Európska komisia > EJS > Právnické povolania > Írsko

Posledná úprava: 20-06-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právnické povolania - Írsko

 

OBSAH

1. Sudcovia 1.
2. Generálny prokurátor a riaditelia verejných prokuratúr 2.
3. Súdni úradníci 3.
4. Správny úradník 4.
5. Právni zástupcovia 5.
6. Obhajcovia 6.
7. Notári 7.

 

1. Sudcovia

Dozorná rada pre vymenovávanie do funkcií v súdnictve identifikuje a informuje vládu o vhodnosti osôb na vymenovanie do úradu v súdnictve. Sudcov menuje prezident po porade s vládou. Sudcovia sú nezávislí a podliehajú iba ústave a zákonu. Podľa ústavy počet sudcov z času na čas stanovujú právne predpisy.

Najvyšší súd pozostáva z predsedu najvyššieho súdu, ktorý súdu predsedá a siedmich riadnych sudcov nazývaných ‘sudca najvyššieho súdu’. Predseda vrchného súdu je tiež ex officio členom najvyššieho súdu. Vrchný súd pozostáva z predsedu vrchného súdu, ktorý je zodpovedný za všeobecnú organizáciu práce vrchného súdu a riadnych sudcov nazývaných ‘sudca vrchného súdu’. Najvyšší sudca a predseda obvodného súdu sú tiež ex officio členmi vrchného súdu. Počet sudcov vrchného súdu je z času na čas stanovený legislatívou. V súčasnosti nemôže pôsobiť viac než 28 (plus jeden navyše pre prípady, keď je predseda výboru pre právne reformy sudcom vrchného súdu). Oblastný súd pozostáva z predsedu oblastného súdu a riadnych sudcov nazývaných ‘sudca oblastného súdu’. Predseda okresného súdu je zároveň ex officio členom oblastného súdu. Okresný súd pozostáva z predsedu okresného súdu a iných sudcov nazývaných ‘sudca okresného súdu’. Ústava stanovuje, že vláda nezníži odmenu vyplácanú sudcom počas zastávania úradu. Platy sudcov sú z času na čas určované vydanou legislatívou. Súčasnú legislatívu tvorí Zákon o ministerských, parlamentných a justičných úradoch a členoch parlamentu Oireachtas (Rôzne ustanovenia) z roku 2001.

HoreHore

Sudcovia sú ustanovení z právnických povolaní kvalifikovaných právnych poradcov a obhajcov s určitým počtom rokov praktických skúseností (netýka sa výskumu). Pre okresný súd ustanovuje časť 29(2) zákona o súdoch (doplnkové ustanovenia) z roku 1961 že osoba, ktorá vykonáva povolanie právneho poradcu alebo obhajcu viac než desať rokov je kvalifikovaná na ustanovenie za sudcu okresného súdu. Časť 30 zákona o súdoch a súdnych úradníkoch z roku 1995 ustanovuje, že právny poradca alebo obhajca s desaťročnými skúsenosťami je kvalifikovaný na vymenovanie za sudcu oblastného súdu. Zákon o súdoch a súdnych úradníkoch z roku 2002 ustanovuje, že právny poradca alebo obhajca s viac než 12 ročnou praxou je kvalifikovaný na vymenovanie za sudcu vrchného alebo najvyššieho súdu. Ako už bolo uvedené, sudcovia sú nezávislí, keďže podliehajú iba ústave a zákonu a pri preberaní úradu činia nasledujúce vyhlásenie podľa článku 34.5.1 ústavy:

 „Za prítomnosti všemohúceho Boha slávnostne a úprimne sľubujem a vyhlasujem, že budem riadne a verne a s najlepším vedomím a svedomím vykonávať úrad predsedu súdu (prípadne iná funkcia) bez strachu alebo zaujatosti, náklonnosti alebo zlovôle voči akejkoľvek osobe a budem podporovať ústavu a zákony. Nech ma Boh vedie a podporuje.”

Podľa ústavy sudcovia vrchného súdu a najvyššieho súdu môžu byť zbavení úradu za chovanie v rozpore s právom alebo nespôsobilosť po schválení rozhodnutí oboma komorami írskeho parlamentu (Oireachtas). Zákon o súdnych dvoroch z roku 1924 a Zákon o súdnych dvoroch (okresný súd) z roku 1946 poskytujú podobné štatutárne ustanovenia pre sudcov oblastných a okresných súdov.

HoreHore

2. Generálny prokurátor a riaditelia verejných prokuratúr

Generálny prokurátor je „poradcom vlády v právnych záležitostiach a právnych názoroch”, ako je stanovené článkom 30 ústavy. Generálny prokurátor je menovaný prezidentom na návrh premiéra (Taoiseach) a je povinný úrad opustiť vtedy, kedy ho opustí premiér. Generálny prokurátor je vo všeobecnosti obhajcom vykonávajúcim prax a vrchným právnym zástupcom. Neexistuje pravidlo, podľa ktorého by musel generálny prokurátor upustiť od súkromnej praxe, no v posledných rokoch bol tento jav pomerne častý.

Ako vládny právny poradca skúma generálny prokurátor všetky návrhy legislatívy, ktorú sa vláda chystá predložiť pred obe komory parlamentu (Oireachtas) na to, aby sa stali zákonom. Generálny prokurátor radí vláde v medzinárodných záležitostiach ako je ratifikácia medzinárodných zmlúv. Ďalšou funkciou generálneho prokurátora je zastupovať verejnosť pri presadzovaní verejných práv, a to začatím právneho konania alebo zaujatím funkcie jeho odporcu. Napriek tomu, že je generálny prokurátor vymenovaný premiérom, je nezávislý od vlády. Čo sa týka ústavy, je generálny prokurátor vždy hlavným odporcom v prípade spochybňovania ústavnosti legislatívy.

Pred rokom 1976 boli všetky závažné trestné činy stíhané v mene generálneho prokurátora. Ústava umožňuje, aby bola táto funkcia vykonávaná inou osobou právne oprávnenou konať za týmto účelom. Kancelária riaditeľa prokuratúry bola založená časťou 2 zákona o stíhaní trestných činov z roku 1974, ktorý nadobudol účinnosť v roku 1976, pričom je jeho hlavnou myšlienkou potreba existencie úradníka nezávislého od politických vzťahov, ktorý by túto funkciu zastával. Riaditeľ je menovaný vládou, no je štátnym úradníkom a preto po páde vlády neodstupuje z funkcie ako generálny prokurátor. To zaručuje kontinuitu pri stíhaní trestných činov. Zákon z roku 1974 tiež stanovuje, že riaditeľ verejnej prokuratúry musí byť pri výkone svojich povinností nezávislý. Riaditeľ môže byť zo svojej funkcie odvolaný vládou, k odvolaniu však môže dôjsť až po vypracovaní správy o ich zdravotnom stave alebo výkone povolania výborom pozostávajúcim z predsedu najvyššieho súdu, sudcu vrchného súdu a generálneho prokurátora.

HoreHore

Riaditeľ verejnej prokuratúry rozhoduje preto o tom, či je osobu potrebné obviniť zo závažného trestného činu a čo má obsahovať obvinenie. Všetky trestné činy sú prebraté v mene riaditeľa verejnej prokuratúry, no väčšina menej závažných trestných činov môže byť stíhaná políciou (Gardaí) bez zaslania záznamov riaditeľovi generálnej prokuratúry. V takýchto prípadoch má riaditeľ generálnej prokuratúry právo radiť polícii ako majú pri riešení prípadu pokračovať. Napriek tomu, že riaditeľ generálnej prokuratúry prebral pri stíhaní prípadov funkciu generálneho prokurátora, udržiava si generálny prokurátor svoju funkciu pri prípadoch medzinárodného významu, ako je vydanie stíhanej osoby iným štátom.

3. Súdni úradníci

Súdni úradníci zodpovedajú za všeobecnú správu súdov. Súčasné súdy boli založené Zákonom o súdoch (založenie a ústava) z roku 1961 podľa článku 34 ústavy. Ústava načrtáva štruktúru súdov pozostávajúcu z posledného odvolacieho (najvyšší súd) a súdov prvej inštancie, ktoré zahŕňajú vrchný súd s plnou jurisdikciou v trestných a občianskoprávnych záležitostiach a súdy s obmedzenou jurisdikciou (oblastné a okresné súdy) organizované na regionálne báze.

Súdni úradníci sú zamestnancami súdneho úradu, nezávislej právnickej osoby, ktorá vznikla v novembri 1999 a bola založená vládou podľa zákona o súdnom úrade z roku 1998. K založeniu tohto orgánu došlo na odporúčanie pracovnej skupiny súdneho výboru a od založenia štátu predstavuje neukončenú záležitosť, keďže neboli stanovené opatrenia stanovujúce nezávislú administratívnu štruktúru súdnictva a súdov.

HoreHore

Súdny úrad má päť mandátov:

 • Spravovať súdy
 • Poskytovať podporné služby sudcom
 • Poskytovať informácie o systéme súdov verejnosti
 • Poskytovať, riadiť a udržiavať súdne budovy
 • Poskytovať zariadenia pre používateľov súdov

Súdny úrad zodpovedá ministrovi pre spravodlivosť, rovnosť a právnu reformu a prostredníctvom ministra zodpovedá vláde. Zodpovedá tiež výboru pre účtovníctvo verejných inštitúcií, ktorý funguje pri parlamente vo vzťahu k vynaloženým finančným obnosom a hodnote poskytovania financií. Výkonný riaditeľ je zodpovedným úradníkom a podľa potreby sa dostaví pred daný výbor. Súdny úrad zodpovedá verejnosti prostredníctvom vydania výročnej správy.

Výbor súdneho úradu pozostáva z predsedu a 16 členov, ktorých úlohou je zvažovať a určovať politiku a dohliadať nad jej implementáciou výkonným riaditeľom. Funkcie výkonného riaditeľa sú určené zákonom o súdnom úrade z roku 1998, pričom sa od neho vyžaduje „riadenie a všeobecná kontrola zamestnancov, správa a riadenie úradu, vrátane výkonu funkcií krajského matrikára, do miery, do akej sa tieto funkcie vzťahujú na funkciu úradu a výkon iných podobných funkcií ako môže byť určené legislatívou alebo výborom”.

Väčšinu financií súdnemu úradu poskytuje štát, aj keď určitý jeho príjem pochádza z poplatkov zaplatených za súdne dokumenty. Úrad má v súčasnosti približne 1000 zamestnancov. Výbor súdneho úradu menuje tento počet zamestnancov, určuje ich funkcie a počet zamestnancov v každej funkcii schvaľuje minister pre spravodlivosť, rovnosť a právnu reformu so súhlasom ministra financií.

HoreHore

Manažment štruktúry zamestnancov pozostáva z výkonného riaditeľa, riaditeľa prevádzky pre najvyššie a vrchné súdy, riaditeľa prevádzky pre oblastné a okresné súdy a štyroch podporných riaditeľov – ľudské zdroje, financie, pozemky a budovy a korporačné služby. Úrady najvyššieho súdu pozostávajú z úradu najvyššieho súdu a úradu trestného odvolacieho súdu. Úrady vrchného súdu pozostávajú z ústredného úradu, úradu účtovníka súdnych dvorov, úrad chránencov súdu, úrad generálneho zástupcu neplnoletých osôb a súdnych chránencov, úrad odhadcu, úrad pre pozostalostné záležitosti, úrad vyšetrovateľa a úrad oficiálneho správcu konkurznej podstaty. V krajine pôsobí 26 oblastných úradov súdu, ktoré sa zaoberajú záležitosťami v súvislosti s občianskoprávnym, trestným a rodinným právom a výkonom funkcií porotcu. Každý kraj má krajského matrikára, ktorý má na starosti fungovanie úradu. V krajine je 44 okresných úradov súdu, ktoré sa zaoberajú občianskoprávnymi a trestnými záležitosťami, ako aj záležitosťami rodinného práva a procesmi pre drobné pohľadávky.

4. Správny úradník

Každý kraj v Írsku má správneho úradníka, ktorý je štátnym úradníkom a časť jeho zodpovednosti spočíva v preberaní a predaji majetku za účelom splatenia dlhu po získaní rozsudku súdu. Správni úradníci sú vymenovaní Zákonom o súdnych úradníkoch z roku 1945 a časť 12(5) zákona obmedzuje vymenovanie do funkcie osôb, ktoré sú obhajcami alebo právnymi zástupcami, ktorí vykonávali prax po dobu piatich rokov alebo osôb, ktoré najmenej päť rokov pôsobili ako disponenti alebo hlavní asistenti nižšieho správneho úradníka alebo správneho úradníka. V časti 12(6)(g) zákona sa uvádza, že podmienky zamestnania každého správneho úradníka, ktoré sú predmetom predchádzajúcich častí zákona sú z času na čas určené ministrom financií po porade s ministrom spravodlivosti.

HoreHore

Medzi iné metódy používané pri vyberaní dlhov na základe súdnych rozhodnutí patrí proces nariadenia splátok, pri ktorom sudca rozhodne o sume týždenných alebo mesačných platieb, ktoré môže dlžník uskutočňovať po zhodnotení svojich prostriedkov, a nariadenie o súdnom obstavení, pri ktorom sa nariadi využitie peňazí, ktoré dlžníkovi dlhuje tretia strana, na splatenie dlhu, konkurzné správcovstvo, pri ktorom sa majetok dlžníka predá za účelom splatenia dlhu, súdna hypotéka uvalená na majetok dlžníka, ktorá zabraňuje nakladaniu s týmto majetkom až do zaplatenia daného dlhu (veriteľ môže tiež prejsť k predaju majetku za účelom splatenia dlhu), súdna likvidácia spoločností s ručením obmedzeným a vyhlásenie konkurzu.

5. Právni zástupcovia

Združenie právnych zástupcov Írska riadi vzdelávanie študentov, ktorí by sa chceli stať právnymi zástupcami a má disciplinárne právomoci nad kvalifikovanými právnymi zástupcami. Osoba, ktorá sa chce stať právnym zástupcom, musí podstúpiť trojročnú výučnú dobu a ukončiť študijné kurzy organizované združením právnych zástupcov Írska. Na prijatie do študijného kurzu je potrebné mať univerzitný diplom alebo jeho ekvivalent alebo byť obhajcom alebo zastávať ekvivalentnú funkciu, čo je známe ako požiadavka na prijímaciu skúšku. Po splnení týchto požiadaviek je potrebné ukončiť záverečné skúšky združenia, ktoré sú rozdelené do častí známych ako FE-1, FE-2 a FE-3. Skúška FE-1 pozostáva z ôsmich hlavných predmetov: obchodné právo, ústavné právo, zmluvné právo, trestné právo, zvykové právo, právo európskeho spoločenstva, pozemkové právo a právo občianskoprávnych deliktov. Ďalšie časti sa skladajú z voliteľných kurzov. FE-2 je známy ako profesijný kurz a pozostáva zo 14 týždňov intenzívnych prednášok, po ktorých nasleduje skúška a 18 mesiacov internej prípravy v rámci výučby študenta. Kurz FE-3 alebo nadstavbový kurz pozostáva zo siedmich týždňov intenzívnych prednášok, po ktorých nasleduje skúška. Po ukončení tejto časti a preukázaní spôsobilosti v Írskom jazyku je osoba oprávnená na výkon funkcie právneho zástupcu.

HoreHore

Každý kvalifikovaný právny zástupca podlieha disciplinárnym právomociam združenia právnych zástupcov. Podľa zákona o právnych zástupcoch z rokov 1954 až 1994, je disciplinárny tribunál združenia právnych zástupcov oprávnený vyšetrovať údajné zneužitie úradnej moci, ako je sprenevera finančných obnosov a záležitosť predať predsedovi vrchného súdu. Predseda má právomoc suspendovať právneho zástupcu a zrušiť suspendovanie. Disciplinárny tribunál má právomoc vyžadovať vrátenie platby klientovi, ak sa zistí, že si právny zástupca účtoval priveľa.

Podľa právneho nariadenia 732 z roku 2003, nariadenia Európskych spoločenstiev (advokátska komora) 2003, musia právnici členských štátov, ktorí si želajú vykonávať povolanie obhajcu alebo právneho zástupcu podať žiadosť o registráciu advokátskej komore alebo združeniu právnych zástupcov. Žiadosť sa zváži a v prípade prijatia je vydané osvedčenie o registrácii. Odvolanie proti odmietnutiu advokátskej komory alebo združenia právnych zástupcov je možné podať na vrchnom súde.

6. Obhajcovia

Čestná spoločnosť King’s Inns poskytuje postgraduálnu právnickú prípravu, po absolvovaní ktorej nasleduje udelenie titulu štátneho advokáta osobám, ktoré si želajú vykonávať advokátsku prax. King’s Inns pôsobí ako dobrovoľnícka spoločnosť pod vedením starších sudcov čestnej spoločnosti King’s Inns, ktorí sú členmi súdnictva a vyššími obhajcami. Vstup do kurzu prebieha formou prijímacích skúšok pre držiteľov diplomu King’s Inns v právnických štúdiách alebo absolventov práva. Dĺžka diplomového kurzu na získanie diplomu v právnických štúdiách zostáva v pôvodnom trvaní dvoch rokov, no kurz zákonného zástupcu, ktorý povodne trval dva roky, sa od októbra 2004 zmenil na jednoročný intenzívny kurz. Okrem ukončenia kurzov predpísaných študijných kurzov musia študenti King’s Inns preukázať spôsobilosť v Írskom jazyku a zúčastniť sa desiatich sedení počas každého z dvoch rokov trvania kurzu zákonného zástupcu. Po úspešnom ukončení kurzu sú študenti zvolaní do advokátskej komory na najvyššom súde predsedom najvyššieho súdu a zvolaní advokáti po ceremónii podpíšu zoznam členov advokátskej komory. Avšak predtým, než sa môžu zapojiť do plateného výkonu právnického povolania, musia splniť ďalšie požiadavky.

HoreHore

Obhajcovia musia byť členmi právnickej knižnice na to, aby mohli vykonávať svoju prax. Právnická knižnica funguje za ročný poplatok ako východiskové pracovisko a poskytuje prístup k právnym textom a materiálom. Predtým, než sa stane členom právnickej knižnice, si musí advokát vybrať učiteľa – uznávaného advokáta s najmenej päťročnými skúsenosťami. Pod vedením učiteľa, ktoré trvá vo všeobecnosti rok, je novokvalifikovaný advokát známy ako advokátsky praktikant. Učiteľ predstaví advokátskemu praktikantovi praktické aspekty práce advokáta a zvyčajne od neho požaduje pomoc pri navrhovaní súdnych pojednávaní, právny výskum a účasť na súde v jeho mene.

Generálna rada írskej advokátskej komory, ktorá je neštatutárnym orgánom, dozerá nad výkonom advokátskeho povolania. Rada je volená každoročne členmi advokátskej komory a vydáva pravidlá výkonu povolania, ktoré z času na čas menia a dopĺňajú členovia komory. Pravidlá výkonu povolania stanovujú, čo sa od advokátov očakáva.

Obvinenia z porušenia pravidiel výkonu povolania prešetruje výbor pre výkon povolania rady komory, ktorý zahŕňa aj nečlenov komory. Výbor má právomoc ukladať pokuty a vydávať upomienky a suspendovať alebo vylúčiť člena z právnickej knižnice. Odvolania sa od rozhodnutí je možné predniesť odvolacej rade, ktorá zahŕňa sudcu oblastného súdu a tiež člena z ľudu.

Od advokátov sa všeobecne očakávalo plnenie inštrukcií právnych zástupcov a priamy prístup k advokátom bol zakázaný. Túto prax preskúmal výbor pre hospodársku súťaž, ktorý vo svojej správe v roku 1990 uviedol, že všeobecný zákaz priameho prístupu bol obmedzený a mal by byť vyškrtnutý z pravidiel výkonu povolania. Komisia akceptovala, že sa v určitých prípadoch vyžadovalo nepretržité zapojenie právneho zástupcu. Podľa odporúčania Komisie by nemali existovať štatutárne ani iné pravidlá vyžadujúce fyzickú prítomnosť právneho zástupcu na súde za účelom inštruovania advokátov. Tieto odporúčania neboli plne implementované no prebehli niektoré zmeny a doplnenia pravidiel výkonu povolania, ktoré umožnili priamy prístup určitých oprávnených profesijných orgánov.

HoreHore

Advokáti sú buď hlavnými alebo pomocnými právnymi zástupcami. Členovia advokátskej komory zvyčajne počas niekoľkých rokov pracujú ako pomocní právni zástupcovia predtým, než sa rozhodnú, či sa chcú stať hlavnými právnymi zástupcami. Nie je to otázkou automatického povýšenia a niektorí pomocní právni zástupcovia nikdy o povýšenie do funkcie hlavného právneho zástupcu nepožiadajú. Vo všeobecnosti sa väčšina advokátov rozhodne zaujať funkciu hlavného právneho zástupcu po 15 rokoch praxe. Tí, ktorí sa rozhodnú stať hlavným právnym zástupcom, musia požiadať generálneho prokurátora o schválenie, no samotné vymenovanie je úlohou vlády na návrh generálneho prokurátora, ktorý spolupracuje tiež s predsedom najvyššieho súdu, predsedom vrchného súdu a predsedom rady advokátskej komory.

Vo všeobecnosti pomocní právni zástupcovia navrhujú a pripravujú súdne pojednávania a vedú niektoré súdne prípady zväčša na nižších súdoch, no nie je výlučne. Funkcie hlavného právneho zástupcu zahŕňajú preskúmanie návrhov prípadov predložených pomocným právnym zástupcom a vedenie zložitejších prípadov na vrchnom a najvyššom súde.

7. Notári

Verejní notári sú menovaní predsedom najvyššieho súdu na verejnom zasadaní. Žiadosti sa podávajú návrhom, ktorý preukazuje trvalé bydlisko a zamestnanie žiadateľa, počet verejných notárov v okrese, počet obyvateľov v okrese a okolnosti poukazujúce na potrebu vymenovania verejného notára a/alebo ozrejmenie objavenia sa voľného miesta. Žiadosť musí byť podložená čestným vyhlásením žiadateľa, v ktorom uvedie osvedčenie spôsobilosti zväčša podpísané šiestimi právnymi zástupcami a šiestimi zástupcami miestnej obchodnej komunity. Žiadosť sa predkladá predsedovi najvyššieho súdu prostredníctvom oznámenia o návrhu predkladanom súdu, ktoré sa doručí prostredníctvom najvyššieho súdu registrátorovi fakulty verejného notárstva v Írsku, tajomníkovi združenia právnych zástupcov a všetkým verejným notárom vykonávajúcim prax v obvode, z ktorého pochádza žiadateľ i susedných obvodoch.

Vo všeobecnosti sa právni zástupcovia vymenovávajú len do funkcie verejných notárov. Ak osoba, ktorá nie je právnym zástupcom, žiada o miesto verejného notára, združenie právnych zástupcov bude požadovať podanie prísľubu žiadateľa predsedovi najvyššieho súdu, podľa ktorého sa žiadateľ nebude zapájať do vykonávania majetkových prevodov ani iných právnych aktivít zvyčajne vykonávaných právnym zástupcom. Pre všetkých žiadateľov o vymenovanie do funkcie verejného notára platí, že musia najprv zložiť skúšku zostavenú fakultou verejného notárstva v Írsku.

Poznámka:

Otázky týkajúce sa súčasných odmien generálneho prokurátora, riaditeľa generálnej prokuratúry, súdnych úradníkov a správnych úradníkov je možné zasielať

 • emailom alebo
 • poštou na adresu 
  Human Resources,
  Department of Finance,
  Merrion Street,
  Dublin 2.

Advokáti vykonávajú svoje povolanie na voľnej nohe a ich zárobky sa značne rôznia.
Právni zástupcovia môžu vykonávať svoje povolanie na voľnej nohe, ak sú majiteľmi vlastnej kancelári, alebo sa môžu zamestnať, pričom sa ich zárobky taktiež značne rôznia.
Notári si za overenie dokumentu účtujú poplatok. Neexistujú právne predpisy, ktoré by riadili účtovanie poplatkov, ale notári si poplatky účtujú zväčša na základe času, cestovných nákladov a podľa sumy, účtovanie ktorej sa od odborníka očakáva za poskytnutie služby.

« Právnické povolania - Všeobecné informácie | Írsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 20-06-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo