Europa-Kommissionen > ERN > Juridiske erhverv > Italien

Seneste opdatering : 09-11-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Juridiske erhverv - Italien

De juridiske erhverv omfatter følgende: dommere, offentlige anklagere, justitssekretærer, fogeder, advokater og notarer.

Embedet 'procuratore legale' findes ikke længere i Italien, og ingen andre jurister er involveret i forvaltningen af retsvæsenet.

Den dømmende myndighed udøves af dommere; de opdeles i professionelle dommere (giudici togati), der ansættes på tjenestemandsvilkår på grundlag af prøver, og lægdommere (fredsdommere, domsmænd ved underretten, og nævninge), der varetager stillingen på personligt og midlertidigt grundlag, og som ikke er opført i dommerstandens register. De udnævnes normalt af dommerstandens øverste råd på grundlag af en vurdering af deres kvalifikationer.

De professionelle dommere aflønnes månedligt af staten; lønnens størrelse afhænger af anciennitetsgrad.

Lægdommere modtager et engangsbeløb, der afhænger af antallet af sager og afsagte domme.

Ved kassationsretten, appelretterne og underretterne varetages funktionen som offentlig anklager af tjenestemænd; de varetager også en sagsoplysningsfunktion.

De ansættes på grundlag af samme prøver som dem, der gælder for dommere, og aflønnes på samme måde som disse.

Anklagemyndigheden ved underretterne omfatter også lægfolk, som afholder retsmøder for anklagemyndigheden. De udnævnes på grundlag af kvalifikationer og modtager kun godtgørelse for de sager, de har deltaget i.

Justitssekretærer og fogeder er offentlige tjenestemænd, der ansættes på grundlag af prøver; de er således statsansatte og aflønnes i overensstemmelse hermed.

Advokater og notarer er ikke statsansatte, men tilhører de liberale erhverv.

Advokater får bestalling efter beståelse af optagelsesprøver, som justitsministeriet afholder årligt ved de enkelte appelretter.

Notarer udnævnes efter en offentlig landsdækkende ansættelsesprøve, der afholdes af Justitisministeriet.

Adgangen til disse erhverv er reguleret ved lov. Dommere og offentlige anklagere nyder fuld selvstændighed og uafhængighed i udøvelsen af deres funktioner i henhold til den italienske forfatning. Alle inden for de juridiske erhverv har pligt til at overholde bestemte etiske regler.

De professionelle dommere (og de professionelle offentlige anklagere) afviger kun fra hinanden i deres anciennitet, der er bestemmende for lønklassen. Dommernes karriere har følgende faser: dommerfuldmægtig, underretsdommer, appelretsdommer, kassationsretsdommer og dommer, der varetager de højeste funktioner.

Advokater opdeles i almindelige advokater og advokater med møderet for kassationsretten.

Justitssekretærer og fogeder opdeles i underordnet og overordnet personale.

Notarstanden har ingen intern opdeling.

Juridisk repræsentation er obligatorisk i alle retssager, bortset fra sager, der anlægges for fredsdommere.

De faglige organisationer fører tilsyn med medlemmerne og har disciplinærretten over dem.

Udlændinge kan udøve advokatvirksomhed efter godkendelse af de i hjemlandet erhvervede faglige kvalifikationer, jf. EF-direktiv nr. 89/48 og 98/5.

Disse direktiver er indarbejdet i Italiens lovgivning ved lovdekret nr. 115/92 og lovdekret nr. 96/2001.

Juridiske erhverv kan i Italien udøves af personer, som efter at have opnået bevis på deres faglige kundskaber i hjemlandet, opfylder de øvrige krav, der er fastsat i ovennævnte lovdekreter. Samme dekreter indeholder de betingelser, der skal være opfyldt for at kunne få godkendt udenlandske eksamensbeviser.

« Juridiske erhverv - Generelle oplysninger | Italien - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 09-11-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige