Európai Bizottság > EIH > Jogi hivatások > Lettország

Utolsó frissítés: 15-02-2008
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Jogi hivatások - Lettország

 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Bírák 1.
2. Ügyészek 2.
3. Bírósági titkárok 3.
4. Bírósági végrehajtók 4.
5. Hites közjegyzők 5.
6. Hites ügyvédek 6.

 

1. Bírák

A bíró állami tisztviselő. A bírák függetlenek, és kizárólag a törvénynek vannak alárendelve. Az állami hatóságok, köz- és politikai szervezetek, valamint más jogi és természetes személyek kötelesek tiszteletben tartani a bíróságok függetlenségét és a bírák mentelmi jogát, továbbá betartani az erre vonatkozó rendelkezéseket. Senki nem jogosult nyilatkozatot vagy magyarázatot kérni a bíráktól egy adott ügy vizsgálatával kapcsolatban, illetve beavatkozni az igazságszolgáltatásba – annak okára és a kérelem ürügyére való tekintet nélkül. A bíró igazságszolgáltatási feladatainak teljesítése során mentelmi jogot élvez. A bírói tisztség összeférhetetlen a politikai pártban, illetve más politikai szervezetben viselt tagsággal.

2. Ügyészek

Az ügyészek a jogrendszerben működő tisztviselők, akik az ügyek bírósági vizsgálatában vesznek részt, és elvégzik a jogszabályokban előírt egyéb feladatokat. Az ügyészi hivatalban a következő tisztviselők működnek: főügyész, vezető ügyész, vezetőügyész-helyettes, valamint az ügyészi hivatal valamennyi szintjén dolgozó ügyészek. Az ügyész a beosztására vonatkozó követelményeknek, szaktudásnak, képesítésnek és szakmai tapasztalatnak megfelelő rangot visel.

Az ügyészek az adott ügyekben függetlenül, kizárólag meggyőződésük alapján és a jogszabályok szerint hoznak határozatokat, figyelemmel a magánszemélyek jog és bíróságok előtti egyenlőségére, az ártatlanság vélelmére, az igazságra és a törvényességre. Az ügyészek az egyéb, államilag szabályozott vagy irányított intézményektől függetlenül működnek, és kizárólag a törvénynek vannak alárendelve.

Lap tetejeLap teteje

3. Bírósági titkárok

A bíróság elnökhelyettese – feladata a bíróság munkájának megszervezése. Az e tisztséget betöltő személynek lehetőség szerint jogi végzettséggel kell rendelkeznie.

Fogalmazó – fogadja a látogatókat, átveszi kérelmeiket és elvégzi a bírósági tárgyalásokkal kapcsolatos előkészítő munkát, valamint a bíró által rábízott egyéb eladatokat. Az e tisztséget betöltő személynek lehetőség szerint jogi végzettséggel kell rendelkeznie.

Bírósági tanácsadó – általánosítja és elemzi az esetjogot és a statisztikákat, valamint egyéb módszertani munkát végez. Az e tisztséget betöltő személynek lehetőség szerint jogi végzettséggel kell rendelkeznie.

Titkárságvezető – irányítja és szervezi a bíróság hivatalának munkáját. Az e tisztséget betöltő személynek lehetőség szerint jogi végzettséggel kell rendelkeznie.

Bírósági titkár – részt vesz a bírósági üléseken, amennyiben a bírósági eljárásról készített jegyzőkönyvet a jogszabály kötelezően előírja. Az ebben a beosztásban dolgozó személynek középfokú vagy szakirányú (jogi) középfokú végzettséggel kell rendelkeznie.

Bírósági futár – kézbesíti a bírósági idézéseket, vádiratokat és más okiratokat a címzetteknek. Az e tisztséget betöltő személynek lehetőség szerint középfokú végzettséggel kell rendelkeznie.

Lap tetejeLap teteje

Bírósági tolmács – a jogszabály által előírt esetekben részt vesz a bírósági üléseken, bírósági iratokat fordít. Az e tisztséget betöltő személynek lehetőség szerint egyetemi végzettséggel kell rendelkeznie.

Bírósági ügyintéző – szervezi a bírósági anyagok és megfelelő helyiségek biztosítását, és gyakorlati előkészítő munkát végez a bíróságon.

4. Bírósági végrehajtók

A bírósági végrehajtók a bírósági ítéleteket végrehajtó regionális bíróságok és egyéb intézmények égisze alatt működnek a bírósági rendszeren belül, továbbá a jogszabályok által meghatározott egyéb feladatokat is ellátnak. A végrehajtók hivatalos minőségükben az állami tisztviselőkkel egyenrangúak. Függetlenek, és kizárólag a törvénynek vannak alárendelve.

A bírósági végrehajtók szellemi szabadfoglalkozásúak. Munkájuk során közvetlenül és személyesen járnak el. Szakmai munkájuk (praxisuk) intellektuális jellegű, nem nyereségérdekelt. A végrehajtók munkájuk végzése során pénzügyileg függetlenek.

Illetékesség

A bírósági végrehajtók - a jogszabályokban megállapított eljárások szerint -fegyelmi, polgári jogi és büntetőjogi felelősséggel tartoznak munkájukért.

A bírósági végrehajtók által hivatalos minőségükben megállapított és kibocsátott követelések és végzések minden személy vonatkozásában kötelezőek a nemzeti területen belül. A bírósági végrehajtók szakmai felelősséggel tartoznak a következő bírósági ítéletek és más intézmények vagy tisztviselők ítéleteinek végrehajtásáért:

Lap tetejeLap teteje

 1. végrehajtások;
 2. végzések csatolása;
 3. épületek kiürítése (kilakoltatás);
 4. lefoglalás;
 5. meghatározott tárgyak elvitele az adósoktól, és azok átadása az adósságbehajtók részére, valamint a végrehajtási okmányokban megállapított egyéb tevékenységek végzése;
 6. kötelezettségek kötelező végrehajtása;
 7. árverések szervezése ingatlanok önkéntes, bírósági úton történő értékesítése tárgyában;
 8. vagyonelkobzás.
Fizetés

A bírósági végrehajtó az általa elvégzett minden egyes szakmai feladatért, valamint az általa nyújtott jogsegélyért díjazásra jogosult, amely elkülönül az állami illetékektől. A bírósági végrehajtók megállapodást nem köthetnek, így a munkájukért fizetendő díjazás összege különbözik az általános díjaktól.

5. Hites közjegyzők

A hites közjegyzők a bírósági rendszer keretén belül, a regionális bíróságok égisze alatt működnek, és jogszabályban megállapított feladatokat végeznek. A hites közjegyzők hivatalos minőségükben az állami tisztviselőknek felelnek meg, és kizárólag a törvénynek vannak alárendelve. Feladataik végzése során független és semleges módon intézkednek a természetes és jogi személyek polgári jogairól és jogos érdekeiről.

A hites közjegyzők szellemi szabadfoglalkozásúak. Szakmai munkájuk (praxisuk) intellektuális jellegű, nem nyereségérdekelt. A hites közjegyzők munkájuk végzése során pénzügyileg függetlenek.

Illetékesség

A hites közjegyzők hatásköre az alábbiakra terjed ki:

Lap tetejeLap teteje

 1. közjegyzői okiratok kidolgozása;
 2. hitelesítések elkészítése;
 3. pénzösszegek, értékpapírok és okmányok megőrzésre történő átvétele;
 4. örökösödési ügyek intézése;
 5. vagyonmegosztási tervezetek kidolgozása, amennyiben jogszabály írja elő;
 6. a jogszabályokban előírt egyéb tevékenységek elvégzése.

A hites közjegyzők számára a következő tevékenységek végzése is engedélyezett:

 1. intézkedés jogok rögzítéséről, és jogok ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetése;
 2. közjegyző által kidolgozott vagy hitelesített okiratok lezárásához vagy rögzítéséhez az államtól, helyhatóságtól és magánintézményektől, valamint tisztviselőktől és magánszemélyektől szükséges engedélyek, igazolások és más okiratok beszerzése;
 3. közjegyzői okirattervezetek, szerződéstervezetek és a hites közjegyző foglalkozásának megfelelő más okiratok tervezeteinek kidolgozása, valamint másolatok és fordítások készítése;
 4. egyéb jogi segítségnyújtás.
Jogosultságok

A hites közjegyző az általa elvégzett minden egyes szakmai feladatért díjazásra jogosult, amely elkülönül az állami illetékektől.

6. Hites ügyvédek

Az ügyvéd független jogi szakember, aki magánszemélyek jogos érdekeinek védelme és képviselete útján jogi segítséget nyújt a bíróságon és a tárgyalást megelőző nyomozati szakban, valamint jogi konzultációt nyújt, jogi okmányokat készít és egyéb jogi szolgáltatásokat teljesít.

Lap tetejeLap teteje

Lettországban az ügyvéd lehet:

 1. hites ügyvéd;
 2. hites ügyvédgyakornok;
 3. európai uniós tagállam polgára, aki ügyvédi képesítést szerzett egy európai uniós tagállamban (európai uniós tagállamban működő ügyvéd).

A Lettországban ügyvédként működő külföldi állampolgárok - az európai uniós tagállamokban működő ügyvédek kivételével - a Lettországra kötelező nemzetközi jogsegély-megállapodások hatálya alá tartoznak.

Az ügyvédek a jogrendszerben a Lett Köztársaságban zajló bírósági és a tárgyalást megelőző nyomozóhatósági eljárásban vesznek részt a felek, az alperes vagy az ügy más résztvevői (ügyfelek) által választott, és nevükben eljáró képviselőként, vagy - amennyiben jogszabály írja elő - a bíróság elnöke, a tárgyalást megelőzően eljáró nyomozóhatóság elnöke vagy a Hites Ügyvédek Lett Tanácsa nevében. Az ügyvédek más formában is nyújtanak jogi segítséget a jogszabályokban megállapított eljárások szerint.

Az ügyvéd szakmai tevékenységei

Szakmai minőségükben az ügyvédek függetlenek, és kizárólag a törvénynek vannak alárendelve. A hites ügyvédek szellemi szabadfoglalkozásúak. Közvetlenül és személyesen járnak el, és szakmai munkájuk (praxisuk) intellektuális jellegű, nem nyereségérdekelt. A hites ügyvédek munkájuk végzése során pénzügyileg függetlenek.

Az európai uniós tagállamokban működő ügyvédek működési feltételei Lettországban

Az európai uniós tagállamban működő ügyvédnek igazolást kell benyújtania a Hites Ügyvédek Lett Tanácsához arról, hogy az ügyvéd a lakóhelye szerinti országban (abban az európai uniós tagállamban, amelyben az ügyvéd az ügyvédi cím használatára vonatkozó jogot a lettországi működését megelőzően megszerezte) működő illetékes hatóságnál be van jegyezve. Ezt követően a Hites Ügyvédek Lett Tanácsa felveszi az európai uniós hites ügyvédet egy külön nyilvántartásba. Az az európai uniós tagállamban működő ügyvéd, aki a lakóhelye szerinti országban bevezetett szakmai cím alatt működik, büntetőügyben kizárólag olyan ügyvéd mellett járhat el, aki a Hites Ügyvédek Lett Tanácsának tagja.

Ha az európai uniós tagállamban működő ügyvéd bizonyítani tudja a lett hivatalos nyelv és a lett jog ismeretét, a Hites Ügyvédek Lett Tanácsa pedig elismeri, hogy az ügyvéd szakképesítése megfelel a tartós ügyvédi tevékenység folytatásához szükséges követelményeknek, az ügyvéd a lett hites ügyvédekével azonos praxisjogokra jogosult, illetve rá az említettekkel azonos kötelezettségek vonatkoznak. Ha az európai uniós tagállamban működő ügyvéd legalább három évig folyamatosan a lakóhelye szerinti országban bevezetett szakmai cím alatt működött Lettországban, és a Hites Ügyvédek Lett Tanácsának bizonyította a lett jog ismeretét és az előírt szakmai gyakorlatot, szakképesítéséről igazolást kap.

Hatáskör

A hites ügyvédek polgári és közigazgatási ügyekben járnak el, büntetőügyekben áldozatokat, polgári jogi felpereseket és alpereseket képviselnek, továbbá az ügyfél, a bíróság elnöke vagy a Hites Ügyvédek Lett Tanácsa nevében - az ügyfél kérelmére - jogsegélyt nyújtanak büntetőügyben.

Fizetés

Az ügyben történő eljárásért járó díjazás összegét a hites ügyvéd és az ügyfél írásbeli megállapodásban határozza meg. Ilyen megállapodás hiányában a díjazás összege a törvényes díjszabás szerint megállapított összeg.

További információk

 • http://www.tm.gov.lv/ English - latviešu valoda
 • http://www.tiesas.lv/ latviešu valoda
 • http://notary.lv/ latviešu valoda
 • http://lzti.lv/ latviešu valoda

« Jogi hivatások - Általános információk | Lettország - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 15-02-2008

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság