Europese Commissie > EJN > Juridische beroepen > Letland

Laatste aanpassing: 29-02-2008
Printversie Voeg toe aan favorieten

Juridische beroepen - Letland

 

INHOUDSOPGAVE

1. Rechter 1.
2. Officier van justitie 2.
3. Griffiemedewerker 3.
4. Gerechtsdeurwaarder 4.
5. Beëdigd notaris 5.
6. Beëdigd advocaat 6.

 

1. Rechter

De rechter is een staatsfunctionaris. De rechter is onafhankelijk en uitsluitend gebonden door de wet. De staatsautoriteiten, overheidsorganisaties en politieke organisaties zijn gehouden zich te schikken naar de onafhankelijkheid van de gerechten en de immuniteit van de rechter. Het is niemand toegestaan om met betrekking tot het onderzoek in een bepaalde zaak de rechter ter verantwoording te roepen of uitleg te verlangen of in de rechtspleging tussenbeide te komen, ongeacht de motieven en voorwendselen. In zijn taakuitoefening van de rechtspraak geniet een rechter immuniteit. De functie van rechter verdraagt zich niet met het lidmaatschap van een politieke partij of enige andere politieke organisatie.

2. Officier van justitie

Officieren van justitie zijn binnen het rechtsstelsel opererende functionarissen, die deelnemen aan het onderzoek van een zaak in het gerecht en andere wettelijk voorgeschreven taken vervullen. Op het openbaar ministerie zijn de volgende functionarissen werkzaam: algemeen officier van justitie, senior officier van justitie, plaatsvervangend senior officier van justitie en officieren van justitie die op alle niveaus binnen het openbaar ministerie werkzaam zijn. De specifieke functieaanduiding hangt af van de vereisten voor de functie, professionele kennis, kwalificaties en werkervaring.

Officieren van justitie nemen omtrent zaken onafhankelijk beslissingen, uitsluitend op grond van hun overtuigingen en ingevolge de wetgeving, daarbij in aanmerking nemend de gelijkheid van personen voor de wet en de gerechten, het vermoeden van onschuld, de waarheid en de rechtmatigheid. Officieren van justitie gaan onafhankelijk te werk, zonder invloed van wetgevende of uitvoerende staatsinstellingen en functionarissen en zijn slechts gebonden door de wet.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

3. Griffiemedewerker

Plaatsvervangend gerechtsvoorzitter - verantwoordelijk voor het organiseren van de werkzaamheden van het gerecht. Deze functionaris heeft bij voorkeur een rechtenstudie voltooid.

Assistent-rechter - ontvangt bezoekers en neemt hun verzoeken in ontvangst, voert voorbereidende werkzaamheden uit met betrekking tot terechtzittingen en voert overige, door de rechter opgedragen werkzaamheden uit. Deze functionaris heeft bij voorkeur een rechtenstudie voltooid.

Gerechtsadviseur - bestudeert en analyseert jurisprudentie en statistische gegevens en voert andere methodologische werkzaamheden uit. Deze functionaris heeft bij voorkeur een rechtenstudie voltooid.

Gerechtsmanager - stuurt en organiseert de werkzaamheden van de griffie. Deze functionaris heeft bij voorkeur een rechtenstudie voltooid.

Zittingssecretaris - is bij terechtzittingen aanwezig indien de wet een proces-verbaal van de zitting voorschrijft. Deze functionaris dient het voortgezet onderwijs of een middelbare (juridische) beroepsopleiding te hebben voltooid.

Gerechtskoerier - reikt dagvaardingen, telasteleggingen en andere stukken uit aan geadresseerden. Deze functionaris heeft bij voorkeur het middelbaar onderwijs voltooid.

Gerechtstolk - is bij terechtzittingen aanwezig wanneer de wet dit voorschrijft en vertaalt gedingstukken. Deze functionaris heeft bij voorkeur een universitaire opleiding voltooid.

Gerechtsconciërge - regelt materialen voor het gerecht, de beschikbaarheid van geschikte ruimten en andere praktische zaken binnen het gerecht.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

4. Gerechtsdeurwaarder

Binnen de gerechtelijke organisatie is de gerechtsdeurwaarder voor een van de regionale gerechten werkzaam. De werkzaamheden omvatten de tenuitvoerlegging van de vonnissen van de gerechten en andere instellingen en de uitvoering van andere bij wet geregelde taken. In de uitoefening van zijn beroepsmatige taak is een deurwaarder gelijkwaardig aan een staatsfunctionaris. Hij is onafhankelijk en slechts gebonden aan de wet.

De functie van deurwaarder is een zelfstandig beroep. Een deurwaarder opereert rechtstreeks en persoonlijk. Zijn professionele werkzaamheden (de praktijk) zijn intellectueel van aard en zonder winstoogmerk. Een deurwaarder is in zijn taakuitoefening financieel onafhankelijk.

Bevoegdheden

Ingevolge wettelijk vastgelegde procedures zijn gerechtsdeurwaarders aansprakelijk voor hun werkzaamheden krachtens tucht-, civiel- en strafrecht.

De eisen en bevelen die een deurwaarder in het kader van zijn functie opstelt en uitreikt, zijn bindend voor eenieder die zich op Lets grondgebied bevindt. Een gerechtsdeurwaarder draagt de beroepsmatige verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van de volgende vonnissen van gerechten en andere instellingen of functionarissen:

 1. dwangbevelen;
 2. conservatoir beslag;
 3. ontruiming van panden (uitzetting);
 4. beslag;
 5. onttrekking van bepaalde zaken aan een schuldenaar en bezorging bij een schuldeiser en tenuitvoerlegging van andere werkzaamheden zoals in dwangbevelen vastgelegd;
 6. gedwongen uitwinning van schulden;
 7. het organiseren van veilingen voor de vrijwillige verkoop van onroerende zaken langs gerechtelijke weg;
 8. verbeurdverklaring van goederen.
Bezoldiging

Voor iedere door een gerechtsdeurwaarder beroepsmatig uitgevoerde taak en voor verleende juridische bijstand heeft hij recht op een bezoldiging die los staat van de van staatswege geheven rechten. Het is de gerechtsdeurwaarder verboden afspraken te maken inzake een bezoldiging die van het standaardtarief afwijkt.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

5. Beëdigd notaris

Binnen de gerechtelijke organisatie is de beëdigd notaris voor een van de regionale gerechten werkzaam en vervult hij de wettelijk vastgelegde taken. In de uitoefening van zijn beroepsmatige taak is een notaris gelijkwaardig aan een staatsfunctionaris en slechts gebonden aan de wet. In zijn taakuitoefening waarborgt hij op onafhankelijke en neutrale wijze de civielrechtelijke rechten en de juridische belangen van natuurlijke personen en rechtspersonen.

De functie van beëdigd notaris is een zelfstandig beroep. Zijn professionele werkzaamheden (de praktijk) zijn intellectueel van aard en zonder winstoogmerk. Een beëdigd notaris is in zijn taakuitoefening financieel onafhankelijk.

Bevoegdheden

Een beëdigd notaris is bevoegd tot het:

 1. opstellen van notariële akten;
 2. opstellen van verklaringen;
 3. aanvaarden van gelden, effecten en stukken bij wijze van borgtocht;
 4. afwikkelen van nalatenschappen;
 5. opstellen van akten van boedelscheiding waar wettelijk bepaald;
 6. andere wettelijk bepaalde taken uitvoeren.

Het is de beëdigd notaris toegestaan om:

 1. rechten en de bescherming van die rechten in kadastrale registers te laten vaststellen;
 2. vergunningen, verklaringen en andere stukken in bewaring te nemen die benodigd zijn voor het verlijden of vaststellen van akten die notarieel dienen te worden opgesteld of bekrachtigd, van staats-, lokale overheids- en particuliere instellingen, alsmede van functionarissen en particulieren;
 3. ontwerpakten, ontwerpovereenkomsten en ontwerpen van andere stukken die zich met het ambt van beëdigd notaris verdragen op te stellen, alsmede afschriften en vertalingen te vervaardigen;
 4. anderszins juridische bijstand te verlenen.
Bezoldiging

Voor iedere door een beëdigd notaris beroepsmatig uitgevoerde taak heeft hij recht op een bezoldiging die los staat van de van staatswege geheven rechten.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

6. Beëdigd advocaat

De advocaat is een onafhankelijk juridisch beroepsbeoefenaar die juridische bijstand verleent door de rechtmatige belangen van personen tijdens terechtzittingen en gerechtelijke vooronderzoeken te behartigen en te verdedigen en juridisch advies te bieden, juridische stukken op te stellen en andere juridische diensten te verlenen.

In Letland kunnen als advocaat optreden:

 1. een beëdigd advocaat;
 2. een assistent van een beëdigde advocaat;
 3. een onderdaan van een andere EU-lidstaat die in een andere EU-lidstaat tot de advocatuur is toegelaten.

Met uitzondering van advocaten uit een andere EU-lidstaat gelden voor buitenlandse onderdanen die in Letland als advocaat werkzaam zijn de internationale verdragen voor rechtsbijstand die voor Letland bindend zijn.

De advocaat is werkzaam binnen het rechtsstelsel en voert procedures voor ieder gerecht of autoriteit voor gerechtelijk vooronderzoek in de Republiek Letland dat wordt verkozen door en namens de partijen, de gedaagde of aan de bij een geding betrokken partijen (cliënten) of, waar wettelijk bepaald, namens de voorzitter van het gerecht, het hoofd van de autoriteit voor gerechtelijk vooronderzoek of de Letse Orde van Beëdigd Advocaten. Daarnaast biedt de advocaat andere vormen van juridische bijstand ingevolge in de wetgeving vastgelegde procedures.

Beroepsmatige werkzaamheden van de advocaat

In de uitoefening van zijn beroepsmatige taak is een advocaat onafhankelijk en slechts gebonden aan de wet. De functie van advocaat is een zelfstandig beroep. Een advocaat opereert rechtstreeks en persoonlijk. Zijn professionele werkzaamheden (de praktijk) zijn intellectueel van aard en zonder winstoogmerk. Een advocaat is in zijn taakuitoefening financieel onafhankelijk.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Voorwaarden waaraan een advocaat uit een andere EU-lidstaat dient te voldoen alvorens een praktijk voor advocatuur in Letland te beginnen.

Een advocaat uit een andere EU-lidstaat dient een verklaring bij de Letse Orde van Beëdigd Advocaten in te dienen waaruit inschrijving blijkt bij een bevoegde autoriteit in het woonland van de advocaat (de andere EU-lidstaat waar de advocaat het recht verkregen heeft om de beroepsaanduiding advocaat te hanteren voordat hij in Letland een praktijk begon). De Letse Orde van Beëdigd Advocaten schrijft de beëdigd advocaat uit een andere EU-lidstaat vervolgens in een speciaal register in. Een advocaat die zijn beroep uitoefent met gebruikmaking van de titel die in zijn woonland gebruikelijk is, mag slechts in strafzaken optreden samen met een advocaat die lid is van de Letse Orde van Beëdigd Advocaten.

Indien een advocaat uit een andere EU-lidstaat kan aantonen over voldoende kennis van de officiële taal en het Letse recht te beschikken en de Letse Orde van Beëdigd Advocaten verklaart dat de beroepskwalificaties van de advocaat voldoen aan de eisen die een permanente praktijk stelt, heeft de advocaat dezelfde rechten voor het voeren van een praktijk en dezelfde plichten als een Letse beëdigd advocaat. Indien een advocaat uit een andere EU-lidstaat gedurende een ononderbroken periode van ten minste drie jaar zijn beroep met gebruikmaking van de in zijn woonland gebruikelijke titel in Letland heeft uitgeoefend en aan de Letse Orde van Beëdigd Advocaten heeft aangetoond over de vereiste kennis en ervaring op het gebied van het Letse recht te beschikken, wordt hem een verklaring van beroepskwalificatie toegekend.

Bevoegdheden

Beëdigde advocaten voeren civiele en strafrechtelijke procedures, vertegenwoordigen slachtoffers, civiele eiseres en gedaagden in strafzaken en verlenen juridische bijstand aan personen in een strafzaak, hetzij namens een cliënt, hetzij namens de voorzitter van het gerecht, hetzij namens de Letse Orde van Beëdigd Advocaten indien een cliënt daarom heeft verzocht.

Bezoldiging

De hoogte van de bezoldiging voor het voeren van een procedure wordt tussen de beëdigd advocaat en de cliënt schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke aan een overeenkomst wordt de bezoldiging gebaseerd op het wettelijke tarief.

Nadere inlichtingen

 • http://www.tm.gov.lv/ English - latviešu valoda
 • http://www.tiesas.lv/ latviešu valoda
 • http://notary.lv/ latviešu valoda
 • http://lzti.lv/ latviešu valoda

« Juridische beroepen - Algemene informatie | Letland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 29-02-2008

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk