Euroopa Komisjon > EGV > Juristid > Itaalia

Viimati muudetud: 12-02-2008
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Juristid - Itaalia

Õigusala töötajad jagunevad kohtunikeks, prokurörideks, kohtusekretärideks, kohtutäituriteks ja kohtuametnikeks, advokaatideks ja notariteks.

Sellist juristide kategooriat nagu procuratore legale Itaalias enam olemas ei ole ja õigusemõistmises ei osale ühegi muu kategooria juristid.

Kohtunikud mõistavad kohut ja nad jagatakse elukutselisteks kohtunikeks (togati), kes võetakse tööle konkursi korras ja kes on riigiametnikud, ning aukohtunikeks (rahukohtunikud, esimese astme kohtu aukohtunikud ja kaaskohtunikud), kellel on selliste ülesannete täitmiseks isiklik ja ajutine pädevus ja kes ei kuulu seejuures tavalise kohtusüsteemi alla. Aukohtunikud määrab erialase ettevalmistuse järgi ametisse kohtunike ülemkogu.

Elukutselised kohtunikud saavad riigilt kohast kuupalka, mille suuruse määrab tööstaaž.

Aukohtunikud saavad kohtuistungite ja tehtud kohtuotsuste eest ühekordset tasu.

Kassatsioonikohtu, apellatsioonikohtute ja tavaliste tsiviilkohtute juures tegutsevates prokuratuurides töötavad uurimispädevusega prokurörid.

Nad määratakse ametisse samasuguse konkursi kaudu nagu kohtunikud ja neile makstakse töötasu samadel alustel nagu kohtunikele.

Tavaliste tsiviilkohtute juures tegutsevates prokuratuurides töötavad ka auprokurörid (abiprokurörid), kes osalevad riikliku süüdistajana kohtuistungitel. Nad määratakse ametisse erialase ettevalmistuse järgi ja neile makstakse vaid kindlaksmääratud tasu iga kohtuistungi pealt.

Kohtusekretärid ja kohtutäiturid on konkursi korras tööle võetavad riigiametnikud, kellele makstakse riigitöötajana palka.

Advokaadid ja notarid on vaba elukutse esindajad.

Advokaadid peavad juristina tegutsemiseks sooritama erialaeksami, mille korraldab justiitsministeerium ja mis toimub kord aastas apellatsioonikohtute juures.

Notarid määratakse ametisse pärast justiitsministeeriumi korraldatud avaliku riikliku konkursi läbimist.

Nendel ametikohtadel tegutsemine on reguleeritud seadusega. Kohtunikkond (kohtunikud ja prokurörid) on Itaalia põhiseaduse kohaselt oma ülesannete täitmisel täiesti iseseisev ja sõltumatu. Kõik õigusalal tegutsejad peavad järgima ametialase käitumise põhimõtteid.

Elukutselisi kohtunikke ja prokuröre eristatakse vaid tööstaaži alusel ja nende töötasu sõltub vastavast palgaastmest. Kohtunikkonna karjääriredel on järgmine: abikohtunik, esimese astme kohtunik, apellatsioonikohtu kohtunik, kassatsioonikohtu kohtunik, kõrgema astme kohtu kohtunik.

Advokaadid jagatakse tavalisteks advokaatideks ja advokaatideks, kes võivad esineda kassatsioonikohtus.

Kohtusekretärid ja kohtutäiturid jagunevad samuti kõrgema ja madalama astme ametnikeks.

Notarite puhul sellist liigitamist ei toimu.

Õigusesindaja kasutamine on kohustuslik kõigis kohtutes, välja arvatud juhul, kui eesistujaks on rahukohtunik.

Kutseühingud vastutavad oma liikmete järelevalve eest ja kohaldavad nende suhtes distsiplinaarmeetmeid.

Välismaalane võib tegutseda advokaadina juhul, kui tema päritoluriigi kutsekvalifikatsiooni on tunnustatud vastavalt direktiividele 89/48/EMÜ ja 98/5/EÜ.

Need direktiivid on võetud üle seadusandlike dekreetidega nr 115/92 ja nr 96/2001.

Juristina võivad Itaalias tegutseda isikud, kes on oma päritoluriigis saanud vastava kutsekvalifikatsiooni ja kes vastavad teistele eespool nimetatud seadusandlikes dekreetides sätestatud tingimustele. Nendes dekreetides on sätestatud ka välisriigis saadud kvalifikatsioonide tunnustamise kriteeriumid.

« Juristid - Üldteave | Itaalia - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 12-02-2008

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik