihovo imenovanje in prepoved opravljanja odvetniške službe, so določena v nizozemskem zakonu o odvetništvu (Advocatenwet) ter več uredbah in odredbah, vključno z Odredbo o knjigovodstvu iz leta 1998 (Boekhoudverordening 1998), Odredbo o finančnem prispevku (Verordening op de financiële bijdrage) in Odredbo o strokovni praksi (Verordening op de praktijkuitoefening).

Vsak odvetnik, ki opravlja odvetniško službo na Nizozemskem, je v skladu z zakonom član Odvetniške zbornice Nizozemske (Nederlandse Orde van Advocaten ali NOvA). Zoper odvetnike se lahko uvede disciplinski postopek.

Namen z zakonom opredeljenih nalog te poklicne organizacije je zagotoviti kakovostne storitve, ki jih opravljajo njeni člani. To vključuje:

 • obsežen program usposabljanja za člane zbornice;
 • pripravo podzakonskih aktov in drugih zavezujočih pravil za odvetnike;
 • disciplinske postopke;
 • obveščanje članov in storitve zanje;
 • priporočila vladi o načrtih politike in predlogih zakonov.

Veliko odvetnikov, ki so člani Odvetniške zbornice Nizozemske, je včlanjenih tudi v poklicno združenje za posamezno pravno področje. Ti odvetniki so specializirani za posamezno pravno področje, kot je družinsko pravo, pravo socialne varnosti, delovno pravo, kazensko pravo ali pravo najemnih razmerij.

Ti strokovnjaki običajno sodelujejo v združenju, ki je navedeno na spletni strani www.advocatenorde.nl/advocaten/adressen_en_ledenlijst.asp Nederlands.

Na vrh straniNa vrh strani

Več informacij o tem pravnem poklicu je na voljo na spletni strani www.advocatenorde.nl English - Nederlands.

Če oseba prebiva v tujini in ne more najti odvetnika na Nizozemskem, se lahko obrne na Svet za pravno pomoč (Raad voor rechtsbijstand) v Haagu. Podrobnosti so navedene v okviru teme o pravni pomoči v vprašanju 6.

5. Notar (notaris)

Naloga notarja je sestavljanje dokumentov, ki se imenujejo listine (akten), na katere se lahko glede točnosti sklicujejo prebivalci in pravna praksa. Notar zagotovi, da so te listine točna navedba pomembnih dejstev in pravilno izražajo dogovore med strankama. Listine, ki jih sestavi notar, imajo v skladu z nizozemskim pravom posebno dokazno moč.

Notarji delujejo zlasti na področju družinskega prava, gospodarskega prava in prava lastninskih razmerij (nepremičninskega prava). Zakon določa, da ima veliko aktov pravni učinek le, če se sklenejo pred notarjem: akti o ustanovitvi pravnih oseb, kot so združenja, ustanove, zasebne in javne gospodarske družbe z omejeno odgovornostjo, akti o spremembi njihovega statuta/ustanovnega akta, akti o prenosu registriranega premoženja, kot so nepremičnine in registrirana plovila, oporoke in predporočne/poporočne pogodbe.

Pri notarju se hranijo izvirniki listin, ki jih sestavi, tako da se lahko pozneje kadar koli pregledajo. Notar izroči strankama overjen izvod. Dober primer je oporoka. Po smrti oporočitelja notar izroči izvod izvirnika njegovim dedičem. Poleg tega lahko opravlja nekatere naloge v zvezi z volili.

Na vrh straniNa vrh strani

Notar opravlja javno funkcijo, zato lahko sestavlja sodno overjene listine (authentieke akten). Dokazna moč takšnih listin je večja od dokazne moči zasebnih listin. Čeprav notarji na Nizozemskem opravljajo javno funkcijo, lahko prosto določijo svoje tarife. Pri tem nosijo finančno tveganje za svoje podjetje in so bolj ali manj neodvisni strokovnjaki. V skladu z nizozemsko zakonodajo in na njeni podlagi so določena pravila, ki notarju omogočajo, da opravlja svojo funkcijo neodvisno in nepristransko ter da s potrebno skrbnostjo zastopa interese zainteresiranih strank.

Notarje imenuje država pod okriljem ministra za pravosodje. Imenovani so lahko le nizozemski državljani. Poleg tega morajo kandidati biti diplomirani pravniki na področju notariata, pri čemer morajo imeti diplomo nizozemske univerze, ali so morali zaključiti usposabljanje, ki je temu podobno v skladu z izvedenimi direktivami EU. Pred imenovanjem za notarja mora pravnik na področju notarskega prava zaključiti najmanj šestletno pripravništvo kot notarski pripravnik v notarski pisarni, ustanovljeni na Nizozemskem. V prvih treh letih pripravništva se mora notarski pripravnik udeležiti tečajev strokovnega usposabljanja. Vlogi za imenovanje, ki se predloži ministru za pravosodje, je treba priložiti poslovni načrt.

Pravila o notariatu, pooblastilih notarjev, njihovem imenovanju in odstavitvi s položaja so določena v Zakonu o notariatu (Wet op het notarisambt ali Wna) ter v različnih uredbah in odredbah, kot so Uredba o strokovnih zahtevah za notarske pripravnike (Besluit beroepsvereisten kandidaat-notaris), Odredba o poklicnih pravilih in pravilih ravnanja (Verordening beroeps- en gedragsregels) ter Odredba o meddisciplinarnem sodelovanju (Verordening interdisciplinaire samenwerking).

Na vrh straniNa vrh strani

Po eni strani mora notar opravljati vse dejavnosti, ki jih določa zakon ali zahteva katera koli od strank, po drugi strani pa mora zavrniti izvajanje storitev, kadar bi to bilo v nasprotju z zakonom ali javnim redom, kadar bi povzročilo akte z očitnim nezakonitim namenom ali posledico ali kadar obstajajo drugi utemeljeni razlogi za zavrnitev.

Obveznost izvajanja storitev ne izključuje možnosti, da se notarji specializirajo na posameznem področju. Obstaja več združenj notarjev in notarskih pripravnikov, ki so specializirani za enega ali več vidikov prava o notariatu: Združenje strokovnjakov za notariat na področju kmetijstva (Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat ali VASN), Združenje nepremičninskih projektantov (Vereniging van Estate Planners ali VEP), Združenje mediatorjev na področju notariata (Vereniging van Mediators in het Notariaat ali VMSN) in Notarsko združenje za informacijsko tehnologijo (Vereniging voor Notariaat en Informatietechnologie ali VNI).

Vsi notarji in notarski pripravniki, ki delajo na Nizozemskem, so v skladu z zakonom člani Notarske poklicne organizacije (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie ali KNB), ki je javni organ, ustanovljen v skladu z nizozemsko zakonodajo. Glavna naloga te organizacije je spodbujati pravilno opravljanje notarskega dela. Poleg tega ponuja svojim članom veliko izdelkov in storitev.

Zakonske obveznosti organizacije so:

 • priprava podzakonskih aktov in uredb;
 • spodbujanje pravilnega opravljanja notarskega dela;
 • spodbujanje strokovnega znanja;
 • varovanje časti in ugleda notariata.

Za notarje in notarske pripravnike veljajo zakonska disciplinska pravila, ki jih uporabljajo disciplinski odbori (pokrivajo enako geografsko območje kot sodna okrožja), pri čemer ima vsak pet članov, njegov predsednik pa je predsednik okrožnega sodišča. Zoper odločbe teh disciplinskih odborov se je mogoče pritožiti pri pritožbenem sodišču v Amsterdamu.

Na vrh straniNa vrh strani

Več informacij o notariatu je na voljo na spletni strani: www.notaris.nl Nederlands.

6. Sodni izvršitelj (gerechtsdeurwaarder)

Sodni izvršitelj na Nizozemskem opravlja uradne naloge, ki jih ne more opravljati nihče drug. Njegove naloge so zlasti:

vročitev pozivov na obravnavo in drugih dokumentov, na podlagi katerih se začne sodni postopek ali ki vsebujejo navodila glede tožb;

vročitev sodnih nalogov, objav, ugovorov in drugih sklepov;

izselitve, rubeži, sodna prodaja premoženja, odvzem prostosti zaradi neupoštevanja sodnega naloga in druga dejanja, ki so del izvršitve sodnih nalogov za rubež ali zavarovanja pravic ali so za to potrebna;

uradni nadzor nad prostovoljno prodajo premičnin na javni dražbi.

Na podlagi zakona morajo te naloge, če spadajo na področje civilnega prava, opraviti sodni izvršitelji.

Sodni izvršitelj je neplačani sodni uradnik, ki ga imenuje država. Finančno tveganje za svoje podjetje nosi sam. Sodni izvršitelji lahko poleg uradnih nalog opravljajo tudi dodatne dejavnosti, če s tem ne ogrožajo ali ovirajo pravilnega in neodvisnega izvajanja svoje funkcije ali njenega ugleda. Sodni izvršitelji, ki delajo na Nizozemskem, lahko nastopajo kot začasni zastopniki na nižjem okrožnem sodišču, kot stečajni upravitelji ali upravitelji, lahko pripravljajo popise in cenitve, pobirajo denar za tretje stranke in pripravljajo uradna poročila, s katerimi potrdijo nekatera dejstva.

Na vrh straniNa vrh strani

Tarife, ki jih mora za opravljeno delo uradnega sodnega izvršitelja plačati dolžnik, so določene v Odredbi o honorarjih sodnih izvršiteljev (Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders). Stroške, ki jih mora sodnemu izvršitelju plačati stranka, določi sodni izvršitelj, o njih pa se mora prej dogovoriti skupaj s stranko. To velja tudi za naloge, ki jih sodni izvršitelj prejme iz tujine.

Pravila o opravljanju te funkcije, pooblastilih sodnih izvršiteljev, njihovem imenovanju in odstavitvi s položaja so določena v Zakonu o sodnih izvršiteljih (Gerechtsdeurwaarderswet) ter različnih uredbah in odredbah, kot so Odredba o usposabljanju in pripravništvu sodnih izvršiteljev (Besluit opleiding en stage gerechtsdeurwaarder), Odredba o poslovnem načrtu (Besluit ondernemingsplan), Uredba o računovodstvu (Administratieverordening) in Uredba o poklicnih pravilih in pravilih ravnanja (Verordening beroeps- en gedragsregels).

Vsak sodni izvršitelj in sodni izvršitelj-pripravnik, ki opravlja službo na Nizozemskem, je v skladu z zakonom član Poklicne organizacije sodnih izvršiteljev (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders ali KBvG). Glavna naloga te organizacije je spodbujati pravilno izvajanje funkcije ter pravilno delovanje in strokovno znanje članov. Na teh področjih lahko določi obveznosti ali pravila, ki jih morajo upoštevati njeni člani. Disciplinski odbor sprejme odločitev o disciplinskih ukrepih; pritožba zoper njegove odločitve se lahko vloži na pritožbenem sodišču v Amsterdamu.

Če je potrebna storitev sodnega izvršitelja, ga je najbolje izbrati v občini, v kateri je treba opraviti storitev. V Evropskem pravosodnem atlasu na tej spletni strani (http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil) so v naslovu „vročanje listin“ v oddelku „sodni izvršitelji“ navedeni naslovi vseh sodnih izvršiteljev v vseh evropskih državah.

Več informacij in naslovov je na voljo na spletni strani Poklicne organizacije sodnih izvršiteljev: www.kbvg.nl Deutsch - English - français - Nederlands.

« Pravni poklici - Splošne informacije | Nizozemska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 28-02-2008

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo