comisia europeană > RJE > Profesiuni juridice > Letonia

Ultima actualizare: 15-02-2008
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Profesiuni juridice - Letonia

 

TABLE OF CONTENTS

1. Judecătorii 1.
2. Procurorii 2.
3. Funcţionarii instanţelor 3.
4. Executorii judecătoreşti 4.
5. Notarii autorizaţi 5.
6. Avocaţii autorizaţi 6.

 

1. Judecătorii

Judecătorii sunt funcţionari de stat. Judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii. Autorităţile de stat, organizaţiile publice şi politice, precum şi alte persoane fizice şi juridice au datoria de a respecta şi de a păstra independenţa instanţelor şi imunitatea judecătorilor. Nimeni nu are dreptul să solicite declaraţii sau explicaţii din partea unui judecător cu privire la analiza unei anumite cauze sau să intervină în administrarea justiţiei, indiferent de motivele sau pretextele acestor solicitări. Un judecător beneficiază de imunitate în timpul îndeplinirii atribuţiilor care îi revin pentru administrarea actului de justiţie. Funcţia de judecător este incompatibilă cu afilierea la un partid politic sau la orice altă organizaţie politică.

2. Procurorii

Procurorii sunt funcţionari din cadrul sistemului juridic care participă la analizarea cauzelor în instanţă şi îndeplinesc alte atribuţii stabilite prin lege. Parchetul include următorii funcţionari: procuror general, procuror şef, procuror şef adjunct şi alţi procurori care îşi desfăşoară activitatea la toate nivelurile în cadrul Parchetului. Unui procuror i se acordă un grad în funcţie de cerinţele postului, de cunoştinţele profesionale, de calificări şi de experienţa de muncă.

Procurorii adoptă decizii în anumite cauze în mod independent şi exclusiv pe baza convingerilor acestora şi a legislaţiei, ţinând seama de egalitatea persoanelor în faţa legii şi a instanţelor, de prezumţia de nevinovăţie, de adevăr şi de legitimitate. Procurorii îşi desfăşoară activitatea independent de influenţa altor funcţionari şi instituţii administrative de stat şi se supun numai legii.

SusSus

3. Funcţionarii instanţelor

Vicepreşedintele instanţei - răspunde de organizarea activităţii instanţei. Acest post ar trebui ocupat, în principiu, de către un licenţiat în drept.

Asistentul judecătorului - primeşte reclamanţii şi le aprobă cererile, desfăşoară acţiuni premergătoare legate de audieri, îndeplineşte alte sarcini date de către judecător. Acest post ar trebui ocupat, în principiu, de către un licenţiat în drept.

Consultantul instanţei - generalizează şi analizează jurisprudenţa şi statisticile şi desfăşoară alte activităţi metodologice. Acest post ar trebui ocupat, în principiu, de către un licenţiat în drept.

Administratorul registraturii - administrează şi organizează activitatea registraturii instanţei. Acest post ar trebui ocupat, în principiu, de către un licenţiat în drept.

Secretarul instanţei - participă la lucrările instanţei ori de câte ori consemnarea procedurilor judiciare este cerută prin lege. Acest post trebuie ocupat de către o persoană cu studii medii sau cu studii medii specializate (în domeniul juridic).

Curierul instanţei - livrează citaţii, puneri sub acuzare şi alte documente destinatarilor. Acest post ar trebui ocupat, în principiu, de către o persoană cu studii medii.

Interpretul instanţei - participă la lucrările instanţei în situaţiile prevăzute de lege, traduce documente judiciare. Acest post ar trebui ocupat, în principiu, de către o persoană cu studii superioare.

SusSus

Administratorul instanţei - asigură furnizarea de materiale şi de spaţii adecvate instanţei şi se ocupă de aspectele practice ale activităţii instanţei.

4. Executorii judecătoreşti

Executorii judecătoreşti îşi desfăşoară activitatea în sistemul judiciar din cadrul instanţelor regionale. Aceştia execută hotărârile instanţelor şi ale altor instituţii şi îndeplinesc alte atribuţii stabilite prin lege. În ceea ce priveşte capacitatea lor profesională, executorii sunt egali cu funcţionarii de stat. Aceştia sunt independenţi şi se supun numai legii.

Profesia de executor judecătoresc este o profesie liberală. Executorii acţionează direct şi personal. Activitatea lor profesională este de natură intelectuală şi nu este motivată de profit. Executorii sunt independenţi din punct de vedere financiar în exercitarea profesiei lor.

Competenţa

Executorii judecătoreşti răspund disciplinar, civil şi penal pentru activitatea pe care o desfăşoară în conformitate cu procedurile stabilite prin lege.

Cererile şi ordinele stabilite şi emise de către un executor judecătoresc în capacitatea sa profesională sunt obligatorii pentru toate persoanele aflate pe teritoriul ţării. Executorii judecătoreşti au responsabilitatea profesională de a executa următoarele hotărâri date de instanţe şi alte instituţii sau funcţionari:

 1. titluri executorii;
 2. ordine anexe;
 3. eliberarea spaţiilor (evacuarea);
 4. punerea sub sechestru;
 5. colectarea anumitor bunuri de la debitori, predarea acestora creditorilor şi executarea altor activităţi menţionate în titlurile executorii;
 6. executarea silită a pasivelor;
 7. organizarea de licitaţii pentru vânzarea voluntară a bunurilor imobile pe cale judiciară;
 8. confiscarea bunurilor.
Remuneraţia

Pentru orice sarcină profesională îndeplinită de către un executor judecătoresc şi pentru asistenţa juridică pe care o acordă, acesta are dreptul la o remuneraţie separată de contribuţiile către stat. Executorilor judecătoreşti le este interzis să încheie acorduri în care suma reprezentând remuneraţia pentru munca depusă este diferită de remuneraţia standard.

SusSus

5. Notarii autorizaţi

Notarii autorizaţi îşi desfăşoară activitatea în sistemul judiciar în cadrul instanţelor regionale şi îndeplinesc atribuţii prevăzute de lege. În capacitatea lor profesională, notarii autorizaţi sunt egali cu funcţionarii de stat şi se supun numai legii. În exercitarea atribuţiilor pe care le au, notarii autorizaţi asigură respectarea drepturilor civile şi intereselor legale ale persoanelor fizice şi juridice în mod independent şi neutru.

Profesia de notar autorizat este o profesie liberală. Activitatea sa profesională este de natură intelectuală şi nu este motivată de profit. Notarii autorizaţi sunt independenţi din punct de vedere financiar în exercitarea profesiei lor.

Competenţa

Notarii autorizaţi au competenţa de:

 1. a întocmi acte notariale;
 2. a întocmi certificate;
 3. a accepta bani, titluri de valoare şi documente, ca garanţie;
 4. a se ocupa de probleme succesorale;
 5. a elabora planuri de împărţire a bunurilor în cazurile prevăzute de lege;
 6. a desfăşura alte activităţi stabilite prin lege.

Notarii autorizaţi au dreptul de:

 1. a asigura înregistrarea şi securitatea drepturilor în registrele funciare;
 2. a obţine permise, certificate şi alte documente necesare pentru stabilirea sau încheierea de acte care trebuie elaborate sau autentificate de către notar de la stat, autorităţile locale şi instituţii private, precum şi de la funcţionari şi persoane private;
 3. a întocmi proiecte de acte, de contracte şi de alte documente corespunzătoare profesiei de notar, de a face copii şi traduceri;
 4. a furniza alte tipuri de asistenţă juridică.
Drepturi băneşti

Pentru toate sarcinile profesionale îndeplinite de către un notar autorizat, acesta are dreptul să primească o remuneraţie separată de contribuţia pentru stat.

SusSus

6. Avocaţii autorizaţi

Un avocat este un specialist juridic independent care oferă asistenţă juridică prin apărarea şi reprezentarea intereselor legitime ale persoanelor în instanţă şi în timpul investigaţiilor premergătoare procesului, precum şi prin oferirea de consultanţă juridică, pregătirea documentelor juridice şi îndeplinirea altor servicii juridice.

În Letonia poate fi avocat:

 1. un avocat autorizat;
 2. un asistent al unui avocat autorizat;
 3. un cetăţean al unui stat membru al UE care a obţinut calificarea profesională de avocat într-un stat membru al UE (un avocat dintr-un stat membru al UE).

Cetăţenii străini care practică avocatura în Letonia, cu excepţia avocaţilor dintr-un stat membru al UE, trebuie să se supună acordurilor internaţionale privind asistenţa juridică gratuită la care Letonia este parte.

Avocaţii îşi desfăşoară activitatea în cadrul sistemului juridic conducând proceduri în faţa oricărei instanţe sau autorităţi responsabile de investigaţiile premergătoare procesului din Republica Letonia. El este ales de către părţi şi în numele părţilor, al pârâtului sau al altor participanţi în cauză (clienţi) sau, în cazurile prevăzute de lege, de către preşedintele instanţei, şeful autorităţii de investigaţii premergătoare procesului sau de Consiliul leton al avocaţilor autorizaţi. Avocaţii oferă, de asemenea, alte forme de asistenţă juridică, în conformitate cu procedurile stabilite prin lege.

Activităţile desfăşurate de către un avocat în temeiul profesiei sale

În capacitatea lor profesională, avocaţii sunt independenţi şi se supun numai legii. Profesia de avocat autorizat este o profesie liberală. Avocaţii acţionează în mod direct şi personal, iar activitatea lor profesională este de natură intelectuală, nefiind motivată de profit. Avocaţii autorizaţi sunt independenţi din punct de vedere financiar în executarea profesiei lor.

SusSus

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească avocaţii din statele membre UE pentru a putea practica această profesie în Letonia

Avocatul dintr-un stat membru al UE trebuie să prezinte Consiliului leton al avocaţilor autorizaţi un certificat care să dovedească înregistrarea sa pe lângă o autoritate competentă din ţara sa de origine (statul membru UE în care avocatul a obţinut dreptul de a folosi titlul profesional de avocat înainte de a începe să-şi desfăşoare activitatea în Letonia). Consiliul leton al avocaţilor autorizaţi înregistrează avocatul originar dintr-un stat membru UE într-un registru special. Un avocat dintr-un stat membru al UE care-şi desfăşoară activitatea folosind titlul profesional folosit în ţara sa de origine poate participa la cauze penale doar împreună cu un avocat care este membru al Consiliului leton al avocaţilor autorizaţi.

Dacă un avocat dintr-un stat membru al UE poate să facă dovada cunoaşterii limbii oficiale şi a legislaţiei letone şi dacă Consiliul leton al avocaţilor autorizaţi consideră că acel avocat deţine calificări profesionale care îndeplinesc condiţiile pentru exercitarea permanentă a profesiei, acesta primeşte aceleaşi drepturi de exercitare a profesiei şi aceleaşi îndatoriri ca şi un avocat autorizat leton. După ce un avocat dintr-un stat membru al UE şi-a exercitat profesia folosind titlul profesional obţinut în ţara sa de origine pentru o perioadă neîntreruptă de cel puţin trei ani şi a demonstrat Consiliului leton de avocaţi autorizaţi că deţine cunoştinţele şi experienţa necesară cu privire la dreptul leton, acesta primeşte un certificat de calificare profesională.

Competenţa

Avocaţii autorizaţi au competenţă în cauze civile şi administrative, reprezintă victime, reclamanţi civili şi pârâţi civili în cauze penale şi oferă asistenţă juridică oricărei persoane într-o cauză penală în numele unui client, al preşedintelui instanţei, al Consiliului leton al avocaţilor autorizaţi atunci când este solicitat de către un client.

Remuneraţia

Valoarea remuneraţiei primită pentru conducerea unei cauze este hotărâtă printr-un acord scris încheiat între avocatul autorizat şi client. În absenţa unui astfel de acord, valoarea remuneraţiei este stabilită conform sumei statutare.

Informaţii suplimentare

 • http://www.tm.gov.lv/ English - latviešu valoda
 • http://www.tiesas.lv/ latviešu valoda
 • http://notary.lv/ latviešu valoda
 • http://lzti.lv/ latviešu valoda

« Profesiuni juridice - Informaţii generale | Letonia - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 15-02-2008

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit