Evropská komise > ESS > Právnické profese > Malta

Poslední aktualizace: 17-07-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Právnické profese - Malta

 

OBSAH

1. Soudci 1.
2. Nejvyšší státní zástupce 2.
3. Soudní úředníci 3.
4. Advokáti 4.
5. Právní zástupci 5.
6. Komise pro výkon spravedlnosti 6.
7. Notáři 7.

 

1. Soudci

Republika Malta má dvoustupňový soudní systém s vyššími a nižšími soudy. Vyšším soudům předsedají soudci a nižším soudům smírčí soudci.

Na základě Ústavy jsou soudci a smírčí soudci jmenováni prezidentem na doporučení předsedy vlády. Kritériem způsobilosti pro jmenování je dvanáctiletá právní praxe pro soudce a sedmiletá právní praxe pro smírčího soudce.

Soudci jsou nezávislí a podléhají jen Ústavě a zákonům. Nezávislost členů justice vyplývá z Ústavy, která stanoví, že soudci se vzdají úřadu při dosažení věku šedesáti pěti let a smírčí soudci při dosažení věku šedesáti let. Zprostit úřadu lze soudce kromě toho i v případě prokázané neschopnosti vykonávat funkce úřadu (ať v důsledku tělesné nebo duševní slabosti nebo jakékoli jiné příčiny) nebo prokázaného nesprávného chování, a to se souhlasem dvoutřetinové většiny poslanecké sněmovny.

Vyššími soudy Malty jsou:

 • Ústavní soud
 • Odvolací soud
 • Trestní odvolací soud
 • Civilní soud
 • Trestní soud

Jediným soudem zřízeným přímo z Ústavy je Ústavní soud. Soudy oprávněné k projednávání a rozhodování případů týkajících se občanskoprávních a obchodněprávních otázek jsou zřízeny podle organizačního a občanského soudního řádu (kapitola 12 Zákonů Malty), zatímco soudy pověřené projednáváním trestněprávních případů jsou ustaveny podle trestního zákoníku (kapitola 9 Zákonů Malty).

Ústavnímu soudu a odvolacímu soudu (jak trestnímu, tak i civilnímu) v jejich vyšší jurisdikci předsedá nejvyšší soudce a dva další soudci, zatímco všem ostatním vyšším soudům, včetně odvolacích soudů (jak trestních, tak i civilních) v jejich nižší jurisdikci předsedá jeden soudce.

NahoruNahoru

Nižší soudy Malty se nazývají Magistrátní soud (Malta) a Magistrátní soud (Gozo). Těmto soudům předsedá jeden smírčí soudce a odvolání proti rozhodnutí tohoto soudu se podává příslušnému odvolacímu soudu v jeho nižší jurisdikci.

Magistrátní soud (Gozo) ve své vyšší jurisdikci má dále dvě kolegia nazývaná „rodinné kolegium“ a „kolegium obecné jurisdikce“. Rodinné kolegium je příslušné pro případy spadající do kompetence soudu v jeho vyšší jurisdikci, zatímco kolegia obecné jurisdikce jsou příslušná pro ostatní případy spadající do kompetence uvedeného soudu.

Ústava nařizuje Komisi pro výkon spravedlnosti vypracovat etický kodex upravující chování členů justice. Naposled pozměněné znění tohoto kodexu bylo vydáno dne 18. května 2004.

2. Nejvyšší státní zástupce

Pro jmenování osoby nejvyšším státním zástupcem na základě Ústavy platí tatáž kriréria jako pro soudce. Nejvyšší státní zástupce vykonává svou funkci až do věku šedesáti let.

Nejvyšší státní zástupce požívá stejné nezávislosti, jakou mají členové justice. Nejvyšší státní zástupce nesmí být zbaven funkce s výjimkou důvodů uvedených v souvislosti se soudci.

Nejvyšší státní zástupce má dvojí funkci: funkci státního zástupce a funkci hlavního právního zástupce vlády ve všech ostatních právních oblastech. Mezi jeho povinnosti  patří funkce (i) hlavního právního poradce vlády ve všech oblastech práva; (ii) stylizátora právních předpisů předkládaných parlamentu ke schválení; a (iii) hlavního advokáta vlády povinného působit jako právní zástupce vlády v soudních sporech u soudů na Maltě nebo mimo Maltu.

NahoruNahoru

V oblasti občanského práva je však nejvyššímu státnímu zástupci kromě funkce právního zástupce vlády svěřena řada zvláštních funkcí v jeho působnosti jako ochránce veřejného zájmu. Ze zákona a ze své funkce je členem Rady pro tvorbu pravidel, která může vydávat pravidla týkající se všech otázek souvisejících s vedením právních sporů, a ze své funkce i členem Komise pro výkon spravedlnosti, jejímž úkolem je dohlížet na činnost soudů. Uvedená komise je složena z deseti členů, počítaje v to zástupce justice.

V procesní oblasti zastupuje vládu ve všech sporech, které vzhledem k povaze nároku nelze vést proti konkrétnímu ministrovi. Nejvyšší státní zástupce je podle zákona navíc povinen ujmout se pozůstalosti kterékoli osoby, která zemře, aniž by na Maltě zanechala známého dědice, aby chránil zájmy osoby, která může mít na pozůstalost nárok. V takovém případě je nejvyšší státní zástupce oprávněným zástupcem pozůstalosti, ať jako žalobce nebo jako žalovaný. Nejvyšší státní zástupce může také okamžitě podniknout kroky k vymožení jakékoli pokuty, která je žalovatelná jako pohledávka v občanskoprávním řízení, a rovněž může zahájit občanskoprávní řízení pro zabavení majetku, který podléhá zabavení v občanskoprávním řízení. Může také žádat zákaz nebo zbavení právní způsobilosti jakékoli osoby z důvodu duševní slabosti, pokud o to nepožádá někdo jiný. Jestliže je některá osoba pohřešována a je domněle mrtvá, může se nejvyšší státní zástupce za určitých okolností obrátit také na příslušný soud, aby dosáhl prohlášení této osoby za mrtvou.

NahoruNahoru

3. Soudní úředníci

Organizační a občanský soudní řád (kapitola 12 Zákonů Malty) rozlišuje mezi úředními osobami zastávajícími funkce u soudů. Tento řád uvádí registrační úředníky, soudní vykonavatele soudu a generálního ředitele (soudy).

Všichni zaměstnanci soudu patří k veřejné službě. Tito zaměstnanci se museli podrobit přísnému výběrovému řízení, aby mohli do těchto služeb nastoupit; tento postup je kontrolován Komisí pro veřejnou službu.

Generální ředitel (soudy) jmenovaný předsedou vlády odpovídá za správu všech soudních rejstříků, soudních archivů, za služby související se soudem, a všichni správní úředníci soudu jsou mu podřízeni.

Každý soudní rejstřík má registračního úředníka zvlášť jmenovaného ministrem spravedlnosti. Registrační úředník přijímá příkazy od soudce nebo soudců zasedajících u vyšších soudů nebo od smírčích soudců předsedajících nižším soudům. Ve všech ostatních případech přijímá registrační úředník tyto příkazy od nejvyššího soudce. Příkazy mají být vydávány v souvislosti se soudním řízením a s každým soudním rozhodnutím.

K povinnostem registračního úředníka patří:

registrace soudních řízení a příkazů soudu;

ověřování pravosti požadovaných kopií listin nebo dokumentů vedených v soudním rejstříku;

odpovědnost za ztrátu, poškození nebo změnu listin nebo dokumentů zařazených v soudním rejstříku;

určování a stanovování soudních poplatků.

Soudní vykonavatelé jsou pověřeni doručováním a výkonem soudních rozhodnutí, soudních příkazů a ostatních příkazů vydaných soudy a vykonáváním ostatních úkolů, které jim mohou být ukládány generálním ředitelem (soudy) a registračními úředníky. Tito úředníci jsou také pověřeni udržováním dobrého pořádku a důstojnosti v budovách soudů a při vykonávání jejich povinností, v budově soudu mají policejní pravomoc.

NahoruNahoru

Soudní úředníci, kteří jsou veřejnými zaměstnanci, se musí řídit také etickým kodexem pro členy veřejné služby English - Malti.

Další informace o povinnostech a odpovědnostech soudních úředníků jsou uvedeny v doplňkových právních předpisech 12.21 English PDF File (PDF File 30 KB) nazvaných: „občanský soudní řád (nařízení pro rejstříky, archivy a funkce generálního ředitele (soudy) a ostatních soudních vykonavatelů“, který vstoupil v platnost dne 30. března 2004.

4. Advokáti

Osoba, která chce vykonávat na Maltě profesi advokáta, musí mít jmenovací listinu vydanou prezidentem republiky a opatřenou státní pečetí Malty. Po obdržení této jmenovací listiny musí na veřejném zasedání u odvolacího soudu složit slib věrnosti a služební přísahu.

Uvedený řád stanoví kvalifikaci potřebnou pro obdržení této jmenovací listiny, tj.:

 • osoba má bezúhonné chování a dobrou morálku;
 • je státním občanem Malty či některého členského státu nebo je jí podle některého zákona jinak povoleno pracovat na Maltě;
 • po vystudování práva na Maltě nebo v některém členském státě dosáhla vysokoškolského titulu doktora práv podle ustanovení statutu Maltské univerzity (http://www.um.edu.mt English) nebo srovnatelného titulu od jiného příslušného orgánu v souladu se zásadami vzájemného uznávání kvalifikace;
 • po splnění požadavku odstavce iii. Nebo v případě osob, které řádně studují obor práva na Maltské univerzitě, kdykoli po zahájení posledního akademického roku uvedeného studia pravidelně navštěvovala nejméně po dobu jednoho roku kancelář advokáta vykonávajícího praxi, který je členem Maltské advokátní komory, a zasedání vyšších soudů;
 • má úplné znalosti maltštiny, která je jazykem soudů;
 • byla řádně přezkoušena a schválena dvěma soudci, kteří vydají se svým podpisem a razítkem potvrzení osvědčující, že shledali, že splňuje výše uvedenou kvalifikaci a je oprávněna vykonávat na Maltě profesi advokáta u soudů.

Mezi povinnosti Komise pro výkon spravedlnosti založené podle ústavy patří to, že tato komise musí mít trvale výbor pro advokáty a právní zástupce s takovým složením, funkcemi, pravomocemi a povinnostmi, které mu mohou být ze zákona přiděleny. Při výkonu kterékoli z jejích funkcí souvisejících s profesí advokátů a právních zástupců komise jedná prostřednictvím tohoto výboru, včetně otázek týkajících se nesprávného chování advokáta nebo právního zástupce při výkonu jejich povolání. Advokáti se musí řídit kodexem etiky a chování, které pro ně tato komise zvlášť vypracovala.

NahoruNahoru

Pokud výbor zjistí, že došlo k nesprávnému chování advokáta nebo právního zástupce při výkonu jejich povolání nebo pokud výbor zjistí, že advokát nebo právní zástupce trpí duševní poruchou, která může vážně ovlivnit výkon jeho povolání, může –

 • požádat komisi o doporučení předsedovi vlády navrhnout prezidentovi Malty, aby advokáta nebo právního zástupce zbavil trvale nebo na stanovenou dobu výkonu jeho povolání;
 • uložit peněžní pokutu;
 • udělit advokátovi nebo právnímu zástupci důtku; nebo
 • dát advokátovi nebo právnímu zástupci taková doporučení, která považuje za daných okolností za přiměřená.

Doplňkové právní předpisy 12.17 nazvané „Nařízení o vzájemném uznávání kvalifikace právnické profese“ (které vstoupilo v platnost dne 1. května 2004) se zabývají možnostmi vykonávání profese advokáta na Maltě osobami, které nejsou státními občany Malty. Osoba, která se chce na Maltě usadit a vykonávat tam profesi advokáta, musí svůj zájem nejdříve ohlásit u prezidenta Malty. Tento zájem musí být doložen osvědčením (ne starším tří měsíců) potvrzujícím její registraci u příslušného orgánu v domovském členském státě. Prezident Malty může žádat, aby uvedla profesní komoru, jejímž členem je v domovském členském státě, nebo soudní orgán, u kterého je oprávněna vykonávat povolání podle právních předpisů jejího domovského členského státu. Může kdykoli požádat o uznání jeho akademického titulu v souladu s ustanoveními nařízení o vzájemném uznávání odborného vzdělání a přípravy (právní oznámení 271 z roku 2002) s cílem získat volný přístup k právnické profesi na Maltě.

NahoruNahoru

5. Právní zástupci

Osoba, která chce vykonávat na Maltě profesi právního zástupce, musí mít jmenovací listinu vydanou prezidentem republiky a opatřenou státní pečetí Malty. Po obdržení této jmenovací listiny musí na veřejném zasedání u odvolacího soudu složit slib věrnosti a služební přísahu.

Kvalifikace potřebná pro obdržení této jmenovací listiny:-

 • osoba má bezúhonné chování a dobrou morálku;
 • je státním občanem Malty nebo některého členského státu nebo je jí podle některého zákona jinak povoleno pracovat na Maltě;
 • po vystudování práva na Maltě nebo v některém členském státě je schválena zkušební komisí právnické fakulty při řádné zkoušce z oborů studia, které kandidáti na profesi právního zástupce musí absolvovat v souladu s předpisy Maltské univerzity, nebo získala srovnatelný vysokoškolský titul od jiného příslušného orgánu v souladu se zásadami vzájemného uznávání kvalifikace;
 • po složení zkoušky uvedené v odstavci iii. Nebo kdykoli po zahájení posledního akademického roku uvedeného studia navštěvovala nejméně po dobu jednoho roku kancelář advokáta vykonávajícího praxi, který je členem Maltské advokátní komory a vyškolila se k vykonávání profese;
 • byla řádně přezkoušena a schválena dvěma soudci, kteří vydají potvrzení opatřené podpisem a razítkem a osvědčující, že shledali, že splňuje výše uvedenou kvalifikaci a je oprávněna vykonávat u soudů na Maltě praxi jako právní zástupce.

Hlavními povinnostmi právního zástupce je pomáhat advokátům, u nichž pracuje, se soudním projednáváním případů; registrovat písemná podání v rejstříku soudů v zastoupení klientů a obecně provádět ostatní činnosti související s přípravou soudních řízení vedených advokáty.

NahoruNahoru

Právní zástupci jsou oprávněni poskytovat rady u nižších soudů a zvláštních tribunálů a porot.

Právní zástupci mají právo na stejné výsady a podléhají stejnému vyloučení jako advokáti. Podléhají také dohledu Komise pro výkon spravedlnosti.

Komise pro výkon spravedlnosti vydala v roce 1998 kodex etiky a chování pro právní zástupce.

6. Komise pro výkon spravedlnosti

Komise pro výkon spravedlnosti je ustavena podle příslušných ustanovení ústavy a předsedá jí prezident Malty. Sestává z devíti dalších členů, počítaje v to předsedu Nejvyššího soudu (místopředsedu), nejvyššího státního zástupce, dva členy zvolené soudci vyšších soudů, dva členy zvolené smírčími soudci nižších soudů, jednoho člena jmenovaného předsedou vlády a dalšího člena navrženého předsedou opoziční strany a také prezidenta Advokátní komory.

K funkcím komise patří dohled nad činností všech soudů a podávání doporučení ministru spravedlnosti pro zajištění efektivního fungování soudů. Komise také radí ministrovi ve všech otázkách týkajících se organizace a výkonu spravedlnosti a po konzultaci s Výborem pro advokáty a právní zástupce vypracovává etické kodexy upravující chování členů justice.

Komise má právo vykonávat kárnou pravomoc nad advokáty a právními zástupci vykonávajícími svou profesi.

7. Notáři

Notáři jsou úřední osoby pověřené přijímáním listin vyhotovených jakoukoli osobou za života (inter vivos) a závětí a ověřovat je. V důsledku takového závazku a povinnosti odpovídají také za úschovu uvedených dokumentů a mohou vydávat kopie těchto dokumentů. Kapitola 55 Zákonů Malty (zákon o notářské profesi a notářských archivech) vymezuje, které další pravomoci a funkce notář má.

Profesi notáře nesmí vykonávat osoby, které mají jmenovací listinu advokáta nebo právního zástupce nebo pracují jako ředitelé bank, obchodníci, autorizovaní makléři nebo burzovní agenti.

Kvalifikace potřebná pro jmenování osoby notářem:

 • osoba je státním občanem Malty;
 • má bezúhonné chování a dobrou morálku;
 • podle požadavků statutu a nařízení Maltské univerzity se věnovala studiu předepsanému pro udělení diplomu notáře a složila předepsané zkoušky;
 • po ukončení posledního akademického roku studia řádně navštěvovala po dobu nejméně jednoho roku kancelář notáře vykonávajícího praxi;
 • po splnění požadavků odstavce (iv) složila kvalifikační zkoušku.

Notáři skládají před odvolacím soudem slib věrnosti a služební přísahu před zahájením vykonávání této profese.

Notářská profese je řízena notářskou komorou složenou ze všech notářů, která je řízena radou notářů, jejíž členové jsou každý rok voleni z členů komory. Rada je povinna zkoumat profesionální chování každého notáře.

Dozor nad notáři, notářskými archivy a veřejným rejstříkem vykonává zvláštní soud nazývaný „Soud revize notářských úkonů“. Tento soud je složen z členů jmenovaných ministrem z řad penzionovaných soudců a smírčích soudců a také advokátů a veřejných notářů.

Kdykoli to soud považuje za vhodné, může bez oznámení navštívit a zkontrolovat archivy, veřejný rejstřík nebo kancelář kteréhokoli notáře.

Bližší informace

 • Řád řízení veřejných služeb English - Malti
 • Advokátní komora – Malta English
 • Zákon o notářské profesi a notářských archivech English PDF File (PDF File 238 KB)
 • Civilní soudy English PDF File (PDF File 6 KB)

« Právnické profese - Obecné informace | Malta - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 17-07-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království