Eiropas Komisija > ETST > Juridiskās profesijas > Itālija

Pēdējo reizi atjaunots: 12-02-2008
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Juridiskās profesijas - Itālija

Juridisko profesiju pārstāvji ir tiesneši, valsts prokurori, tiesas sekretāri, tiesu izpildītāji un tiesībsargājošo iestāžu amatpersonas, advokāti un notāri.

Tādas juristu kategorijas kā procuratore legale Itālijā vairāk nav, un tiesvedībā vairāk neviena juridiskā profesija nav iesaistīta.

Tiesneši ievēro jurisdikciju un tāpēc ir valsts tiesneši (togati), kurus pieņem konkursa kārtībā un kuri ir valsts amatpersonas, un goda tiesneši (miertiesneši, goda izmeklēšanas tiesneši un papildu goda tiesneši), kuriem ir piešķirtas personīgas pilnvaras uz laiku, bet viņi nav parastās tiesu sistēmas locekļi. Viņus ieceļ Tiesas vispārējā padome, pamatojoties uz viņu kvalifikācijas novērtējumu.

Valsts tiesneši saņem no valsts attiecīgu mēnešalgu, kuras apmērs ir atkarīgs no darba stāža.

Goda tiesneši saņem vienreizēju samaksu par novadītām tiesas sēdēm un taisītiem spriedumiem.

Kasācijas lietu tiesas, apelācijas tiesas un parasto tiesu Valsts prokuratūrās strādā miertiesneši ar izmeklēšanas pilnvarām.

Viņus arī ieceļ konkursa kārtībā kā tiesnešus un atlīdzību viņi saņem tādā pašā kārtībā kā tiesneši.

Parasto tiesu valsts prokuratūrā strādā arī goda miertiesneši (goda prokuroru palīgi), kas vada tiesas sēdi un pārstāv prokuratūru. Viņus ieceļ, pamatojoties uz kvalifikāciju, un viņi saņem tikai to honorāru, kas ir noteikts par katru tiesas sēdi.

Tiesas sekretāri un tiesu izpildītāji ir valsts amatpersonas, ko pieņem konkursa kārtībā, un valsts viņiem maksā atalgojumu kā ierēdņiem.

Advokāti un notāri ir brīvo profesiju pārstāvji.

Lai strādātu juridiskā profesijā, advokātiem ir jānokārto kvalifikācijas eksāmens, ko organizē Tieslietu ministrija un kas katru gadu notiek atsevišķās apelācijas tiesās.

Notārus ieceļ valsts atklāta konkursa kārtībā, ko organizē Tieslietu ministrija un kas notiek tās telpās.

Darbu šajās profesijās regulē likums. Saskaņā ar Itālijas Konstitūciju tiesu sistēmā strādājošie (tiesneši un prokurori) ir pilnīgi autonomi un neatkarīgi savu pienākumu pildīšanā. Visiem juridisko profesiju pārstāvjiem ir jāievēro profesionālās uzvedības kodekss.

Vienīgā valsts miertiesnešu (t.i., tiesnešu un prokuroru) atšķirība ir viņu darba stāžs, un viņiem ir attiecīga darba samaksas skala. Tiesu iekārtas darbinieku karjeras līmeņi ir šādi: asociētais tiesnesis, izmeklēšanas tiesas tiesnesis, apelācijas tiesas tiesnesis, kasācijas tiesas tiesnesis, tiesnesis, kura kvalifikācija ļauj strādāt augstākas instances tiesās.

Advokātus iedala parastajos advokātos un advokātos, kuriem kvalifikācija ļauj piedalīties Kasācijas tiesā.

Tiesas sekretārus un tiesu izpildītājus arī iedala augstākās un zemākās pakāpēs.

Notāriem šāda iedalījuma nav.

Likumīgā pārstāvība ir obligāta visās tiesās, izņemot tajās, kuras vada miertiesnesis.

Profesionālās asociācijas ir atbildīgas par savu biedru pārraudzību un īsteno viņu disciplināro uzraudzību.

Ārvalstu pilsoņi drīkst strādāt par advokātiem, ja viņu izcelsmes valstī iegūto profesionālo kvalifikāciju atzīst saskaņā ar Direktīvām Nr. 89/48/EEK un 98/5/EK.

Šīs direktīvas transponēja ar Dekrētiem Nr. 115/92 un 96/2001.

Juridiskajās profesijās Itālijā drīkst strādāt tās personas, kas pēc savas profesionālās kvalifikācijas iegūšanas attiecīgajās izcelsmes valstīs atbilst citiem nosacījumiem, kas ir noteikti iepriekš minētajos dekrētos. Šie dekrēti nosaka arī kritērijus ārvalstīs iegūtas kvalifikācijas atzīšanai.

« Juridiskās profesijas - Vispārīgas ziņas | Itālija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 12-02-2008

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste