Euroopan komissio > EOV > Oikeusalan ammatit > Italia

Uusin päivitys: 07-11-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeusalan ammatit - Italia

Oikeusalan ammatinharjoittajat jakautuvat seuraaviin ryhmiin: tuomarit, yleiset syyttäjät, tuomioistuimen kirjaajat, haastemiehet, asianajajat ja notaarit.

Oikeusalan ammattia nimeltä procuratore legale ei enää ole olemassa eikä oikeudenhoitoon osallistu muita ammattihenkilöitä.

Tuomarit käyttävät tuomiovaltaa. Tuomareita ovat ensinnäkin ns. virkatuomarit (giudici togati), jotka ovat valtion virkamiehiä. Heidät valitaan tehtäväänsä yleisen virkakilpailun kautta. Toisaalta tuomarin tehtäviä voi hoitaa myös erilaisten luottamustehtävien nojalla (näin tekevät rauhantuomarit sekä eräät tuomioistuinten yhteydessä toimivat tuomarit, joista käytetään nimityksiä giudice onorario di Tribunale ja giudice onorario aggregato). Tällaisen nimityksen saaneet henkilöt käyttävät heille myönnettyä toimivaltaa henkilökohtaisesti ja määräaikaisissa tehtävissä olematta tavallisen tuomarikunnan jäseniä. Heidät nimittää tehtäviinsä tuomarikunnan korkein neuvosto (Consiglio Superiore della Magistratura) arvioituaan heidän pätevyytensä.

Virkatuomareille valtio maksaa kuukausipalkan, jonka suuruus määräytyy palvelusvuosien perusteella.

Henkilöille, jotka hoitavat tuomarin tehtäviä luottamustehtävän nojalla, maksetaan kertakorvaus heidän hoitamiensa asioiden ja niissä tehtyjen päätösten perusteella.

Yleisen syyttäjän tutkintatehtäviä hoitavat kassaatiotuomioistuimessa (Corte di Cassazione), muutoksenhakutuomioistuimissa (Corte d'Appello) ja tavallisissa tuomioistuimissa (Tribunale) syyttäjät, joilla on tutkintavaltuudet.

Syyttäjät nimitetään tehtäväänsä saman virkakilpailun perusteella kuin tuomarit, ja heidän palkkauksensa perustuu samoihin sääntöihin kuin tuomareiden.

Tavallisten tuomioistuinten yhteydessä yleisen syyttäjän tehtäviä on mahdollista hoitaa myös luottamustehtävän nojalla samaan tapaan kuin tuomarien kohdalla (magistrato onorario, vice procuratore onorario). Nämä henkilöt nimitetään tehtäväänsä pätevyyden perusteella ja heille maksetaan palkkio heidän hoitamiensa istuntojen perusteella.

Tuomioistuimen kirjaajat ja haastemiehet ovat valtion virkamiehiä, jotka nimitetään tehtäväänsä virkakilpailun perusteella. Heidän palkkauksensa on valtion virkamiehiin sovellettavan käytännön mukainen.

Asianajajat ja notaarit ovat ns. vapaiden ammattien harjoittajia.

Voidakseen toimia asianajajana on läpäistävä pätevyystutkinto, jonka oikeusministeriö järjestää vuosittain muutoksenhakutuomioistuinten yhteydessä.

Notaarit nimitetään oikeusministeriön järjestämän kansallisen avoimen kilpailun kautta.

Näihin ammatteihin pääsyä säädellään lailla. Tuomarit ja syyttäjät toimivat tehtävissään Italian perustuslain nojalla täysin itsenäisesti ja riippumattomasti. Kaikkien oikeusalan ammattihenkilöiden on noudatettava määrättyjä ammattietiikan vaatimuksia.

Tuomarien ja syyttäjien virkahierarkia perustuu ainoastaan palvelusvuosiin, ja se vaikuttaa myös palkkaukseen. Tuomarien ja syyttäjien virkaura etenee seuraavasti: apulaistuomari/syyttäjä, tuomari/syyttäjä, muutoksenhakutuomioistuimen tuomari/syyttäjä, kassaatiotuomioistuimen tuomari/syyttäjä, ylimpiin johtotehtäviin soveltuva tuomari/syyttäjä.

Asianajajat jakautuvat tavallisiin asianajajiin ja asianajajiin, jotka on hyväksytty edustamaan asiakkaitaan kassaatiotuomioistuimessa.

Myös tuomioistuimen kirjaajat ja haastemiehet jakautuvat hierarkkisesti alempaan ja ylempään ryhmään.

Notaareilla sen sijaan ei ole vastaavaa jakoa.

Oikeudellisen avustajan käyttäminen on pakollista kaikissa oikeudenkäyntimenettelyissä paitsi niissä, joissa asian käsittelee rauhantuomari.

Ammattikuntajärjestöjen tehtävänä on valvoa jäsentensä toimintaa ja toteuttaa tarvittaessa kurinpitotoimia.

Ulkomaiden kansalaiset voivat toimia asianajajana sillä edellytyksellä, että heidän kotimaassa hankkimansa ammatillinen pätevyys tunnustetaan direktiivien (EY) N:o 89/48/ETY ja 98/5/EY mukaisesti.

Nämä direktiivit on saatettu osaksi Italian kansallista lainsäädäntöä lainsäädäntöasetuksilla nro 115/92 ja nro 96/2001.

Italiassa voivat oikeusalan ammatteja harjoittaa ne, jotka hankittuaan tarvittavan ammatillisen pätevyyden kotimaassaan täyttävät em. lakiasetuksissa asetetut muut vaatimukset. Kyseisissä säädöksissä vahvistetaan myös ulkomailla hankittujen tutkintojen tunnustamisen edellytykset.

« Oikeusalan ammatit - Yleistä | Italia - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 07-11-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta