Eiropas Komisija > ETST > Juridiskās profesijas > Malta

Pēdējo reizi atjaunots: 17-07-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Juridiskās profesijas - Malta

 

SATURS

1. Tiesneši 1.
2. Ģenerālprokurors 2.
3. Tiesas ierēdņi 3.
4. Advokāti 4.
5. Advokātu palīgi 5.
6. Tiesu sistēmas administrēšanas komisija 6.
7. Notāri 7.

 

1. Tiesneši

Maltas Republikā ir divu pakāpju tiesiskā sistēma ar augstākās un zemākās instances tiesām. Augstākās instances tiesas vada tiesneši, un zemākās instances tiesas vada miertiesneši.

Konstitūcija paredz, ka tiesnešus un miertiesnešus saskaņā ar Ministru prezidenta ieteikumu ieceļ Valsts prezidents. Šo abu amatu atbilstības kritēriji ir divpadsmit gadi jurista amatā, lai kļūtu par tiesnesi, un septiņi gadi jurista amatā, lai kļūtu par miertiesnesi.

Tiesneši ir neatkarīgi, un uz viņiem attiecas tikai Konstitūcija un likums. Tiesu sistēmas dalībnieku neatkarība izriet no Konstitūcijas, kas nosaka, ka tiesneši atbrīvo vietu, sasniedzot sešdesmit piecu gadu vecumu, un miertiesneši atbrīvo vietu, sasniedzot sešdesmit gadu vecumu. Turklāt, atceļot no amata, ir jāpierāda nespēja pildīt sava amata pienākumus (vai nu garīgas nespējas vai nevarības vai jebkāda cita iemesla dēļ) vai jāpierāda neatbilstīga uzvedība, un jāsaņem apstiprinājums ar pārstāvju palātas divu trešdaļu balsu vairākumu.

Maltas Augstākās tiesas ir:

 • Konstitucionālā tiesa
 • Apelācijas tiesa
 • Kriminālo apelāciju tiesa
 • Civillietu tiesa
 • Krimināllietu tiesa

Vienīgā tiesa, kas ir tieši izveidota, pamatojoties uz Konstitūciju, ir Konstitucionālā tiesa. Tiesas, kas ir kompetentas izskatīt un izlemt civillietas un komerclikuma jautājumus, ir izveidotas, pamatojoties uz Civilprocesa un tiesas organizācijas kodeksu (Maltas tiesību aktu 12. nodaļa), kamēr tiesas, kurām ir uzticēts izskatīt krimināllietas, ir izveidotas saskaņā ar Kriminālkodeksu (Maltas tiesību aktu 9. nodaļa).

Lapas augšmalaLapas augšmala

Konstitucionālo tiesu un apelācijas tiesas (gan krimināllietu, gan civillietu tiesu) savā augstākajā jurisdikcijā vada augstākais tiesnesis un divi citi tiesneši, kamēr visas citas augstākās instances tiesas, ieskaitot apelācijas tiesas (gan krimināllietu, gan civillietu tiesu) savā zemākajā jurisdikcijā vada 1 tiesnesis.

Maltas zemākās instances tiesas ir miertiesa (Malta) un miertiesa (Gozo). Šīs tiesas vada 1 miertiesnesis, un apelācijas sūdzība par šīs tiesas izdotu lēmumu ir jāiesniedz attiecīgajā apelācijas tiesā tās zemākajā jurisdikcijā.

Pie tam miertiesai (Gozo) savā augstākajā jurisdikcijā ir divas nodaļas, attiecīgi “ģimenes lietu nodaļa” un “vispārējās jurisdikcijas nodaļa''. Ģimenes lietu nodaļas kompetencē ir tās augstākās jurisdikcijas lietas, kamēr vispārējās jurisdikcijas nodaļa izskata tās lietas, kas atrodas šīs tiesas kompetencē.

Konstitūcija uztic Tiesu sistēmas administrēšanas komisijai izstrādāt ētikas kodeksu, kas nosaka tiesu sistēmas darbinieku uzvedību. Jaunākā šī kodeksa grozītā versija ir pieņemta 2004. gada 18. maijā.

2. Ģenerālprokurors

Lai saskaņā ar Konstitūciju personu ieceltu par ģenerālprokuroru, tiek piemēroti tie paši kritēriji kā tiesnešiem. Ģenerālprokurors ieņem šo amatu līdz sešdesmit gadu vecumam.

Ģenerālprokurors ir tikpat neatkarīgs kā tiesu sistēmas darbinieki. Ģenerālprokuroru nedrīkst atcelt no amata, izņemot to iemeslu dēļ, kas attiecas uz tiesnešiem.

Ģenerālprokuroram ir divi pienākumi: viņš ir valsts prokurors un sniedz valdībai juridiskās konsultācijas visās citās juridiskajās jomās. Šie pienākumi ir šādi: (i) sniedz valdībai juridiskās konsultācijas visās likumdošanas jomās; (ii) izstrādā likumdošanu, ko nodod parlamenta apstiprināšanai; un (iii) tā kā viņš ir galvenais valdības advokāts, viņa pienākums ir sniegt juridisku konsultāciju tiesā Maltā vai ārpus tās. 

Lapas augšmalaLapas augšmala

Civillikuma jomā tomēr līdz ar pienākumu sniegt valdībai juridiskas konsultācijas ģenerālprokurors pilda arī vairākas īpašas funkcijas, aizsargājot valsts intereses. Saskaņā ar likumu viņš ex ufficio darbojas Likumdošanas izstrādāšanas padomē, kas drīkst izstrādāt likumus par visiem jautājumiem attiecībā uz lietas izskatīšanu un ex ufficio darbojas Tiesu sistēmas administrēšanas komisijā, kura uzrauga tiesu darbību. Minētajā komisijā ir desmit cilvēki, ieskaitot tiesu sistēmas pārstāvjus.

Procedūras jomā viņš pārstāv valdību visās lietās, kas prasības rakstura dēļ nedrīkst būt vērstas pret īpašu valdības nodaļas vadītāju. Pie tam ģenerālprokuroram saskaņā ar likumu ir jāpieņem mantojumā jebkuras personas īpašums, kurai nomirstot, Maltā nepaliek neviens zināms mantinieks, un jāaizsargā jebkuras personas intereses, kurai ir tiesības būt par mantinieku. Šādā gadījumā ģenerālprokurors ir likumīgs mantojuma pārstāvis, vai nu kā prasītājs vai kā atbildētājs. Ģenerālprokurors drīkst tieši uzsākt lietu, lai atgūtu jebkādu sodu, kas ir atgūstams kā civilais parāds, un drīkst līdzīgi uzsākt civildarbību par mantas konfiskāciju, kas pakļauta konfiskācijai civilprocesā. Viņš arī drīkst pieprasīt aizliegt rīkoties vai atzīt par tiesībnespējīgu jebkuru personu, pamatojoties uz personas garīgo nespēju, ja vien prasību neiesniedz kāda cita persona. Ja persona nav ieradusies un ir uzskatāma par mirušu, ģenerālprokurors drīkst atbilstīgos apstākļos arī vērsties kompetentā tiesā, lai reģistrētu šādas personas nāvi.

Lapas augšmalaLapas augšmala

3. Tiesas ierēdņi

Civilprocesa un tiesas organizācijas kodekss (Maltas tiesību aktu 12. nodaļa) atsevišķi izdala valsts ierēdņus, kas strādā tiesās. Šis kodekss nosaka, kas ir tiesas lietveži, tiesu izpildītāji un ģenerāldirektors (tiesas).

Visi tiesas darbinieki ir valsts dienesta pārstāvji. Šiem darbiniekiem bija jāiztur stingrs atlases process, lai iekļautos šajā dienestā; šo procesu kontrolē Valsts dienesta komisija.

Ģenerāldirektors (tiesas), ko ieceļ Ministru prezidents, ir atbildīgs par visu tiesas reģistru, tiesas arhīvu, ar tiesu saistītiem pakalpojumiem, un visi tiesas administratīvie ierēdņi ir pakļauti viņam.

Ikvienam tiesas reģistram ir lietvedis, ko īpaši ieceļ tieslietu ministrs. Lietvedis pieņem rīkojumus no augstākas instances tiesu tiesneša vai tiesnešiem vai no zemākas instances tiesu miertiesnešiem. Visos citos gadījumos lietvedis pieņem šādus rīkojumus no galvenā tiesneša. Šie rīkojumi ir jāizdod saistībā ar tiesvedību un jebkādu tiesu dokumentu.

Lietveža pienākumi ir šādi:

tiesas rīkojumu un tiesvedības reģistrācija;

to pieprasīto aktu vai dokumentu kopiju pareizības apstiprināšana, kuri atrodas tiesas reģistrā;

atbildība par jebkāda reģistrā iesniegtā akta vai dokumenta pazušanu, sabojāšanu vai izmaiņām;

tiesu nodevu pieprasīšana un noteikšana.

Tiesu izpildītājiem ir uzticēta jebkādu tiesas izdoto aktu, orderu un citu rīkojumu nodošana un izpilde, un citu pienākumu veikšanu viņiem var noteikt ģenerāldirektors (tiesas) un lietveži. Šie tiesu izpildītāji atbild arī par labas kārtības un pieklājīgas uzvedības nodrošināšanu tiesas ēkā un, veicot savus pienākumus tiesas ēkā, viņiem ir policijas pilnvaras.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tiesas ierēdņiem, kas ir valsts darbinieki, arī ir jāievēro Ētikas kodekss, kas ir paredzēts Valsts dienesta English - Malti darbiniekiem.

Lai iegūtu papildu informāciju par tiesas ierēdņu pienākumiem un atbildību, lūdzu skatīt Pakārtotā likumdošana 12.21 English PDF File (PDF File 30 KB) ar nosaukumu: “Civilprocesa (Noteikumi par tiesu reģistriem, arhīviem un ģenerāldirektora (tiesas) un citas tiesas izpildītāju funkcijas) noteikumi”, kas stājās spēkā 2004. gada 30. martā.

4. Advokāti

Lai atsevišķa persona varētu praktizēt advokāta profesijā Maltā, viņam/viņai ir jābūt republikas prezidenta izdotajai pilnvarai ar Maltas valsts ģerboni. Saņemot šādu pilnvaru, viņam/viņai valsts sēdē apelācijas tiesā ir jāpieņem uzticības zvērests un amata zvērests.

Tas pats kodekss paredz nepieciešamo kvalifikāciju, lai saņemtu šādu pilnvaru, t.i.:

 • viņa uzvedība un tikumi ir labi;
 • viņš ir Maltas vai kādas dalībvalsts pilsonis, vai viņš citādā veidā ir saņēmis atļauju strādāt Maltā saskaņā ar jebkuru likumu;
 • viņš ir ieguvis juridisko zinātņu akadēmisko grādu (LL.D.) saskaņā ar Maltas universitātes statūtu nosacījumiem (http://www.um.edu.mt English) vai salīdzināmu grādu kādā citā kompetentā iestādē saskaņā ar abpusēju kvalifikācijas atzīšanu pēc juridiskajām studijām Maltā vai kādā dalībvalstī;
 • viņš, izpildot (iii) apakšpunkta prasības, vai regulāri apmeklējot akadēmisko jurisprudences kursu Maltas universitātē jebkurā brīdī pēc pēdējā minētā kursa akadēmiskā gada sākuma, ir apmeklējis Maltas advokātu asociācijai piederoša praktizējoša advokāta biroju un augstākās instances tiesu sēdes periodā, kas nav mazāks par vienu gadu;
 • viņš labi pārvalda maltiešu valodu, jo tā ir tiesās lietotā valoda;
 • viņu ir atbilstoši eksaminējuši un atzinuši par labu divi tiesneši, kuri izdod parakstītu un apzīmogotu sertifikātu, kas apliecina, ka tiesneši uzskata viņa kvalifikāciju par atbilstīgu un viņš ir kompetents praktizēt advokāta profesijā Maltas tiesās.

Saskaņā ar Konstitūciju izveidotās Tiesu sistēmas administrēšanas komisijas pienākumi vienmēr nosaka, lai šajā komisijā ir advokātu un advokātu palīgu komiteja, kurai ir tāds sastāvs, funkcijas, pilnvaras un pienākumi, kā to nosaka likums. Komisija, pildot jebkuru no saviem pienākumiem attiecībā uz advokātu un advokātu palīgu amatiem, izmanto šo komiteju, ieskaitot jebkādus jautājumus par kāda advokāta vai advokāta palīga slikto uzvedību amata pienākumu pildīšanas laikā. Advokātiem ir jāievēro Ētikas un uzvedības kodekss, ko komisija ir īpaši izstrādājusi advokātiem.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja Komiteja uzskata, ka advokāts vai advokāta palīgs ir slikti uzvedušies amata pienākumu pildīšanas laikā, vai ja komiteja uzskata, ka advokāts vai advokāta palīgs cieš no garīgās nespējas, kas var būtiski ietekmēt amata pienākumu pildīšanu, tā drīkst:

 • lūgt komisijai, lai tā iesaka Ministru prezidentam ierosināt Maltas prezidentam uz visiem laikiem vai kādu noteiktu laiku atstādināt advokātu vai advokāta palīgu no amata pildīšanas;
 • uzlikt naudas sodu;
 • brīdināt advokātu vai advokāta palīgu; vai
 • izteikt advokātam vai juridiskajam prokuroram tādus ierosinājumus, ko tā uzskata par atbilstīgiem šādos apstākļos.

Pakārtotā likumdošana 12.17 ar nosaukumu “Noteikumi par abpusēju juridisko profesiju kvalifikāciju atzīšanu” (kas stājās spēkā 2004. gada 1. maijā) aplūko iespējas tiem, kas nav Maltas pilsoņi, praktizēt advokāta profesijā Maltā. Atsevišķai personai, kas vēlas apmesties Maltā un praktizēt advokāta profesijā Maltā, vispirms ir jāiesniedz pieteikums Maltas prezidentam. Šim pieteikumam ir jāpievieno sertifikāts (kas nevar būt vecāks par 3 mēnešiem), apstiprinot tā izdošanu kompetentā iestādē savā dalībvalstī. Maltas prezidents drīkst prasīt viņam/viņai norādīt tās profesionālās iestādes nosaukumu, kuras biedrs viņš/viņa ir savā dalībvalstī, vai tās tieslietu iestādes nosaukumu, kurā viņam/viņai ir atļauts praktizēt, ievērojot savas dalībvalsts likumus. Viņš jebkurā brīdī drīkst iesniegt pieteikumu, lai saņemtu sava grāda atzīšanu saskaņā ar profesionālās izglītības un mācību noteikumu abpusējās atzīšanas nosacījumiem (2002. gada juridiskais paziņojums Nr. 271), ņemot vērā piekļūšanas iespēju juridiskajām profesijām Maltā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

5. Advokātu palīgi

Lai atsevišķa persona varētu praktizēt advokāta palīga profesijā Maltā, viņai/viņam ir jābūt republikas prezidenta izdotai pilnvarai ar Maltas valsts ģerboni. Saņemot šādu pilnvaru, viņam/viņai valsts sēdē apelācijas tiesā ir jāpieņem uzticības zvērests un amata zvērests.

Lai saņemtu šādu pilnvaru, nepieciešamā kvalifikācija ir šāda:

 • viņa/viņas uzvedība un tikumi ir labi;
 • viņš/viņa ir Maltas vai kādas dalībvalsts pilsonis/e vai ir citādā veidā saņēmis/usi atļauju strādāt Maltā saskaņā ar kādu citu likumu;
 • viņu ir pārbaudījusi Juridiskās fakultātes eksaminācijas komisija pastāvīgajā eksāmenā studiju kursu priekšmetos, kas ir jāapgūst kandidātiem, lai iegūtu advokāta palīga profesiju saskaņā ar Maltas universitātes noteikumiem, vai ir iegūts salīdzināms grāds kādā citā kompetentā iestādē saskaņā ar savstarpējas kvalifikācijas atzīšanas principiem pēc juridiskajām studijām Maltā vai kādā dalībvalstī;
 • viņš/viņa pēc (iii) apakšpunktā minētā eksāmena nokārtošanas vai jebkurā brīdī pēc minētā kursa akadēmiskā gada sākuma laika periodā, kas nav mazāks par vienu gadu, ir apmeklējis Maltas advokātu asociācijai piederoša praktizējoša advokāta biroju un apguvis iemaņas savā profesijā;
 • viņu ir atbilstoši eksaminējuši un atzinuši par labu divi tiesneši, kuri izdos parakstītu un apzīmogotu sertifikātu, kas apliecina, ka viņi uzskata, ka kandidātam piemīt iepriekšminētā kvalifikācija un viņš/viņa ir kompetents/a praktizēt advokāta palīga profesijā Maltas tiesās.

Advokāta palīga pamatpienākumi ir palīdzēt advokātiem, pie kuriem viņi strādā, lietu tiesvedībā; reģistrēt rakstiskus lūgumus tiesu reģistrā klientu vārdā un vispārīgi sniegt citus pakalpojumus saistībā ar advokātu gatavošanos tiesas prāvām.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Advokātu palīgiem ir tiesības sniegt konsultācijas miertiesās un speciālajos tribunālos un padomēs.

Advokātu palīgiem ir tādas pašas privilēģijas un uz viņiem attiecas diskvalifikācija tāpat kā uz advokātiem. Viņus arī uzrauga Tiesu sistēmas administrēšanas komisija.

Tiesu sistēmas administrēšanas komisija 1998. gadā ir ieviesusi advokātu palīgu ētikas un uzvedības kodeksu.

6. Tiesu sistēmas administrēšanas komisija

Tiesu sistēmas administrēšanas komisija ir izveidota saskaņā ar attiecīgajiem Konstitūcijas nosacījumiem, un to vada Maltas prezidents. To veido deviņi citi locekļi, ieskaitot galveno tiesnesi (priekšsēdētāja vietnieku), ģenerālprokuroru, divus locekļus, ko ievēl augstāko tiesu tiesneši, divus locekļus, ko ievēl zemākas instances tiesu miertiesneši, vienu locekli, ko ieceļ Ministru prezidents, un vēl vienu locekli, ko nosauc opozīcijas līderis, kā arī advokātu padomes prezidentu.

Komisijas funkcijas ir uzraudzīt visu tiesu darbu un sniegt ieteikumus tieslietu ministram, lai garantētu efektīvu tiesu darbu. Komisija arī sniedz konsultācijas ministram jebkurā jautājumā, kas attiecas uz tiesu sistēmas administrēšanu un pārvaldīšanu un izstrādā ētikas kodeksus, kas nosaka tieslietu sistēmas dalībnieku uzvedību, konsultējoties ar advokātu un advokātu palīgu komiteju.

Komisijai saskaņā ar likumdošanu ir tiesības uzraudzīt to advokātu un advokātu palīgu darbu, kuri praktizē savā profesijā.

7. Notāri

Notāri ir valsts ierēdņi, kuru pienākumi ir pieņemt dokumentus, ko sastādījusi jebkura persona savā dzīves laikā (inter vivos), un testamentus un piešķirt tiem juridisku spēku. Šādu saistību un pienākumu ietvaros viņi ir arī atbildīgi par to pašu dokumentu uzraudzību un drīkst izsniegt šo dokumentu kopijas. Maltas tiesību aktu 55. nodaļa (Notāru profesijas un notāru arhīva likums) norāda, kādas ir citas notāram deleģētās  pilnvaras un funkcijas.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Personas, kurām ir advokāta vai advokāta palīga profesijas pilnvara, vai tās ir bankas vadītāji, tirgotāji, sertificēti brokeri vai biržas aģenti, nedrīkst praktizēt notāra profesijā.

Lai personu ieceltu par notāru, vajadzīgā kvalifikācija ir šāda:

 • viņš ir Maltas pilsonis;
 • viņa uzvedība un raksturs ir labi;
 • viņš saskaņā ar Maltas universitātes noteikumiem un statūtiem ir apguvis paredzēto kursu, lai iegūtu notāra diplomu, un ir nokārtojis paredzētos eksāmenus;
 • viņš ir regulāri apmeklējis praktizējoša notāra biroju laikā, kas nav mazāks par vienu gadu, pēc kursa pēdējā akadēmiskā gada beigām;
 • viņš ir nokārtojis kvalifikācijas eksāmenu pēc tam, kad ir izpildītas (iv) apakšpunkta prasības.

Notāri apelācijas tiesas priekšā pieņem uzticības zvērestu un amata zvērestu pirms uzsākt praktizēt savā profesijā.

Notāru darbu pārvalda Notāru kolēģija, kuru veido visi notāri, ko pārvalda Notāru padome, kuras locekļi tiek ievēlēti katru gadu no kolēģijas locekļiem. Padomei ir pienākums ievākt ziņas par katra notāra profesionālo uzvedību.

Uzraudzības funkcijas pār visiem notāriem, notāru arhīviem un valsts reģistru pilda īpaša tiesa, ko sauc par “Notariālo aktu pārskatīšanas tiesu”. Šo tiesu veido ministra iecelti locekļi no atvaļināto tiesnešu un miertiesnešu un no advokātu un valsts notāru vidus.

Tiesa, kad vien tā uzskata par lietderīgu, drīkst bez paziņojuma apmeklēt un apskatīt arhīvus, valsts reģistru vai ikviena notāra biroju.

Cita informācija

 • Valsts dienesta vadības kodekss English - Malti
 • Advokātu padome – Malta English
 • Notāru profesijas un notāru arhīvu likums English PDF File (PDF File 238 KB)
 • Civiltiesas English PDF File (PDF File 6 KB)

« Juridiskās profesijas - Vispārīgas ziņas | Malta - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 17-07-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste