Europeiska Kommissionen > ERN > Juridiska yrken > Malta

Senaste uppdatering: 29-05-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Juridiska yrken - Malta

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Domare 1.
2. Attorney General 2.
3. Domstolstjänstemän 3.
4. Advokater 4.
5. Juridiska ombud 5.
6. Kommissionen för förvaltning av rättsväsendet 6.
7. Notarier 7.

 

1. Domare

Republiken Malta har ett rättsligt system med två instansnivåer (Superior och Inferior Courts). Ordförande i Superior Courts är Judges (domare) och ordförande i Inferior Courts är Magistrates (domare).  

I enlighet med författningen utses Judges och Magistrates av presidenten efter samråd med premiärministern. Urvalskriterierna för båda dessa ämbeten är tolv års erfarenhet av praktiskt juridiskt arbete för att bli Judge och sju år för att bli Magistrate.

Domstolarna är oavhängiga och lyder endast under författningen och lagen. I författningen fastställs att domstolsväsendets medlemmar skall vara oberoende och att Judges skall frånträda sin tjänst när de fyller 65 år, medan Magistrates skall frånträda sin tjänst när de fyller 60 år. För avsked från ämbetet krävs bevisning för att vederbörande har varit oförmögen att utföra sitt arbete (antingen på grund av kroppslig eller själslig oförmåga eller av annat skäl), eller att han eller hon bevisligen har misskött sig. Vidare krävs två tredjedels majoritet i Representanthuset.

Maltas Superior Courts är följande:

 • Constitutional Court (författningsdomstolen).
 • Court of Appeal (appellationsdomstolen).
 • Court of Criminal Appeal (appellationsdomstol i brottmål).
 • Civil Court (tvistemålsdomstol).
 • Criminal Court (brottmålsdomstol).

Den enda domstol som är direkt inrättad genom författningen är författningsdomstolen. De domstolar som har behörighet att handlägga och besluta i ärenden som rör civilrättsliga och handelsrättsliga frågor är de som är inrättade genom Code of Organisation and Civil Procedure (kapitel 12 i Laws of Malta), medan de domstolar som prövar brottmålsärenden är inrättade genom Criminal Code (strafflagen) (kapitel 9 i Laws of Malta).

Till börjanTill början

Ordförande i författningsdomstolen och appellationsdomstolarna (både de i brottmål och de i civilrättsliga ärenden) är, när de fungerar som högre instans, domstolspresidenten och två andra domare, medan alla andra domstolar, inbegripet appellationsdomstolarna (både de i brottmål och de i civilrättsliga ärenden) har en domare som ordförande när de fungerar som lägre instans.

Maltas Inferior Courts brukar kallas Court of Magistrates (Malta) och Court of Magistrates (Gozo). Ordförande i dessa domstolar är en Magistrate och överklagande av ett beslut som fattats av denna domstol skall inges till respektive appellationsdomstol i dess funktion som lägre instans.

Court of Magistrates (Gozo) är dessutom, när den fungerar som högre instans, uppdelad i två sektioner, Family Section (familjesektionen) och General Jurisdiction Section (sektionen för allmänna rättsliga frågor). Family Section prövar ärenden som omfattas av domstolens behörighetsområden i dess högre instans, medan General Jurisdiction Sections prövar övriga ärenden som omfattas av den berörda domstolens behörighetsområden.

Kommissionen för förvaltning av domstolsväsendet upprättar i enlighet med författningen etiska uppföranderegler för domstolsväsendets medlemmar. Den senaste ändrade versionen av dessa etiska regler är från den 18 maj 2004.

2. Attorney General

Det gäller samma regler för en person som skall utnämnas till Attorney General enligt författningen som för en domare. Attorney General sitter kvar på sin tjänst tills han fyller 60 år.

Till börjanTill början

Han åtnjuter samma oberoende som domstolsväsendets medlemmar. Attorney General kan endast avsättas från sitt ämbete av samma skäl som domarna.

Hans arbetsuppgifter är dubbla: Han skall fungera som allmän åklagare och som främsta juridiska rådgivare åt regeringen inom alla övriga rättsliga områden. I arbetsuppgifterna ingår att i) vara främsta juridiska rådgivare åt regeringen inom alla rättsliga områden,  ii) utarbeta lagförslag som skall läggas fram för parlamentet för godkännande, iii) i egenskap av regeringens främsta advokat agera som regeringens juridiska rådgivare i samband med tvistemål vid domstol i eller utanför Malta. 

På det civilrättsliga området har Attorney General emellertid utöver sin roll att fungera som juridisk rådgivare åt regeringen även flera specifika funktioner när det gäller att slå vakt om allmänhetens intressen. Han är enligt lag och i kraft av sitt ämbete ledamot av Rule Making Board, som utformar regler för alla frågor som rör rättsliga förfaranden, och i kraft av sitt ämbete även ledamot av Kommissionen för förvaltning av domstolsväsendet som övervakar domstolarnas arbete. Kommissionen består av tio ledamöter, däribland företrädare för domstolsväsendet.

På det procedurmässiga området företräder han regeringen där talan på grund av sakens natur inte kan väckas mot en bestämd chef för en statlig myndighet. Dessutom är Attorney General skyldig enligt lag att omhänderta arvet efter varje person som avlider utan att efterlämna någon känd arvtagare i Malta, i syfte att säkerställa eventuella berättigade arvtagares intressen. Attorney General är i dessa fall juridiskt ombud för dödsboet, oavsett om han uppträder som kärande eller svarande. Han kan också vidta direkta åtgärder för att driva in utestående böter i samband med en civilrättslig skuld och får likaledes vidta civilrättsliga åtgärder för förverkande av varor som får förverkas inom ramen för ett civilrättsligt förfarande. Han har också rätt att begära att en person fråntas sin rättsliga handlingsförmåga eller omyndigförklaras på grund av mentalt handikapp, om inte någon annan framför detta krav. Om en person har varit försvunnen och antas vara avliden får Attorney General dessutom, i tillämpliga fall, ansöka hos den behöriga domstolen om att den berörda personen dödförklaras.

Till börjanTill början

3. Domstolstjänstemän

Genom Code of Organisation and Civil Procedure (kapitel 12 i Laws of Malta) görs en åtskillnad mellan olika tjänstemän vid domstolar, nämligen Court Registrars (justitiesekreterare), Executive Officers of the Court (administrativa tjänstemän) och Director General (generaldirektör).

Alla anställda vid en domstol är offentliganställda som måste genomgå en sträng urvalsprocess innan de börjar sin anställning, en process som kontrolleras av Public Service Commission.

Generaldirektören, som utses av premiärministern, är ansvarig för förvaltningen av alla domstolsregister, domstolsarkiv och till domstolen hörande tjänster.

All administrativ personal vid domstolen är ansvarig inför honom.

Varje domstolsregister har en egen registrator som utses av justitieministern. Registratorn tar emot uppdrag från såväl domare (Judges) i Superior Courts som domare (Magistrates) i Inferior Courts. I alla övriga fall tar registratorn emot sådana beslut från domstolspresidenten. Besluten fattas i samband med rättsliga förfaranden och avser alla typer av rättsliga handlingar eller dokument.

Till registratorns arbetsuppgifter hör bl.a.

 • att registrera domstolsförfaranden och domstolsbeslut,
 • att intyga äktheten i de kopior som krävs av handlingar eller dokument som förvaras i domstolsregistret,
 • att ansvara för förlust eller förstörelse av eller ändring i varje handling eller dokument som införs i registret,
 • att bedöma och fastställa domstolskostnader.

Den administrativa personalen har till uppgift att delge och verkställa domar och beslut som meddelats av domstolen och att utföra alla andra uppgifter som generaldirektören och registratorn ålägger dem. Den har också till uppgift att upprätthålla god ordning i domstolsbyggnaden och åtnjuter i utförandet av sina uppgifter polisiära befogenheter.

Till börjanTill början

Domstolstjänstemän måste också i egenskap av statsanställda följa uppförandekoden för statsanställda (Public Service English - Malti).

För ytterligare upplysningar om domstolstjänstemännens uppgifter och ansvar se även Subsidiary Legislation 12.21 English PDF File (PDF File 30 KB) ”Civil Procedure (Regulation of Registries, Archives and functions of Director General (Courts) and other Court Executive Officers) Regulations”, som trädde i kraft den 30 mars 2004.

4. Advokater

För att få utöva yrket som advokat i Malta måste man inneha ett tillstånd för detta utfärdat av republikens president och försett med Maltas statsvapen. I samband med mottagandet av detta tillstånd måste den berörda parten offentligen svära både trohetsed och ämbetsed inför appellationsdomstolen.

Enligt lag måste följande förutsättningar vara uppfyllda för att få ett sådant tillstånd:

 • Han eller hon skall ha ett klanderfritt uppträdande och god moral.
 • Han eller hon skall vara medborgare i Malta eller i en medlemsstat i Europeiska unionen alternativt ha tillstånd att arbeta i Malta enligt lag.
 • Han eller hon skall ha en universitetsexamen i juridik - med doktorsgrad - (LL.D.) som är i överensstämmelse med stadgarna för Maltas universitet (http://www.um.edu.mt English), eller en jämförbar examen från någon annan behörig myndighet i enlighet med principerna om ömsesidigt erkännande av examens-, utbildnings- och andra behörighetsbevis, efter studier i juridik i Malta eller i en medlemsstat i Europeiska unionen.
 • Han eller hon har, efter det att kravet i punkt iii har uppfyllts eller, i fråga om personer som regelbundet följer utbildningen i juridik vid universitetet i Malta, vid någon tidpunkt efter det sista studieåret för denna kurs, under en period av minst ett år regelbundet tjänstgjort hos en praktiserande advokat under Maltas jurisdiktion (Bar of Malta English) och har deltagit i förhandlingar vid domstolar i högre instans.
 • Han eller hon behärskar helt det maltesiska språket, som är det språk som används vid domstolarna.
 • Han eller hon har blivit bedömd och godkänd av två domare som skall utfärda ett intyg, försett med deras underskrift och sigill, om att de har funnit vederbörande inneha de ovannämnda kvalifikationerna och att han eller hon är behörig att utöva yrket som advokat vid maltesisk domstol.

Till de plikter som åligger den författningsenligt inrättade Kommissionen för förvaltning av domstolsväsendet hör att den alltid måste förfoga över en advokat- och åklagarkommitté (Committee for Advocates and Legal Procurators) som skall ha den sammansättning och de uppgifter, befogenheter och plikter som föreskrivs i lagen. Kommissionen skall i utövandet av sina uppgifter i förbindelse med advokat- och åklagaryrkena agera genom denna kommitté, även i ärenden som rör tjänstefel från en advokats eller åklagares sida. Advokater måste rätta sig efter den uppförandekod som specifikt upprättats för dem av denna kommission.

Till börjanTill början

Om kommittén finner att en advokat eller åklagare har begått ett tjänstefel eller lider av ett mentalt handikapp som allvarligt kan påverka utförandet av hans yrke kan den

 • uppmana kommissionen att rekommendera premiärministern att föreslå Maltas president att avstänga advokaten eller åklagaren för gott eller att under viss tid avstänga honom eller henne från sin tjänst,
 • utdöma ett bötesbelopp,
 • ge advokaten eller åklagaren en varning, eller
 • ge advokaten eller åklagaren sådana rekommendationer som den bedömer lämpliga under rådande omständigheter.

Förordning 12.17, kallad ”Mutual Recognition of qualifications of Legal Profession Regulations”, (som trädde i kraft den 1 maj 2004 English PDF File (PDF File 29 KB)), rör icke-maltesiska medborgares möjligheter att utöva yrket som advokat i Malta. En person som önskar slå sig ned i Malta och utöva yrket som advokat måste först anmäla sitt intresse till Maltas president. Anmälan måste understödjas av ett intyg (som inte får vara mer än tre månader gammalt) av vilket det framgår att vederbörande är registrerad hos den behöriga myndigheten i sin hemmedlemsstat[1]. Maltas president kan anmoda honom eller henne att ange namnet på det yrkesorgan som vederbörande är medlem i i sin hemmedlemsstat eller den rättsliga myndighet inför vilken han eller hon har rätt att utöva sitt yrke enligt hemmedlemsstatens lagar. Han eller hon får när som helst ansöka om att få sin examen godkänd i enlighet med bestämmelserna om ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer (Legal Notice nr 271 från 2002) i syfte att få utöva yrket som jurist i Malta.

Till börjanTill början

5. Juridiska ombud

För att få utöva yrket som juridiskt ombud i Malta måste man inneha ett tillstånd för detta utfärdat av republikens president och försett med Maltas statsvapen. I samband med mottagandet av detta tillstånd måste den berörda parten svära både trohetsed och ämbetsed inför appellationsdomstolen.

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att få ett sådant tillstånd:

 • Han eller hon skall ha ett klanderfritt uppträdande och god moral.
 • Han eller hon skall vara medborgare i Malta eller i en medlemsstat i Europeiska unionen alternativt ha tillstånd att arbeta i Malta enligt lag.
 • Han eller hon skall ha blivit godkänd av den juridiska fakultetens examensnämnd i samband med en ordinarie examen i de ämnen som ingår i studierna för yrket som juridiskt ombud i enlighet med stadgarna för Maltas universitet, eller ha en jämförbar grad från en annan behörig myndighet i enlighet med principerna om ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer efter studier i juridik i Malta eller i en medlemsstat i Europeiska unionen.
 • Han eller hon har, efter att ha avlagt den examen som avses i punkt iii, eller vid någon tidpunkt efter det sista studieåret för denna kurs, under en period av minst ett år tjänstgjort hos en praktiserande advokat under Maltas jurisdiktion (Bar of Malta) och erhållit praktik i yrket i fråga.
 • Han eller hon har blivit bedömd och godkänd av två domare som skall utfärda ett intyg, försett med deras underskrift och sigill, om att de har funnit vederbörande inneha de ovannämnda kvalifikationerna och att han eller hon är behörig att utöva yrket som juridiskt ombud vid maltesisk domstol.

De juridiska ombudens främsta uppgift är att biträda den advokat som han eller hon arbetar hos med att förbereda ärendena, registrera skriftliga inlagor i domstolsregistret på klienternas vägnar och mera allmänt utföra andra tjänster i förbindelse med advokatens förberedelse av ett mål.

Till börjanTill början

De juridiska ombuden har rätt att tillhandahålla rådgivning i Courts of Magistrates och i särskilda domstolar och styrelser.

De omfattas av samma privilegier och förbud som advokater och står under övervakning av Kommissionen för förvaltning av rättsväsendet.

Kommissionen för förvaltning av rättsväsendet antog 1998 uppförandekoden för juridiska ombud.

6. Kommissionen för förvaltning av rättsväsendet

Kommissionen för förvaltning av rättsväsendet är inrättad i enlighet med relevanta bestämmelser i författningen. Dess ordförande är Maltas president. Den består av nio medlemmar, däribland domstolspresidenten (vice ordförande), Attorney General, två medlemmar som väljs av domarna vid Superior Courts, två medlemmar som väljs av domarna vid Inferior Courts, en medlem som utses av premiärministern, ytterligare en medlem som utses av ledaren för oppositionen samt ordföranden i advokatsamfundet.

Till kommissionens uppgifter hör att övervaka arbetet vid alla domstolar och ge rekommendationer till justitieministern i syfte att sörja för att domstolarna fungerar effektivt. Den ger också råd till ministern i alla frågor som rör organisationen och förvaltningen av rättsväsendet och utarbetar etiska förhållningsregler för domstolsväsendets medlemmar efter samråd med advokat- och åklagarkommittén.

Kommissionen har enligt lag disciplinära befogenheter över advokater och juridiska ombud i utövandet av deras yrke.

7. Notarier

Notarier är tjänstemän som har till uppgift att motta akter och handlingar som upprättats av en person under hans eller hennes livstid (inter vivos) samt testamenten och att legalisera sådana akter och handlingar. Som en följd av dessa förpliktelser och uppgifter är de också ansvariga för bevarandet av dessa akter och handlingar och får utfärda kopior av dem. I kapitel 55 i Laws of Malta (Notarial Profession and Notarial Archives Act) fastställs de övriga befogenheter och uppgifter som en notarie har.

Till börjanTill början

Personer som innehar tillstånd att arbeta som advokat eller åklagare eller som är bankdirektörer, affärsmän, godkända mäklare eller börsmäklare får inte utöva yrket som notarie.

För att utses till notarie måste följande villkor vara uppfyllda:

 • Han eller hon skall vara medborgare i Malta.
 • Han eller hon skall ha ett klanderfritt uppträdande och god moral.
 • Han eller hon skall ha genomgått den kurs som enligt stadgarna fär Maltas universitet krävs för att få ett examensbevis som notarie och ha blivit godkänd i de examina som krävs.
 • Han eller hon skall regelbundet under en period av minst ett år efter det sista studieåret ha tjänstgjort hos en praktiserande notarie.
 • Han eller hon skall efter det att kraven i punkt iv har uppfyllts ha fått ett kompetensbevis.

Notarier avlägger trohetsed inför appellationsdomstolen och en ämbetsed innan de tillträder sin tjänst.

Notarierna lyder under Notarial College som består av samtliga notarier och som i sin tur lyder under Notarial Council vars medlemmar väljs årligen bland Notarial Colleges medlemmar. Notarial Council har ansvaret för övervakningen av hur notarierna utövar sitt yrke.  

Övervakningen av alla notarier, notariatsarkiv och det offentliga registret sköts av en särskild domstol som kallas Court of Revision of Notarial Acts. Denna domstol består av medlemmar som ministern utser bland pensionerade domare, advokater och notarius publicus.

Domstolen får närhelst den anser det lämpligt utan föregående varning besöka och inspektera arkiven, det offentliga registret och notariernas kontor.

Ytterligare information

 • Public Service Management Code English - Malti
 • Chamber of Advocates – Malta English
 • Notarial profession and Notarial Archives Act English PDF File (PDF File 238 KB)
 • Civil Courts English PDF File (PDF File 6 KB)

1 Hemmedlemsstat – den medlemsstat där en jurist erhållit rätten att använda någon av de yrkesbenämningar som fastställts av Maltas justitieminister.

« Juridiska yrken - Allmän information | Malta - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 29-05-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket