Evropská komise > ESS > Právnické profese > Itálie

Poslední aktualizace: 14-02-2008
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Právnické profese - Itálie

Osoby vykonávající právnickou praxi se dělí do následujících kategorií: soudci, státní zástupci, soudní úředníci, soudní vykonavatelé a právní úředníci, advokáti a notáři.

Kategorie právníků označovaných jako procuratore legale již v Itálii neexistuje a žádné další právnické profese se výkonu spravedlnosti neúčastní.

Soudci vykonávají soudní pravomoc a dělí se na soudce z povolání (togati), kteří jsou vybíráni v rámci výběrového řízení a jsou státními úředníky, a čestné soudce (smírčí soudci, čestní soudci u soudu prvního stupně a pomocní čestní přísedící soudci), kteří vykonávají tyto pravomoci z vlastního zájmu a dočasně, aniž by byli členy řádného soudnictví. Jmenuje je nejvyšší soudní rada na základě posouzení jejich kvalifikace.

Soudcům z povolání platí stát odpovídající měsíční plat, jehož výše závisí na délce služební praxe.

Čestní soudci dostávají jednorázovou odměnu za konaná jednání a vynesené rozsudky.

Na státním zastupitelství při kasačním soudu, odvolacích soudech a řádných soudech pracují státní zástupci s vyšetřovací pravomocí.

Jsou jmenováni na základě stejného výběrového řízení jako soudci a stejně tak jsou i placeni.

Na státních zastupitelstvích řádných soudů pracují také čestní státní zástupci (čestní pomocní státní zástupci), kteří vedou jednání za státní zastupitelství. Tito jsou jmenováni na základě své kvalifikace a jsou placeni na základě poplatků stanovených za každé jednání.

Soudní úředníci a soudní vykonavatelé jsou státní úředníci zaměstnaní na základě výběrového řízení a jsou placeni jako státní zaměstnanci.

Advokacie a notářství jsou svobodnými povoláními.

Aby advokát mohl vykonávat právnickou profesi, musí složit kvalifikační zkoušky organizované ministerstvem spravedlnosti a konané každý rok u jednotlivých odvolacích soudů.

Notáři jsou jmenováni na základě národního otevřeného výběrového řízení organizovaného a konaného ministerstvem spravedlnosti.

Přístup k těmto profesím je upraven zákonem. Členové soudcovského sboru (soudci a státní zástupci) jsou podle italské ústavy při výkonu svých povinností naprosto samostatní a nezávislí. Všechny osoby vykonávající právnickou praxi musí dodržovat profesionální kodex chování.

Soudci a státní zástupci z povolání se odlišují pouze podle délky služební praxe a podle ní se řadí do odpovídající platové třídy. Struktura sboru soudců z povolání má tyto úrovně: přísedící soudce, soudce soudu prvního stupně, soudce odvolacího soudu, soudce kasačního soudu, soudce způsobilý zasedat u soudů vyššího stupně.

Advokáti se dělí na běžné advokáty a advokáty oprávněné jednat u kasačního soudu.

Soudní úředníci a soudní vykonavatelé se také dělí na vyšší a nižší stupně.

Mezi notáři žádné takové dělení neexistuje.

U všech soudů platí advokátní přímus, s výjimkou soudů, jimž předsedá smírčí soudce.

Profesní sdružení odpovídají za dohled nad svými členy a mají nad nimi disciplinární pravomoc.

Státní příslušníci cizích zemí mohou vykonávat advokátní praxi, pokud je jejich odborná kvalifikace, kterou získali v zemi původu, uznána podle směrnice 89/48/EHS a 98/5/ES.

Tyto směrnice byly provedeny zákonnými vyhláškami č. 115/92 a 96/2001.

V Itálii mohou osoby, které získaly svou právnickou kvalifikaci ve své zemi původu, vykonávat právnické profese, pokud splňují také další podmínky stanovené v uvedených zákonných vyhláškách. Tyto vyhlášky stanovují také požadavky pro uznávání kvalifikací získaných v zahraničí.

« Právnické profese - Obecné informace | Itálie - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 14-02-2008

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království