Europese Commissie > EJN > Juridische beroepen > Italië

Laatste aanpassing: 14-02-2008
Printversie Voeg toe aan favorieten

Juridische beroepen - Italië

Bij de rechtspraak zijn de volgende beroepsgroepen betrokken: rechters, openbare aanklagers, griffiers, gerechtsdeurwaarders, advocaten en notarissen.

De voormalige procuratore legale (procureur) bestaat niet meer in Italië en er zijn geen andere beroepsgroepen bij de rechtsbedeling betrokken.

De taak van rechters is recht te spreken. Zij zijn onderverdeeld in giudici togati (beroepsrechters), die worden geworven door middel van een vergelijkend onderzoek en het statuut van ambtenaar hebben, en giudici onorari [honorair magistraten, te weten giudici di pace (vrederechters), giudici onorari di tribunale (honorair magistraten bij de rechtbanken) en giudici onorari aggregati (aanvullende honorair magistraten)]. Honorair magistraten vervullen hun ambt tijdelijk en ten persoonlijke titel en behoren niet tot de gewone magistratuur. Zij worden benoemd door de Consiglio Superiore della Magistratura (Hoge Raad voor de magistratuur) op basis van hun kwalificaties.

Beroepsrechters ontvangen een salaris van de overheid. De hoogte daarvan hangt af van hun anciënniteit.

Honorair magistraten ontvangen een vergoeding per terechtzitting en per gewezen vonnis.

Het parket van het openbaar ministerie bij de Corte di cassazione (Hof van cassatie), de corti d'appello (hoven van beroep) en de tribunali (rechtbanken) bestaat uit magistraten met een onderzoekstaak.

Zij worden geworven door middel van dezelfde vergelijkende onderzoeken als rechters en ontvangen op dezelfde grondslag een salaris.

Bij het parket van het openbaar ministerie bij de rechtbanken zijn ook honorair magistraten aangesteld (vice procuratori onorari) die ter terechtzitting als openbare aanklager optreden. Zij worden benoemd op basis van hun kwalificaties en ontvangen een vergoeding per terechtzitting.

Griffiers en gerechtsdeurwaarders zijn ambtenaren die worden geworven door middel van vergelijkende onderzoeken. Zij zijn in overheidsdienst en ontvangen als zodanig een salaris.

Advocaten en notarissen oefenen een vrij beroep uit.

Om te kunnen praktiseren moeten advocaten een examen afleggen dat door het ministerie van Justitie wordt afgenomen en jaarlijks bij de hoven van beroep wordt gehouden.

Notarissen worden benoemd na een nationaal vergelijkend onderzoek dat door en bij het ministerie van Justitie wordt gehouden.

De toegang tot deze beroepen is bij wet geregeld. De rechterlijke macht (rechters en openbare aanklagers) is krachtens de Italiaanse grondwet volledig autonoom en onafhankelijk in de uitoefening van haar taken. Alle beroepsgroepen die bij de rechtspraak betrokken zijn, zijn gehouden een gedragscode in acht te nemen.

Beroepsmagistraten (rechters en openbare aanklagers) onderscheiden zich onderling uitsluitend door hun anciënniteit. Hun salaris is daarvan afhankelijk. De carrièrestructuur van de rechterlijke macht kent de volgende rangen: auditeur, magistraat bij de rechtbank, magistraat bij het hof van beroep, magistraat bij het Hof van cassatie, magistraat met hogere leidinggevende bevoegdheden.

Advocaten kunnen worden onderverdeeld in gewone advocaten en cassatieadvocaten.

Ook griffiers en gerechtsdeurwaarders kennen gewone en leidinggevende functionarissen.

Er is geen onderlinge rangorde of functieverdeling tussen notarissen.

Vertegenwoordiging in rechte is verplicht voor alle gerechten, behalve in zaken die door een vrederechter worden behandeld.

De beroepsverenigingen zijn verantwoordelijk voor het toezicht op hun leden en zijn bevoegd disciplinaire maatregelen te nemen.

Buitenlandse beroepsbeoefenaren kunnen in Italië als advocaat praktiseren als de beroepskwalificatie in hun land van herkomst uit hoofde van Richtlijn 89/48/EEG en Richtlijn 98/5/EG is erkend.

Deze richtlijnen zijn omgezet bij wetgevingsdecreet nr. 115/92 en wetgevingsdecreet nr. 96/2001.

Het beroep van advocaat kan in Italië worden uitgeoefend door degenen die hun beroepskwalificaties in hun land van herkomst hebben verworven en aan de andere voorwaarden in de bovenstaande wetgevingsdecreten voldoen. In deze decreten zijn ook criteria neergelegd voor de erkenning van in het buitenland verworven kwalificaties.

« Juridische beroepen - Algemene informatie | Italië - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 14-02-2008

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk