Europos Komisija > ETIT > Teisininkų profesijos > Latvija

Naujausia redakcija: 29-02-2008
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisininkų profesijos - Latvija

 

TURINIO LENTELE

1. Teisėjai 1.
2. Prokurorai 2.
3. Teismo tarnautojai 3.
4. Teismo antstoliai 4.
5. Prisiekusieji notarai 5.
6. Prisiekusieji advokatai 6.

 

1. Teisėjai

Teisėjas yra valstybės pareigūnas. Teisėjai yra nepriklausomi ir vadovaujasi tik įstatymais. Valstybės institucijos, viešosios ir politinės organizacijos, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys turi pareigą gerbti teismų nepriklausomumo ir teisėjų neliečiamumo principus ir jų laikytis. Niekas neturi teisės prašyti pateikti pareiškimus arba paaiškinimus, susijusius su konkrečia byla, arba trukdyti vykdyti teisingumą, nepaisant jų motyvų ir preteksto. Vykdydamas teisingumą, teisėjas yra neliečiamas. Teisėjo pareigos nesuderinamos su naryste politinėje partijoje arba kurioje nors kitoje politinėje organizacijoje.

2. Prokurorai

Prokurorai yra teisinėje sistemoje dirbantys pareigūnai, kurie dalyvauja nagrinėjant bylas teismuose ir vykdo kitas įstatymuose nustatytas funkcijas. Prokuratūrą sudaro šie pareigūnai: generalinis prokuroras, vyresnysis prokuroras, vyresniojo prokuroro padėjėjas ir prokurorai, dirbantys visų lygių prokurorų įstaigose. Prokuroro laipsnis yra nustatomas pagal jo pareigybei keliamus reikalavimus, profesines žinias, kvalifikaciją ir darbo patirtį.

Prokurorai sprendimus bylose priima nepriklausomai ir išimtinai pagal savo įsitikinimus bei pagal teisės aktus, atsižvelgdami į asmenų lygybės įstatymui ir teismams principą, nekaltumo prezumpciją, tiesą ir teisėtumą. Prokurorai dirba nepriklausomai nuo vyriausybinių ir administracinių institucijų ir jų pareigūnų įtakos ir vadovaujasi tik įstatymais.

3. Teismo tarnautojai

Teismo pirmininko pavaduotojas atsakingas už teismo darbo organizavimą. Geriausia, kad šias pareigas einantis asmuo turėtų teisinį išsilavinimą.

viršųviršų

Teisėjo padėjėjas atsiliepia į skambučius ir priima skambinančių asmenų prašymus, atlieka parengiamąjį darbą, susijusį su bylų nagrinėjimu, ir kitas teisėjo pavestas užduotis. Geriausia, kad šias pareigas einantis asmuo turėtų teisinį išsilavinimą.

Teismo konsultantas apibendrina ir analizuoja teismų praktiką bei statistinius duomenis ir atlieka kitą metodologinį darbą. Geriausia, kad šias pareigas einantis asmuo turėtų teisinį išsilavinimą.

Kanceliarijos vedėjas atsakingas už vadovavimą teismo kanceliarijos darbui ir jo organizavimą. Geriausia, kad šias pareigas einantis asmuo turėtų teisinį išsilavinimą.

Teismo posėdžių sekretorius dalyvauja teismo posėdžiuose, kai pagal įstatymą reikia rašyti teismo posėdžio protokolą. Šį darbą dirbantis asmuo turi būti įgijęs vidurinį arba specializuotą (teisinį) išsilavinimą.

Teismo kurjeris pristato adresatams teismo šaukimus, kaltinamąsias išvadas ir kitus dokumentus. Geriausia, kad šias pareigas einantis asmuo turėtų vidurinį išsilavinimą.

Teismo vertėjas dalyvauja teismo posėdžiuose, kai to reikalaujama pagal įstatymą, ir verčia teismo dokumentus. Geriausia, kad šį darbą dirbantis asmuo turėtų universitetinį išsilavinimą.

Teismo administratorius rūpinasi teismo kanceliarijos bei tinkamų patalpų aprūpinimu ir tvarkos palaikymu teisme.

4. Teismo antstoliai

Teismo antstoliai dirba teismų sistemoje ir priklauso apygardų teismams. Jie vykdo teismų bei kitų institucijų sprendimus ir atlieka kitas teisės aktuose nustatytas konkrečias funkcijas. Atsižvelgiant į antstolių profesinę kompetenciją, jie prilyginami valstybės pareigūnams. Jie yra nepriklausomi ir vadovaujasi tik įstatymais.

viršųviršų

Teismo antstoliai laikomi laisvųjų profesijų atstovais. Antstoliai atlieka savo veiklą tiesiogiai ir asmeniškai. Jų profesinis darbas (veikla) yra intelektinio pobūdžio ir nėra grindžiamas pelno siekimu. Atlikdami savo funkcijas antstoliai yra finansiškai nepriklausomi.

Kompetencija

Teisės aktuose nustatyta tvarka teismo antstoliams už jų atliekamą veiklą taikoma drausminė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė.

Vykdant antstolio funkcijas priimti ir išduoti vykdomieji dokumentai ir pavedimai privalomi visiems valstybės teritorijoje esantiems asmenims. Teismo antstoliai atsakingi už toliau išvardytų teismų ir kitų institucijų ar pareigūnų sprendimų vykdymą:

 1. vykdomųjų dokumentų;
 2. turto arešto aktų;
 3. iškeldinimo iš patalpų (iškraustymo);
 4. arešto;
 5. konkretaus daikto paėmimo iš skolininkų ir perdavimo skolų išieškotojams, kitų vykdomuosiuose dokumentuose nustatytų veiksmų vykdymo;
 6. priverstinio skolų išieškojimo;
 7. varžytinių, kuriose teisminėmis priemonėmis savanoriškai parduodamas nekilnojamasis turtas, organizavimo;
 8. turto konfiskavimo.
Atlyginimas

Už kiekvieną atliktą profesinę užduotį ir suteiktą teisinę pagalbą antstolis turi teisę gauti tam tikrą atlyginimą, kuris skiriamas nuo valstybės rinkliavų. Teismo antstoliams draudžiama sudaryti sutartis, pagal kurias jų gaunamas atlyginimas už darbą skirtųsi nuo įprasto tarifo.

5. Prisiekusieji notarai

Prisiekusieji notarai yra teismų sistemos dalis. Jie priklauso apygardų teismams ir vykdo įstatymuose numatytas funkcijas. Atsižvelgiant į prisiekusiųjų notarų kompetenciją, jie prilyginami valstybės pareigūnams. Prisiekusieji notarai vadovaujasi tik įstatymu. Atlikdami savo pareigas jie nepriklausomai ir nešališkai padeda fiziniams ir juridiniams asmenims įgyvendinti civilines teises ir teisėtus interesus.

viršųviršų

Prisiekusieji notarai priskiriami laisvųjų profesijų atstovams. Jų profesinis darbas (veikla) yra intelektinio pobūdžio ir nėra grindžiamas pelno siekimu. Vykdydami savo profesinę veiklą, prisiekusieji notarai yra finansiškai nepriklausomi.

Kompetencija

Prisiekusieji notarai turi teisę:

 1. parengti notarinius dokumentus;
 2. išduoti liudijimus;
 3. priimti saugoti pinigus, vertybinius popierius ir dokumentus;
 4. tvarkyti paveldėjimo reikalus;
 5. įstatymo numatytais atvejais parengti sutartis dėl turto padalijimo;
 6. vykdyti kitokią įstatyme numatytą veiklą.

Prisiekusiesiems notarams leidžiama:

 1. inicijuoti teisių ir teisių garantijų registravimą nekilnojamojo turto kadastre ir registre;
 2. saugoti valstybės, vietos valdžios, privačių institucijų bei pareigūnų ir privačių asmenų leidimus, pažymas ir kitus dokumentus, reikalingus norint užbaigti arba sutvarkyti dokumentus, kuriuos notaras turi parengti arba patvirtinti;
 3. parengti dokumentų, sutarčių ir kitų dokumentų, kuriuos gali sudaryti prisiekęs notaras, projektus, taip pat daryti dokumentų kopijas ir vertimus;
 4. teikti kitą teisinę pagalbą.
Atlyginimas

Už kiekvieną atliktą profesinį veiksmą prisiekęs notaras turi teisę gauti atlyginimą, kuris skiriamas nuo valstybės rinkliavų.

6. Prisiekusieji advokatai

Advokatas yra nepriklausoma teisininko profesija. Jis suteikia teisinę pagalbą, teisme ir ikiteisminio bylos nagrinėjimo metu gindamas teisėtus asmenų interesus ir jiems atstovaudamas, teikdamas teisines konsultacijas, parengdamas teisinius dokumentus ir teikdamas kitas teisines paslaugas.

viršųviršų

Latvijoje advokatu gali būti:

 1. prisiekęs advokatas;
 2. prisiekusio advokato padėjėjas;
 3. ES valstybės narės pilietis, kuris turi toje ES valstybėje narėje įgijo teisininko kvalifikaciją (ES valstybės narės advokatas).

Užsienio piliečiams, išskyrus ES valstybių narių piliečius, Latvijoje užsiimantiems advokato profesine veikla, taikomos tarptautinės teisinės pagalbos sutartys, kurių Latvija privalo laikytis.

Advokatai, dirbdami teisinėje sistemoje, dalyvauja nagrinėjant bylas visuose Latvijos Respublikos teismuose arba ikiteisminio tyrimo institucijose, kurias pasirinko šalys, atsakovas, kaltinamasis arba kiti byloje dalyvaujantys asmenys (klientai) arba tai buvo atlikta jų vardu, arba, kai teisės aktų nustatytais atvejais juos paskiria teismo pirmininkas, ikiteisminio tyrimo institucijos vadovas arba Latvijos prisiekusiųjų advokatų taryba. Advokatai taip pat teikia kitų formų teisinę pagalbą teisės aktuose nustatyta tvarka.

Profesinė advokato veikla

Vykdydami savo profesinę veiklą advokatai yra nepriklausomi ir vadovaujasi tik įstatymais. Prisiekusieji advokatai laikomi laisvosios profesijos atstovais. Jie vykdo savo veiklą tiesiogiai ir asmeniškai, o jų profesinis darbas (veikla) nėra grindžiamas pelno siekimu. Prisiekusieji advokatai, vykdydami savo profesinę veiklą, yra finansiškai nepriklausomi.

Sąlygos, kurias ES valstybės narės advokatas turi atitikti prieš pradėdamas vykdyti profesinę veiklą Latvijoje

ES valstybės narės advokatas Latvijos prisiekusiųjų advokatų tarybai turi pateikti pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įregistruotas kompetentingoje savo gyvenamosios vietos institucijoje (ES valstybė narėje, kurioje advokatas įgijo teisę naudoti profesinį advokato vardą, prieš pradėdamas vykdyti advokato veiklą Latvijoje). Tuomet Latvijos prisiekusiųjų advokatų taryba įrašo ES prisiekusį advokatą į specialų registrą. ES valstybės narės advokatas, vykdydamas veiklą pagal profesinį vardą, kurį jis naudojo savo gyvenamosios vietos valstybėje, baudžiamosiose bylose gali dalyvauti tik kartu su Latvijos prisiekusiųjų advokatų tarybos nariu.

Jeigu ES valstybės narės advokatas įrodo, kad jis moka valstybinę kalbą bei išmano Latvijos teisę, o Latvijos prisiekusiųjų advokatų taryba pripažįsta, kad advokato profesinė kvalifikacija atitinka nuolatinei veiklai keliamus reikalavimus, jis turi tokias pat teises vykdyti profesinę veiklą ir jam yra taikomos tokios pat pareigos, kaip ir Latvijos prisiekusiajam advokatui. Jeigu ES valstybės narės advokatas ne mažiau kaip trejus metus nepertraukiamai Latvijoje vykdė profesinę veiklą pagal savo gyvenamosios vietos valstybėje naudotą profesinį vardą ir Latvijos prisiekusiųjų advokatų tarybai įrodė, kad jis pakankamai išmano Latvijos teisę ir turi darbo taikant Latvijos teisę patirties, jam išduodama profesinę kvalifikaciją patvirtinanti pažyma.

Kompetencija

Prisiekusieji advokatai dalyvauja civilinėse ir administracinėse bylose, atstovauja nukentėjusiesiems, civilinių ieškinių pareiškėjams ir atsakovams baudžiamosiose bylose ir teikia teisinę pagalbą visiems asmenims baudžiamosiose bylose kliento, teismo pirmininko arba, kai to prašo klientas, Latvijos prisiekusiųjų advokatų tarybos vardu.

Atlyginimas

Atlyginimo dydis už dalyvavimą byloje nustatomas rašytiniu prisiekusiojo advokato ir jo kliento susitarimu. Jeigu tokio susitarimo nėra, atlyginimo dydis nustatomas pagal įstatymuose nustatytus tarifus.

Papildoma informacija

 • http://www.tm.gov.lv/ English - latviešu valoda
 • http://www.tiesas.lv/ latviešu valoda
 • http://notary.lv/ latviešu valoda
 • http://lzti.lv/ latviešu valoda

« Teisininkų profesijos - Bendro pobūdžio informacija | Latvija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 29-02-2008

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė