Europese Commissie > EJN > Juridische beroepen > Malta

Laatste aanpassing: 29-05-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Juridische beroepen - Malta

 

INHOUDSOPGAVE

1. Rechters 1.
2. De Attorney General 2.
3. Gerechtsmedewerkers 3.
4. Advocaten 4.
5. Procureurs 5.
6. Commission for the Administration of Justice 6.
7. Notarissen 7.

 

1. Rechters

Het rechtsstelsel van de Republiek Malta kent twee niveaus, met hogere en lagere rechtbanken (Superior Courts en Inferior Courts). De hogere rechtbanken worden voorgezeten door rechters (judges) en de lagere door vredesrechters (magistrates).

Rechters en vredesrechters worden volgens de grondwet op advies van de minister-president benoemd door de president. Om in aanmerking te komen voor deze functies moet men respectievelijk twaalf en zeven jaar ervaring in de rechtspraktijk hebben.

De rechterlijke macht is onafhankelijk en uitsluitend onderworpen aan de grondwet en het recht. De onafhankelijkheid van de leden van de rechterlijke macht is vastgelegd in de grondwet, waarin ook is vastgelegd dat rechters hun functie dienen neer te leggen wanneer zij de leeftijd van vijfenzestig jaar bereiken en vredesrechters wanneer zij zestig worden. Verder kan men slechts uit functie ontheven worden op basis van bewezen onbekwaamheid het ambt uit te oefenen (voortkomend uit een lichamelijk of geestelijk gebrek of andere oorzaken) of op basis van bewezen wangedrag, alsmede de instemming van een tweederdemeerderheid in het House of Representatives (Parlement).

De hogere rechtbanken van Malta zijn:

 • het Constitutional Court
 • het Court of Appeal
 • het Court of Criminal Appeal
 • het Civil Court
 • het Criminal Court

Het enige gerecht dat in de grondwet is verankerd is het Constitutional Court (Constitutionele Hof). De voor de behandeling van burgerlijke en handelszaken bevoegde rechtbanken zijn ingesteld op grond van de Code of Organisation and Civil Procedure (hoofdstuk 12 van de Maltese wetgeving), terwijl de rechtbanken waaraan strafzaken worden toevertrouwd zijn opgericht op basis van de Criminal Code (hoofdstuk 9 van de Maltese wetgeving).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Het Constitutional Court, het Court of Appeal en het Court of Criminal Appeal (Hoven van Appel in respectievelijk burgerlijke en strafzaken) worden als hogere rechtbanken voorgezeten door de Chief Justice (hoogste rechter) en twee andere rechters, terwijl alle andere hogere rechtbanken, inclusief beide Hoven van Appel als lagere rechter worden voorgezeten door één rechter.

De lagere rechtbanken van Malta staan bekend als de Court of Magistrates (Malta) en de Court of Magistrates (Gozo). Deze rechtbanken worden voorgezeten door één vredesrechter en een beroep tegen een uitspraak van deze rechter moet worden ingediend bij het betreffende Court of Appeal als lagere rechter.

Verder heeft de Court of Magistrates (Gozo) als hogere rechter twee kamers die respectievelijk ''The Family Section'' (kamer voor familiezaken) en ''The General Jurisdiction Section'' (kamer voor algemene rechtszaken) worden genoemd. The Family Section behandelt zaken die binnen de bevoegdheid van dat gerecht als hogere rechter vallen, terwijl de General Jurisdiction Sections de overige zaken binnen de bevoegdheid van het betreffende gerecht behandelen.

De grondwet bepaalt dat de Commission for the Administration of Justice (Commissie voor de Rechtspraak) een gedragscode voor de leden van de rechterlijke macht opstelt. De laatste gewijzigde versie van deze code dateert van 18 mei 2004.

2. De Attorney General

Om tot Attorney General te kunnen worden benoemd gelden volgens de grondwet dezelfde criteria als voor een rechter. De Attorney General blijft in functie tot de leeftijd van zestig jaar.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De Attorney General geniet dezelfde onafhankelijkheid als de leden van de rechterlijke macht. De Attorney General kan enkel om dezelfde redenen u als rechters uit zijn functie worden ontheven.

De Attorney General heeft een tweeledige functie: die van openbaar aanklager en die van belangrijkste juridisch adviseur van de regering met betrekking tot alle overige juridische zaken. Als zodanig is hij (i) de hoogste adviseur van de regering op alle juridische gebieden; (ii) degene die wetgeving opstelt alvorens deze ter goedkeuring aan het parlement wordt voorgelegd; en (iii) als de belangrijkste advocaat van de regering degene die de regering vertegenwoordigt in rechtszaken voor gerechten in Malta of daarbuiten.

Op civielrechtelijk gebied is de Attorney General niet alleen juridisch adviseur van de regering, maar vervult hij ook nog enkele specifieke taken die voortvloeien uit zijn rol als hoeder van het algemeen belang. Hij behoort ambtshalve tot de Rule Making Board, een orgaan dat regels vaststelt met betrekking tot alle aspecten rondom de procesvoering, alsmede tot de Commission for the Administration of Justice, die toeziet op het functioneren van de rechtbanken. Laatstgenoemde commissie bestaat uit tien leden, waaronder vertegenwoordigers van de rechterlijke macht.

Op procesrechtelijk gebied vertegenwoordigt hij de regering in alle zaken die vanwege de aard van de vordering niet tegen een specifiek hoofd van een overheidsinstantie aanhangig gemaakt kunnen worden. De Attorney General is verder wettelijk verplicht de nalatenschap in bezit te nemen van eenieder die zonder bekende, in Malta aanwezige erfgenaam overlijdt, ter bescherming van de belangen van degenen die aanspraak kunnen maken op die nalatenschap. In een dergelijk geval treedt de Attorney General op als de wettige vertegenwoordiger van de nalatenschap, hetzij als eiser hetzij als verweerder. De Attorney General kan ook direct tot vervolging overgaan om geldboetes te innen die civielrechtelijk verhaalbaar zijn en kan evenzo via een civielrechtelijke procedure zaken ontnemen waarvan de ontneming onder het civiel recht valt. Hij kan ook eisen dat iemand, ten gevolge van een geestelijke gebrek, onder curatele wordt gesteld of handelingsonbekwaam wordt verklaard, tenzij iemand anders hier al om verzoekt. Wanneer een persoon vermist wordt en vermoedelijk dood is, kan de Attorney General, in de juiste omstandigheden, ook bij het bevoegde gerecht een overlijdensverklaring van die persoon aanvragen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

3. Gerechtsmedewerkers

In de Code of Organisation and Civil Procedure (hoofdstuk 12 van de Maltese wetgeving) wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten bij justitie werkzaam overheidspersoneel. De wet onderscheidt Court Registrars (griffiers), Executive Officers of the Court (gerechtsdeurwaarders) en de Director General (Courts) (directeur-generaal (gerechten)).

Alle gerechtsmedewerkers zijn overheidspersoneel. Zij zijn pas na een rigoureus selectieproces in dienst getreden; op dit proces wordt toezicht gehouden door de Public Service Commission (Commissie voor overheidsdiensten).

De directeur-generaal (gerechten) wordt benoemd door de minister-president en is verantwoordelijk voor het beheer van alle griffies, gerechtsarchieven en overige gerechtelijke diensten en alle administratieve gerechtsbeambten zijn hem verantwoording schuldig.

Op iedere griffie van een rechtbank werkt een griffier die daarvoor speciaal door de minister van Justitie is benoemd. Deze griffier krijgt zijn opdrachten van de rechter of rechters in de hogere rechtbanken of van de vredesrechters in de lagere rechtbanken. In alle andere gevallen krijgt de griffier zijn opdrachten van de Chief Justice. Deze opdrachten dienen te maken te hebben met gerechtelijke procedures en processtukken.

Tot de taken van de griffier behoren:

 • het vastleggen van gerechtelijke processen en bevelen van het hof;
 • het legaliseren van afschriften en kopieën van in de griffie gehouden gerechtelijke stukken en documenten;
 • verantwoordelijkheid voor het verlies, de beschadiging of de wijziging van alle bij de griffie gehouden stukken en documenten;
 • het vaststellen en beoordelen van gerechtelijke kosten.

De gerechtsdeurwaarders zijn belast met de betekening en tenuitvoerlegging van gerechtelijke stukken, bevelen en andere beslissingen van de rechtbanken, alsmede met de uitvoering van andere dienstopdrachten afkomstig van de directeur-generaal (gerechten) en de griffiers. Deze beambten hebben tevens tot taak in de gerechtsgebouwen de orde te handhaven en toe te zien op goede omgangsvormen en beschikken bij de uitvoering hiervan, binnen het gebouw van de rechtbank, over de bevoegdheden van de politie.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Gerechtsmedewerkers moeten zich, aangezien zijn overheidspersoneel zijn, houden aan de gedragscode voor overheidspersoneel English - Malti

Voor nadere inlichtingen over de taken en verantwoordelijkheden van gerechtsmedewerkers, zie: Subsidiaire wetgeving 12.21 English PDF File (PDF File 30 KB) “Civil Procedure (Regulation of Registries, Archives and functions of Director General (Courts) and other Court Executive Officers) Regulations”, die op 30 maart 2004 in werking is getreden.

4. Advocaten

Wie in Malta het beroep van advocaat wil uitoefenen, moet in het bezit zijn van een door de president van de republiek verstrekte akte van benoeming, voorzien van het staatszegel van Malta. Bij verkrijging van deze akte, moet hij/zij in een openbare zitting voor het Court of Appeal een eed van trouw en een ambtseed afleggen.

De akte kan alleen worden verkregen als de kandidaat aan de volgende wettelijk voorgeschreven toelatingseisen voldoet:

 • hij is van onbesproken gedrag en goede zeden;
 • hij is staatsburger van Malta of van een lidstaat van de Europese Unie of heeft anderszins een onbeperkte werkvergunning voor Malta;
 • hij heeft de academische graad Doctor of Law (LL.D.) verkregen in overeenstemming met de statuten van de Universiteit van Malta (http://www.um.edu.mt English), of een vergelijkbare graad van een andere bevoegde instantie volgens de beginselen van onderlinge erkenning van kwalificaties, na rechten te hebben gestudeerd in Malta of een andere lidstaat van de Europese Unie;
 • hij is, na te hebben voldaan aan het vereiste van lid iii of, in het geval van personen die regelmatig de academische rechtscolleges aan de Universiteit van Malta volgen, op enig moment na de aanvang van het laatste academische jaar van de betreffende opleiding, gedurende een periode van ten minste één jaar regelmatig werkzaam geweest op het kantoor van een praktiserend advocaat van de orde van advocaten van Malta English en aanwezig geweest bij zittingen van de hogere rechtbanken;
 • hij beheerst de Maltese taal volledig als de taal van het recht;
 • zijn persoon is onderzocht en goedgekeurd door twee rechters die een getuigschrift afgeven, voorzien van hun handtekening en ambtszegel, waarin zij verklaren te hebben vastgesteld dat hij voldoet aan bovengenoemde vereisten en bevoegd is het beroep van advocaat uit te oefenen in de rechtbanken van Malta.

Tot de verplichtingen van de grondwettelijk ingestelde Commission for the Administration of Justice behoort dat deze te allen tijde een Committee for Advocates and Legal Procurators (Comité voor Advocaten en Procureurs) moet hebben, met een samenstelling, functies, bevoegdheden en taken die bij wet zijn bepaald. De Commissie dient bij de uitoefening van haar taken met betrekking tot de beroepsgroep van advocaten en procureurs te werken via dit comité, ook als het gaat om wangedrag van een advocaat of procureur in de uitoefening van zijn beroep. Advocaten dienen een gedragscode te volgen die speciaal voor advocaten door de Commissie is opgesteld.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Wanneer het Comité vaststelt dat sprake is van wangedrag door een advocaat of procureur in de uitoefening van zijn beroep of wanneer het Comité vaststelt dat een advocaat of procureur lijdt aan een geestelijk gebrek dat hem ernstig in de uitoefening van zijn beroep kan hinderen, kan het

 • de Commissie verzoeken de minister-president aan te raden om de president van Malta te adviseren de advocaat of procureur permanent of tijdelijk te schorsen;
 • een geldboete opleggen;
 • de advocaat of procureur berispen; of
 • de advocaat of procureur onder de omstandigheden geëigende aanbevelingen doen.

Subsidiaire wetgeving 12.17, “Mutual Recognition of qualifications of Legal Profession Regulations”, die van kracht is sinds 1 mei 2004 English PDF File (PDF File 17 KB), betreft de mogelijkheden voor niet-Maltese burgers het beroep van advocaat in Malta uit te oefenen. Wie zich in Malta wil vestigen om het beroep van advocaat in Malta uit te oefenen dient deze wens eerst aan de president van Malta te melden. Daarbij dient schriftelijk bewijs overgelegd te worden (van niet meer dan 3 maanden oud) waaruit blijkt dat hij bij de bevoegde instantie in de lidstaat van herkomst staat ingeschreven[1]. De president van Malta kan van hem verlangen aan te geven van welke beroepsorganisatie in zijn lidstaat van herkomst hij lid is of voor welke rechtsinstantie hij bevoegd is op te treden volgens de wetten van zijn lidstaat van herkomst. Hij kan op elk moment een aanvraag doen voor de erkenning van zijn graad volgens de bepalingen van de regelgeving voor de onderlinge erkenning van beroepsopleidingen (Legal Notice 271 uit 2002), om zo toegang te krijgen tot juridische beroepen in Malta.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

5. Procureurs

Wie in Malta het beroep van Legal Procurator (procureur) wil uitoefenen, moet in het bezit zijn van een door de president van de republiek verstrekte akte van benoeming, voorzien van het staatszegel van Malta. Bij verkrijging van deze akte, moet hij/zij in een openbare zitting voor het Court of Appeal een eed van trouw en een ambtseed afleggen.

Om deze akte te kunnen verkrijgen, moet de kandidaat aan de volgende toelatingseisen voldoen:

 • hij is van onbesproken gedrag en goede zeden;
 • hij is staatburger van Malta of van een lidstaat van de Europese Unie of heeft anderszins een onbeperkte werkvergunning voor Malta;
 • hij heeft volgens de regels en met goed gevolg examen afgelegd aan de rechtenfaculteit in de vakken van het curriculum voor hen die procureur willen worden, overeenkomstig de statuten van de Universiteit van Malta, of is in het bezit van een vergelijkbare graad van een andere bevoegde instantie volgens de beginselen van onderlinge erkenning van kwalificaties, na rechten te hebben gestudeerd in Malta of een andere lidstaat van de Europese Unie;
 • hij is, na te zijn geslaagd voor het in alinea iii genoemde examen of op enig moment na de aanvang van het laatste academische jaar van de betreffende opleiding, gedurende een periode van ten minste één jaar werkzaam geweest op het kantoor van een praktiserend advocaat van de orde van advocaten van Malta waar hij zich in de uitoefening van het beroep heeft bekwaamd;
 • zijn persoon is onderzocht en goedgekeurd door twee rechters die een getuigschrift afgeven, voorzien van hun handtekening en ambtszegel, waarin zij verklaren te hebben vastgesteld dat hij voldoet aan bovengenoemde vereisten en bevoegd is het beroep van procureur uit te oefenen in de rechtbanken van Malta.

De belangrijkste taken van de procureur zijn het assisteren van de advocaten bij wie hij in dienst is bij de behandeling van zaken, het namens cliënten indienen van schriftelijke pleitnota's bij de griffie van de rechtbank, en het verrichten van algemene overige diensten in verband met de voorbereiding van door de advocaten te voeren processen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Procureurs mogen rechtsbijstand verlenen in de Courts of Magistrates en in speciale rechtbanken en voor bepaalde tribunalen en commissies.

Procureurs kunnen aanspraak maken op dezelfde privileges en zijn onderhevig aan dezelfde uitsluitingsgronden als advocaten. Ze zijn tevens onderworpen aan toezicht door de Commission for the Administration of Justice.

Deze commissie heeft in 1998 een gedragscode voor procureurs in het leven geroepen.

6. Commission for the Administration of Justice

De Commission for the Administration of Justice (Commissie voor de Rechtspraak) is opgericht volgens de betreffende bepalingen in de grondwet en wordt voorgezeten door de president van Malta. Zij bestaat uit negen leden, te weten de Chief Justice (vicevoorzitter), de Attorney General, twee door de rechters van de hogere rechtbanken gekozen leden, twee door de vredesrechters van de lagere rechtbanken gekozen leden, één door de minister-president benoemd lid alsmede een door de oppositieleider voorgedragen lid en de voorzitter van de Chamber of Advocates (orde van advocaten).

De Commissie heeft onder andere tot taak toezicht te houden op het functioneren van alle rechtbanken en aanbevelingen te doen aan de minister van Justitie om het efficiënt functioneren van de rechtbanken te waarborgen. De Commissie adviseert de minister ook omtrent alle aangelegenheden in verband met de organisatie en tenuitvoerlegging van het recht en stelt na overleg met het Comité voor Advocaten en Procureurs gedragscodes op voor de leden van de rechterlijke macht.

De Commissie heeft het recht wettelijke disciplinaire maatregelen te nemen tegen praktiserende advocaten en procureurs.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

7. Notarissen

Notaries (notarissen) zijn overheidsfunctionarissen die tot taak hebben om door individuen tijdens hun leven (inter vivos) opgestelde stukken en testamenten in ontvangst te nemen, en hieraan maatschappelijk vertrouwen te verlenen. Vanwege deze taak en verplichting zijn zij ook verantwoordelijk voor de bewaring van deze documenten en kunnen zij afschriften of kopieën hiervan afgeven. In hoofdstuk 55 van de Maltese wetgeving (Notarial Profession en Notarial Archives Act) is vastgelegd welke andere bevoegdheden en functies een notaris heeft.

Personen die in het bezit zijn van een akte van benoeming tot advocaat of procureur, of die als bankdirecteur, handelaar, officieel makelaar of beursmakelaar werkzaam zijn, mogen het ambt van notaris niet uitoefenen.

Om notaris te worden, moet de kandidaat aan de volgende toelatingseisen voldoen:

 • hij is staatburger van Malta;
 • hij is van onbesproken gedrag en karakter;
 • hij heeft volgens de regels en met goed gevolg examen afgelegd aan de rechtenfaculteit in de vakken van het curriculum voor hen die notaris willen worden, overeenkomstig de statuten van de Universiteit van Malta;
 • hij heeft gedurende een periode van ten minste één jaar regelmatig gewerkt op het kantoor van een praktiserend notaris na het eind van het laatste academische jaar van de opleiding;
 • hij heeft na te hebben voldaan een de vereisten van lid (iv) met goed gevolg een toelatingsexamen afgelegd.

Alvorens te beginnen met de uitoefening van hun ambt leggen notarissen voor het Court of Appeal een eed van trouw en een ambtseed af.

De notariële beroepsgroep wordt bestuurd door een Notarieel College, bestaande uit alle notarissen, met aan het hoofd een Notariële Raad waarvan de leden jaarlijks worden gekozen door en uit de leden van het college. De raad heeft ook tot taak toe te zien op de correcte ambtsuitoefening door de notarissen.

Het toezicht op alle notarissen, notariële archieven en het openbaar register wordt uitgeoefend door een speciaal gerecht, genaamd Court of Revision of Notarial Acts (Hof voor de controle van notariële akten). Dit gerecht bestaat uit door de minister aangestelde leden, afkomstig uit de kring van gepensioneerde rechters en vredesrechters en van advocaten en notarissen.

Het gerecht kan, op elk moment dat het dit opportuun acht, zonder voorafgaande kennisgeving de archieven, het openbaar register of het kantoor van iedere willekeurige notaris bezoeken en inspecteren.

Nadere inlichtingen

 • Public Service Management Code English - Malti
 • Chamber of Advocates – Malta English
 • Notarial profession and Notarial Archives Act English PDF File (PDF File 238 KB)
 • Civil Courts English PDF File (PDF File 6 KB)

1 Lidstaat van herkomst: de lidstaat waarin een rechtsbeoefenaar het recht verworven heeft een van de door de minister van Justitie van Malta gespecificeerde beroepsmatige titels te voeren.

« Juridische beroepen - Algemene informatie | Malta - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 29-05-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk