Európai Bizottság > EIH > Jogi hivatások > Olaszország

Utolsó frissítés: 12-02-2008
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Jogi hivatások - Olaszország

A jogászok a következő kategóriába sorolhatók: bírák, ügyészek, bírósági titkárok, bírósági végrehajtók és jogi tisztviselők, ügyvédek és közjegyzők.

A procuratore legale néven ismert jogászi kategória már nem létezik Olaszországban, és más jogi szakemberek sem vesznek részt az igazságszolgáltatásban.

A bírák végzik a jogszolgáltatás feladatát és kétféle bírói tisztség létezik: a kinevezett bíráké (togati), akiket pályáztatás útján neveznek ki és a címzetes bíráké (békebírák, címzetes tárgyalóbírák és címzetes helyettes bírák), akik nem tartoznak a bírói testületbe, a bírói jogkört személyi alapon, ideiglenesen gyakorolják. Őket a Bírói Kar Általános Tanácsa nevezi ki szakképesítésük értékelése alapján.

A kinevezett bírák megfelelő havi fizetést kapnak az államtól, amelynek összegét a szolgálati idő alapján határozzák meg.

A címzetes bírák a megtartott tárgyalások és a hozott ítéletek fejében egyösszegű kifizetésben részesülnek.

A Semmítőszéken, a fellebbviteli bíróságokon és a rendes bíróságokon működő ügyészi hivatalokban nyomozati hatáskörrel felruházott tisztviselők dolgoznak.

Őket a bírákéval azonos pályáztatási eljárást követően nevezik ki, és a bírákéval megegyező alapon fizetik őket.

A rendes bíróságokon működő ügyészi hivatalokban szintén címzetes tisztviselők (címzetes ügyészhelyettesek) dolgoznak, akik a nyomozati szolgálat részére végeznek meghallgatásokat. Szakképesítésük alapján nevezik ki őket, és kizárólag az általuk végzett meghallgatásokra megállapított díjban részesülnek.

A bírósági titkárok és végrehajtók köztisztviselők, akiket pályáztatás útján választanak ki, és fizetésüket állami alkalmazottként kapják.

Az ügyvédek és a közjegyzők szellemi szabadfoglalkozásúak.

Hivatásuk gyakorlásához az ügyvédeknek az Igazságügyi Minisztérium által szervezett, évente az egyes fellebbviteli bíróságokon tartott szakvizsgát kell tenniük.

A közjegyzőket az Igazságügyi Minisztérium által szervezett és a minisztériumban tartott nyílt országos pályáztatást követően nevezik ki.

Az ilyen hivatások pályázati feltételeit jogszabály határozza meg. Az igazságszolgáltatás testülete (bírák és ügyészek) - az olasz Alkotmánnyal összhangban - teljes körű autonómiát és függetlenséget élvez feladatainak végzése során. Valamennyi jogász köteles betartani a szakmai etikai kódexet.

A kinevezett igazságügyi tisztviselők (azaz a bírák és ügyészek) között rangsor kizárólag a szolgálati időnek megfelelően létezik, továbbá ennek megfelelő fizetési skálát élveznek. Az igazságszolgáltatási testület a következő szintekre tagolódik: bírósági jegyző, tárgyaló bíró, fellebbviteli bíró, semmítőszéki bíró, a Legfelsőbb Bíróság bírája.

Az ügyvédek rendes bíróságon eljáró vagy a Semmítőszéken történő eljárásra jogosult ügyvédek lehetnek.

A bírósági titkárokat és végrehajtókat szintén felsőbb és alacsonyabb fokozatokba sorolják.

A közjegyzők között ilyen megkülönböztetés nincs.

A jogi képviselet valamennyi bíróságon kötelező, kivéve, ahol békebíró elnököl.

A szakmai szervezetek feladata tagjaik felügyelete, valamint a fegyelmi jogkörök gyakorlása a tagok felett.

Külföldi állampolgárok akkor működhetnek ügyvédként, ha a származási országban szerzett szakképesítésüket a 89/48/EGK és a 98/5/EK irányelvnek megfelelően elismerik.

Ezeket az irányelveket a 115/92. és 96/2001. rendelettel ültették át a nemzeti jogba.

Olaszországban jogi hivatást azok gyakorolhatnak, akik - miután származási országukban megszerezték szakképesítésüket - a fent említett rendeletekben megállapított egyéb feltételeknek is megfelelnek. Ezek a rendeletek a külföldön szerzett képesítés elismerésének feltételeit is szabályozzák.

« Jogi hivatások - Általános információk | Olaszország - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 12-02-2008

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság