Európska komisia > EJS > Právnické povolania > Taliansko

Posledná úprava: 12-02-2008
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právnické povolania - Taliansko

Právnické povolania sa delia do týchto kategórií: sudcovia, prokurátori, súdni úradníci, exekútori a právni úradníci, advokáti a notári.

Kategória právnika, známa pod názvom procuratore legale, už v Taliansku neexistuje a súčasťou organizácie súdnictva nie sú žiadne ďalšie právnické povolania.

Sudcovia vykonávajú súdne právomoci a delia sa na profesionálnych sudcov (togati), ktorí prechádzajú verejným konkurzom a sú verejnými činiteľmi, a čestných sudcov (zmierovací sudcovia, čestní sudcovia na súde prvého stupňa a pomocní čestní sudcovia), ktorí súdnu právomoc vykonávajú dočasne a na základe osobnej spôsobilosti bez toho, aby boli členmi bežnej magistratúry. Vymenúva ich Všeobecná súdna rada na základe posúdenia ich odbornej kvalifikácie.

Profesionálni sudcovia dostávajú od štátu príslušný mesačný plat a jeho výška závisí od ich služobného veku.

Čestní sudcovia dostávajú paušálne platby za účasť na súdnom pojednávaní a za vynesené rozsudky.

Zamestnancami prokuratúry na Kasačnom súde, odvolacích súdoch a bežných súdoch sú štátni zástupcovia s vyšetrovacími právomocami.

Menujú sa na základe rovnakého verejného konkurzu, aký sa uplatňuje pri sudcoch, a sú platení rovnakým systémom ako sudcovia.

Na prokuratúre bežného súdu pracujú aj čestní štátni zástupcovia (čestní pomocní prokurátori), ktorí vedú výsluchy pre žalujúcu stranu. Sú menovaní na základe svojej kvalifikácie a ako finančnú odmenu dostávajú iba poplatok za každý výsluch.

Súdni úradníci a exekútori sú verejní činitelia, ktorí musia prejsť verejným konkurzom, a sú to štátni zamestnanci, ktorí sú podľa toho platení.

Advokáti a notári patria do skupiny slobodných povolaní.

Advokáti môžu vykonávať odbornú činnosť, ak úspešne absolvujú kvalifikačnú skúšku, ktorú organizuje ministerstvo spravodlivosti a ktorá sa každý rok koná na jednotlivých odvolacích súdoch.

Notári sa menujú na základe celoštátneho verejného konkurzu, ktorý organizuje a vykonáva ministerstvo spravodlivosti.

Podmienky na vykonávanie týchto povolaní ustanovuje zákon. Justícia (sudcovia a prokurátori) je pri výkone svojich povinností plne autonómna a nezávislá v súlade s talianskou ústavou. Všetky osoby vykonávajúce právnické povolania musia dodržiavať kódex správania sa.

Sudcovia a prokurátori sa rozlišujú iba na základe služobného veku a platovej stupnice, ktorá mu zodpovedá. Kariérna štruktúra sudcov má tieto úrovne: prísediaci sudca, sudca súdu prvého stupňa, sudca odvolacieho súdu, sudca Kasačného súdu a sudca kvalifikovaný zasadať na súdoch vyššieho stupňa.

Advokáti sa delia na bežných advokátov a advokátov, ktorí sú spôsobilí obhajovať pred Kasačným súdom.

Súdni úradníci a exekútori sa tiež rozdeľujú do vyšších a nižších stupňov.

Medzi notármi takéto rozdelenie neexistuje.

Právne zastúpenie je pred všetkými súdmi povinné, okrem tých, ktorým predsedá zmierovací sudca.

Profesijné združenia zodpovedajú za vykonávanie dohľadu nad svojimi členmi a majú nad nimi disciplinárnu právomoc.

Cudzí štátni príslušníci môžu vykonávať advokátsku prax, ak sa ich odborná kvalifikácia z krajiny ich pôvodu uznáva v súlade so smernicami 89/48/EHS a 98/5/ES.

Tieto smernice sa transponovali vyhláškami č. 115/92 a 96/2001.

V Taliansku môžu právnické povolanie vykonávať osoby, ktoré na základe odbornej kvalifikácie získanej v príslušnej krajine svojho pôvodu spĺňajú ostatné podmienky ustanovené vo vyššie uvedených vyhláškach. V týchto vyhláškach sa zároveň ustanovujú kritéria na uznanie odbornej kvalifikácie získanej v zahraničí.

« Právnické povolania - Všeobecné informácie | Taliansko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 12-02-2008

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo