Europa-Kommissionen > ERN > Juridiske erhverv > Malta

Seneste opdatering : 25-05-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Juridiske erhverv - Malta

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Dommere 1.
2. Statsadvokaten 2.
3. Domstolspersonale 3.
4. Advokater 4.
5. Advokatfuldmægtig 5.
6. Domstolsstyrelsen 6.
7. Notarer 7.

 

1. Dommere

Republikken Maltas domstolssystem er opdelt i to niveauer (Superior Courts og Inferior Courts). Ved Superior Courts kaldes dommeren "judge" og ved Inferior Courts "magistrates".

I henhold til den maltesiske forfatning udnævnes "judges" og "magistrates" af præsidenten efter forslag fra premierministeren. Kravet for at kunne udøve erhvervet som "judge" er tolv års juridisk praksis, mens det for "magistrate" er syv år.

Domstolene er uafhængige og kun underlagt forfatningen og lovgivningen. Det er fastsat i forfatningen, at dommere skal være uafhængige, og at "judges" skal fratræde posten, når de fylder 65 år, og "magistrates", når de fylder 60. For at fjerne en dommer fra posten skal det bevises, at den pågældende ikke er i stand til at udføre sine opgaver (uanset om det skyldes et fysisk eller mentalt handicap eller andet) eller har udvist uredelig embedsførelse, og beslutningen kræves vedtaget med to tredjedeles flertal af Underhuset (House of Representatives).

"Superior Courts" i Malta er:

 • Constitutional Court (forfatningsretten)
 • Court of Appeal (appelretten på det civilretlige område)
 • Court of Criminal Appeal (appelretten på det strafferetlige område)
 • Civil Court (civilretlig domstol)
 • Criminal Court (strafferetsdomstol)

Den eneste domstol, der er nedsat direkte i medfør af forfatningen, er forfatningsretten. De civilretlige domstole kan behandle og træffe afgørelser i civil‑ og handelsretlige spørgsmål som fastsat i civilretsplejereglerne (Code of Organisation and Civil Procedure – kapitel 12 i Laws of Malta), mens de strafferetlige domstole behandler og afsiger domme i strafferetssager i henhold til straffeloven (Criminal Code, kapitel 9 i Laws of Malta).

TopTop

Forfatningsretten og appelretterne (på både det strafferetlige og det civilretlige område) sættes, når de fungerer som højeste instans, af en Chief Justice og to andre dommere, mens de øvrige Superior Courts, herunder appelretterne (på både det strafferetlige og det civilretlige område), når de fungerer som laveste instans, sættes af én dommer.

Maltas Inferior Courts er Court of Magistres (Malta) og Court of Magistrates (Gozo). Disse retter sættes af én "magistrate", og afgørelser truffet af dem kan appelleres til de respektive appelretter i laveste instans.

Court of Magistrates (Gozo) i højeste instans består af to afdelinger (Family Section og General Jurisdiction Section). Family Section behandler sager, der henhører under rettens kompetence i højeste instans, mens General Jurisdiction Section behandler sager, der henhører under rettens kompetence i laveste instans.

I henhold til forfatningen skal domstolsstyrelsen (Commission for the Administration of Justice) udarbejde en adfærdskodeks for dommere. Den seneste ændrede udgave heraf er fra 18. maj 2004.

2. Statsadvokaten

For en person, der udnævnes til statsadvokat, gælder der i henhold til forfatningen de samme kriterier som for en dommer. Statsadvokaten kan sidde på posten, indtil den pågældende fylder 60.

Statsadvokaten nyder samme uafhængighed som andre dommere. Han kan ikke fjernes fra posten af andre årsager end dem, der gælder for dommere.

Statsadvokaten har to funktioner, nemlig som offentlig anklager og som øverste retlige rådgiver for staten på alle andre retlige områder. Det medfører, at han i) fungerer som den øverste retlige rådgiver for staten på alle retlige områder, ii) udarbejder lovforslag, der skal forelægges parlamentet til godkendelse, og iii) fungerer som statens øverste advokat, der rådgiver i forbindelse med retssager ved retten i Malta eller uden for.

TopTop

På det civilretlige område har statsadvokaten ud over at fungere som retlig rådgiver for staten også en række specifikke funktioner i sin rolle som vogter af den offentlige interesse. Han er i henhold til loven i embeds medfør medlem af Rule Making Board, der udformer alle typer retsplejeregler, og medlem af domstolsstyrelsen (Commission for the Administration of Justice), der overvåger domstolenes arbejde. Domstolsstyrelsen har ti medlemmer inklusive repræsentanter for dommerstanden.

På det proceduremæssige område repræsenterer statsadvokaten staten i forbindelse med retssager, der på grund af deres art ikke kan indledes mod en bestemt offentlig myndighed. Statsadvokaten er desuden i henhold til loven forpligtet til tage den arv i besiddelse, som en afdød, der ikke har en kendt arvtager i Malta, efterlader for derved at beskytte eventuelle arvtageres interesser. I så tilfælde fungerer statsadvokaten som retlig repræsentant for arven, uanset om det er som sagsøger eller sagsøgte. Statsadvokaten kan også træffe direkte foranstaltninger for at inddrive en bøde, der kan inddrives som civil gæld, og indlede et civilretligt søgsmål for at beslaglægge goder, der vil kunne beslaglægges i forbindelse med en civilsag. Han kan desuden kræve, at en person på grund af et mentalt handicap fratages sine rettigheder eller umyndiggøres, hvis dette krav ikke stilles af en anden person. Hvis en person er forsvundet og formodes død, kan statsadvokaten under de rette omstændigheder anmode den kompetente ret om at få den pågældende registreret som død.

3. Domstolspersonale

I retsplejeloven (Code of Organisation and Civil Procedure – kapitel 12 i Laws of Malta) sondres der mellem de forskellige typer domstolspersonale, nemlig Court Registrars, Executive Officers of the Court og Director General (Courts).

TopTop

Alle personer i domstolspersonalet er offentlige tjenestemænd. De gennemgår en streng udvælgelsesprocedure, inden de kan tiltræde. Udvælgelsesproceduren kontrolleres af Public Service Commission.

Director General (Courts), der udnævnes af premierministeren, er ansvarlig for administrationen af alle retsregistre, retsarkiver og tilknyttede retlige tjenester. Al rettens administrative personale henhører under ham.

Til hvert retsregister er knyttet en justitssekretær (registrar), der udnævnes hertil af justitsministeren. Justitssekretæren modtager tjenstlige opgaver fra dommeren eller dommerne (judges) ved Superior Courts og fra dommerne (magistrates) ved Inferior Courts. I alle andre tilfælde modtager justitssekretæren sine tjenstlige opgaver fra Chief Justice. Opgaverne skal vedrøre retssager eller retlige dokumenter.

Justitssekretæren har bl.a. ansvar for følgende:

 • registrering af retsprocedurer og rettens afgørelser
 • bekræftelse af ægtheden af kopier af dokumenter fra retsarkivet, når der anmodes om sådanne
 • ansvar for tab, tilintetgørelse eller ændring af alle dokumenter i retsregistret
 • beregning og fastsættelse af retsgebyrer.

Executive Officers har til opgave at sørge for forkyndelse og fuldbyrdelse af retsdokumenter, kendelser m.m. og at udføre andre opgaver, som Director General (Courts) og justitssekretærerne pålægger dem. De har derudover til opgave at opretholde ro og orden i rettens bygning og har ved udførelsen af deres pligter politimæssige beføjelser inde i rettens bygning.

Domstolspersonale skal som offentlige tjenestemænd også overholde adfærdskodeksen for Public Service English - Malti.

TopTop

For yderligere oplysninger om domstolsansattes pligter og ansvar se Subsidiary Legislation 12.21 English PDF File (PDF File 30 KB) under "Civil Procedure (Regulation of Registries, Archives and functions of Director General (Courts) and other Court Executive Officers) Regulations", der trådte i kraft den 30. marts 2004.

4. Advokater

For at arbejde som advokat i Malta skal en person være i besiddelse af en advokatbestalling udstedt af præsidenten og påført Maltas statssegl. Når den pågældende modtager sin bestalling, skal vedkommende under et møde for åbne døre ved appelretten aflægge ed.

For at få advokatbestalling skal følgende betingelser i loven være opfyldt:

 • Være i besiddelse af en vandelsattest.
 • Være statsborger i Malta eller en EU-medlemsstat eller på anden måde have tilladelse til at arbejde i Malta i henhold til en lov.
 • Have en kandidateksamen i jura (Doctor of Law (LL.D) i overensstemmelse med vedtægten for University of Malta (http://www.um.edu.mt English) eller en sammenlignelig grad fra en anden kompetent myndighed i overensstemmelse med principperne om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, efter at den pågældende har læst jura i Malta eller en anden EU-medlemsstat
 • Når kravene under punkt iii er opfyldt, eller i tilfælde af en person, der regelmæssigt har fulgt juraforelæsninger på University of Malta på sidste år af jurastudiet: have arbejdet regelmæssigt i mindst ét år hos en praktiserende advokat med møderet for domstolene (Bar of Malta English) og medvirket ved retsmøder i Superior Court
 • Beherske maltesisk fuldstændigt, da det er det sprog, der anvendes ved domstolene
 • Være blevet evalueret og godkendt af to dommere, der udsteder et certifikat med deres underskrift og segl, hvoraf det fremgår, at de finder, at den pågældende person besidder ovennævnte kvalifikationer, og at vedkommende er i stand til at udøve erhvervet som advokat ved Maltas domstole.

Blandt de pligter, der påhviler domstolsstyrelsen (Commission for the Administration of Justice), der er oprettet i medfør af forfatningen, er, at den altid skal råde over et udvalg af advokater og advokatfuldmægtige (Committee for Advocates and Legal Procurators), der skal være sammensat og have de opgaver, beføjelser og pligter, der er fastsat i loven. Domstolsstyrelsen skal ved udøvelsen af sine funktioner i forbindelse med advokater og advokatfuldmægtige handle gennem ovennævnte udvalg, bl.a. i forbindelse med en advokats eller advokatfuldmægtigs uredelige embedsførelse. Advokater skal overholde den adfærdskodeks (Code of Ethics and Conduct), som domstolsstyrelsen specielt har udarbejdet for dem.

TopTop

Hvis førnævnte udvalg finder, at en advokat eller advokatfuldmægtig ved udøvelsen af sit erhverv har udvist uredelig embedsførelse, eller at en advokat eller advokatfuldmægtig lider af et mentalt handicap, der i alvorlig grad kan påvirke udførelsen af den pågældendes erhverv, kan den:

 • anmode domstolsstyrelsen om at anbefale premierministeren at henstille til præsidenten, at den pågældende advokat eller advokatfuldmægtig fratages sin bestalling/autorisation for altid eller suspenderes for en bestemt periode
 • pålægge den pågældende en økonomisk sanktion
 • give den pågældende advokat eller advokatfuldmægtig en reprimande eller
 • rette de henstillinger til advokaten eller advokatfuldmægtigen, som den finder passende under de pågældende omstændigheder.

De afledte retsforskrifter 12.17 (Mutual Recognition of qualifications of Legal Profession Regulations, der trådte i kraft pr. 1. maj 2004 English PDF File (PDF File 29 KB)) vedrører ikke-maltesiske statsborgeres mulighed for at udøve erhvervet som advokat i Malta. En person, der ønsker at slå sig ned i Malta og udøve erhvervet som advokat der, skal først informere præsidenten om sit ønske. Anmodningen skal ledsages af et certifikat (der ikke må være over tre måneder gammelt), hvoraf det fremgår, at den pågældende er registreret hos de kompetente myndigheder i sin hjemmedlemsstat 1. Præsidenten kan kræve at få oplyst, hvilken erhvervsorganisation den pågældende er medlem af i sin hjemmedlemsstat, eller for hvilke retsinstanser den pågældende har møderet i henhold til hjemmedlemsstatens love. Den pågældende person kan til enhver tid anmode om at få anerkendt sin eksamen i overensstemmelse med bestemmelserne om gensidig anerkendelse af erhvervsuddannelser (Legal Notice 271 af 2002) med henblik på at få tilladelse til at udøve erhvervet som advokat i Malta.

TopTop

5. Advokatfuldmægtig

For at arbejde som advokatfuldmægtig (legal procurator) i Malta skal en person være i besiddelse af en autorisation udstedt af præsidenten og påført Maltas statssegl. Når den pågældende modtager sin autorisation, skal vedkommende under et møde for åbne døre ved appelretten aflægge ed.

For at få autorisation skal følgende betingelser være opfyldt

 • Være i besiddelse af en vandelsattest
 • Være statsborger i Malta eller en EU-medlemsstat eller på anden måde have tilladelse til at arbejde i Malta i henhold til en lov
 • Have bestået en eksamen på det juridiske fakultet i de fag, der indgår i studierne til advokatfuldmægtig i overensstemmelse med vedtægten for University of Malta eller en sammenlignelig grad fra en anden kompetent myndighed i overensstemmelse med principperne om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, efter at den pågældende har læst jura i Malta eller en anden EU-medlemsstat
 • Efter at have bestået den under punkt iii omhandlede eksamen eller på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af det sidste år af jurastudiet: have arbejdet i mindst ét år hos en praktiserende advokat med møderet for domstolene (Bar of Malta) og have opnået den nødvendige viden vedrørende udøvelse af erhvervet
 • Være blevet evalueret og godkendt af to dommere, der udsteder et certifikat med deres underskrift og segl, hvoraf det fremgår, at de finder, at den pågældende person besidder ovennævnte kvalifikationer, og at vedkommende er i stand til at udøve hvervet som advokatfuldmægtig ved Maltas domstole.

Advokatfuldmægtiges vigtigste opgaver er at bistå de advokater, de arbejder for, i forbindelse med retssager, at indgive processkrifter til justitssekretæren på klienters vegne og generelt udføre andre opgaver i forbindelse med advokaters forberedelse af retssager.

TopTop

Advokatfuldmægtige har ret til at yde rådgivning i Courts of Magistrates og særlige retter og styrelser.

Advokatfuldmægtige nyder de samme privilegier som advokater og er underkastet de samme krav som disse for at udøve deres erhverv. Advokatfuldmægtige overvåges også af domstolsstyrelsen.

I 1998 vedtog domstolsstyrelsen en adfærdskodeks for advokatfuldmægtige (Code of Ethics and Conduct for Legal Procurators).

6. Domstolsstyrelsen

Domstolsstyrelsen (Commission for the Administration of Justice) er nedsat i henhold til forfatningen. Maltas præsident fungerer som formand herfor. Den består af yderligere ni medlemmer: Chief Justice (næstformand), statsanklageren (Attorney General), to medlemmer valgt af dommerne ved Superior Courts, to medlemmer valgt af dommerne ved Inferior Courts, et medlem udnævnt af premierministeren og et andet medlem udnævnt af lederen af oppositionen samt formanden for advokatsamfundet.

Domstolsstyrelsen har bl.a. til opgave at overvåge domstolene og fremkomme med henstillinger til justitsministeren for at sikre, at domstolene fungerer effektivt. Domstolsstyrelsen rådgiver desuden justitsministeren i forbindelse med forhold vedrørende domstolenes organisation og administration og udarbejder adfærdskodekser for medlemmerne af dommerstanden efter høring af Committee for Advocates and Legal Procurators.

I henhold til loven har domstolsstyrelsen disciplinærbeføjelser over for praktiserende advokater og advokatfuldmægtige.

7. Notarer

Notarer er tjenestemænd, der har til opgave at modtage retlige dokumenter affattet af personer hele livet igennem (inter vivos) samt testamenter og godkende dem som officielle dokumenter. Som følge heraf har de desuden ansvaret for at opbevare sådanne dokumenter og kan udstede kopier af dem. I kapitel 55 i Laws of Malta (Notarial Profession and Notarial Archives Act) er notarernes øvrige beføjelser og opgaver fastsat.

Personer, der har en advokatbestalling eller en autorisation som advokatfuldmægtig, og bankdirektører, handlende og godkendte børsmæglere kan ikke udøve erhvervet som notar.

For at blive udnævnt til notar skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Være maltesisk statsborger
 • Være i besiddelse af en vandelsattest
 • Have gennemført det studium, der er fastsat i vedtægten og andre bestemmelser for University of Malta for at opnå et eksamensbevis som notar og have bestået de krævede eksamener
 • Regelmæssigt have arbejdet hos en praktiserende notar i mindst ét år efter afslutningen af det sidste studieår
 • Have bestået den kvalificerende eksamen, efter at kravene under punkt iv er opfyldt.

Inden notarer kan begynde at udøve deres erhverv, skal de aflægge ed ved Court of Appeal.

Notarerne overvåges af Notarial College, der består af alle notarer, og styres af notarrådet (Notarial Council), hvis medlemmer hvert år vælges blandt medlemmerne af Notarial College. Notarrådet overvåger notarernes udøvelse af deres embede.

En særlig ret (Court of Revision of Notarial Acts) overvåger alle notarer, notararkiverne og det offentlige register. Den består af medlemmer udpeget af justitsministeren blandt pensionerede dommere og praktiserende advokater og notarer.

Når denne ret finder det påkrævet, kan den uden varsel inspicere enhver notars arkiver eller det offentlige register eller se nærmere på notarens embedsførelse.

Yderligere oplysninger

 • Public Service Management Code English - Malti
 • Chamber of Advocates – Malta English
 • Notarial profession and Notarial Archives Act English PDF File (PDF File 238 KB)
 • Civil Courts English PDF File (PDF File 6 KB)

1 Hjemmedlemsstat – den EU-medlemsstat, hvori en jurist erhvervede retten til at anvende en af de erhvervsbetegnelser, der er fastsat af Maltas justitsminister.

« Juridiske erhverv - Generelle oplysninger | Malta - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 25-05-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige