Europeiska Kommissionen > ERN > Juridiska yrken > Italien

Senaste uppdatering: 14-02-2008
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Juridiska yrken - Italien

De juridiska yrkena kan indelas i följande kategorier: domare, allmänna åklagare, domstolssekreterare, registratorer, domstolstjänstemän, advokater och notarier.

Den kategori av advokater som kallas procuratore legale finns inte längre i Italien och inga andra juridiska yrkesgrupper är involverade i rättsförvaltningen.

Domare utövar rättskipning och är indelade i karriärdomare (togati), som rekryteras genom prov och är statliga tjänstemän, och honorärdomare (fredsdomare, honorärdomare vid tribunale (underrätt) och extra honorärdomare) som utövar sina befogenheter på en personlig och tillfällig basis utan att vara medlemmar i den ordinarie domarkåren. De utses av domarkårens allmänna råd på grundval av en bedömning av deras kvalifikationer.

Karriärdomare får en lämplig månadslön av staten, vars belopp bestäms efter tjänsteålder.

Honorärdomare får engångsbetalningar för genomgångna rättegångsförhandlingar och meddelade domar.

Den allmänna åklagarens kontor vid kassationsdomstolen, appellationsdomstolarna och de vanliga domstolarna bemannas av åklagare med undersökande befogenheter.

De utses efter samma prov och betalas på samma basis som domare.

Den allmänna åklagarens kontor vid vanliga domstolar bemannas också av honoräråklagare (biträdande honoräråklagare) som sköter förhandlingar för åklagarmyndigheten. De utses efter kvalifikationer och betalas endast den avgift som fastställs för varje förhandling.

Domstolssekreterare och registratorer är statliga tjänstemän som rekryteras efter prov. De är statligt anställda och betalas därefter.

Advokater och notarier är fria yrkesmän.

För att utöva sitt juridiska yrke måste advokaterna genomgå en behörighetsexamen som anordnas av justitieministeriet och hålls årligen vid enskilda appellationsdomstolar.

Notarierna utses efter ett nationellt öppet prov som anordnas av och hålls vid justitieministeriet.

Tillträdet till dessa yrken är fastställt enligt lag. Den dömande makten (domare och åklagare) har fullständig autonomi och totalt oberoende vid utövandet av sina förpliktelser, i enlighet med den italienska författningen. Samtliga juridiska yrkesmän måste följa en professionell uppförandekod.

Karriärjurister (dvs. domare och åklagare) delas endast in efter tjänsteålder och följer en motsvarande löneskala. Domarkårens karriärstruktur har följande nivåer: associerad domare, domare vid underrätt, domare vid appellationsdomstol, domare vid kassationsdomstol och domare med behörighet för högre domstolar.

Advokaterna indelas i vanliga advokater och advokater med behörighet att plädera vid kassationsdomstolen.

Domstolssekreterare och registratorer är också indelade i högre och lägre klasser.

Denna uppdelning finns inte för notarier.

Juridiska ombud är obligatoriska i samtliga domstolar utom de domstolar som leds av en fredsdomare.

Yrkessammanslutningar är ansvariga för att övervaka medlemmarna och, vid behov, vidta disciplinära åtgärder gentemot dem.

Utlänningar får vara verksamma som advokater om deras yrkeskvalifikationer från ursprungslandet erkänns enligt direktiv 89/48/EG och 98/5/EG.

Dessa direktiv har överförts genom lagstiftningsdekreten nr 115/92 och 96/2001.

Ett juridiskt yrke får utövas i Italien av personer som har skaffat sig yrkeskvalifikationer i sina respektive ursprungsländer och uppfyller de övriga kraven i ovanstående lagstiftningsdekret. I dessa dekret anges också kriterier för erkännande av kvalifikationer som förvärvats utomlands.

« Juridiska yrken - Allmän information | Italien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 14-02-2008

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket