Europa-Kommissionen > ERN > Juridiske erhverv > Letland

Seneste opdatering : 20-11-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Juridiske erhverv - Letland

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Dommere 1.
2. Anklagere 2.
3. Rettens personale 3.
4. Fogeder 4.
5. Notarer 5.
6. Advokater 6.

 

1. Dommere

Dommere er statslige tjenestemænd. De er uafhængige og udelukkende underkastet loven. Statslige myndigheder, offentlige og politiske organisationer og andre juridiske og fysiske personer skal respektere domstolenes uafhængighed og dommernes immunitet. Ingen har ret til anmode dommere om erklæringer eller forklaringer vedrørende behandlingen af en given sag eller blande sig i retsplejen, uanset hvilken begrundelse eller hvilket påskud der fremføres. Dommere er omfattet af immunitet under udførelsen af deres hverv. Dommerhvervet er uforeneligt med medlemskab af et politisk parti eller en anden politisk organisation.

2. Anklagere

Anklagere er tjenestemænd i retssystemet, der deltager i behandlingen af sager i retten og udfører andre hverv som fastsat i loven. Anklagemyndigheden omfatter følgende kategorier: generalanklager, senioranklager, stedfortrædende senioranklager og anklagere, der arbejder på alle niveauer inden for anklagemyndigheden. Anklagere indplaceres i forhold til stillingskrav, særlige kompetencer, kvalifikationer og erhvervserfaring.

Anklagere træffer beslutning i sager i fuld uafhængighed og udelukkende på grundlag af deres overbevisning og i overensstemmelse med lovgivningen under hensyntagen til princippet om lighed for loven og domstolene, uskyldsformodning, sandhed og legitimitet. Anklagere arbejder uafhængigt af andre statslige regerings- eller forvaltningsorganer og tjenestemænd og er udelukkende underkastet loven.

3. Rettens personale

Vicepræsident for retten - har ansvaret for at tilrettelægge rettens arbejde. Den person, der besætter denne stilling, skal helst være jurist.

TopTop

Dommerfuldmægtig - modtager henvendelser og godkender begæringer, forbereder retsmøder og udfører andre opgaver, som dommeren definerer. Den person, der besætter denne stilling, skal helst være jurist.

Retskonsulent - generaliserer og analyserer retspraksis og statistikker og udfører andet systematiserende arbejde. Den person, der besætter denne stilling, skal helst være jurist.

Administrativ ansvarlig - leder og tilrettelægger rettens administrative arbejde. Den person, der besætter denne stilling, skal helst være jurist.

Sekretær ved retsmøder - deltager i retsmøder, når der ifølge loven skal udarbejdes referat af retsforhandlingerne. Den person, der besætter denne stilling, skal have afgangseksamen fra sekundærtrinnet eller have en særlig faglig (juridisk) uddannelse.

Retsbud - afleverer stævninger, anklageskrifter og andre dokumenter til de relevante modtagere. Den person, der besætter denne stilling, skal have afgangseksamen fra sekundærtrinnet.

Retstolk - deltager i retsmøder, hvor det er krævet ifølge gældende lov og oversætter retsdokumenter. Den person, der besætter denne stilling, skal have en universitetsuddannelse.

Retsadministrator - sørger for fremskaffelse af nødvendigt materiale og passende lokaler og rettens praktiske administration.

4. Fogeder

Fogeder arbejder i retssystemet ved de regionale retter og fuldbyrder retternes og andre institutioners afgørelser og udfører andre funktioner, der er præciseret i lovgivningen. Fogeder kan ved udførelsen af deres hverv sidestilles med statslige tjenestemænd. De er uafhængige og udelukkende underkastet loven.

TopTop

Det er et liberalt erhverv. Fogeder arbejder direkte og personligt. Deres arbejde (praksis) er intellektuelt og udføres ikke med fortjeneste for øje. Fogeder er økonomisk uafhængige ved udførelsen af deres hverv.

Kompetence

Fogeder har det disciplinære, civile og strafferetlige ansvar for deres arbejde ifølge de procedurer, der følger af loven.

De krav og afgørelser, der fastslås og udstedes af fogeder som led i deres hverv, er bindende for alle på det nationale område. Fogeder har ansvaret for at fuldbyrde afgørelser fra retter og andre institutioner eller tjenestemænd vedrørende:

 1. tvangsfuldbyrdelser
 2. kendelser i tilknytning dertil
 3. rydning af lokaler (udsættelse)
 4. beslaglæggelse
 5. fjernelse af særlige effekter hos debitorer og aflevering til inkassofirmaer og udførelse af andre aktiviteter ifølge fuldbyrdelsesdokumenter
 6. tvangsfuldbyrdelse af pengekrav
 7. tilrettelæggelse af auktioner med henblik på frivilligt salg af fast ejendom ad rettens vej
 8. konfiskation af formuegenstande.
Vederlag

For alle hverv, der udføres af en foged, og for retshjælp ydet af en foged, har denne ret til et vederlag ved siden af det statslige gebyr. Fogeder må ikke indgå aftaler, der indebærer, at betalingen for deres arbejde afviger fra standardtaksten.

5. Notarer

Edsvorne notarer arbejder i retssystemet ved de regionale retter og udfører de funktioner, der er fastlagt i lovgivningen. Edsvorne notarer kan ved udførelsen af deres hverv sidestilles med statslige tjenestemænd og er udelukkende underkastet loven. Ved udførelsen af deres hverv sikrer de civile rettigheder og retlige interesser for fysiske og juridiske personer på en uafhængig og neutral måde.

TopTop

Det er et liberalt erhverv. Deres arbejde (praksis) er intellektuelt og udføres ikke med fortjeneste for øje. Edsvorne notarer er økonomisk uafhængige ved udførelsen af deres hverv.

Kompetence

Edsvorne notarer har kompetence på følgende områder:

 1. udarbejdelse af notarialdokumenter
 2. udarbejdelse af attester
 3. accept af penge, sikkerhedsstillelser og kautionsdokumenter
 4. arvesager
 5. udarbejdelse af udkast til formuedeling, når det er fastsat ved lov
 6. andre lovfæstede aktiviteter.

Edsvorne notarer kan:

 1. sørge for fastsættelse og tinglysning af rettigheder
 2. tilvejebringe tilladelser, certifikater og andre dokumenter fra staten, lokale myndigheder eller private institutioner samt fra embedsmænd eller privatpersoner med henblik på dokumenter, der skal udfærdiges eller bekræftes af notar
 3. udarbejde udkast til skøder, kontrakter eller andre dokumenter, der falder ind under en edsvoren notars kompetenceområde, og udfærdige kopier og oversættelser
 4. yde retshjælp.
Vederlag

For alle hverv, der udføres af en edsvoren notar, har denne ret til et vederlag ved siden af det statslige gebyr.

6. Advokater

En edsvoren advokat er en uafhængig juridisk fagmand, der yder retlig bistand ved at forsvare og repræsentere privatpersoners legitime interesser i retten og under forberedelsen af retssagen, og som tilbyder rådgivning, udarbejdelse af retlige dokumenter og andre retlige tjenesteydelser.

I Letland kan en advokat være:

 1. en edsvoren advokat
 2. en advokatfuldmægtig ansat af en edsvoren advokat
 3. en borger fra en anden EU-medlemsstat, der har opnået beskikkelse som advokat i den pågældende medlemsstat (EU-advokat).

Udenlandske statsborgere, der udøver advokatvirksomhed i Letland, er - bortset fra EU-advokater - underkastet de internationale aftaler om retshjælp, Letland har indgået.

TopTop

Advokater udøver deres hverv i overensstemmelse med retssystemets regler og fører sager ved alle domstole og undersøgelsesmyndigheder i Republikken Letland på anmodning af og på vegne af parter, sagsøgte eller andre deltagere i en sag (klienter) eller, i visse tilfælde der er angivet i lovgivningen, på vegne af retsformanden, lederen af undersøgelsesmyndigheden eller det lettiske råd af edsvorne advokater. Advokater yder også andre former for retlig bistand i procedurer i overensstemmelse med lovgivningen.

Advokaters virksomhed

Advokater er uafhængige og udelukkende underkastet loven. Det er et liberalt erhverv. Deres virke er direkte og personligt, og deres arbejde (praksis) er intellektuelt og udføres ikke med fortjeneste for øje. Edsvorne advokater er økonomisk uafhængige ved udførelsen af deres hverv.

Betingelser, som EU-advokater skal opfylde, før de starter praksis i Letland.

En EU-advokat skal indgive et certifikat som bevis for registrering hos en kompetent myndighed i advokatens bopælsland (den EU-medlemsstat, hvor advokaten har opnået beskikkelse, før vedkommende startede praksis i Letland). Det lettiske råd af edsvorne advokater registrerer derefter den edsvorne EU-advokat i et særligt register. En EU-advokat, der driver virksomhed med den titel, vedkommende har erhvervet i sit bopælsland, kan kun påtage sig straffesager sammen med en advokat, der er medlem af det lettiske råd af edsvorne advokater.

Hvis en EU-advokat kan bevise, at vedkommende har kendskab til Letlands officielle sprog og lettisk ret, og hvis det lettiske råd af edsvorne advokater fastslår, at advokatens faglige kvalifikationer opfylder kravene til permanent praksis, får den pågældende advokat den samme ret til at praktisere og underkastes de samme forpligtelser som en lettisk edsvoren advokat. Når en EU-advokat har praktiseret i Letland i en uafbrudt periode på mindst tre år med den titel, vedkommende har erhvervet i sit bopælsland, og over for det lettiske råd af edsvorne advokater har vist at have den nødvendige viden om og erfaring med lettisk ret, modtager denne et certifikat for faglige kvalifikationer.

Kompetence

Edsvorne advokater fører civile og administrative sager, repræsenterer ofre, sagsøgere og sagsøgte i straffesager og yder retlig bistand til personer i straffesager enten på vegne af en klient, retsformanden eller det lettiske råd af edsvorne advokater, når en klient anmoder om det.

Vederlag

Salæret for at føre en sag fastsættes ved en skriftlig aftale mellem den edsvorne advokat og klienten. Hvis der ikke er indgået en sådan aftale, fastsættes salæret efter den lovfæstede takst.

Yderligere oplysninger

 • http://www.tm.gov.lv/ English - latviešu valoda
 • http://www.tiesas.lv/ latviešu valoda
 • http://notary.lv/ latviešu valoda
 • http://lzti.lv/ latviešu valoda

« Juridiske erhverv - Generelle oplysninger | Letland - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 20-11-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige