Europos Komisija > ETIT > Teisininkų profesijos > Nyderlandai

Naujausia redakcija: 28-02-2008
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisininkų profesijos - Nyderlandai

 

TURINIO LENTELE

1. Teisėjas 1.
2. Sekretoriai 2.
3. Prokuroras 3.
4. Advokatas 4.
5. Civilinės teisės notarai (notaris5.
6. Antstolis (gerechtsdeurwaarder6.

 

1. Teisėjas

Teisėjo užduotis - priimti nešališką sprendimą išsprendus teisinius ginčus, t. y. taip pat ir tais atvejais, kai viena iš bylos šalių yra vyriausybė. Siekiant užtikrinti teisėjų nešališkumą vyriausybės atžvilgiu, yra sukurta speciali atrankos ir skyrimo sistema, o teisėjų teisinis statusas skiriasi nuo kitų valstybės pareigūnų teisinio statuso.

Visi asmenys, norintys tapti teisėjais, privalo turėti mažiausiai septynerių metų profesinę patirtį. Šią patirtį galima įgyti teismų sistemos organizuojamuose vidaus mokymų kursuose arba teisinė patirtis gali būti įgyta kitur. Teismų sistemoje organizuojami reikiami mokymai.

Teisėjus skiria monarchas teisingumo ministro teikimu. Teisėjais gali būti paskirti tik Olandijos pilietybę turintys asmenys. Be to, kandidatai privalo turėti Olandijos universitete įgytą teisinį išsilavinimą.

Asmenis galima siūlyti skirti į teismų sistemą tik po to, kai Nacionalinis atrankos komitetas, kurį sudaro įvairių teismų, prokuroro įstaigos atstovai ir aktyvūs visuomenės nariai, pateikia rekomendaciją. Teisėjas bus paskirtas vykdyti teisingumo į konkretų teismą. Toks paskyrimas nėra galimas, išskyrus atvejus, kai atitinkamas teismas pasiūlė būsimojo teisėjo kandidatūrą. Dėl minėtų sąlygų skyrimo sistema yra objektyvi. Teisėjas yra valstybės pareigūnas, turintis specialų statusą. Asmuo, kurį buvo rekomenduota skirti į teisėjo pareigas, negali priimti pasiūlymo skirti jį į kitas pareigas.

Teisėjai gali eiti pareigas iki 70 metų amžiaus. Nesulaukę šio amžiaus prieš savo valią pasitraukti iš pareigų jie gali Nyderlandų Aukščiausiojo Teismo (Hoge Raad der Nederlanden) sprendimu, kai šio teismo vyriausiasis prokuroras (procureur-general) pateikia prašymą. Ši sistema suteikia tinkamą apsaugą nuo politinės įtakos skiriant teisėjus ir atleidžiant juos iš pareigų.

viršųviršų

Olandijos Konstitucijoje yra nustatyta teisėjų pareiga priimti sprendimus dėl ginčų ir joje yra nuostatos dėl teismų sistemos narių teisinio statuso.

Tinkamai laikydamiesi galiojančių teisės aktų teisėjai gali bylas nagrinėti savo nuožiūra; jie taip pat gali iš esmės nustatyti realią bylos pažangą, pavyzdžiui, tam tikrų bylos etapų trukmę. Jeigu bylos šalis abejoja bylą nagrinėjančio teisėjo nešališkumu, įstatyme yra numatyta galimybė pareikšti nušalinimą konkrečiam bylą nagrinėjančiam teisėjui.

Kartais viena iš bylos šalių būna nepatenkinta teisėjo darbu. Teismo priimtas sprendimas ir teisėjo elgesys yra skirtingi dalykai. Jeigu nepasitenkinimas yra susijęs su teismo sprendimu, besiskundžiančioji šalis paprastai gali paduoti apeliacinį skundą. Skundai dėl teisėjo elgesio gali būti paduodami teismo, kuriame atitinkamas teisėjas eina pareigas, kolegijai. Kiekviename teisme yra nustatytos skundų procedūros, reglamentuojančios skundų nagrinėjimo tvarką.

Įstatyme yra nuostatų, susijusių su teisėjų elgesiu. Šių nuostatų tikslas - užtikrinti, kad teisėjai savo darbą atliktų nešališkai.

Teisėjai dirba apygardos teismuose (rechtbanken). Apygardos teismuose yra keturi skyriai: civilinės teisės, baudžiamosios teisės, administracinės teisės ir apygardos dalies. Pastarajame skyriuje dirbantys teisėjai yra vadinami: kantonrechter, o kiti - rechter. Apeliaciniuose teismuose ir Aukščiausiajame Teisme dirbantys teisėjai vadinami raadsheer.

Paprastai teisėjai nagrinėja vienos teisės srities bylas, o paskui pereina prie kitos teisės srities bylų. Jie turi išmanyti bent dvi teisės sritis. Šia taisykle siekiama neleisti, kad teisėjai per ilgai ir per daug dirbtų su viena teisės sritimi.

viršųviršų

Kantonrechters bylas nagrinėja vieni. Apygardos teismo teisėjai bylas paprastai nagrinėja vieni, tačiau tam tikrais atvejais bylą turi nagrinėti trijų teisėjų kolegija. Apeliaciniuose teismuose bylas nagrinėja trijų teisėjų kolegija, išskyrus atvejus, kai bylą gali nagrinėti vienas teisėjas. Įstatyme nustatytos šios tvarkos taisyklės. Aukščiausiajame Teisme kiekvieną bylą nagrinėja penki teisėjai.

2. Sekretoriai

Teisėjams visada padeda sekretorius (griffier). Dalis sekretorių rūpinasi bylų dokumentacija. Kita dalis, turinti daugiau teisinės patirties, padeda teisėjui pasirengti nagrinėti bylą, parengia oficialų pranešimą apie bylos nagrinėjimą ir pagal teisėjo nurodymus surašo sprendimus.

Daugiau praktinės informacijos apie teisėjus galima rasti internete www.rechtspraak.nl English - Nederlands. Tai yra oficialus teismų sistemos interneto tinklalapis. Tinklalapyje pateikta informacija, kur turi būti siunčiama korespondencija, taip pat nurodyta teismo adresas, elektroninis paštas, darbo valandos, paaiškinta, kaip atvykti, aprašyta skundų nagrinėjimo procedūra ir t. t.

3. Prokuroras

Pagrindinė prokuroro (Officier van Justitie) užduotis - pradėti baudžiamąjį asmenų persekiojimą. Tačiau prokuroras taip pat gali dalyvauti nagrinėjant civilines bylas, pavyzdžiui, nagrinėjant prašymus paskirti kam nors globą, paskirti piliečiui priverstinį gydymą psichiatrijos ligoninėje arba prašymus ištaisyti oficialius dokumentus, kuriuos išdavė gimimų, santuokų ir mirčių registras. Prokuroras yra valstybės prokurorų įstaigos dalis. Teisingumo ministras atsakingas už šios įstaigos veiklą. Prokuroro departamente (Openbaar Ministerie arba OM) yra Nacionalinė įstaiga (parket-generaal), kuri yra nacionalinė taryba, o kiekvienas teismas turi savo prokuroro įstaigą (parket), kurioje dirba prokuroras. Apeliaciniuose teismuose ir Aukščiausiajame Teisme prokurorai vadinami Advocaat-Generaal. Aukščiausiojo Teismo prokuroro įstaiga yra nepriklausoma, ir jos vadovas yra vadinamas Procureur-Generaal.

viršųviršų

Taip pat žr. www.om.nl Nederlands (tik olandų kalba).

4. Advokatas

Advokato užduotis - užtikrinti, kad nebūtų pažeista jų klientų teisinė padėtis. Tuo tikslu advokatai teikia teisines nuomones ir atstovauja savo klientams sprendžiant teisinius ginčus bei teismuose.

Advokatai privalo laikytis profesinės paslapties pareigos savo klientų atžvilgiu ir reikalauti išimtinės teisės. Kitais žodžiais tariant, advokatai neprivalo teismui atskleisti jokios iš kliento gautos informacijos. Advokatai visų pirma dirba apygardoje, kurioje jie yra registruoti, tačiau jie taip pat turi teisę dirbti kiekviename apygardos teisme ir apeliaciniame teisme.

Asmenys, kurių civilines bylas nagrinėja apygardos dalies skyriaus teisėjas (kantonrechter), neprivalo samdytis advokato. Visais kitais atvejais (kai civilines bylas nagrinėja apygardos, apeliaciniai teismai arba Aukščiausiasis Teismas) piliečiams turi atstovauti advokatas. Tai yra vadinama privalomuoju teisiniu atstovavimu (verplichte procesvertegenwoordiging).

Asmenys, kurie gauna palyginti mažas pajamas, gali gauti teisinę pagalbą (žr. informacinį leidinį apie teisinę pagalbą). Tokiems asmenims bus paskirtas advokatas. Tai reiškia, kad advokato mokestį sumokės valstybė. Teisingumo siekiantis asmuo turi sumokėti tik įmoką, kurios dydis priklauso nuo asmens pajamų ir kito turto.

Visi asmenys, įgiję teisinį išsilavinimą Olandijos universitete, gali būti priimti į advokatų asociaciją.

viršųviršų

Per pirmuosius trejus metus nuo priėmimo į advokatų asociaciją advokatai privalo užsiimti teisine veikla kaip praktikantai, o jų veiklą prižiūri kitas advokatas. Tai reiškia, kad kol neradote kito advokato, kuris sutiktų jus mokyti, negalite tapti advokatu. Advokatai iš kitų ES valstybių narių gali prašyti priimti juos į Olandijos advokatų asociaciją, jeigu jie atitinka susijusių Europos direktyvų reikalavimus. Kitos valstybės narės advokatai, kurie kitoje valstybėje narėje retkarčiais teikia savo paslaugas, gali pateikti tokį prašymą, jeigu jie dirba kartu su vietos advokatu.

Advokatas yra nepriklausomas profesionalas (vrije beroepsbeoefenaar).

Advokatų profesiją, įgaliojimus, paskyrimo ir pašalinimo iš advokatų asociacijos tvarką reglamentuojančias normas galima rasti Olandijos advokatų įstatyme (Advocatenwet) ir keliuose dekretuose bei vietos valdžios potvarkiuose, įskaitant 1998 m. vietos valdžios potvarkį dėl buhalterijos (Boekhoudverordening, 1998), vietos valdžios potvarkį dėl finansinių įmokų (Verordening op de financiële bijdrage) ir vietos valdžios potvarkį dėl profesinės praktikos (Verordening op de praktijkuitoefening).

Pagal įstatymą kiekvienas Olandijoje praktikuojantis advokatas yra Olandijos advokatų asociacijos narys (Nederlandse Orde van Advocaten arba NOvA). Advokatams gali būti taikomos drausminės procedūros.

Šios profesinės organizacijos, kurios statusą nustato įstatymas, užduotis - užtikrinti, kad jos nariai teiktų kokybiškas paslaugas. Ši organizacija:

 • rengia išplėstą asociacijos narių mokymų programą;
 • rengia vietos valdžios potvarkius ir kitas advokatams privalomas taisykles;
 • vykdo drausmines procedūras;
 • teikia jos nariams informaciją ir paslaugas;
 • teikia vyriausybei rekomendacijas dėl politinių planų ir įstatymų projektų.

Dauguma advokatų yra ne tik Olandijos advokatų asociacijos, bet ir profesinių asociacijų, besispecializuojančių konkrečioje teisės srityje, nariai. Šie advokatai turi specializaciją konkrečioje teisės srityje, tokioje kaip šeimos teisė, socialinės apsaugos teisė, darbo teisė, baudžiamoji teisė arba nuomos teisė.

viršųviršų

Šie ekspertai paprastai susijungia į asociaciją, kurią galima rasti internete: www.advocatenorde.nl/advocaten/adressen_en_ledenlijst.asp Nederlands.

Daugiau informacijos apie šią teisininkų profesiją galima rasti internete www.advocatenorde.nl English - Nederlands.

Jeigu gyvenate užsienyje ir turite sunkumų ieškodami advokato Nyderlanduose, galite susisiekti su Hagoje įsikūrusia Teisinės pagalbos taryba (Raad voor rechtsbijstand). Išsamesnę informaciją galite rasti informacinio leidinio apie teisinę pagalbą atsakyme į 6 klausimą.

5. Civilinės teisės notarai (notaris)

Civilinės teisės notarų užduotis - rengti dokumentus, vadinamus aktais (akten), kuriais piliečiai ir teisinės sistemos atstovai gali remtis dėl jų tikslumo. Civilinės teisės notaras užtikrina, kad šie aktai tiksliai apibrėžia susijusius faktus ir tinkamai patvirtina tarp šalių sudarytas sutartis. Pagal Olandijos teisę civilinės teisės notarų parengtiems aktams yra suteikiama ypatinga įrodomoji galia.

viršųviršų

Civilinės teisės notarai visų pirma dirba šeimos, įmonių ir (nekilnojamojo) turto teisės srityse. Įstatyme nustatyta, kad dauguma dokumentų, kuriais norima sukelti teisines pasekmes, gali būti įforminami tik akto forma civilinės teisės notaro akivaizdoje: juridinių asmenų susijungimas, pvz., asociacijų, fondų, uždarųjų akcinių bendrovių bei akcinių bendrovių, ir jų įstatų pakeitimas, registruotos nuosavybės perdavimas, pvz., nekilnojamasis turtas ir registruoti laivai, paskutinės valios pareiškimas ir testamento sudarymas ir ikivedybinės bei povedybinės sutartys.

Civilinės teisės notaras saugo savo sudarytų aktų originalias kopijas, dėl to vėliau jas visada galima rasti. Civilinės teisės notaras šalims išduoda patvirtintas kopijas. Tinkamas pavyzdys - paskutinės valios pareiškimas ir testamento sudarymas. Mirus asmeniui civilinės teisės notaras perduos testamento originalą paveldėtojams. Civilinės teisės notaras taip pat gali atlikti tam tikras užduotis, susijusias su nekilnojamojo turto padalijimu.

Civilinės teisės notaras yra valstybės tarnautojas ir pagal savo pareigas turi įgaliojimus parengti oficialiai patvirtintus aktus (authentieke akten). Tokie aktai turi didesnę įrodomąją galią nei privatūs aktai. Nors Olandijoje dirbantys civilinės teisės notarai yra valstybės tarnautojai, jie gali laisvai nustatyti savo užmokesčio dydį. Jie prisiima finansinę riziką, susijusią su jų kontoros veikla, ir daugiau ar mažiau yra laisvi profesionalai. Olandijos teisėje yra normų, kuriomis siekiama leisti civilinės teisės notarams vykdyti savo pareigas nepriklausomai ir nešališkai, kad jie, tinkamai rūpindamiesi, galėtų ginti suinteresuotųjų šalių interesus.

viršųviršų

Civilinės teisės notarus skiria monarchas teisingumo ministro teikimu. Civilinės teisės notarais gali būti paskirti tik Olandijos pilietybę turintys asmenys. Be to, kandidatai turi būti įgiję notarų teisės išsilavinimą Olandijos universitete arba baigę mokymus, prilyginamus mokymams pagal įgyvendintas ES direktyvas. Prieš paskiriant asmenį civilinės teisės notaru, notariato teisės teisininkas turi būti baigęs mažiausiai šešerių metų mokymus kaip jaunesnysis civilinės teisės notaras Nyderlanduose esančioje civilinės teisės notaro kontoroje. Pirmuosius trejus šių mokymų metus jaunesnysis civilinės teisės notaras turi lankyti profesinių mokymų kursus. Prie teisingumo ministrui pateikiamo prašymo skirti civilinės teisės notaru turi būti pridedamas verslo planas.

Normos, susijusios su notarų pareigomis, skyrimu ir atleidimu, nustatytos Notarų įstatyme (Wet op het notarisambt arba Wna) ir įvairiuose dekretuose bei vietos valdžios potvarkiuose, pvz., Jaunesniųjų civilinės teisės notarų profesinių reikalavimų dekrete (Besluit beroepsvereisten kandidaat-notaris), vietos valdžios potvarkyje dėl profesinių ir elgesio taisyklių (Verordening beroeps-en gedragsregels) ir vietos valdžios potvarkyje dėl skirtingų disciplinų bendradarbiavimo (Verordening interdisciplinaire samenwerking).

Viena vertus, civilinės teisės notarai turi pareigą atlikti visus darbus, kurie jiems yra priskirti pagal įstatymą arba kurio reikalauja kuri nors šalis, tačiau, kita vertus, jie taip pat turi pareigą atsisakyti suteikti paslaugas, nesiderinančias su įstatymu arba viešąja tvarka, jeigu dėl to bus sudaryti dokumentai, turintys aiškiai neteisėtą tikslą arba sukelsiantys neteisėtas pasekmes, arba jeigu civilinės teisės notarai turi kitų pagrįstų priežasčių atsisakyti atlikti tokius darbus.

viršųviršų

Pareiga teikti paslaugas nekliudo civilinės teisės notarui specializuotis konkrečioje srityje. Yra keletas civilinės teisės notarų ir jaunesniųjų civilinės teisės notarų asociacijų, kurios turi konkrečią kompetenciją vienoje arba daugiau praktinės notarų teisės sričių: Notarų teisės, susijusios su žemės ūkio verslu, ekspertų asociacija (Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat arba VASN), Turto planuotojų asociacija (Vereniging van Estate Planners arba VEP), Civilinės teisės tarpininkų asociacija (Vereniging van Mediators in het Notariaat arba VMSN) ir Informacinių technologijų civilinės teisės notarų asociacija (Vereniging voor Notariaat en Informatietechnologie arba VNI).

Pagal įstatymą kiekvienas civilinės teisės notaras ir jaunesnysis civilinės teisės notaras, praktikuojantis Nyderlanduose, yra Notarų profesinės organizacijos narys (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie arba KNB). Ši organizacija yra valstybinė institucija, kurios veiklą reglamentuoja Olandijos teisė. Pagrindinė šios organizacijos užduotis - skatinti tinkamai atlikti pareigas. Be to, organizacija savo nariams siūlo įvairių produktų ir paslaugų.

Įstatyme yra nustatytos šios organizacijos pareigos:

 • rengti vietos valdžios potvarkių ir taisyklių projektus;
 • skatinti tinkamai atlikti pareigas;
 • skatinti gerinti profesinę kompetenciją;
 • saugoti notaro pareigybės garbę ir prestižą.

Civilinės teisės notarams ir jaunesniesiems civilinės teisės notarams yra taikomos įstatymo nustatytos drausminės normos, kurias taiko Drausmės tarybos (kurių veiklos teritorija yra tokia pati, kaip ir teismo apygardų). Kiekvieną drausmės tarybą sudaro penki nariai, kurių pirmininkas yra apygardos teismo teisėjas. Šių drausmės tarybų priimti sprendimai gali būti skundžiami Amsterdamo apeliaciniam teismui.

viršųviršų

Daugiau informacijos apie notarų veiklą galima rasti internete www.notaris.nl Nederlands.

6. Antstolis (gerechtsdeurwaarder)

Olandijos antstoliui patikėtos oficialios užduotys, kurių negali vykdyti joks kitas asmuo. Visų pirma jiems yra patikėta:

įteikti teismo šaukimus ir kitus dokumentus, pradėti teismo procesus arba duoti nurodymus bylose;

įteikti teismo nutartis, pranešimus, protestus ir kitus procesinius dokumentus;

iškeldinti asmenis, areštuoti turtą, parduoti turtą remiantis teismo nutartimi, priverstinai vykdyti įsipareigojimus, kai nesilaikoma teismo nutarties ir kitų dokumentų, kurie yra teismo vykdomojo dokumento dalis arba yra reikalingi jiems vykdyti, arba kurie reikalingi norint apsaugoti teises;

oficialiai prižiūrėti savanorišką kilnojamojo turto pardavimą viešajame aukcione.

Pagal įstatymą šias užduotis tiek, kiek jos yra susijusios su civiline teise, turi atlikti antstoliai.

Antstolis yra neapmokamas valstybės pareigūnas, kurį paskiria monarchas. Antstolis prisiima finansinę atsakomybę už savo kontoros veiklą. Be savo oficialiųjų pareigų, antstoliai taip pat turi įgaliojimus užsiimti papildoma veikla, jeigu tai nekenkia arba nekliudo tinkamai ir nepriklausomai atlikti savo pareigų arba nekenkia jo reputacijai. Nyderlanduose dirbantiems antstoliams buvo suteikti įgaliojimai veikti kaip ad litem atstovams apygardos dalies skyriuje, veikti kaip teismo vykdytojams arba administratoriams, sudaryti turto aprašą ir jį įvertinti, rinkti pinigus tretiesiems asmenims ir rengti oficialius pranešimus, nustatančius tam tikrus faktus.

viršųviršų

Mokesčiai už oficialų antstolio darbą, kuriuos turi sumokėti skolininkas, nustatyti Antstolių mokesčių dekrete (Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders). Mokesčio už savo paslaugas dydį savo klientui nustato antstolis, ir jos turėtų būti nustatomos per abipuses antstolio ir jo kliento konsultacijas. Ši taisyklė taip pat taikoma užduotims, kurios antstoliui skiriamos vykdyti iš užsienio.

Normos, susijusios su antstolio pareigomis, įgaliojimais, skyrimu ir atleidimu iš pareigų, yra nustatytos Antstolių įstatyme (Gerechtsdeurwaarderswet), įvairiuose dekretuose ir vietos valdžios potvarkiuose, tokiuose kaip Dekretas dėl antstolių praktikantų ir praktikos atlikimo (Besluit opleiding en stage gerechtsdeurwaarder), Verslo plano dekretas (Besluit ondernemingsplan), vietos valdžios potvarkis dėl buhalterijos (Administratieverordening) ir vietos valdžios potvarkis dėl profesinių ir elgesio taisyklių (Verordening beroeps-en gedragsregels).

Pagal įstatymą kiekvienas antstolis ir jaunesnysis antstolis, praktikuojantys Nyderlanduose, yra Antstolių profesinės organizacijos narys (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders arba KBvG). Pagrindinė šios organizacijos užduotis - skatinti savo narius tinkamai atlikti pareigas, tinkamai elgtis ir turėti tinkamos patirties. Šiose srityse organizacija gali savo nariams nustatyti pareigas arba taisykles. Drausmės taryba priima sprendimus dėl drausminių priemonių; jos sprendimus galima apskųsti Amsterdamo apeliaciniam teismui.

Norint pasinaudoti antstolio paslaugomis, geriausia yra pasirinkti antstolį savivaldybėje, kurioje darbas turės būti atliktas. Europos teisminio atlaso tinklalapyje (http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil) pateikiamas visų antstolių, esančių visose Europos valstybėse, sąrašas, jį galima rasti paspaudus nuorodą „Dokumentų įteikimas“ ir toliau paspaudus nuorodą „Antstoliai“.

Daugiau informacijos ir adresų galima rasti Antstolių profesinės organizacijos interneto tinklalapyje www.kbvg.nl Deutsch - English - français - Nederlands.

« Teisininkų profesijos - Bendro pobūdžio informacija | Nyderlandai - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 28-02-2008

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė