Európska komisia > EJS > Právnické povolania > Lotyšsko

Posledná úprava: 15-02-2008
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právnické povolania - Lotyšsko

 

OBSAH

1. Sudcovia 1.
2. Prokurátori 2.
3. Súdni úradníci 3.
4. Súdni exekútori 4.
5. Notári viazaní prísahou 5.
6. Právnici viazaní prísahou 6.

 

1. Sudcovia

Sudca je štátnym úradníkom. Sudcovia sú nezávislí a podliehajú iba zákonu. Štátne orgány, verejné a politické organizácie a ďalšie právnické a fyzické osoby sú povinné rešpektovať a zachovávať nezávislosť súdov a imunitu sudcov. Nikto nemá právo žiadať od sudcov vyhlásenia alebo vysvetlenia týkajúce sa preskúmania konkrétneho prípadu, ani zasahovať do výkonu spravodlivosti bez ohľadu na svoje pohnútky a akúkoľvek zámienku, pod ktorou tak koná. Sudca má pri plnení povinností súvisiacich s výkonom spravodlivosti imunitu. Funkcia sudcu je nezlučiteľná s členstvom v politickej strane alebo v akejkoľvek inej politickej organizácii.

2. Prokurátori

Prokurátori sú úradníci pôsobiaci v rámci právneho systému, ktorí sa podieľajú na preskúmaní prípadov na súde a plnia ďalšie povinnosti predpísané zákonom. Úrad prokurátora tvoria títo úradníci: generálny prokurátor, vyšší prokurátor, zástupca vyššieho prokurátora a prokurátori pracujúci na všetkých úrovniach v rámci úradu prokurátora. Prokurátorovi sa priznáva funkcia podľa požiadaviek na dané pracovné miesto, odborných znalostí, kvalifikácie a pracovných skúseností.

Prokurátori prijímajú rozhodnutia v daných prípadoch nezávisle a výlučne na základe svojho presvedčenia a podľa právnych predpisov pri zohľadnení rovnosti osôb pred zákonom a súdmi, prezumpcie neviny, pravdy a zákonnosti. Prokurátori pracujú nezávisle od vplyvu inštitúcií a úradníkov riadených alebo spravovaných štátom a podliehajú iba zákonu.

HoreHore

3. Súdni úradníci

Zástupca predsedu súdu - zodpovedný za organizáciu práce súdu. V ideálnom prípade by osoba pracujúca na tomto pracovnom mieste mala mať právnické vzdelanie.

Asistent sudcu - prijíma návštevníkov a ich žiadosti, vykonáva prípravné práce týkajúce sa pojednávaní na súde, plní ďalšie úlohy určené sudcom. V ideálnom prípade by osoba pracujúca na tomto pracovnom mieste mala mať právnické vzdelanie.

Súdny konzultant - vyvodzuje všeobecné závery z judikatúry a štatistiky a analyzuje ich a vykonáva ďalšiu metodologickú prácu. V ideálnom prípade by osoba pracujúca na tomto pracovnom mieste mala mať právnické vzdelanie.

Vedúci administratívy - riadi a organizuje prácu registra. V ideálnom prípade by osoba pracujúca na tomto pracovnom mieste mala mať právnické vzdelanie.

Tajomník zasadnutí súdu - zúčastňuje sa na zasadaniach súdu vždy, keď zákon vyžaduje vypracovanie záznamu zo súdneho konania. Osoba pracujúca na tomto pracovnom mieste musí mať úplné stredoškolské vzdelanie alebo stredoškolské špecializované (právnické) vzdelanie.

Súdny doručovateľ - doručuje adresátom súdne predvolania, žaloby a iné dokumenty. V ideálnom prípade by osoba pracujúca na tomto pracovnom mieste mala mať úplné stredoškolské vzdelanie.

Súdny tlmočník - zúčastňuje sa na zasadaniach súdu v prípadoch, keď to vyžaduje zákon, prekladá súdne dokumenty. V ideálnom prípade by osoba pracujúca na tomto pracovnom mieste mala mať univerzitné vzdelanie.

HoreHore

Súdny správca - zabezpečuje súdne materiály a vhodné miestnosti a má na starosti praktické fungovanie súdu.

4. Súdni exekútori

Súdni exekútori pracujú v rámci súdneho systému pod regionálnymi súdmi, vykonávajú rozsudky súdov a iných inštitúcií a vykonávajú ďalšie funkcie stanovené právnymi predpismi. Odborná funkcia súdneho exekútora je rovnocenná s funkciou štátneho úradníka. Súdni exekútori sú nezávislí a podliehajú iba zákonu.

Povolanie súdneho exekútora sa klasifikuje ako slobodné povolanie. Exekútori pôsobia priamo a osobne. Ich odborná práca (prax) je duševnou prácou a nie je motivovaná ziskom. Exekútori sú pri výkone svojej profesie finančne nezávislí.

Právomoc

Súdni exekútori znášajú disciplinárnu, občiansku a trestnú zodpovednosť za svoju prácu v rámci postupov stanovených v právnych predpisoch.

Žiadosti a príkazy ustanovené a vydané súdnymi exekútormi v rámci ich odbornej spôsobilosti sú záväzné pre všetky osoby v rámci územia štátu. Súdni exekútori sú profesijne zodpovední za výkon týchto rozsudkov súdu a iných inštitúcií alebo úradníkov:

 1. výkon súdnych rozhodnutí;
 2. príkazy na konfiškovanie;
 3. vyprázdnenie priestorov (súdne vysťahovanie);
 4. zabavenie;
 5. odobratie špecifických predmetov dlžníkom a ich doručenie vyberačom dlhov a výkon ďalších činností stanovených vo vykonávacích dokumentoch;
 6. povinné splnenie záväzkov;
 7. organizovanie dražieb na dobrovoľný predaj nehnuteľného majetku súdnym spôsobom;
 8. konfiškovanie majetku.
Plat

Za každú splnenú odbornú úlohu a poskytnutú právnu pomoc je súdny exekútor oprávnený získať výšku odmeny, ktorá je oddelená od štátnych poplatkov. Súdni exekútori nesmú uzavrieť dohody, ktorými sa výška splatnej odmeny za ich prácu líši od štandardnej sadzby.

HoreHore

5. Notári viazaní prísahou

Notári viazaní prísahou pôsobia v rámci súdneho systému pod regionálnymi súdmi a plnia úlohy stanovené v právnych predpisoch. Z hľadiska svojej odbornej spôsobilosti sú notári viazaní prísahou rovnocenní so štátnymi úradníkmi a podliehajú iba zákonu. Pri vykonávaní svojich povinností zabezpečujú občianske práva a právne záujmy fyzických a právnických osôb nezávislým a neutrálnym spôsobom.

Povolanie notára viazaného prísahou sa klasifikuje ako slobodné povolanie. Ich odborná práca (prax) je duševnou prácou a nie je motivovaná ziskom. Notári viazaní prísahou sú pri výkone svojho povolania finančne nezávislí.

Právomoc

Notári viazaní prísahou majú právomoc:

 1. vypracúvať notárske listiny;
 2. vypracúvať osvedčenia;
 3. prijímať peniaze, cenné papiere a dokumenty do úschovy;
 4. viesť dedičské konanie;
 5. vypracúvať návrhy na rozdelenie majetku v prípadoch stanovených zákonom;
 6. vykonávať ďalšie činnosti stanovené zákonom.

Notári viazaní prísahou môžu:

 1. zabezpečiť určenie práv a zaistenie práv v katastroch;
 2. zabezpečiť od štátu, miestneho orgánu a súkromných inštitúcií, ako aj od úradníkov a súkromných osôb, povolenia, osvedčenia a iné dokumenty, ktoré sú potrebné na podporu alebo uzatvorenie zmlúv, ktoré má vypracovať alebo osvedčiť notár;
 3. vypracovať návrhy listín, návrhy zmlúv a návrhy iných dokumentov prislúchajúcich povolaniu notára viazaného prísahou a vyhotovovať kópie a preklady;
 4. poskytovať inú právnu pomoc.
Oprávnenia

Notár viazaný prísahou je za každú vykonanú odbornú úlohu oprávnený dostať výšku odmeny, ktorá je oddelená od štátnych poplatkov.

HoreHore

6. Právnici viazaní prísahou

Právnik je nezávislým odborníkom v oblasti práva, ktorý poskytuje právnu pomoc obhajovaním a zastupovaním oprávnených záujmov jednotlivcov na súde a počas vyšetrovaní pred začatím súdneho konania a poskytovaním právneho poradenstva, prípravou právnych listín a vykonávaním iných právnych služieb.

V Lotyšsku môže právnik byť:

 1. právnikom viazaným prísahou;
 2. asistentom právnika viazaného prísahou;
 3. občanom členského štátu EÚ, ktorý je oprávnený vykonávať povolanie právnika v členskom štáte EÚ (právnik členského štátu EÚ).

Cudzí štátni príslušníci vykonávajúci právnickú prax v Lotyšsku, okrem právnikov členského štátu EÚ, podliehajú medzinárodným dohodám o právnej pomoci, ktoré sú pre Lotyšsko záväzné.

Právnici pôsobia v rámci právneho systému a vedú konania pred akýmkoľvek súdom alebo vyšetrovacím orgánom pred začatím súdneho konania v Lotyšskej republike ako právnici, ktorých si vybrala strana, obžalovaný alebo iní účastníci prípadu (klienti) a ktorí ich zastupujú, alebo v prípade, že to stanovujú právne predpisy, ako právnici, ktorí konajú v mene predsedu súdu, vedúceho vyšetrovacieho orgánu pred začatím súdneho konania alebo Lotyšskej rady advokátov viazaných prísahou. Právnici poskytujú aj ďalšie formy právnej pomoci v rámci postupov stanovených v právnych predpisoch.

Profesijné činnosti právnika

Právnici sú v rámci svojej odbornej spôsobilosti nezávislí a podliehajú iba zákonu. Povolanie právnika viazaného prísahou je slobodným povolaním. Právnici viazaní prísahou pôsobia priamo a osobne a ich odborná práca (prax) je duševnou prácou a nie je motivovaná ziskom. Pri výkone svojho povolania sú finančne nezávislí.

HoreHore

Podmienky, ktoré musia splniť právnici členských štátov EÚ pred začatím odbornej praxe v Lotyšsku.

Právnik z členského štátu EÚ musí predložiť Lotyšskej rade advokátov viazaných prísahou osvedčenie svedčiace o registrácii na príslušnom orgáne v krajine bydliska právnika (členský štát EÚ, v ktorom právnik získal právo používať odborný titul právnika skôr, ako začne vykonávať prax v Lotyšsku). Lotyšská rada právnikov viazaných prísahou potom zaregistruje právnika EÚ viazaného prísahou v osobitnom registri. Právnik z členského štátu EÚ vykonávajúci prax pod profesijným titulom používaným vo svojej krajine bydliska sa môže zúčastňovať na trestných prípadoch iba spolu s právnikom, ktorý je členom Lotyšskej rady advokátov viazaných prísahou.

Ak právnik z členského štátu EÚ môže preukázať, že ovláda úradný jazyk a lotyšské právne predpisy a Lotyšská rada advokátov viazaných prísahou potvrdí, že odborná spôsobilosť právnika zodpovedá požiadavkám trvalej praxe, takýto právnik má rovnaké právo vykonávať právnickú prax a podlieha rovnakým povinnostiam ako lotyšský právnik viazaný prísahou. V prípade, že právnik z členského štátu EÚ vykonával svoje povolanie v Lotyšsku pod profesijným titulom používaným v jeho krajine bydliska nepretržite aspoň tri roky a preukázal Lotyšskej rade advokátov viazaných prísahou, že má požadované znalosti a skúsenosti v oblasti lotyšských právnych predpisov, vydá sa mu osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Právomoc

Právnici viazaní prísahou vedú občianske a správne prípady, zastupujú obete, občianske žalujúce strany a občianske žalované strany v trestných prípadoch a poskytujú právnu pomoc akejkoľvek osobe v trestnej veci buď v mene klienta, predsedu súdu alebo Lotyšskej rady advokátov viazaných prísahou v prípadoch, keď to vyžaduje klient.

Plat

O výške odmeny za vedenie prípadu sa rozhodne v písomnej dohode medzi právnikom viazaným prísahou a klientom. Ak takáto dohoda neexistuje, výška odmeny sa stanovuje na základe sadzby stanovenej zákonom.

Bližšie informácie

 • http://www.tm.gov.lv/ English - latviešu valoda
 • http://www.tiesas.lv/ latviešu valoda
 • http://notary.lv/ latviešu valoda
 • http://lzti.lv/ latviešu valoda

« Právnické povolania - Všeobecné informácie | Lotyšsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 15-02-2008

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo