Evropská komise > ESS > Právnické profese > Lotyšsko

Poslední aktualizace: 15-02-2008
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Právnické profese - Lotyšsko

 

OBSAH

1. Soudci 1.
2. Státní zástupci 2.
3. Soudní úředníci 3.
4. Soudní exekutoři 4.
5. Notáři 5.
6. Přísežní advokáti 6.

 

1. Soudci

Soudce je státní úředník. Soudci jsou nezávislí a řídí se pouze zákony. Státní orgány, veřejné a politické organizace a jiné právnické a fyzické osoby mají povinnost respektovat a dodržovat nezávislost soudů a imunitu soudců. Nikdo nemá právo požadovat od soudců zprávy nebo vysvětlení týkající se vyšetřování určité věci nebo zasahovat do výkonu spravedlnosti, a to bez ohledu na motivy a záminky, které k tomu mohou vést. Soudce požívá imunity při plnění svých povinností spočívajících ve výkonu spravedlnosti. Funkce soudce je neslučitelná se členstvím v politické straně a v jakékoliv jiné politické organizaci.

2. Státní zástupci

Státní zástupci jsou státní úředníci působící v rámci právního systému, kteří se účastní vyšetřování případů u soudu a dále plní jiné povinnosti stanovené jim zákonem. Státní zastupitelství tvoří tito státní úředníci: nejvyšší státní zástupce, vrchní státní zástupce, zástupce vrchního státní zástupce a státní zástupci pracující na všech úrovních státního zastupitelství. Státnímu zástupci je přidělen stupeň v souladu s požadavky úřadu, odbornými znalostmi, kvalifikací a pracovními zkušenostmi.

Státní zástupci přijímají rozhodnutí v daných případech nezávisle a výhradně podle svého přesvědčení a na základě právních předpisů, přičemž zohledňují rovnost jednotlivců před zákonem a soudy, zásady presumpce neviny, zjišťování pravdy a zákonnosti. Státní zástupci pracují nezávisle na vlivu jiných státních vládních nebo správních institucí a státních úředníků a řídí se pouze zákony.

NahoruNahoru

3. Soudní úředníci

Místopředseda soudu - odpovídá za organizaci práce soudu. Osoba pracující v tomto úřadu by měla mít v ideálním případě právnické vzdělání.

Asistent soudce - přijímá žadatele a jejich návrhy, provádí přípravnou práci v souvislosti se soudními jednáními, provádí další úkoly stanovené mu soudcem. Osoba pracující v tomto úřadu by měla mít v ideálním případě právnické vzdělání.

Soudní poradce - zobecňuje a analyzuje judikaturu a statistiky a provádí další metodologickou práci. Osoba pracující v tomto úřadu by měla mít v ideálním případě právnické vzdělání.

Administrativní vedoucí - řídí a organizuje práci soudního rejstříku. Osoba pracující v tomto úřadu by měla mít v ideálním případě právnické vzdělání.

Sekretář u soudních přelíčení - účastní se soudních přelíčení, kdykoli zákon požaduje, aby soudní řízení bylo zaznamenáno. Osoba pracující v této funkci musí mít ukončené středoškolské nebo odborné (právnické) středoškolské vzdělání.

Soudní doručovatel - doručuje soudní předvolání, žaloby a další písemnosti adresátům. Osoba pracující v této funkci by v ideálním případě měla mít dokončené středoškolské vzdělání.

Soudní tlumočník - účastní se soudních přelíčení, pokud to vyžaduje zákon, překládá soudní listiny. Osoba pracující v této funkci by měla mít v ideálním případě vysokoškolské vzdělání.

NahoruNahoru

Soudní správce - organizuje poskytování soudních materiálů a vhodných místností a praktické organizační záležitosti soudu.

4. Soudní exekutoři

Soudní exekutoři pracují uvnitř soudního systému pod krajskými soudy a vykonávají rozsudky soudů a jiných institucí a jiné funkce stanovené v právních předpisech. Ve své profesní funkci jsou soudní vykonavatelé rovni státním úředníkům. Jsou nezávislí a řídí se pouze zákony.

Práce soudního exekutora se řadí mezi svobodná povolání. Soudní exekutoři pracují přímo a osobně. Jejich odborná práce (praxe) je duševní a není motivovaná ziskem. Soudní exekutoři jsou při výkonu svého povolání finančně nezávislí.

Pravomoci

Soudní exekutoři nesou disciplinární, občanskou a trestní odpovědnost za svou práci v souladu s postupy stanovenými právními předpisy.

Nároky a rozhodnutí zjištěné a vydané soudními exekutory v rámci svých profesních pravomocí jsou závazné pro všechny osoby na území státu. Soudní exekutoři nesou profesní odpovědnost za výkon následujících rozhodnutí soudů a jiných institucí nebo státních úředníků:

 1. výkon soudních rozhodnutí,
 2. příkazy k zabrání majetku,
 3. vyklizení prostor (soudní vystěhování),
 4. exekuce,
 5. odejmutí určitých předmětů dlužníkům a jejich dodání vymahatelům dluhů a výkon dalších činností stanovených v listinách o výkonu soudního rozhodnutí,
 6. povinný výkon závazků,
 7. organizování veřejných dražeb pro dobrovolný prodej nemovitého majetku soudními cestou,
 8. propadnutí majetku.
Odměna

Za každý úkon provedený soudním exekutorem a za poskytnutou právní pomoc přísluší soudnímu exekutorovi odměna, která je nezávislá na státních poplatcích. Soudním exekutorům je zakázáno uzavírat dohody o výši odměny za vykonanou práci, která se liší od běžných sazeb.

NahoruNahoru

5. Notáři

Notáři působí v rámci soudního systému pod krajskými soudy a provádějí úkoly stanovené v právních předpisech. Ve své profesní funkci jsou notáři postaveni na roveň státním úředníkům a jsou vázáni pouze zákony. Při výkonu svých povinností nezávisle a neutrálně zajišťuje občanská práva a právní zájmy fyzických a právnických osob.

Práce notáře je svobodným povoláním. Jejich odborná práce (praxe) je duševní a není motivovaná ziskem. Notáři jsou při výkonu svého povolání finančně nezávislí.

Pravomoci

Notáři mají pravomoc:

 1. sepisovat notářské zápisy,
 2. vystavovat ověření,
 3. přijímat peníze, jistiny a listiny do úschovy,
 4. řídit záležitosti týkající se pozůstalostí,
 5. vypracovávat návrhy na rozdělení majetku, pokud to stanovují zákony,
 6. provádět další činnosti stanovené zákony.

Notáři mohou:

 1. zajišťovat zápis práv a zajišťovacích práv do pozemkových knih,
 2. uschovávat povolení, potvrzení a další doklady vyžadované pro uzavření nebo ujednání listin, které mají být vypracovány nebo potvrzeny notářem, od státních a soukromých institucí a orgánů místní samosprávy i od státních úředníků a soukromých osob,
 3. vypracovávat návrhy listin, návrhy smluv a návrhy dalších písemností, pro které je notář příslušný, a vyhotovovat kopie a překlady,
 4. poskytovat jinou právní pomoc.
Práva

Za každý úkon provedený notářem přísluší notáři odměna, která je nezávislá na státních poplatcích.

NahoruNahoru

6. Přísežní advokáti

Advokát je nezávislý právní odborník, který poskytuje právní pomoc tím, že obhajuje a zastupuje legitimní zájmy jednotlivců u soudu a během předběžného vyšetřování a že poskytuje právní porady, připravuje právní listiny a vykonává další právní služby.

V Lotyšsku může advokátem být:

 1. přísežný advokát,
 2. asistent přísežného advokáta,
 3. občan členského státu EU, který získal oprávnění vykonávat advokátní praxi v některém členském státu EU (advokát z členského státu EU).

Cizí státní příslušníci provádějící advokátní praxi v Lotyšsku, s výjimkou advokátů z členských států EU, se řídí mezinárodními dohodami o právní pomoci závaznými pro Lotyšsko.

Advokáti působí v rámci právního systému a vedou řízení u soudu nebo orgánu pro předběžné vyšetřování v Lotyšské republice na základě výběru účastníků řízení nebo jejich jménem, obžalovaného nebo jiného účastníků řízení (klienti), nebo, je-li tak stanoveno v právních předpisech, jménem předsedy soudu, vedoucího orgánu pro předběžné vyšetřování nebo Lotyšské advokátní rady. Advokáti poskytují také jiné formy právní pomoci v rámci postupů stanovených v právních předpisech.

Profesní činnosti advokáta

Ve své profesní funkci jsou advokáti nezávislí a řídí se pouze zákony. Práce přísežného advokáta je svobodným povoláním. Přísežní advokáti pracují přímo a osobně a jejich odborná práce (praxe) je duševní a není motivovaná ziskem. Přísežní advokáti jsou při výkonu svého povolání finančně nezávislí.

NahoruNahoru

Podmínky, které musí advokáti z členských států EU splnit, než zahájí výkon odborné praxe v Lotyšsku.

Advokát členského státu EU musí Lotyšské advokátní radě předložit potvrzení, které dokládá registraci u příslušného orgánu v zemi trvalého bydliště advokáta (členský stát EU, ve kterém advokát získal právo používat titul advokáta, než začal vykonávat advokátní praxi v Lotyšsku). Lotyšská advokátní rada potom zapíše soudního advokáta EU do zvláštního rejstříku. Advokát z členského státu EU provozující praxi pod profesním titulem používaným v zemi jeho trvalého bydliště, se smí pouze účastnit trestních případů společně s advokátem, který je členem Lotyšské advokátní rady.

Jestliže advokát z členského státu EU prokáže znalosti úředního jazyka a lotyšského práva a Lotyšská advokátní rada uzná, že odborné kvalifikace tohoto advokáta splňují požadavky pro stálou praxi, má advokát právo na stejná práva k provozování odborné praxe a má stejné povinnostmi jako lotyšský soudní advokát. Jestliže advokát z členského státu EU provozoval odbornou praxi v Lotyšsku pod svým profesním titulem používaným v zemi svého trvalého bydliště nepřetržitě po dobu alespoň tří let a prokázal Lotyšské advokátní radě požadované znalosti a zkušenosti v oboru lotyšského práva, je mu udělen potvrzení o odborné kvalifikaci.

Pravomoci

Přísežní advokáti vystupují v občanskoprávních a správních řízeních, zastupují oběti, civilní žalobce a civilní žalované v trestních věcech a poskytují právní pomoc osobám v trestních věcech buď jménem klienta, předsedy soudu nebo Lotyšské advokátní rady, pokud o to klient požádá.

Odměna

Výše odměny pro vedení případu je stanovena prostřednictvím písemné dohody uzavřené mezi soudním advokátem a klientem. V případě, že tato dohoda nebyla uzavřena, je výše odměny stanovena podle zákonné sazby.

Bližší informace

 • http://www.tm.gov.lv/ English - latviešu valoda
 • http://www.tiesas.lv/ latviešu valoda
 • http://notary.lv/ latviešu valoda
 • http://lzti.lv/ latviešu valoda

« Právnické profese - Obecné informace | Lotyšsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 15-02-2008

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království