Európska komisia > EJS > Právnické povolania > Holandsko

Posledná úprava: 28-02-2008
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právnické povolania - Holandsko

 

OBSAH

1. Sudca 1.
2. Súdny úradník 2.
3. Štátny zástupca 3.
4. Advokát 4.
5. Notár 5.
6. Súdny exekútor (gerechtsdeurwaarder6.

 

1. Sudca

Úlohou sudcu je vydať nestranné rozhodnutie v súdnych sporoch, t. j. aj v prípadoch, v ktorých je stranou orgán verejnej správy. Na zabezpečenie tejto nestrannosti voči orgánom verejnej správy je zavedený osobitný systém výberu a vymenúvania sudcov a právne postavenie sudcov je odlišné od postavenia iných štátnych úradníkov.

Každý, kto sa chce stať sudcom, potrebuje aspoň sedem rokov odborných skúseností. Tieto skúsenosti možno získať prostredníctvom interného kurzu odbornej prípravy v justícii, alebo získaním právnych skúseností inde. Justičný systém zabezpečí potrebnú odbornú prípravu.

Sudcov vymenúva Koruna pod záštitou ministra spravodlivosti. Do sudcovského úradu môžu byť vymenovaní len holandskí štátni občania. Kandidáti musia mať ďalej titul z holandskej univerzity.

Osoby môžu byť nominované na vymenovanie do sudcovského stavu len na základe odporúčania národnej výberovej komisie tvorenej členmi rôznych súdov, prokuratúry a osobami, ktoré sú aktívne v spoločnosti. Sudca bude vymenovaný na výkon spravodlivosti na konkrétnom súde. Toto vymenovanie nie je možné, ak potenciálneho sudcu príslušný súd nenominoval. Vďaka týmto podmienkam je systém vymenúvania tak objektívny, ako je len možné. Sudca je štátny úradník s osobitným postavením. Po úvodnom vymenovaní sudca nemusí prijať pracovné pôsobisko niekde inde.

Sudcovia zostávajú vo funkcii do veku 70 rokov. V mladšom veku môžu byť odvolaní z funkcie proti ich vôli najvyšším súdom Holandska, Najvyšším súdom Holandska (Hoge Raad der Nederlanden) na podnet generálneho prokurátora (procureur-general) tohto súdu. Tento systém poskytuje primeranú ochranu proti politickému vplyvu na vymenovanie a odvolanie z funkcie.

HoreHore

Holandská ústava nariaďuje sudcom vydávať rozhodnutia v sporoch a obsahuje ustanovenia týkajúce sa právneho postavenia členov sudcovského stavu.

Sudcovia môžu pri riadnom dodržiavaní platných právnych predpisov prerokúvať prípady podľa vlastného uváženia; vo veľkej miere majú tiež vplyv na praktické napredovanie konania, napríklad na dĺžku určitých častí konania. Ak strana konania má pochybnosti o nestrannosti sudcu počas konania, zákon stanovuje možnosti namietať proti konkrétnemu sudcovi, ktorý prípad prerokúva.

Jedna strana súdneho procesu je niekedy nespokojná s prácou sudcu. Rozlišuje sa medzi rozhodnutím vydaným súdom a správaním sudcu. Ak sa nespokojnosť týka sudcu, strana, ktorá si sťažuje, má zvyčajne možnosť podať odvolanie. Sťažnosti na správanie sudcu možno podať na sudcovskú radu, v ktorej príslušný sudca zastáva funkciu. Každý súd má postup riešenia sťažností, ktorý stanovuje pravidlá riešenia sťažností.

Správanie sudcov je upravené zákonnými ustanoveniami. Účelom týchto ustanovení je zaručiť, aby sudcovia vykonávali svoju prácu nestranne.

Sudcovia pracujú na okresných súdoch (rechtbanken). Okresné súdy majú štyri sektory: občianskoprávny sektor, trestnoprávny sektor, správnoprávny sektor a sektor súdov nižšieho stupňa. Sudcovia pracujúci v tomto poslednom sektore sa nazývajú: kantonrechter, ostatní sa nazývajú rechter. Sudcovia pracujúci na odvolacom súde a najvyššom súde sa nazývajú raadsheer.

Sudcovia sú zvyčajne povinní prerokovávať v určitom období prípady v jednej oblasti, a potom prechádzajú do inej oblasti. Musia mať skúsenosti aspoň v dvoch oblastiach. Toto pravidlo má za cieľ zabrániť, aby sa sudcovia sústredili príliš dlho a príliš veľa na jednu odbornú oblasť.

HoreHore

Kantonrechters prerokúvajú prípady sami. Sudcovia okresných súdov zvyčajne prerokúvajú prípady sami, ale niektoré prípady musí prerokúvať senát troch sudcov. Sudcovia odvolacích súdov prerokúvajú prípady v trojčlenných senátoch, ak prípad nemôže prerokúvať jeden sudca. Zákon stanovuje pravidlá pre takéto prípady. Na Najvyššom súde prerokúvajú každý prípad senát piatich sudcov.

2. Súdny úradník

Sudcom vždy pomáha súdny úradník (griffier). Jedna časť súdnych úradníkov má na starosti administratívnu časť prípadov. Druhá časť, s vyššou odbornou právnou prípravou, pomáha sudcom pri príprave prerokúvania, vypracúva úradnú správu z prerokúvania a vypracúva návrhy rozhodnutí podľa pokynov sudcu.

Viac praktických informácií o sudcoch možno nájsť na stránke www.rechtspraak.nl English - Nederlands. Toto je oficiálna internetová stránka justičného systému. Táto stránka obsahuje údaje o tom, kam zasielať korešpondenciu, fyzickú adresu súdu, e-mailové údaje, úradné hodiny, ako sa tam dostať, postup pre sťažnosti atď.

3. Štátny zástupca

Hlavnou úlohou štátneho zástupcu (Officier van Justitie) je začínať trestné konanie proti osobám. Štátny zástupca však môže konať aj v občianskoprávnych veciach týkajúcich sa napríklad žiadostí o zabezpečenie opatrovníctva, povinného prijatia občana do psychiatrickej liečebne, alebo žiadostí o zmenu a doplnenie úradných listín z registra narodení, sobášov a úmrtí. Štátny zástupca je súčasťou úradu štátneho zástupcu. Zodpovednou osobou je minister spravodlivosti. Štátne zastupiteľstvo (Openbaar Ministerie, alebo OM) má národný úrad (parket-generaal), ktorý predstavuje národnú komisiu, a každý súd má svoj úrad štátneho zástupcu (parket), v ktorom pracujú štátni zástupcovia. Na odvolacom súde a na Najvyššom súde sa štátni zástupcovia nazývajú Advocaat-Generaal. Úrad štátneho zástupcu na Najvyššom súde má nezávislé postavenie a jeho vrchný predstaviteľ sa nazýva Procureur-Generaal.

HoreHore

Pozri aj www.om.nl Nederlands (len v holandčine).

4. Advokát

Úlohou advokáta je zabezpečiť, aby právne postavenie jeho klientov nebolo porušované. Advokáti poskytujú na tento účel právne stanoviská a zastupujú svojich klientov v právnych sporoch a na súdoch.

Advokáti sú povinní zachovávať ochranu dôverných informácií voči svojim klientom a môžu si uplatniť nárok na imunitu. Inými slovami, advokáti nemusia sprístupniť súdu žiadne informácie získané od klientov. Advokáti pracujú najmä v okrese, v ktorom sú registrovaní, ale sú oprávnení pracovať na každom okresnom súde a odvolacom súde.

Ľudia, ktorí dajú občianskoprávne veci prerokovať súdu nižšieho stupňa (kantonrechter), nemusia využiť služby advokáta. Vo všetkých ostatných občianskoprávnych veciach (pred okresným súdom, odvolacím súdom alebo Najvyšším súdom) sa občania musia nechať zastupovať právnym zástupcom. Tento sa označuje ako povinný právny zástupca (verplichte procesvertegenwoordiging).

Ľudia s relatívne nízkym príjmom spĺňajú predpoklady pre právnu pomoc (pozri stránku právnej pomoci). Advokát im bude pridelený. To znamená, že advokátske poplatky zaplatí štát. Osoba, ktorá sa dovoláva spravodlivosti, zaplatí len príspevok, ktorého výška závisí od príjmov a iného majetku danej osoby.

Medzi advokátov môže byť prijatý každý, kto získa právnický titul na holandskej univerzite.

HoreHore

Počas prvých troch rokov od prijatia do advokátskej komory sú právnici povinní získať prax v oblasti práva ako koncipienti pod dohľadom iného advokáta. To znamená, že sa nemôžete stať advokátom, kým nenájdete iného advokáta, ktorý je ochotný vás zaškoliť. Advokáti z iných krajín EÚ môžu požiadať o prijatie do holandskej advokátskej komory, ak splnia podmienky stanovené v príslušných európskych smerniciach. Advokáti z iného členského štátu, ktorí príležitostne poskytujú služby v inom členskom štáte, to môžu robiť za predpokladu, že pracujú spolu s miestnym právnym poradcom.

Advokát je osoba vykonávajúca nezávislé právnické povolanie (vrije beroepsbeoefenaar).

Pravidlá upravujúce advokátske povolanie, pôsobnosť, vymenovanie a vylúčenie advokátov sú stanovené v holandskom zákone o advokátoch (Advocatenwet) a vo viacerých výnosoch a vyhláškach vrátane vyhlášky o účtovníctve z r. 1998 (Boekhoudverordening 1998), vyhlášky o finančnom príspevku (Verordening op de financiële bijdrage) a vyhlášky o odbornej praxi (Verordening op de praktijkuitoefening).

Podľa zákona je každý advokát vykonávajúci prax v Holandsku členom holandskej advokátskej komory (Nederlandse Orde van Advocaten alebo NOvA). Na advokátov sa vzťahuje disciplinárne konanie.

Úlohami tejto profesijnej organizácie vymedzenými v zákone je zabezpečiť kvalitu služieb poskytovaných ich členmi. To zahŕňa:

 • rozsiahly školiaci program členov komory,
 • tvorba vyhlášok a iných záväzných pravidiel pre advokátov,
 • disciplinárne konanie,
 • informácie a služby členom,
 • odporúčania vláde o plánoch politiky a návrhoch zákonov.

Mnoho advokátov je okrem členstva v holandskej advokátskej komore aj členom profesijného združenia špecializujúceho sa na určitú právnu oblasť. Títo advokáti sa špecializujú na určitú oblasť práva, napríklad na rodinné právo, právo v oblasti sociálneho zabezpečenia, pracovné právo, trestné právo alebo právo v oblasti nájmu.

HoreHore

Títo odborníci zvyčajne spájajú svoje sily v združení, ktoré možno nájsť na adrese www.advocatenorde.nl/advocaten/adressen_en_ledenlijst.asp Nederlands.

Viac informácií o právnických povolaniach možno nájsť na www.advocatenorde.nl English - Nederlands.

Ak žijete v zahraničí a máte problémy nájsť advokáta v Holandsku, môžete kontaktovať Radu pre právnu pomoc (Raad voor rechtsbijstand) v Haagu. Podrobnosti sa uvádzajú na stránke právnej pomoci v 6.

5. Notár

Úlohou notárov je vyhotovovať dokumenty nazývané právne listiny (akten), na ktoré sa občania a právna sféra môžu spoľahnúť z hľadiska presnosti. Notári zabezpečujú, aby tieto listiny presne vyjadrovali určité skutočnosti a presne odzrkadľovali dohody uzatvorené medzi stranami. Podľa holandského práva sa listinám vypracovaným notármi udeľuje osobitná dôkazná sila.

Notári pracujú najmä v oblastiach rodinného práva, firemného práva a majetkového práva (v oblasti nehnuteľností). Zákon stanovuje, že veľké množstvo písomností, ktoré majú mať právnu silu, možno realizovať len právnou listinou vyhotovenou pred notárom: zápis právnických osôb do obchodného registra, napríklad združení, nadácií, súkromných a verejných spoločností s ručením obmedzeným a zmena a doplnenie ich stanov, prevod registrovaného majetku, napríklad nehnuteľností a registrovaných lodí, vypracovanie poslednej vôle a závetu a predmanželských a posobášnych zmlúv.

HoreHore

Notár je uschovávateľom originálov ním vyhotovených listín, aby bolo kedykoľvek neskôr možné do nich nahliadnuť. Strany získavajú od notára overené kópie. Dobrým príkladom je posledná vôľa a závet. Po smrti osoby notár postúpi kópiu originálu poslednej vôle dedičom. Notár môže tiež vykonávať určité úlohy pri vysporiadaní majetku.

Notár je nositeľom verejnej funkcie a na základe tejto funkcie má právo vystavovať úradne overené listiny (authentieke akten). Tieto listiny majú vyššiu dôkaznú silu ako súkromné listiny. Hoci notári, ktorí vykonávajú prax v Holandsku, sú držiteľmi verejnej funkcie, môžu slobodne určovať vlastné sadzby. Znášajú finančné riziko svojej firmy a vykonávajú svoje povolanie viac-menej nezávisle. V holandskom práve a na jeho základe existujú pravidlá, ktorých cieľom je umožniť notárom vykonávať ich funkciu nezávisle a nestranne, a s riadnou starostlivosťou venovanou presadzovaniu záujmov zúčastnených strán.

Notárov vymenúva Koruna pod záštitou ministra spravodlivosti. Na vymenovanie sú oprávnení len holandskí občania. Kandidáti musia mať ďalej titul z notárskeho práva z holandskej univerzity, alebo mať dokončenú odbornú prípravu, ktorá sa podľa implementovaných smerníc EÚ považuje za obdobnú. Skôr, ako možno osobu vymenovať do funkcie notára, právnik v oblasti notárskeho práva musí mať aspoň šesťročnú koncipientsku prax v notárskom úrade so sídlom v Holandsku. Počas prvých troch rokov tejto koncipientskej praxe musí mladší notár absolvovať odborné školiace kurzy. K žiadosti ministrovi spravodlivosti o vymenovanie musí byť pripojený podnikateľský plán.

HoreHore

Pravidlá týkajúce sa funkcie, práv, vymenovania a odvolania z funkcie sú stanovené v zákone o notároch (Wet op het notarisambt alebo Wna) a v rôznych výnosoch a vyhláškach, napríklad vo výnose o odborných požiadavkách na mladšieho notára (Besluit beroepsvereisten kandidaat-notaris), vyhláške o pravidlách výkonu povolania a pravidlách správania sa (Verordening beroeps- en gedragsregels) a vyhláške o spolupráci medzi rôznymi odbormi (Verordening interdisciplinaire samenwerking).

Na jednej strane je notár povinný vykonávať všetku prácu, ktorú mu predpisuje zákon alebo od neho vyžaduje ktorákoľvek strana, na druhej strane je tiež povinný odmietnuť poskytnúť služby, ak by to bolo nezlučiteľné so zákonom alebo verejným poriadkom, ak by to viedlo k úkonom, ktoré majú zjavne protiprávny cieľ alebo dôsledok, alebo ak má na to iné presvedčivé dôvody.

Povinnosť poskytovať služby nebráni notárom špecializovať sa na určitú oblasť. Existujú viaceré združenia notárov a mladších notárov, ktorí majú osobitné odborné znalosti v jednom alebo viacerých aspektoch praxe notárskeho práva: Združenie notárskych právnych expertov (Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat alebo VASN), Združenie poskytovateľov právnej pomoci v zaobchádzaní s majetkom (Vereniging van Estate Planners alebo VEP), Združenie mediátorov pre občianskoprávne záležitosti (Vereniging van Mediators in het Notariaat alebo VMSN) a Združenie notárov v informačných technológiách (Vereniging voor Notariaat en Informatietechnologie alebo VNI).

HoreHore

Podľa zákona je každý notár a mladší notár, ktorý vykonáva prax v Holandsku, členom Notárskej profesijnej organizácie (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie alebo KNB), verejného orgánu zapísaného do obchodného registra podľa holandského práva. Hlavnou úlohou tejto organizácie je podporovať riadny výkon tejto funkcie. Táto organizácia navyše poskytuje svojim členom širokú škálu produktov a služieb.

Povinnosťami tejto organizácie zo zákona sú:

 • tvorba stanov a nariadení,
 • podpora riadneho výkonu funkcie,
 • podpora odborných znalostí,
 • ochrana cti a prestíže funkcie.

Na notárov a mladších notárov sa vzťahujú disciplinárne pravidlá, ktoré uplatňujú disciplinárne komisie (s rovnakým geografickým pokrytím ako okresné súdy), ktoré majú päť členov a ktorých predsedom je predseda okresného súdu. Proti rozhodnutiam vyneseným týmito disciplinárnymi komisiami sa možno odvolať na Amsterdamský odvolací súd.

Viac informácií o notárskej praxi možno nájsť na adrese: www.notaris.nl Nederlands.

6. Súdny exekútor (gerechtsdeurwaarder)

Holandský súdny exekútor je poverený úradnými úlohami, ktorými nemožno poveriť nikoho iného. Medzi jeho úlohy patrí najmä:

doručovanie súdnych zásielok a iných dokladov na začatie súdnych konaní alebo vydanie príkazov v súdnych procesoch,

doručovanie súdnych príkazov, oznámení, protestov a iných písomností,

HoreHore

odňatie držby, zabavenie, predaj majetku na základe súdneho príkazu, uväznenie v prípade nesplnenia súdneho príkazu a iné úkony, ktoré sú súčasťou exekučných príkazov alebo sa vyžadujú na ich výkon alebo na zabezpečenie práv,

úradný dohľad nad dobrovoľným predajom hnuteľného majetku vo verejnej dražbe.

Podľa zákona musia tieto úlohy vykonávať súdni exekútori, pokiaľ sa týkajú občianskoprávnych záležitostí.

Súdny exekútor je neplatená úradná osoba vymenovaná Korunou, ktorá znáša finančné riziko svojej firmy. Súdni exekútori sú okrem svojich oficiálnych úloh oprávnení vykonávať vedľajšie činnosti, ak to neškodí alebo nebráni riadnemu a nezávislému výkonu ich funkcie alebo ich dobrej povesti. Súdnym exekútorom, ktorí vykonávajú prax v Holandsku, je udelená právomoc konať ako zástupca ad litem pred súdom nižšieho stupňa, konať ako konkurzný alebo nútený správca, robiť inventúry a ocenenia, vyberať peniaze pre tretie strany a vypracovávať úradné správy na potvrdenie určitých skutočností.

Sadzby za prácu súdnych exekútorov, ktoré musí zaplatiť dlžník, sú stanovené vo vyhláške o poplatkoch za služby súdnych exekútorov (Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders). O nákladoch, ktoré súdny exekútor účtuje svojmu klientovi, rozhoduje súdny exekútor, a majú sa stanoviť po vzájomnej porade medzi súdnym exekútorom a klientom. To sa vzťahuje aj na úlohy, ktoré dostáva súdny exekútor zo zahraničia.

Pravidlá týkajúce sa funkcie, práv, vymenovania a odvolania z funkcie sú stanovené v zákone o súdnych exekútoroch (Gerechtsdeurwaarderswet) a vo viacerých výnosoch a vyhláškach, napríklad vo vyhláške o odbornej príprave a praxi súdneho exekútora (Besluit opleiding en stage gerechtsdeurwaarder), vyhláške o podnikateľskom pláne (Besluit ondernemingsplan), vyhláške o účtovníctve (Administratieverordening) a vyhláške o pravidlách výkonu povolania a pravidlách správania (Verordening beroeps- en gedragsregels).

HoreHore

Podľa zákona je každý súdny exekútor a mladší súdny exekútor, ktorý vykonáva prax v Holandsku, členom Profesijnej organizácie súdnych exekútorov (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders alebo KBvG). Hlavnou úlohou tejto organizácie je podporovať riadny výkon funkcie a riadne pôsobenie a odborné znalosti jej členov. V týchto oblastiach môže ukladať svojim členom povinnosti alebo pravidlá. Disciplinárna komisia bude rozhodovať o disciplinárnych opatreniach; proti jej rozhodnutiam možno podať odvolanie na Amsterdamský odvolací súd.

Ak potrebujete využiť služby súdneho exekútora, najlepšie je vybrať si exekútora v meste alebo obci, v ktorej sa má predmetná činnosť vykonať. V európskom justičnom atlase na stránke (http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil) sa uvádzajú adresy všetkých súdnych exekútorov vo všetkých európskych krajinách pod titulom „úradné doručovanie písomností“, a ďalej pod titulom „súdni exekútori“.

Viac informácií a adries možno nájsť na internetovej stránke Profesijnej organizácie súdnych exekútorov: www.kbvg.nl Deutsch - English - français - Nederlands.

« Právnické povolania - Všeobecné informácie | Holandsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 28-02-2008

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo