Europeiska Kommissionen > ERN > Juridiska yrken > Lettland

Senaste uppdatering: 13-03-2008
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Juridiska yrken - Lettland

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Domare 1.
2. Åklagare 2.
3. Domstolens personal 3.
4. Edsvurna utmätningsmän 4.
5. Edsvurna notarier 5.
6. Edsvurna advokater 6.

 

1. Domare

Domarna är statstjänstemän. De är oberoende och endast underkastade lagen. Statliga institutioner, offentliga organisationer, politiska organisationer och andra juridiska och fysiska personer är skyldiga att respektera domstolarnas oberoende och domarnas immunitet. Ingen har rätt att av en domare kräva en redogörelse för eller uppgifter om prövningen av ett visst mål eller att blanda sig i rättskipningen, med vilken avsikt eller under vilken förevändning detta än sker. Domarna omfattas av immunitet när de fullgör sin skyldighet att skipa rätt. Domarämbetet är inte förenligt med medlemskap i partier eller andra politiska organisationer.

2. Åklagare

Åklagarna är tjänstemän som tillhör rättsväsendet, deltar i prövningen av mål i domstol och fullgör andra skyldigheter i överensstämmelse med lagen. Vid åklagarmyndigheterna finns följande åklagartjänster: riksåklagaren (ģenerālprokurors), chefsåklagare (virsprokurors), vice chefsåklagare (virsprokurora vietnieks) och åklagare verksamma på alla nivåer inom åklagarämbetet. Åklagarna får en tjänsteställning efter befattning, yrkeskunskaper, kvalifikation och yrkeserfarenhet.

Åklagarna ska när de prövar ett visst mål enskilt fatta självständiga beslut på grundval av lagen och sin egen övertygelse. De ska ta hänsyn till varje människas likhet inför lagen och rättvisan, oskuldspresumtionen, sanningen och principen om laglighet. Åklagarna ska i sin verksamhet vara oberoende av andra myndighetsutövande institutioner och tjänstemän och endast vara underkastade lagen.

Till börjanTill början

3. Domstolens personal

En assistent till domstolens chef (tiesas priekšsēdētāja palīgs) organiserar domstolens arbete. Innehavaren av denna tjänst bör ha juridisk högskoleutbildning.

En domarassistent (tiesneša palīgs) tar emot besökare, deras framställningar, förbereder mål för prövning vid ett domstolssammanträde och utför andra uppgifter från domaren. Innehavaren av denna tjänst bör ha juridisk högskoleutbildning.

En rättskonsulent (tiesas konsultants) sprider och analyserar rättspraxis och statistik och utför annat metodarbete. Innehavaren av denna tjänst bör ha juridisk högskoleutbildning.

En kanslichef (kancelejas pārzinis) leder och organiserar arbetet inom domstolens kansli. Innehavaren av denna tjänst bör ha juridisk högskoleutbildning.

En domstolssekreterare (tiesas sēžu sekretārs) deltar i domstolens sammanträden i alla de fall där sammanträdesprotokoll måste upprättas enligt lag. Innehavaren av denna tjänst måste ha gymnasieutbildning, med eller utan juridisk inriktning.

Ett domstolsbud (tiesas ziņnesis) delger mottagarna kallelser till domstol, stämningsansökan och andra dokument. Innehavaren av denna tjänst bör ha gymnasieutbildning.

En domstolstolk (tiesas tulks) deltar i domstolens sammanträden i de fall som fastställs i lag samt översätter domstolshandlingar. Innehavaren av denna tjänst bör ha högskoleutbildning.

Till börjanTill början

En domstolsadministratör (tiesas administrators) ser till att ordna fram material som behövs och lämpliga lokaler och ansvarar för ordningen i domstolen.

4. Edsvurna utmätningsmän

De edsvurna utmätningsmännen ingår i rättsväsendet, är anslutna till de regionala domstolarna (apgabaltiesas), verkställer avgöranden som fällts av domstolar och andra institutioner och vidtar andra i lag fastställda åtgärder. I sin ämbetsutövning är de edsvurna utmätningsmännen att likställa med statstjänstemän. De är oberoende och endast underkastade lagen.

De edsvurna utmätningsmännen utövar ett s.k. ”fritt yrke”. De agerar direkt och personligen. De edsvurna utmätningsmännens yrkesverksamhet (praktik) är ett intellektuellt arbete utan vinstsyfte. De edsvurna utmätningsmännen är ekonomiskt självständiga i sin yrkesutövning.

Kompetens

De edsvurna utmätningsmännen bär ett disciplinärt, civilrättsligt och straffrättsligt ansvar för sin verksamhet enligt den ordning som fastställs i lag.

De krav som en edsvuren utmätningsman framför och de beslut som han eller hon fattar i sin ämbetsutövning är bindande för alla personer inom landets territorium. En edsvuren utmätningsman är skyldig att på ämbetets vägnar vidta åtgärder för att verkställa följande slags beslut från domstolar och andra institutioner:

 1. Beslut om utmätning.
 2. Beslut om säkerställande av fordran.
 3. Beslut om avhysning (vräkning).
 4. Beslut om att hävda någons besittningsrätt.
 5. Beslut om att frånta en gäldenär vissa föremål och överföra dem till skuldindrivaren samt om andra åtgärder som fastställs i exekutionstiteln.
 6. Beslut om tvångsverkställighet av andra förpliktelser.
 7. Beslut om att anordna en auktion för frivillig försäljning av fast egendom på rättslig väg.
 8. Beslut om konfiskering av egendom.
Lön

För varje åtgärd som en edsvuren utmätningsman vidtar på ämbetets vägnar och för den juridiska hjälp som han eller hon ger har han eller hon rätt att ta ut ersättning oberoende av den statliga avgiften. Det är förbjudet att ingå avtal om ersättning för åtgärder som vidtagits på ämbetets vägnar om beloppet avviker från fastställd taxa.

Till börjanTill början

5. Edsvurna notarier

De edsvurna notarierna ingår i rättsväsendet, är anslutna till de regionala domstolarna (apgabaltiesas) och utför de uppgifter som fastställs i lag. I sin ämbetsutövning är de edsvurna notarierna att likställa med statstjänstemän. En edsvuren notarie är i sin ämbetsutövning endast underkastad lagen och ska fullgöra sina skyldigheter som en oberoende och neutral försvarare av fysiska och juridiska personers civilrättsliga och rättsliga intressen.

De edsvurna notarierna utövar ett s.k. ”fritt yrke”. De edsvurna notariernas yrkesverksamhet (praktik) är ett intellektuellt arbete utan vinstsyfte. De edsvurna notarierna är ekonomiskt självständiga i sin yrkesutövning.

Kompetens

En edsvuren notarie har behörighet att:

 1. upprätta notariehandlingar,
 2. bestyrka handlingar,
 3. ta emot pengar, värdepapper och handlingar för förvaring,
 4. handha arvsärenden,
 5. utarbeta förslag till uppdelning av egendom i de fall som fastställs i lag,
 6. vidta andra åtgärder enligt lag.

En edsvuren notarie har rätt att:

 1. se till att rättigheter och ställda säkerheter skrivs in i fastighetsregistret,
 2. från statliga, kommunala och privata institutioner samt från statstjänstemän och privatpersoner införskaffa tillstånd, intyg och andra handlingar som behövs för att handlingar ska kunna utfärdas eller bestyrkas,
 3. utarbeta utkast till notariehandlingar, avtal och andra handlingar med anknytning till notariens verksamhet och utfärda kopior och översättningar,
 4. tillhandahålla annan juridisk hjälp.
Rättigheter

För varje åtgärd som en edsvuren notarie utför på ämbetets vägnar har han eller hon rätt att ta ut en ersättning oberoende av de statliga avgifterna.

Till börjanTill början

6. Edsvurna advokater

En advokat är en oberoende yrkesjurist, som tillhandahåller juridisk hjälp genom att i domstol och i samband med förundersökning försvara och företräda olika personers legitima intressen, ge juridisk rådgivning, utarbeta juridiska dokument och utföra andra juridiska tjänster.

I Lettland kan en advokat vara:

 1. en edsvuren advokat,
 2. assistent till en edsvuren advokat,
 3. en medborgare i ett annat EU-land som kvalificerat sig som advokat i någon av EU:s medlemsstater (nedan ”advokat (som kommer) från ett annat EU-land”).

Med undantag för de advokater som kommer från ett annat EU-land får utländska advokater praktisera i Lettland i enlighet med de internationella avtal om rättsligt bistånd som är bindande för Republiken Lettland.

Advokaterna ingår i rättsväsendet och får föra talan i alla domstolar och förundersökningsinstitutioner i Republiken Lettland enligt parternas, den åtalades och andra måldeltagares (klienter) val och på deras uppdrag samt i de fall som fastställs i lag på uppdrag av chefer för domstolar, förundersökningsinstitutioner och Lettlands advokatsamfund. Advokaterna får i överensstämmelse med lagen också tillhandahålla annan juridisk hjälp.

Advokaternas yrkesverksamhet

Advokaterna är i sin yrkesutövning oberoende och endast underkastade lagen. De edsvurna advokaterna utövar ett s.k. ”fritt yrke”. De agerar direkt och personligen. De edsvurna advokaternas yrkesverksamhet (praktik) är ett intellektuellt arbete utan vinstsyfte. De edsvurna advokaterna är ekonomiskt självständiga i sin yrkesutövning.

Till börjanTill början

Villkor som advokater från andra EU-länder måste uppfylla för att få starta praktik i Lettland

Om en advokat från ett EU-land till Lettlands advokatsamfund lämnar in ett intyg (certifikat) som intygar att han eller hon är registrerad vid behörig institution i sitt bosättningsland (det EU-land där advokaten fått tillstånd att uppträda under titeln advokat innan han eller hon inledde sin praktik i Lettland), ska Lettlands advokatsamfund registrera honom eller henne i ett separat register. En advokat från ett annat EU-land som utövar sin praktik med den titel som han eller hon fått i sitt bosättningsland får föra talan i brottmål endast tillsammans med en advokat som är medlem av Lettlands advokatsamfund.

Om en advokat från ett annat EU-land kan visa att han har kunskaper i lettiska och lettisk rätt och om Lettlands advokatsamfund fastställer att advokaten i fråga uppfyller kraven för att få bedriva permanent praktik, ska advokaten ha samma rätt att praktisera och samma skyldigheter som en lettisk edsvuren advokat. Om en advokat från ett annat EU-land under minst tre år oavbrutet praktiserar i Lettland med titeln från sitt bosättningsland och om han eller hon inför Lettlands advokatsamfund kan intyga att han eller hon har de kunskaper som krävs och har förvärvat erfarenhet av arbete med lettisk rätt, ska han eller hon ha rätt till ett intyg om att kraven är uppfyllda.

Kompetens

Edsvurna advokater får föra talan i tvistemål och förvaltningsrättsliga mål och företräda målsägande och civilrättsliga kärande och svarande i brottmål. De får också tillhandahålla juridisk hjälp till personer i brottmål, antingen på uppdrag av klienter, domstolens chef eller Lettlands advokatsamfund på en klients begäran.

Lön

Edsvurna advokater ska skriftligen komma överens med klienten om ersättningen för tjänsterna. I avsaknad av en sådan överenskommelse ska ersättningen fastställas enligt taxa.

Ytterligare information

 • http://www.tm.gov.lv/ English - latviešu valoda
 • http://www.tiesas.lv/ latviešu valoda
 • http://notary.lv/ latviešu valoda
 • http://lzti.lv/ latviešu valoda

« Juridiska yrken - Allmän information | Lettland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 13-03-2008

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket