Europos Komisija > ETIT > Teisininkų profesijos > Italija

Naujausia redakcija: 12-02-2008
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisininkų profesijos - Italija

Teisės specialistai yra šių kategorijų teisinių profesijų atstovai: teisėjai, prokurorai, teismo sekretoriai, antstoliai bei teisės pareigūnai, advokatai ir notarai.

Teisininko kategorijos, žinomos kaip procuratore legale, Italijoje nebėra, ir jokie kiti teisės specialistai nedalyvauja vykdant teisingumą.

Jurisdikciją įgyvendina teisėjai ir jie skirstomi į karjeros teisėjus (togati), kurie priimami į darbą konkurso būdu ir yra valstybės tarnautojai, ir garbės teisėjus (taikos teisėjai, garbės teisėjai, dalyvaujantys nagrinėjant bylą, ir pagalbiniai garbės teisėjai), šias pareigas einančius asmeniškai ir laikinai, ir jie nėra bendrosios teismų sistemos nariai. Juos skiria Bendroji teismų taryba, įvertinusi jų kvalifikaciją.

Karjeros teisėjai iš valstybės gauna atitinkamą mėnesinį atlyginimą, kurio dydis nustatomas pagal darbo stažą.

Garbės teisėjai už surengtus bylos nagrinėjimo posėdžius ir priimtus sprendimus gauna vienkartines išmokas.

Valstybės prokuroro įstaigose, esančiose kasacinės instancijos teisme, apeliaciniuose teismuose ir bendrosios kompetencijos teismuose, dirba magistratai, kurie turi įgaliojimus atlikti tyrimus.

Jie skiriami tokia pačia tvarka, kaip ir teisėjai; jų atlyginimas mokamas tokia pačia tvarka, kaip ir teisėjams.

Bendrosios kompetencijos teismuose esančiose valstybės prokurorų įstaigose taip pat dirba garbės magistratai (garbės prokurorai padėjėjai), kurie rengia teismo posėdžius prokuratūros vardu. Jie skiriami atsižvelgiant į jų kvalifikaciją ir jiems mokamas tik kiekvienam teisminiam nagrinėjimui nustatytas mokestis.

Teismo sekretoriai ir antstoliai yra valstybės pareigūnai, kurie į darbą priimami konkurso būdu, ir už darbą jiems yra mokama tokia pačia tvarka kaip ir valstybės tarnautojams.

Advokatai ir notarai yra laisvųjų profesijų atstovai.

Norėdami užsiimti teisine veikla, advokatai turi išlaikyti kvalifikacinį egzaminą, kurį rengia Teisingumo ministerija. Šis egzaminas kasmet yra laikomas atskiruose apeliaciniuose teismuose.

Notarai į pareigas skiriami valstybinio viešo konkurso, kurį rengia Teisingumo ministerija, būdu ir kuris taip pat vyksta šioje ministerijoje.

Teisė užsiimti šiomis profesinėmis veiklomis reglamentuojama įstatyme. Eidami savo pareigas pagal Italijos Konstituciją teisėjai (teisėjai ir prokurorai) yra visiškai savarankiški ir nepriklausomi. Visi teisine veikla užsiimantys asmenys turi laikytis profesinio elgesio kodekso.

Karjeros magistratai (t. y. teisėjai ir prokurorai) yra atskiriami tik pagal darbo stažą, ir jiems taikoma atitinkama apmokėjimo skalė. Teisėjų karjeros struktūrą sudaro šie lygiai: teisėjo padėjėjas, teismo bylas nagrinėjantis teisėjas, apeliacinio teismo teisėjas, kasacinės instancijos teismo teisėjas, teisėjas, turintis kompetenciją nagrinėti bylas aukštesniosios instancijos teisme.

Advokatai skirstomi į įprastus advokatus ir advokatus, turinčius teisę atstovauti kasacinės instancijos teisme.

Teismo sekretoriai ir antstoliai taip pat skirstomi į aukštesnio ir žemesnio laipsnio pareigūnus.

Toks skirstymas netaikomas notarams.

Teisinis atstovavimas yra privalomas visuose teismuose, išskyrus atvejus, kai teismui pirmininkauja taikos teisėjas.

Profesinės asociacijos atsakingos už savo narių veiklos priežiūrą ir drausminių priemonių taikymą.

Užsienio piliečiai advokato praktine veikla gali užsiimti, jeigu jų kilmės valstybėje įgyta kvalifikacija pripažįstama pagal Direktyvą 89/48/EEB ir Direktyvą 98/5/EB.

Šios direktyvos į nacionalinę teisę buvo perkeltos priėmus įstatymų dekretus Nr. 115/92 ir 96/2001.

Teisine profesija Italijoje gali užsiimti asmenys, savo kilmės valstybėse įgiję profesinę kvalifikaciją ir atitinkantys kitas pirmiau nurodytuose įstatymų dekretuose nustatytas sąlygas. Šiuose dekretuose taip pat nustatyti užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo kriterijai.

« Teisininkų profesijos - Bendro pobūdžio informacija | Italija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 12-02-2008

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė