Európska komisia > EJS > Právnické povolania > Malta

Posledná úprava: 17-07-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právnické povolania - Malta

 

OBSAH

1. Sudcovia 1.
2. Generálny prokurátor 2.
3. Súdni úradníci 3.
4. Advokáti 4.
5. Právni zástupcovia 5.
6. Komisia pre justíciu 6.
7. Notári 7.

 

1. Sudcovia

Maltská republika má dvojvrstvový súdny systém, ktorý tvoria vyššie a nižšie súdy. Vyšším súdom predsedajú sudcovia a nižším súdom predsedajú zmierovací sudcovia.

Sudcov a zmierovacích sudcov vymenúva v zmysle ústavy prezident konajúci v súlade s odporúčaním predsedu vlády. Kritériami oprávňujúcimi výkon týchto funkcií sú v prípade sudcu dvanásť rokov právnickej praxe a v prípade zmierovacieho sudcu sedem rokov právnickej praxe.

Sudcovia sú nezávislí a podliehajú iba ústave a právu. Nezávislosť členov sudcovského zboru má pôvod v ústave, v ktorej sa uvádza, že sudcovia opúšťajú úrad, keď dosiahnu vek šesťdesiat päť rokov a zmierovací sudcovia opúšťajú úrad vo veku šesťdesiat rokov. Odchod z úradu sa okrem toho vyžaduje, ak sa dokáže nespôsobilosť sudcu vykonávať funkcie svojho úradu (či už vznikne v dôsledku fyzickej alebo duševnej nespôsobilosti alebo inej príčiny) alebo sa dokáže zlé správanie, pričom sa vyžaduje schválenie dvojtretinovou väčšinou snemovne reprezentantov.

Vyššími súdmi na Malte sú:

 • Ústavný súd
 • Odvolací súd
 • Trestný odvolací súd
 • Občiansky súd
 • Trestný súd

Jediným súdom priamo zriadeným ústavou je ústavný súd. Súdy oprávnené prerokúvať prípady a rozhodovať o prípadoch, ktoré sa zaoberajú otázkami občianskeho a obchodného práva, sa zriaďujú na základe zákonníka organizačných a občianskoprávnych konaní (kapitola 12 zákonov Malty), pričom súdy poverené prejednávaním prípadov trestného zákona sa zriaďujú na základe trestného zákonníka (kapitola 9 zákonov Malty).

HoreHore

Ústavnému súdu a odvolacím súdom (trestným aj občianskym súdom) v ich vyššej súdnej právomoci predsedajú predseda najvyššieho súdu a dvaja ďalší sudcovia, pričom všetkým ostatným vyšším súdom, vrátane odvolacích súdov (trestných aj občianskych) v ich nižšej súdnej právomoci, predsedá jeden sudca.

Nižšie súdy na Malte sú známe ako súd zmierovacích sudcov (Malta) a súd zmierovacích sudcov (Gozo). Týmto súdom predsedá jeden zmierovací sudca a odvolanie proti rozhodnutiu tohto súdu sa podáva na príslušnom odvolacom súde v jeho nižšej súdnej právomoci.

Súd zmierovacích sudcov (Gozo) má okrem toho vo svojej vyššej právomoci dve oddelenia „oddelenie pre veci rodiny“ a „oddelenie pre všeobecnú súdnu právomoc“. Oddelenie pre veci rodiny sa zaoberá prípadmi spadajúcimi pod právomoc uvedeného súdu v jeho vyššej súdnej moci, pričom oddelenie pre všeobecnú súdnu právomoc sa zaoberá tými inými prípadmi, ktoré spadajú pod právomoc daného súdu.

Ústava nariaďuje komisii pre justíciu vypracovať etický kódex, ktorým sa riadi konanie členov sudcovského zboru. Tento kódex bol naposledy zmenený a doplnený 18. mája 2004.

2. Generálny prokurátor

Pre osobu, ktorá má byť vymenovaná za generálneho prokurátora, platia v zmysle ústavy rovnaké kritériá ako v prípade vymenovania sudcu. Generálny prokurátor zastáva svoj úrad do veku šesťdesiat rokov.

Generálny prokurátor má rovnakú nezávislosť ako členovia sudcovského zboru. Generálny prokurátor môže byť z úradu odvolaný iba z dôvodov, ktoré platia pre sudcov.

HoreHore

Generálny prokurátor má dvojitú funkciu: funkciu štátneho žalobcu a funkciu hlavného právneho zástupcu vlády vo všetkých iných právnych oblastiach. Medzi takéto povinnosti patrí (i) hlavný právny poradca vlády vo všetkých oblastiach práva; (ii) navrhovateľ právnych predpisov, ktoré sa predkladajú parlamentu na schválenie; a (iii) ako hlavný advokát vlády je zaviazaný konať ako právny zástupca vlády v súdnych sporoch na súde na Malte alebo mimo územia Malty.

V oblasti občianskeho práva však generálny prokurátor okrem funkcie právneho zástupcu vlády vykonáva aj množstvo osobitných funkcií v rámci plnenia úlohy strážcu verejného záujmu. Zo zákona je ex officio členom výboru pre tvorbu zákonov, ktorý tvorí zákony pokiaľ ide o všetky záležitosti týkajúce sa vypracovania príčin, a ex officio členom komisie pre justíciu, ktorá plní funkcie dohľadu nad činnosťou súdov. Uvedená komisia pozostáva z desiatich členov, vrátane zástupcov sudcovského zboru.

V procesnej oblasti zastupuje vládu vo všetkých konaniach, ktoré sa vzhľadom na charakter žaloby nemôžu viesť proti konkrétnemu ministrovi vlády. Generálny prokurátor je okrem toho podľa zákona povinný prevziať majetok z dedičstva po osobe, ktorá zomrie bez zanechania akéhokoľvek známeho dediča prítomného na Malte, za účelom ochrany záujmov akejkoľvek osoby, ktorá môže mať právo na dedičstvo. V takomto prípade je generálny prokurátor zákonným zástupcom dedičstva, či už ako žalobca alebo odporca. Generálny prokurátor môže tiež priamo začať konanie vo veci vymáhania akejkoľvek pokuty, ktorá je žalovateľná ako občianskoprávny dlh, a môže rovnako začať občianskoprávne konanie vo veci skonfiškovania majetku podliehajúceho konfiškácii v rámci občianskoprávneho procesu. Môže tiež požiadať o zbavenie osoby spôsobilosti na právne úkony alebo o jej vyhlásenie za nespôsobilú na právne výkony na základe duševnej nespôsobilosti osoby, pokiaľ túto požiadavku nepredložila iná osoba. V prípade, že osoba je neprítomná a predpokladá sa, že je mŕtva, generálny prokurátor môže tiež za primeraných okolností požiadať príslušný súd o registráciu smrti takejto osoby.

HoreHore

3. Súdni úradníci

Zákonník organizačných a občianskoprávnych konaní (kapitola 12 zákonov Malty) rozlišuje niekoľko štátnych úradníkov pôsobiacimi na súdoch. Tento zákonník uvádza súdnych registrátorov, výkonných úradníkov súdu a generálneho riaditeľa (súdy).

Všetci zamestnanci súdu sú štátnymi zamestnancami. Pred vstupom do tejto služby museli prejsť prísnym výberovým procesom; procesom, ktorý riadi komisia pre štátnu službu.

Generálny riaditeľ (súdy), ktorého vymenúva predseda vlády, je zodpovedný za správu všetkých súdnych registrov, súdnych archívov a so súdom súvisiacich služieb a podliehajú mu všetci administratívni pracovníci súdu.

Každý súdny register má úradníka zodpovedného za vedenie registra, ktorý je osobitne vymenovaný ministrom spravodlivosti. Registrátor prijíma príkazy sudcu alebo sudcov zasadajúcich na vyšších súdoch alebo od zmierovacích sudcov, ktorí predsedajú nižším súdom. Vo všetkých ostatných prípadoch registrátor prijíma takéto príkazy od predsedu najvyššieho súdu. Tieto príkazy sa týkajú súdnych konaní a súdneho aktu.

Medzi povinnosti registrátora patrí:

registrovanie konaní a príkazov súdov,

potvrdzovanie pravosti kópií aktov alebo dokumentov uchovávaných v registri súdu,

zodpovednosť za stratu, poškodenie alebo úpravu akéhokoľvek aktu alebo dokumentu zaevidovaného v registri,

zdaňovanie a určovanie súdnych nákladov.

Výkonní úradníci sú poverení doručovaním a výkonom súdnych aktov, zatykačov a iných príkazov vydaných súdmi a plnením takých povinností, ktoré im môže prideliť generálny riaditeľ (súdy) a registrátori. Títo úradníci majú tiež na starosti zachovávanie dobrého poriadku a dekóru v súdnych budovách a pri plnení svojich povinností využívajú policajné právomoci v rámci budovy súdu.

HoreHore

Súdni úradníci ako štátni zamestnanci musia dodržiavať aj etický kódex, ktorý platí pre pracovníkov štátnej služby English - Malti.

Ďalšie informácie o úlohách a povinnostiach súdnych úradníkov nájdete v doplňujúcich právnych predpisoch 12.21 English PDF File (PDF File 30 KB) s názvom: „Nariadenia týkajúce sa občianskoprávneho konania (riadenie registrov, archívov a funkcie generálneho riaditeľa (súdy) a ďalších súdnych výkonných úradníkov)“, ktoré nadobudli účinnosť 30. marca 2004.

4. Advokáti

Profesiu advokáta môže na Malte vykonávať osoba, ktorá má oprávnenie vydané prezidentom republiky a potvrdené úradnou pečiatkou Malty. Po obdržaní tohto povolenia musí osoba na verejnom zasadnutí na odvolacom súde zložiť prísahu vernosti a prísahu úradníka.

Ten istý kódex stanovuje kvalifikačné požiadavky na získanie tohto povolenia, t. j.:

 • osoba má dobré správanie a dobré morálne zásady;
 • je štátnym príslušníkom Malty alebo členského štátu alebo má inak povolené pracovať na Malte podľa akýchkoľvek právnych predpisov;
 • získala akademický titul doktor práv (LL.D.) v súlade s ustanoveniami stanov univerzity University of Malta (http://www.um.edu.mt English), alebo porovnateľný titul od iného príslušného orgánu v súlade so zásadami vzájomného uznávania kvalifikácií, ak študovala právo na Malte alebo v inom členskom štáte;
 • po splnení požiadavky v odseku iii alebo v prípade osôb, ktoré študujú právo v rámci riadneho štúdia na univerzite University of Malta, navštevovala pravidelne nie menej ako jeden rok kedykoľvek po začatí posledného akademického roka uvedeného štúdia kanceláriu praktikujúceho advokáta advokátskej komory Malty a zasadnutia vyšších súdov;
 • dokonale ovláda maltský jazyk, ktorý je jazykom používaným na súdoch;
 • bola riadne preskúšaná a schválená dvoma sudcami, ktorí vydajú osvedčenie potvrdené svojimi podpismi a pečiatkou, ktoré potvrdzuje, že považujú túto osobu za osobu, ktorá spĺňa uvedené kvalifikačné predpoklady a je spôsobilá vykonávať profesiu advokáta na súdoch Malty.

Medzi povinnosti ústavou zriadenej komisie pre justíciu patrí povinnosť, aby táto komisia mala po celý čas výbor pre advokátov a právnych zástupcov, ktorý má také zloženie, funkcie, právomoci a povinnosti, ktoré mu môžu byť zákonom udelené. Komisia pri výkone akýchkoľvek svojich funkcií týkajúcich sa profesie advokátov a právnych zástupcov koná prostredníctvom tohto výboru, vrátane akejkoľvek veci týkajúcej sa nesprávneho konania advokáta alebo právneho zástupcu pri výkone jeho profesie. Advokáti musia dodržiavať etický kódex a kódex správania, ktorý pre advokátov osobitne zostavila komisia.

HoreHore

Ak výbor zistí, že advokát alebo právny zástupca konal pri výkone svojej profesie nesprávne, alebo ak výbor zistí, že advokát alebo právny zástupca trpí duševnou nespôsobilosťou, ktorá môže vážne ovplyvniť výkon jeho profesie, môže:

 • požiadať komisiu, aby odporučila predsedovi vlády, aby odporučil prezidentovi Malty zbaviť advokáta alebo právneho zástupcu trvalo alebo na stanovené obdobie možnosti vykonávať svoju profesiu;
 • uložiť finančnú pokutu;
 • napomenúť advokáta alebo právneho zástupcu; alebo
 • dať advokátovi alebo právnemu zástupcovi také odporúčania, ktoré sa za daných okolností považujú za vhodné.

Doplňujúce právne predpisy 12.17 s názvom „Nariadenia týkajúce sa vzájomného uznávania kvalifikácií právnickej profesie“ (nadobudli účinnosť 1. mája 2004) sa zaoberajú možnosťou výkonu profesie advokáta na Malte osobou, ktorá nie je štátnym príslušníkom Malty. Osoba, ktorá sa chce usadiť na Malte a vykonávať profesiu advokáta na Malte, musí najprv zaregistrovať takýto záujem u prezidenta Malty. Takýto záujem musí byť podporený osvedčením (ktoré nemôže byť staršie ako tri mesiace), ktoré potvrdzuje jej zaregistrovanie príslušným orgánom v domovskom členskom štáte. Prezident Malty môže požiadať túto osobu, aby uviedla stavovský orgán, ktorého je členom vo svojom domovskom členskom štáte alebo súdny orgán, pred ktorým je oprávnená vykonávať svoju profesiu podľa právnych predpisov svojho domovského členského štátu. Môže kedykoľvek požiadať o uznanie jej titulu v súlade s ustanoveniami nariadení o vzájomnom uznávaní odborného vzdelania a odbornej prípravy (právna vyhláška 271 z roku 2002) za účelom získania prístupu k právnickej profesii na Malte.

HoreHore

5. Právni zástupcovia

Ak chce osoba vykonávať na Malte profesiu právneho zástupcu, musí mať povolenie vydané prezidentom republiky a potvrdené úradnou pečiatku Malty. Po získaní tohto povolenia musí na verejnom zasadaní na odvolacom súde zložiť prísahu vernosti a prísahu úradníka.

Kvalifikačné podmienky nutné na získanie tohto povolenia sú:

 • osoba má dobré správanie a dobré morálne zásady;
 • je štátnym príslušníkom Malty alebo členského štátu alebo má inak povolené pracovať na Malte podľa akýchkoľvek právnych predpisov;
 • bola schválená skúšobnou komisiou právnickej fakulty na základe riadnej skúšky z predmetov študijného odboru, ktorú absolvujú kandidáti na profesiu právneho zástupcu v súlade s nariadeniami univerzity University of Malta, alebo má porovnateľný titul od iného príslušného orgánu v súlade so zásadami vzájomného uznávania kvalifikácií, po ukončení štúdia práva na Malte alebo v členskom štáte;
 • po vykonaní skúšky uvedenej v odseku iii alebo kedykoľvek po začatí posledného akademického roka uvedeného štúdia navštevovala nie menej ako jeden rok úrad praktikujúceho advokáta advokátskej komory Malty a odborne sa pripravovala na výkon profesie;
 • bola riadne preskúšaná a schválená dvoma sudcami, ktorí vydajú osvedčenie potvrdené svojimi podpismi a pečiatkou, ktoré potvrdzuje, že považujú túto osobu za osobu, ktorá spĺňa uvedené kvalifikačné predpoklady a je spôsobilá vykonávať profesiu právneho zástupcu na súdoch na Malte.

Medzi hlavné povinnosti právnych zástupcov patrí pomáhať advokátom, u ktorých pracujú, pri súdnych konaniach vo veci prípadov; podávať v mene klientov písomné obžaloby na registri súdov a vo všeobecnosti plniť ďalšie povinnosti v súvislosti s prípravou súdnych konaní pripravovaných advokátmi.

HoreHore

Právni zástupcovia sú oprávnení poskytovať právne poradenstvo na zmierovacích súdoch a špeciálnych súdoch a v súdnych radách.

Právni zástupcovia majú právo na rovnaké výsady a podliehajú rovnakým podmienkam vylúčenia ako advokáti. Podliehajú aj dohľadu komisie pre justíciu.

Komisia pre justíciu ustanovila v roku 1998 etický kódex pre právnych zástupcov.

6. Komisia pre justíciu

Komisia pre justíciu je zriadená podľa príslušných opatrení ústavy a jej predsedom je prezident Malty. Je zložená z ďalších deviatich členov, vrátane predsedu najvyššieho súdu (podpredseda), generálneho prokurátora, dvoch členov zvolených sudcami vyšších súdov, dvoch členov zvolených zmierovacími sudcami nižších súdov, jedného člena vymenovaného predsedom vlády a ďalšieho člena nominovaného vodcom opozície, ako aj prezidenta komory advokátov.

Medzi funkcie komisie patrí dohľad nad pôsobením všetkých súdov a predkladanie odporúčaní ministrovi spravodlivosti, aby sa zabezpečilo účinné fungovanie súdov. Komisia tiež radí ministrovi vo veciach, ktoré sa týkajú organizácie a výkonu spravodlivosti, a formuluje etické kódexy, ktorými sa riadi konanie členov súdneho zboru, po porade s výborom pre advokátov a právnych zástupcov.

Komisia má právo presadzovať disciplínu podľa právnych predpisov medzi advokátmi a právnymi zástupcami vykonávajúcimi svoju profesiu.

7. Notári

Notári sú štátni úradníci poverení prijímať dokumenty vypracované akoukoľvek osobou počas jej života (medzi živými) a testamenty, a prisúdiť im verejnú dôveru. V dôsledku tohto záväzku a povinnosti sú tiež zodpovední za uchovávanie tých istých dokumentov a môžu vydávať kópie týchto dokumentov. Kapitola 55 zákonov Malty (Zákon o notárskej profesii a notárskych archívoch) podrobne uvádza ďalšie právomoci a funkcie notára.

HoreHore

Osoby, ktoré vlastnia povolenie na výkon profesie advokáta alebo právneho zástupcu alebo sú bankovými manažérmi, obchodníkmi, osvedčenými maklérmi alebo devízovým sprostredkovateľmi, nemôžu vykonávať profesiu notára.

Kvalifikačné predpoklady, ktoré musí splniť osoba, ktorá má byť vymenovaná za notára:

 • osoba má maltskú štátnu príslušnosť;
 • má dobré správanie a dobrý charakter;
 • absolvovala, ako to vyžadujú stanovy a predpisy univerzity University of Malta, študijný odbor predpísaný na získanie diplomu notára a vykonala predpísané skúšky;
 • pravidelne navštevovala kanceláriu praktikujúceho notára nie menej ako jeden rok po ukončení posledného akademického roka študijného odboru;
 • vykonala kvalifikačnú skúšku, ktorá sa konala po tom, čo splnila požiadavky odseku (iv).

Notári skladajú pred začatím výkonu svojej profesie pred odvolacím súdom prísahu vernosti a prísahu úradu.

Notársku profesiu riadi notárske kolégium zložené zo všetkých notárov, ktorých riadi notárska rada, ktorej členovia sú volení každý rok z členov kolégia. Rada je zodpovedná za preskúmanie odborného konania akéhokoľvek notára.

Dohľad nad všetkými notármi, notárskymi archívmi a verejným registrom vykonáva špeciálny súd nazývaný „súd pre revíziu notárskych dokumentov“. Tento súd je zložený z členov vymenovaných ministrom spomedzi sudcov a zmierovacích sudcov na dôchodku a spomedzi advokátov a notárov.

Súd môže kedykoľvek, keď to považuje za vhodné, bez oznámenia navštíviť a skontrolovať archívy, verejný register alebo kanceláriu akéhokoľvek notára.

Bližšie informácie

 • Kódex riadenia štátnej služby English - Malti
 • Komora advokátov – Malta English
 • Zákon o notárskej profesii a notárskych archívoch English PDF File (PDF File 238 KB)
 • Občianske súdy English PDF File (PDF File 6 KB)

« Právnické povolania - Všeobecné informácie | Malta - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 17-07-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo