Europos Komisija > ETIT > Teisininkų profesijos > Malta

Naujausia redakcija: 17-07-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisininkų profesijos - Malta

 

TURINIO LENTELE

1. Teisėjai 1.
2. Generalinis prokuroras 2.
3. Teismo pareigūnai 3.
4. Advokatai 4.
5. Prokurorai 5.
6. Teismų sistemos administravimo komisija 6.
7. Notarai 7.

 

1. Teisėjai

Maltoje yra dviejų grandžių teismų sistema, kurioje yra aukštesnieji ir žemesnieji teismai. Aukštesniesiems teismams pirmininkauja teisėjai, o žemesniesiems teismams – magistratai.

Pagal Konstituciją teisėjus ir magistratus skiria prezidentas ministro pirmininko teikimu. Tinkamumo kriterijai šioms pareigybėms yra šie: teisėjams – dvylika metų teisinio darbo praktikos, magistratams – septyneri metai teisinio darbo praktikos.

Teismai yra nepriklausomi ir vadovaujasi tik Konstitucija bei įstatymais. Teismų narių nepriklausomumas kyla iš Konstitucijos, kurioje įtvirtinta, kad teisėjai turi pasitraukti iš savo pareigų sulaukę šešiasdešimt penkerių metų amžiaus, o magistratai – sulaukę šešiasdešimties metų amžiaus. Be to, kad būtų pašalinta iš pareigų, reikia įrodyti nesugebėjimą jų atlikti (tai gali būti dėl fizinės ar protinės negalios arba bet kurios kitos priežasties) arba įrodyti netinkamą elgesį ir tai turi patvirtinti Atstovų rūmai dviejų trečdalių balsų dauguma.

Aukštesnieji Maltos teismai yra šie:

 • Konstitucinis Teismas,
 • Apeliacinis teismas,
 • Baudžiamųjų bylų apeliacinis teismas,
 • Civilinių bylų teismas,
 • Baudžiamųjų bylų teismas.

Vienintelis teismas, tiesiogiai įsteigtas Konstitucija, yra Konstitucinis Teismas. Teismai, kompetentingi nagrinėti ir priimti sprendimus bylose, susijusiose su civiliniais ir komerciniais klausimais, yra įsteigti Organizavimo ir civilinio proceso kodeksu (Maltos įstatymų 12 skyrius), tuo tarpu baudžiamąsias bylas nagrinėjantys teismai yra įsteigti remiantis Baudžiamuoju kodeksu (Maltos įstatymų 9 skyrius).

viršųviršų

Konstituciniam Teismui ir apeliaciniams teismams (baudžiamųjų ir civilinių bylų) jų aukštesniosios kompetencijos srityje pirmininkauja teismo pirmininkas ir du kiti teisėjai, tuo tarpu visuose kituose aukštesniuosiuose teismuose, įskaitant ir apeliacinius teismus (baudžiamųjų ir civilinių bylų), jų žemesniosios kompetencijos srityje pirmininkauja 1 teisėjas.

Žemesnieji Maltos teismai – tai Maltos magistratų teismas ir Gozo magistratų teismas. Šiems teismams pirmininkauja 1 magistratas, ir šio teismo priimtas sprendimas apeliacine tvarka gali būti skundžiamas atitinkamam apeliaciniam teismui jo žemesniosios kompetencijos srityje.

Be to, Gozo magistratų teismas savo aukštesniosios kompetencijos srityje turi du skyrius, kurie atitinkamai vadinami Šeimos bylų skyriumi ir Bendrosios kompetencijos skyriumi. Šeimos bylų skyriui priklauso bylos, patenkančios į to teismo aukštesniąją kompetenciją, o Bendrosios kompetencijos skyriui priklauso kitos bylos, patenkančios į minėto teismo kompetenciją.

Konstitucija įpareigoja teismų sistemos administravimo komisiją sudaryti etikos kodeksą, reguliuojantį teismų sistemos narių elgesį. Paskutinė šio kodekso redakcija su pakeitimais priimta 2004 m. gegužės 18 d.

2. Generalinis prokuroras

Pagal Konstituciją generaliniam prokurorui taikomi tie patys reikalavimai kaip ir teisėjui. Generalinis prokuroras eina savo pareigas iki šešiasdešimties metų amžiaus.

Generaliniam prokurorui suteikiamas toks pats nepriklausomumas kaip ir teismų sistemos nariams. Generalinis prokuroras negali būti atleistas iš pareigų, išskyrus atvejus, kai jis atleidžiamas tais pačiais pagrindais kaip ir teisėjai.

viršųviršų

Generalinis prokuroras turi dvejopas funkcijas: tai prokuroro funkcija ir vyriausiojo vyriausybės advokato funkcija visose kitose teisės srityse. Šios pareigos apima: i) buvimą vyriausiuoju vyriausybės teisės patarėju visose teisės srityse; ii) įstatymų projektų rengimą ir jų pateikimą parlamentui tvirtinti; iii) buvimą vyriausiuoju vyriausybės advokatu, įpareigotu teismo procese Maltos ir užsienio teismuose veikti vyriausybės vardu.

Tačiau civilinės teisės srityje generaliniam prokurorui, be to, kad jis veikia kaip vyriausybės advokatas, taip pat yra suteikta dar ir kitų konkrečių įgaliojimų vykdant viešojo intereso saugotojo funkciją. Jis pagal įstatymą yra Sprendimų priėmimo valdybos, kuri gali priimti taisykles visais klausimais, susijusiais su bylų organizavimu, narys ex officio ir Teismų sistemos administravimo komisijos, kuri vykdo teismų darbo priežiūros funkcijas, narys ex officio. Minėtą Komisiją sudaro dešimt narių, įskaitant ir teismų atstovus.

Procesinėje srityje jis atstovauja vyriausybei visose bylose, kurios, atsižvelgiant į ieškinio pobūdį, negali būti nukreiptos prieš konkrečios vyriausybinės žinybos vadovą. Be to, pagal įstatymą generalinis prokuroras yra įpareigotas valdyti bet kurio mirusio asmens, kuris Maltoje neturėjo jokių žinomų įpėdinių, palikimą. Tai yra daroma siekiant apsaugoti bet kokio asmens, turinčio paveldėjimo teisę, interesus. Tokiu atveju generalinis prokuroras yra teisėtas palikimo atstovas, nesvarbu, ar jis yra ieškovas, ar atsakovas. Generalinis prokuroras taip pat gali tiesiogiai pareikšti ieškinį dėl bet kokios baudos, kuri yra grąžintina kaip civilinė skola, išieškojimo ir taip pat gali pareikšti ieškinį dėl turto konfiskavimo, kurį galima konfiskuoti pagal civilinį procesą. Jis taip pat gali reikalauti bet kurį asmenį pripažinti neveiksniu arba apriboti asmens veiksnumą, remdamasis asmens protine negalia, išskyrus atvejus, kai reikalavimą pateikia kuris nors kitas asmuo. Kai asmens kurį laiką nėra ir daroma prielaida, kad jis miręs, generalinis prokuroras atitinkamomis aplinkybėmis taip pat gali paduoti pareiškimą kompetentingam teismui tokį asmenį pripažinti mirusiu.

viršųviršų

3. Teismo pareigūnai

Organizavimo ir civilinio proceso kodeksas (Maltos įstatymų 12 skyrius) nustato skirtumus tarp teismuose einančių pareigas valstybės pareigūnų. Šis kodeksas nustato teismo sekretorių, vykdymo pareigūnų ir generalinių direktorių (teismai) pareigybes.

Visi teismo darbuotojai yra valstybės tarnautojai. Siekdami pateikti į šią tarnybą, šie darbuotojai turėjo pereiti griežtą atranką; šį procesą kontroliuoja Valstybės tarnybos komisija.

Ministro pirmininko paskirtas generalinis direktorius (teismai) yra atsakingas už teismų sekretoriatų, teismų archyvų ir kitų su teismų veikla susijusių paslaugų administravimą. Jam yra atsakingi visi teismo administracijos pareigūnai.

Kiekvienas teismo sekretoriatas turi sekretorių, kurį konkrečiai paskiria teisingumo ministras. Sekretoriui nurodymus duoda aukštesniųjų teismų teisėjas arba teisėjai arba žemesniųjų teismų pirmininkaujantis magistratas. Visais kitais atvejais tokius nurodymus sekretoriui duoda teismo pirmininkas. Šie nurodymai duodami dėl teisminio nagrinėjimo ir bet kokio kito teismo veiksmo.

Į sekretoriaus pareigas įeina:

teismo bylų ir nutarimų registravimas;

teismo sekretoriate esančių aktų ir dokumentų kopijų, kurių yra reikalaujama, patvirtinimas;

atsakomybė už bet kokio sekretoriatui pateikto akto ar dokumento praradimą, prasmės iškraipymą arba pakeitimą;

mokesčių ėmimas ir teismo išlaidų įvertinimas.

Vykdymo pareigūnai yra atsakingi už bet kokių teismo dokumentų, įsakymų ir kitų teismo priimtų nutarimų įteikimą ir vykdymą. Vykdymo pareigūnai taip pat turi atlikti ir kitas pareigas, kurias jiems paskiria generalinis direktorius (teismai) ir sekretoriai. Šie pareigūnai taip pat yra atsakingi už tinkamos tvarkos ir elgesio palaikymą teismų patalpose ir, atlikdami savo pareigas teismo patalpose, jie turi teisę prižiūrėti viešąją tvarką.

viršųviršų

Būdami valstybės tarnautojai, teismo pareigūnai taip pat turi tvirtai laikytis Valstybės tarnybos English - Malti narių etikos kodekso.

Jei norite gauti išsamesnės informacijos apie teismo pareigūnų pareigas ir atsakomybę, prašom žiūrėti Papildomą įstatymą 12.21 English PDF File (PDF File 30 KB), kuris vadinasi „Civilinių procedūrų (Sekretoriatų, archyvų ir generalinio direktoriaus (teismai) bei kitų teismo vykdymo pareigūnų funkcijų taisyklės) taisyklės“, įsigaliojo 2004 m. kovo 30 d.

4. Advokatai

Kad asmuo Maltoje galėtų verstis advokato praktika, jis privalo turėti prezidento išduotą leidimą su Maltos antspaudu. Gavęs tokį leidimą, advokatas turi viešame Apeliacinio teismo posėdyje duoti ištikimybės ir tarnybinę priesaikas.

Pirmiau minėtas kodeksas nustato būtinus kvalifikacinius reikalavimus norintiesiems gauti šį leidimą, t. y.:

 • jis gerai elgiasi ir yra geros moralės;
 • jis yra Maltos ar valstybės narės pilietis arba jam kitaip leista dirbti Maltoje pagal bet kokią teisę;
 • jis turi akademinį teisės mokslų daktaro laipsnį (LL.D.), suteiktą pagal Maltos universiteto statuto nuostatas (http://www.um.edu.mt English), arba atitinkamą kitos tokios kompetentingos institucijos laipsnį, suteiktą remiantis abipusio kvalifikacijos pripažinimo principais po to, kai baigė studijas Maltoje arba valstybėje narėje;
 • atitikęs iii pastraipos reikalavimus arba tais atvejais, kai asmenys reguliariai lankė akademinius teisės kursus Maltos universitete, jis bet kuriuo metu nuo minėtų kursų paskutinių akademinių metų pradžios ne trumpiau kaip vienus metus reguliariai dalyvavo Maltos advokatūrai priklausančio praktikuojančio advokato veikloje ir aukštesniųjų teismų posėdžiuose;
 • jis puikiai moka teismuose vartojamą maltiečių kalbą;
 • jį tinkamai išegzaminavo ir patvirtino du teisėjai, kurie turi priimti pažymėjimą, patvirtinantį, kad kandidatas į advokatus atitinka pirmiau minėtus reikalavimus ir kad jis kompetentingas užsiimti advokato praktika Maltos teismuose. Šis teisėjų pažymėjimas yra patvirtinamas jų parašais ir antspaudu.

Tarp visų konstituciškai įsteigtos Teismų sistemos administravimo komisijos pareigų yra ir pareiga visuomet turėti advokatų ir prokurorų komitetą, kurio sudėtį, funkcijas, įgaliojimus ir pareigas nustato įstatymas. Komisija, vykdydama bet kurią iš savo funkcijų, susijusių su advokatų ar prokurorų profesija, turi veikti per šį komitetą, įskaitant ir bet kokius klausimus dėl netinkamo advokato ar prokuroro elgesio jiems atliekant savo pareigas. Advokatai turi tvirtai laikytis Etikos ir elgesio kodekso, kurį konkrečiai advokatams sudarė ši komisija.

viršųviršų

Kai komitetas nustato, kad advokatas ar prokuroras, atlikdami savo pareigas, netinkamai elgėsi, arba nustatoma, kad advokatas ar prokuroras turi protinę negalią, kuri gali daryti rimtą įtaką jo profesijai, tokiais atvejais komitetas gali:

 • reikalauti, kad komisija ministrui pirmininkui rekomenduotų Maltos prezidentui patarti, kad advokatui ar prokurorui būtų atimta teisė nuolat arba tam tikrą laiką užsiimti savo profesine veikla;
 • paskirti piniginę baudą;
 • įspėti advokatą ar prokurorą; arba
 • pateikti advokatui ar prokurorui tokią rekomendaciją, kuri tomis aplinkybėmis atrodytų tinkama.

Papildomas įstatymas 12.17, kuris vadinasi Teisinės profesijos taisyklių dėl kvalifikacijos abipusis pripažinimas (įsigaliojo 2004 m. gegužės 1 d.), nustato galimybes ne Maltos piliečiams užsiimti advokato profesine veikla Maltoje. Asmuo, norėdamas įsisteigti Maltoje ir šioje valstybėje užsiimti advokato profesine veikla, visų pirma turi pateikti tokį prašymą Maltos prezidentui. Šis prašymas turi būti pagrįstas pažymėjimu (kuris negali būti senesnis nei 3 mėnesių), patvirtinančiu jo užsiregistravimą atitinkamoje institucijoje gimtojoje valstybėje narėje. Maltos prezidentas gali reikalauti, kad asmuo nurodytų profesinę įstaigą, kurios narys jis yra savo gimtojoje valstybėje narėje, arba teisminę instituciją, kurioje jis turi teisę atlikti praktiką pagal savo gimtosios valstybės narės įstatymus. Asmuo, siekdamas gauti teisinės profesijos pripažinimą Maltoje, gali bet kuriuo metu pateikti pareiškimą apie savo mokslinio laipsnio pripažinimą remiantis Profesinio išsilavinimo ir mokymosi taisyklių abipusiu pripažinimu (2002 m. įstatymo numatytas pranešimas 271).

viršųviršų

5. Prokurorai

Kad asmuo galėtų verstis prokuroro praktika Maltoje, jis privalo turėti Maltos antspaudu patvirtintą prezidento leidimą. Gavęs tokį leidimą, jis turi viešame Apeliacinio teismo posėdyje duoti ištikimybės ir tarnybinę priesaikas.

Kvalifikaciniai reikalavimai norintiesiems gauti šį leidimą yra šie:

 • jis gerai elgiasi ir yra geros moralės;
 • jis yra Maltos ar valstybės narės pilietis arba jam kitaip leista dirbti Maltoje pagal bet kokią teisę;
 • jis yra išlaikęs Teisės fakulteto egzaminų komisijos nuolat rengiamus egzaminus tose studijų kurso srityse, kurios yra privalomos kandidatams į profesines prokuroro pareigas pagal Maltos universiteto statuto nuostatas, arba turi atitinkamą laipsnį, suteiktą kitos tokios kompetentingos institucijos remiantis abipusio kvalifikacijos pripažinimo principais po to, kai baigė studijas Maltoje arba valstybėje narėje;
 • atitikęs iii pastraipos reikalavimus arba tais atvejais, kai asmenys reguliariai lankė akademinius teisės kursus Maltos universitete, jis bet kuriuo metu nuo minėtų kursų paskutinių akademinių metų pradžios ne trumpiau kaip vienus metus reguliariai dalyvavo Maltos advokatūrai priklausančio praktikuojančio advokato veikloje ir atliko praktiką pagal profesiją;
 • jį tinkamai išegzaminavo ir patvirtino du teisėjai, kurie turi priimti pažymėjimą, patvirtinantį, kad kandidatas į prokurorus atitinka pirmiau minėtus reikalavimus ir kad jis kompetentingas užsiimti prokuroro praktika Maltos teismuose.

Pagrindinės prokuroro pareigos yra padėti bylos teisminiam nagrinėjimui samdytiems advokatams, su kuriais jie yra susiję; klientų vardu pateikti teismų sekretoriatams pareiškimus ir atlikti kitus bendro pobūdžio veiksmus, susijusius su advokatų rengiama byla.

viršųviršų

Prokurorai turi teisę duoti patarimus magistratų teismuose ir specializuotuose teismuose bei komisijose.

Prokurorai turi tas pačias teises ir jiems gali būti taikomi tie patys teisių atėmimo pagrindai, kurie yra nustatyti advokatams. Jų veiklą taip pat prižiūri Teismų administravimo komisija.

Teismų sistemos administravimo komisija 1998 m. priėmė Prokurorų etikos ir elgesio kodeksą.

6. Teismų sistemos administravimo komisija

Teismų sistemos administravimo komisija yra įsteigta pagal atitinkamas Konstitucijos nuostatas ir jai vadovauja Maltos prezidentas. Komisiją sudaro ir kiti devyni nariai, įskaitant ir vyriausiąjį teisėją (pirmininko pavaduotojas), generalinį prokurorą, aukštesniųjų teismų teisėjų išrinktus du narius, žemesniųjų teismų magistratų išrinktus du narius, ministro pirmininko paskirtą vieną narį ir vieną narį, kurio kandidatūrą pasiūlo opozicijos lyderis kartu su Advokatų tarybos prezidentu.

Komisijos funkcijos apima visų teismų darbo priežiūrą ir rekomendacijų teikimą teisingumo ministrui, siekiant užtikrinti veiksmingą teismų veikimą. Komisija taip pat konsultuoja ministrą visais klausimais, susijusiais su teismų organizavimu bei administravimu, ir, pasikonsultavusi su Advokatų ir prokurorų komitetu, parengia etikos kodeksus, reglamentuojančius teismų sistemos narių elgesį.

Komisija, remdamasi advokatų ir prokurorų profesinę veiklą reglamentuojančiu įstatymu, turi teisę prižiūrėti, kaip laikomasi drausmės.

7. Notarai

Notarai yra valstybės tarnautojai, atsakingi už oficialių dokumentų, kuriuos bet kokie asmenys sudarė per savo gyvenimą (inter vivos), ir testamentų priėmimą bei visuomenės pasitikėjimo savo veikla didinimą. Kaip tokio įsipareigojimo rezultatas, jie taip pat yra atsakingi už tų pačių dokumentų saugojimą ir gali išduoti šių dokumentų kopijas. Maltos įstatymų 55 skyrius (Notarų ir notarų archyvų įstatymas) apibrėžia, kokius kitus įgaliojimus ir funkcijas turi notarai.

viršųviršų

Asmenys, kurie turi leidimą užsiimti advokato ar prokuroro profesine veikla arba yra banko valdytojai, prekybininkai, atestuoti makleriai ar biržos agentai, negali užsiimti notaro profesine veikla.

Kad asmuo būtų paskirtas notaru, jis turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • jis yra Maltos pilietis;
 • jis gerai elgiasi ir yra geros moralės;
 • jis lankė kursus, skirtus norintiesiems gauti notaro diplomą, ir išlaikė nustatytus egzaminus, kaip yra reikalaujama pagal Maltos universiteto statutą ir taisykles;
 • pasibaigus paskutiniams akademinių studijų metams, jis ne trumpiau kaip vienus metus reguliariai lankėsi pas praktikuojantį notarą;
 • jis išlaikė kvalifikacinius egzaminus, kai atitiko iv pastraipos reikalavimus.

Prieš pradėdami verstis savo profesine veikla, notarai Apeliaciniame teisme duoda ištikimybės ir tarnybinę priesaikas.

Notarams vadovauja Notarų kolegija, kurią sudaro visi notarai. Notarų kolegijai vadovauja Notarų taryba, kurios nariai kasmet yra renkami iš kolegijos narių. Taryba yra atsakinga už bet kurio notaro elgesio tyrimą.

Visų notarų, notarų archyvų ir viešųjų registrų priežiūrą atlieka specialus teismas, vadinamas Notarų aktų peržiūros teismu. Šį teismą sudaro ministro paskirti nariai iš į pensiją išėjusių teisėjų, magistratų ir advokatų bei notarų.

Teismas, jei mano, kad tai yra tikslinga, gali be išankstinio pranešimo aplankyti ir patikrinti archyvus, viešąjį registrą ir bet kurį iš notarų biurų.

Papildoma informacija

 • Valstybės tarnybos kodeksas English - Malti
 • Maltos advokatų taryba English
 • Notarų ir notarų archyvų įstatymas English PDF File (PDF File 238 KB)
 • Civiliniai teismai English PDF File (PDF File 6 KB)

« Teisininkų profesijos - Bendro pobūdžio informacija | Malta - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 17-07-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė