Euroopan komissio > EOV > Oikeusalan ammatit > Malta

Uusin päivitys: 29-05-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeusalan ammatit - Malta

 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Tuomarit 1.
2. Ylin syyttäjä 2.
3. Tuomioistuinten henkilökunta 3.
4. Asianajajat 4.
5. Oikeudelliset asiamiehet 5.
6. Oikeudenkäyttökomitea 6.
7. Notaarit 7.

 

1. Tuomarit

Maltan oikeusjärjestelmä on kaksitasoinen, ja tuomioistuimet voidaan jakaa ylemmän ja alemman oikeusasteen tuomioistuimiin. Ylemmän oikeusasteen tuomioistuinten puheenjohtajina toimivat tuomarit ja alemman oikeusasteen tuomioistuinten puheenjohtajina rauhantuomarit (Magistrates).

Perustuslain mukaan tuomarit ja rauhantuomarit nimittää presidentti pääministerin ehdotuksesta. Pätevyysvaatimuksena tuomarin virkaan on 12 vuoden ja rauhantuomarin virkaan 7 vuoden kokemus oikeusalalta.

Tuomarit ovat riippumattomia, ja heitä sitovat ainoastaan perustuslaki ja muu lainsäädäntö. Oikeuslaitoksen jäsenten riippumattomuudesta säädetään perustuslaissa, jossa säädetään, että tuomareiden on erottava virasta heidän täyttäessään 65 vuotta ja rauhantuomareiden heidän täyttäessään 60 vuotta. Tuomari tai rauhantuomari voidaan erottaa virasta, jos voidaan osoittaa, että hän on kyvytön hoitamaan virkaansa (joko fyysisen tai henkisen sairauden vuoksi tai jostakin muusta syystä) tai hän on syyllistynyt rikkomukseen. Erottamiselle on saatava edustajainhuoneen kahden kolmasosan enemmistön hyväksyntä.

Maltan ylemmän oikeusasteen tuomioistuimet ovat:

 • perustuslakituomioistuin (Constitutional Court)
 • muutoksenhakutuomioistuin (Court of Appeal)
 • rikosasioiden muutoksenhakutuomioistuin (Court of Criminal Appeal)
 • riita-asioita käsittelevä tuomioistuin (Civil Court)
 • rikosasioita käsittelevä tuomioistuin (Criminal Court).

Ainoa tuomioistuin, joka on perustettu suoraan perustuslailla, on perustuslakituomioistuin. Siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa toimivaltaiset tuomioistuimet on perustettu Code of Organisation and Civil Procedure ‑lailla (luku 12, Maltan lainsäädäntö), kun taas rikosoikeudellisia asioita hoitavat tuomioistuimet on perustettu Criminal Code ‑lailla (luku 9, Maltan lainsäädäntö).

Sivun alkuunSivun alkuun

Perustuslakituomioistuin ja (sekä rikos- että riita-asioita käsittelevät) muutoksenhakutuomioistuimet toimivat Superior Jurisdiction ‑valitusasteena kolmen tuomarin kokoonpanossa (Chief Justice ja kaksi muuta tuomaria), kun taas muut ylemmät tuomioistuimet (sekä rikos- että siviiliasioita käsittelevät) muutoksenhakutuomioistuimet mukaan luettuina toimivat Inferior Jurisdiction ‑valitusasteena yhden tuomarin kokoonpanossa.

Maltan alemman oikeusasteen tuomioistuimet ovat Court of Magistrates (Malta) ja Court of Magistrates (Gozo). Ne toimivat yhden rauhantuomarin kokoonpanossa, ja niiden tekemistä päätöksistä voi valittaa vastaavan muutoksenhakutuomioistuimen Inferior Jurisdiction ‑valitusasteeseen.

Lisäksi Court of Magistrates (Gozo) käsittää Superior Jurisdiction ‑oikeusasteena toimiessaan kaksi osastoa: Family Section ja General Jurisdiction Section. Family Section käsittelee asioita, jotka kuuluvat Court of Magistratesin toimivaltaan Superior Jurisdiction ‑oikeusasteena, kun taas General Jurisdiction Section käsittelee kaikkia muita kyseisen tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvia asioita.

Perustuslaissa kehotetaan oikeudenkäyttökomiteaa (Commission for Administration of Justice) laatimaan eettiset säännöt, jotka säätelevät oikeuslaitoksen jäsenten toimintaa. Viimeisin eettisten sääntöjen versio on laadittu 18. toukokuuta 2004.

2. Ylin syyttäjä

Perustuslain mukaan pätevyysvaatimukset ylimmän syyttäjän (Attorney General) virkaan ovat samat kuin tuomarin virkaan. Ylin syyttäjä toimii virassa 60-vuotiaaksi saakka.

Sivun alkuunSivun alkuun

Ylin syyttäjä on muiden oikeuslaitoksen jäsenten tapaan riippumaton. Hänet voidaan erottaa virasta samoista syistä kuin tuomarit.

Ylimmällä syyttäjällä on kaksi tehtävää: hän toimii sekä yleisenä syyttäjänä että hallituksen oikeudellisena neuvonantajana kaikissa muissa oikeudellisissa kysymyksissä. Viimeksi mainittu tehtävä tarkoittaa, että ylin syyttäjä (i) on hallituksen ensisijainen oikeudellinen neuvonantaja kaikilla oikeuden aloilla, (ii) laatii parlamentin hyväksyttäväksi annettavat lait ja (iii) toimii hallituksen asianajajana, jos hallitus on osallisena oikeudenkäynnissä joko Maltassa tai Maltan ulkopuolella.

Siviilioikeuden alalla ylin syyttäjä toimii paitsi hallituksen oikeudellisena neuvonantajana myös useissa muissa tehtävissä yleistä etua valvoessaan. Lain mukaan ylin syyttäjä kuuluu viran puolesta sääntölautakuntaan, jolla on oikeus laatia asioiden hoitoa koskevia sääntöjä, sekä oikeudenkäyttökomiteaan, joka valvoo tuomioistuinten toimintaa. Kyseisessä komiteassa on kymmenen jäsentä, joista osa edustaa oikeuslaitosta.

Oikeudenkäynnissä ylin syyttäjä edustaa hallitusta kaikissa asioissa, joissa syytettä ei voida asian luonteen takia nostaa tiettyä ministeriön päällikköä vastaan. Lisäksi lain mukaan ylin syyttäjä on velvollinen ottamaan haltuunsa sellaisen henkilön omaisuuden, joka kuolee ilman tiedossa olevaa, Maltassa asuvaa perijää, perintöön mahdollisesti oikeutettujen henkilöiden etujen turvaamiseksi. Siinä tapauksessa ylin syyttäjä on kuolinpesän laillinen edustaja, kun se on kantajana tai vastaajana. Ylin syyttäjä voi myös ryhtyä välittömiin toimiin sakkojen perimiseksi, jos ne voidaan periä siviilioikeudellisina velkoina, sekä sellaisten tavaroiden takavarikoimiseksi, joiden takavarikoinnista päätetään siviiliprosessissa. Lisäksi ylin syyttäjä voi vaatia henkilön määräämistä holhoukseen tai julistamista oikeustoimikelvottomaksi mielisairauden perusteella, ellei joku toinen ole jo tehnyt vastaavaa pyyntöä. Jos henkilö on kadonnut ja hänen oletetaan kuolleen, ylin syyttäjä voi tietyissä olosuhteissa pyytää toimivaltaista tuomioistuinta julkistamaan henkilön kuolleeksi.

Sivun alkuunSivun alkuun

3. Tuomioistuinten henkilökunta

Code of Organisation and Civil Procedure ‑laissa (luku 12, Maltan lainsäädäntö) mainitaan erityyppisiä tuomioistuimissa toimivia virkamiehiä, kuten tuomioistuinten kirjurit, haastemiehet ja tuomioistuinlaitoksen johtaja (Director General (Courts)).

Kaikki tuomioistuinten henkilökuntaan kuuluvat ovat virkamiehiä. Heidät on valittu tarkalla valintamenettelyllä, jota valvoo virkamieskomitea (Public Service Commission).

Tuomioistuinlaitoksen johtajan nimittää pääministeri, ja hän on vastuussa kaikkien tuomioistuinten kirjaamojen, arkistojen ja muiden palvelujen hallinnoinnista. Kaikki tuomioistuinten hallintovirkamiehet puolestaan ovat vastuussa tuomioistuinlaitoksen johtajalle.

Jokaisessa tuomioistuimen kirjaamossa on kirjuri, jonka oikeusministeri on nimittänyt tehtävään. Kirjuri noudattaa määräyksiä, jotka hän saa ylempien oikeusasteiden tuomioistuimia johtavilta tuomareilta tai alempien oikeusasteiden tuomioistuimia johtavilta rauhantuomareilta. Muissa tapauksissa kirjuri noudattaa korkeimman oikeuden presidentin (Chief Justice) määräyksiä. Määräysten on liityttävä oikeudenkäyntimenettelyihin, ja niiden pohjana on oltava jokin oikeuden päätös.

Kirjurin tehtäviin kuuluvat:

 • tuomioistuimen menettelyjen ja määräysten kirjaaminen;
 • tuomioistuimen kirjaamossa säilytettävistä päätöksistä tai asiakirjoista pyydettyjen jäljennösten oikeaksi todistaminen;
 • kirjaamossa olevien päätösten tai asiakirjojen katoamisesta, tuhoutumisesta tai niihin tehdyistä muutoksista vastaaminen;
 • oikeudenkäyntikulujen arviointi ja laskuttaminen.

Haastemiesten tehtävänä on antaa tiedoksi tuomioistuinten tekemät päätökset ja määräykset, panna ne täytäntöön ja hoitaa muita tehtäviä, jotka tuomioistuinlaitoksen johtaja ja kirjurit heille antavat. Lisäksi haastemiehet ylläpitävät järjestystä tuomioistuinten rakennuksissa. Tehtäviään hoitaessaan haastemiehillä on tuomioistuimen rakennuksessa poliisivaltuudet.

Sivun alkuunSivun alkuun

Koska tuomioistuinten henkilökunta koostuu virkamiehistä, heidän on noudatettava virkamieskuntaan English - Malti sovellettavia eettisiä sääntöjä.

Lisätietoja tuomioistuinten henkilökunnan velvollisuuksista ja tehtävistä löytyy toissijaisen lainsäädännön kohdasta 12.21 English PDF File (PDF File 30 KB) ”Civil Procedure (Regulation of Registries, Archives and functions of Director General (Courts) and other Court Executive Officers) Regulations”, joka tuli voimaan 30. maaliskuuta 2004.

4. Asianajajat

Voidakseen harjoittaa asianajajan ammattia Maltassa on henkilöllä oltava Maltan tasavallan presidentin myöntämä, Maltan valtion sinetillä varustettu toimilupa. Toimiluvan vastaanottaessaan on henkilön vannottava muutoksenhakutuomioistuimen edessä julkisesti uskollisuudenvala ja ammattivala.

Code of Organisation and Civil Procedure ‑laissa säädetään, että toimilupa voidaan myöntää henkilölle, joka:

 • on nuhteeton ja hyvämaineinen;
 • on Maltan tai jonkin jäsenvaltion kansalainen tai jolla on laillinen työlupa Maltassa;
 • on saanut Maltan yliopiston (http://www.um.edu.mt English) ohjesäännön määräysten mukaisen oikeustieteen tohtorin oppiarvon tai jolla on jokin muu vastaava toimivaltaisen tahon antama oppiarvo tutkintojen vastavuoroisen tunnustamisen periaatteiden mukaisesti oikeustieteen opinnoista Maltassa tai jossakin jäsenvaltiossa;
 • on suorittanut säännöllisesti vähintään vuoden ajan harjoittelua Maltan asianajajaliittoon (Bar of Malta) English kuuluvan asianajajan toimistossa sekä osallistunut ylemmän oikeusasteen tuomioistuinten käsittelyihin sen jälkeen, kun hän oli ensin täyttänyt iii kohdan vaatimuksen, tai kun on kyse oikeustieteellistä tutkintoa Maltan yliopistossa suorittavista henkilöistä, milloin tahansa viimeisen opiskeluvuoden alkamisen jälkeen;
 • osaa hyvin maltaa, joka on tuomioistuinten virallinen kieli;
 • on läpäissyt kahden tuomarin järjestämän kokeen, mistä on osoituksena tuomareiden allekirjoittama ja sinetillä varustettu todistus, jonka mukaan kyseinen henkilö täyttää edellä mainitut vaatimukset ja on pätevä harjoittamaan asianajajan ammattia Maltan tuomioistuimissa.

Perustuslailla luotu oikeudenkäyttökomitea käsittää asianajajien ja oikeudellisten asiamiesten valiokunnan, jonka koostumuksesta, tehtävistä, valtuuksista ja velvollisuuksista säädetään laissa. Asianajajiin ja oikeudellisiin asiamiehiin liittyvissä asioissa oikeudenkäyttökomitea toimii kyseisen valiokunnan kautta. Tämä koskee myös asioita, jotka liittyvät asianajajan tai oikeudellisen asiamiehen virheelliseen menettelyyn ammattia harjoittaessaan. Asianajajien on noudatettava eettisiä ja käytännesääntöjä, jotka oikeudenkäyttökomitea on heitä varten laatinut.

Sivun alkuunSivun alkuun

Jos valiokunta toteaa, että asianajaja tai oikeudellinen asiamies on syyllistynyt virheelliseen menettelyyn tai kärsii mielenhäiriöstä, joka voi vakavasti haitata työtehtävien hoitoa, se voi:

 • kehottaa oikeudenkäyttökomiteaa suosittamaan pääministerille, että tämä neuvoisi Maltan presidenttiä pidättämään kyseisen asianajajan tai oikeudellisen asiamiehen virantoimituksesta lopullisesti tai määrätyksi ajaksi;
 • määrätä sakkoja;
 • antaa asianajajalle tai oikeudelliselle asiamiehelle huomautuksen; tai
 • antaa asianajajalle tai oikeudelliselle asiamiehelle olosuhteisiin nähden sopivia suosituksia.

Toissijaisen lainsäädännön kohdassa 12.17 ”Mutual Recognition of qualifications of Legal Profession Regulations”, joka voimaan 1. toukokuuta 2004 English PDF File (PDF File 29 KB), säädetään muiden kuin Maltan kansalaisten mahdollisuuksista harjoittaa asianajajan ammattia Maltassa. Henkilön, joka haluaa asettua Maltaan ja harjoittaa siellä asianajajan ammattia, on ensin ilmoitettava aikomuksestaan Maltan presidentille. Hänen on esitettävä pyrkimyksensä tueksi todistus (joka voi olla enintään 3 kuukautta vanha), josta käy ilmi, että hänet on merkitty kotijäsenvaltiossaan[1] toimivaltaisen viranomaisen pitämään rekisteriin. Maltan presidentti voi pyytää kyseistä henkilöä ilmoittamaan, minkä ammattijärjestön jäsen hän on kotijäsenvaltiossaan tai missä tuomioistuimessa hänellä on lupa harjoittaa ammattiaan kotijäsenvaltionsa lainsäädännön mukaisesti. Henkilö voi milloin tahansa pyytää tutkintonsa tunnustamista ammatillisen koulutuksen vastavuoroista tunnustamista koskevien säännösten mukaisesti (vuonna 2002 annettu oikeudellinen huomautus 271) saadakseen oikeuden harjoittaa kyseistä ammattia Maltassa.

Sivun alkuunSivun alkuun

5. Oikeudelliset asiamiehet

Voidakseen harjoittaa oikeudellisen asiamiehen ammattia Maltassa on henkilöllä oltava Maltan tasavallan presidentin myöntämä, Maltan valtion sinetillä varustettu toimilupa. Toimiluvan vastaanottaessaan on henkilön vannottava muutoksenhakutuomioistuimen edessä uskollisuudenvala ja ammattivala.

Toimilupa voidaan myöntää henkilölle, joka:

 • on nuhteeton ja hyvämaineinen;
 • on Maltan tai jonkin jäsenvaltion kansalainen tai jolla on laillinen työlupa Maltassa;
 • on läpäissyt oikeustieteellisen tiedekunnan tutkintolautakunnan järjestämän kokeen oikeudellisen asiamiehen ammattiin pyrkiville henkilöille tarkoitetuissa aiheissa Maltan yliopiston sääntöjen mukaisesti tai jolla on jonkin muun toimivaltaisen tahon antama vastaava oppiarvo tutkintojen vastavuoroisen tunnustamisen periaatteiden mukaisesti oikeustieteen opinnoista Maltassa tai jossakin jäsenvaltiossa;
 • on suorittanut vähintään vuoden ajan harjoittelua Maltan asianajajaliittoon kuuluvan asianajajan toimistossa sekä valmentautunut ammattiin sen jälkeen, kun hän on ensin läpäissyt iii kohdassa mainitun tutkinnon, tai milloin tahansa viimeisen opintovuoden alkamisen jälkeen;
 • on läpäissyt kahden tuomarin järjestämän kokeen, mistä on osoituksena tuomareiden allekirjoittama ja sinetillä varustettu todistus, jonka mukaan kyseinen henkilö täyttää edellä mainitut vaatimukset ja on pätevä harjoittamaan oikeudellisen asiamiehen ammattia Maltan tuomioistuimissa.

Oikeudellisen asiamiehen tärkein tehtävä on avustaa hänet palkannutta asianajajaa oikeusjuttujen käsittelyssä, toimittaa asiakkaiden puolesta kirjallisia haasteita tuomioistuimen kirjaamoon sekä suorittaa muita tehtäviä, jotka liittyvät asianajajien hoitamien oikeusjuttujen valmisteluun.

Sivun alkuunSivun alkuun

Oikeudelliset asiamiehet saavat antaa neuvontaa Court of Magistrates ‑tuomioistuimissa sekä erityistuomioistuimissa ja lautakunnissa.

Oikeudellisilla asiamiehillä on samat oikeudet kuin asianajajilla, ja heidät voidaan erottaa samoin perustein. Lisäksi heidän toimintaansa valvoo oikeudenkäyttökomitea.

Oikeudenkäyttökomitea laati vuonna 1998 oikeudellisia asiamiehiä koskevat eettiset ja käytännesäännöt.

6. Oikeudenkäyttökomitea

Oikeudenkäyttökomiteasta säädetään perustuslaissa, ja sen puheenjohtajana toimii Maltan presidentti. Lisäksi komitea käsittää yhdeksän muuta jäsentä, jotka ovat Chief Justice (komitean varapuheenjohtaja), ylin syyttäjä, kaksi ylemmän oikeusasteen tuomioistuinten tuomarien valitsemaa jäsentä, kaksi alemman oikeusasteen tuomioistuinten rauhantuomareiden valitsemaa jäsentä, yksi pääministerin nimittämä jäsen, yksi oppositiojohtajan nimittämä jäsen sekä Maltan asianajajaliiton puheenjohtaja.

Komitean tehtäviin kuuluvat kaikkien tuomioistuinten toiminnan valvonta sekä suositusten antaminen oikeusministerille tuomioistuinten tehokkaan toiminnan varmistamiseksi. Lisäksi komitea antaa ministerille neuvoja kaikista oikeushallintoon ja oikeudenkäyttöön liittyvistä asioista sekä laatii asianajajien ja oikeudellisten asiamiesten valiokuntaa kuultuaan eettiset säännöt, jotka säätelevät oikeuslaitoksen jäsenten toimintaa.

Lain mukaan komitea voi soveltaa asianajajiin ja oikeudellisiin asiamiehiin kurinpitotoimia.

7. Notaarit

Notaarit ovat virkamiehiä, joiden tehtävänä on vastaanottaa ihmisten tekemiä asiakirjoja ja testamentteja sekä vahvistaa ne. Lisäksi notaarien vastuulla on säilyttää samoja asiakirjoja ja antaa tarvittaessa niistä jäljennöksiä. Notarial Profession and Notarial Archives Act ‑laissa (55 luku, Maltan lainsäädäntö) säädetään notaarien valtuuksista ja tehtävistä.

Notaarin ammattia eivät voi harjoittaa henkilöt, joilla on asianajajan tai oikeudellisen asiamiehen toimilupa tai jotka ovat pankinjohtajia, kauppiaita, pörssimeklareita tai valuuttameklareita.

Notaariksi voidaan nimittää henkilö, joka:

 • on Maltan kansalainen;
 • on nuhteeton ja hyvämaineinen;
 • on suorittanut notaarin oppiarvoon tarvittavat opinnot Maltan yliopiston ohjesäännön ja määräysten mukaisesti sekä läpäissyt vaaditut tutkinnot;
 • on työskennellyt notaarin toimistossa säännöllisesti vähintään vuoden ajan viimeisen opintovuoden alkamisen jälkeen;
 • on iv kohdassa mainitut edellytykset täytettyään läpäissyt tutkinnon.

Notaarit vannovat muutoksenhakutuomioistuimen edessä uskollisuudenvalan ja virkavalan, ennen kuin he voivat aloittaa ammatin harjoittamisen.

Notaarien toimintaa valvoo notaarikunta, johon kuuluvat kaikki notaarit. Notaarikunnan johdossa on notaarineuvosto, jonka jäsenet valitaan vuosittain notaarikunnan keskuudesta. Jos notaarin toimintaan kohdistuu epäilyjä, on notaarineuvoston käynnistettävä asiassa tutkimus.

Kaikkien notaarien toimintaa, notaarien pitämiä arkistoja sekä yleistä rekisteriä (Public Registry) valvoo erityistuomioistuin Court of Revision of Notarial Acts. Ministeri nimittää kyseisen tuomioistuimen jäsenet, jotka ovat eläkkeelle jääneitä tuomareita ja rauhantuomareita sekä asianajajia ja notaareja.

Tuomioistuin voi tarvittaessa suorittaa ilman ennakkovaroitusta tarkastuksia notaarien arkistoihin, yleiseen rekisteriin ja kenen tahansa notaarin toimistoon.

Lisätietoja

 • Public Service Management Code English - Malti
 • Maltan asianajajaliitto English
 • Notarial profession and Notarial Archives Act English PDF File (PDF File 238 KB)
 • Riita-asioita käsittelevät tuomioistuimet (Civil Courts) English PDF File (PDF File 6 KB)

1 Kotijäsenvaltiolla tarkoitetaan sitä jäsenvaltiota, jossa oikeusalan ammattilainen on saanut oikeuden käyttää jotakin Maltan oikeusministerin määrittelemistä oikeusalan ammattinimikkeistä.

« Oikeusalan ammatit - Yleistä | Malta - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 29-05-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta