Europa-Kommissionen > ERN > Juridiske erhverv > Irland

Seneste opdatering : 02-05-2005
Printervenlig version Føj til favoritter

Juridiske erhverv - Irland

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Dommere 1.
2. Attorney General og Director of Public Prosecutions 2.
3. Domstolenes kontorpersonale 3.
4. Fogeder 4.
5. Solicitors (advokater uden møderet) 5.
6. Barristers (advokater med møderet) 6.
7. Notarius publicus 7.

 

1. Dommere

Det er Judicial Appointments Advisory Board, et rådgivende nævn for udnævnelsen af dommere, der underretter regeringen om, hvilke kandidater det finder egnet til at blive dommere. Dommerne udnævnes af præsidenten på regeringens anbefaling. Domstolene er uafhængige og kun underlagt forfatningen og loven. I overensstemmelse med forfatningen justeres antallet af dommere fra tid til anden og fastsættes ved lov.

Supreme Court (svarer til højesteretten) består af Chief Justice (en overdommer) , som leder retten, og syv menige højesteretsdommere. Retspræsidenten for High Court (svarer til landsretten) er i kraft af sin stilling ligeledes medlem af højesteretten. High Court består af retspræsidenten for High Court, som er ansvarlig for den generelle tilrettelæggelse af arbejdet i High Court, og af menige dommere. Chief Justice og retspræsidenten for Circuit Court er i kraft af deres stilling også medlemmer af High Court. Antallet af dommere i High Court justeres løbende og fastsættes ved lov. På nuværende tidspunkt må der højst være 28 (plus en ekstra, når formanden for udvalget for lovreformen er en dommer i High Court). Circuit Court (en underret) består af retspræsidenten for Circuit Court og menige dommere. Retspræsidenten for District Court (en underret) er i kraft af sin stilling ligeledes medlem af Circuit Court. District Court består af retspræsidenten for District Court og menige dommere. Ifølge forfatningen kan regeringen ikke sætte dommernes løn ned, så længe de bestrider et dommerembede. Dommernes løn justeres løbende og fastsættes ved lov. Den gældende lov er fra 2001 (Ministerial, Parliamentary and Judicial Offices and Oireachtas Members (Miscellaneous Provisions) Act, 2001).

TopTop

Dommerne udvælges blandt advokater, som enten er solicitors eller barristers med et vist antal års praktisk erfaring (dog ikke forskning). Ifølge § 29(2) i lov af 1961 (Courts (Supplemental Provisions) Act 1961) skal man for at blive udnævnt til dommer i District Court have praktiseret som barrister eller solicitor i mindst ti år. Ifølge § 30 i lov af 1995 (Courts and Courts Officers Act 1995) kan en solicitor eller en barrister med ti års erfaring blive udnævnt til dommer i Circuit Court. For at blive udnævnt til dommer i High Court eller Supreme Court skal man ifølge lov af 2002 (The Courts and Courts Officers Act 2002) have praktiseret som barrister eller solicitor i mindst 12 år. Som nævnt tidligere er dommerstanden uafhængig, for så vidt som den kun er underlagt forfatningen og loven, og når dommerne indtræder i embedet, aflægger de følgende erklæring i henhold til forfatningens artikel 34. 5. 1:

“In the presence of almighty God I do solemnly and sincerely promise and declare that I will duly and faithfully and to the best of my knowledge and power execute the office of Chief Justice (or as the case may be) without fear or favour, affection or ill-will towards any man, and that I will uphold the Constitution and the laws. May God direct and sustain me.”

Ifølge forfatningen kan dommere i High Court og Supreme Court kun afsættes, hvis det fastslås, at de har opført sig dårligt eller er inhabile, og hvis en sådan afgørelse vedtages af begge huse i Oireachtas (det irske parlament). Ifølge lov af 1946 (Courts of Justice Act 1924 og Courts of Justice (District Court) Act 1946) gælder lignende bestemmelser for dommere i Circuit Courts og District Courts.

TopTop

2. Attorney General og Director of Public Prosecutions

Attorney General, som i denne funktion svarer til kammeradvokaten, er regeringens vejleder i juridiske anliggender, jf. artikel 30 i forfatningen. Attorney General udnævnes af præsidenten efter indstilling af premierministeren og skal gå af, når premierministeren går af. Attorney General er som regel praktiserende barrister og Senior Counsel. Der er ikke noget krav om, at Attorney General skal ophøre med at drive privat praksis, men det har været tilfældet i de senere år.

Som regeringens juridiske vejleder gennemgår Attorney General omhyggeligt alle lovforslag, som regeringen agter at forelægge Oireachtas (parlamentet) til vedtagelse. Han rådgiver ligeledes regeringen i internationale spørgsmål såsom ratificering af internationale aftaler. En anden af hans opgaver er at repræsentere det offentlige i sager om almennyttige rettigheder. Dette sker ved at indlede eller optræde som part i retssager. Selv om Attorney General udnævnes af premierministeren, er han uafhængig af regeringen. Attorney General er altid den første til at forsvare forfatningen, hvis den ser ud at blive tilsidesat.

Indtil 1976 blev alle alvorlige forbrydelser retsforfulgt i Attorney Generals navn, der som leder af anklagemyndigheden svarer til rigsadvokaten. Ifølge forfatningen kan denne funktion efter lov udføres af en anden person. Derfor blev der oprettet et kontor under direktøren for anklagemyndigheden (office of the Director of Public Prosecutions) ved afdeling § 2 i lov af 1974 (Prosecution of Offences Act 1974) , som trådte i kraft i 1976 – tanken var at lade en tjenestemand, der var uafhængig af politiske forbindelser, udføre funktionen. Direktøren udnævnes af regeringen, men er tjenestemand og kan således fortsætte, selv om regeringen går af i modsætning til Attorney General. Herved sikres kontinuitet i retsforfølgningen af lovovertrædelser. Ifølge lov af 1974 er direktøren for anklagemyndigheden uafhængig, når han udfører sine opgaver. Direktøren kan afskediges af regeringen, men først efter, at et udvalg bestående af Chief Justice, en dommer fra High Court og Attorney General har aflagt beretning om vedkommendes helbred eller adfærd.

TopTop

Direktøren for anklagemyndigheden afgør derfor, om en person skal tiltales for en alvorlig forbrydelse, og hvad anklagen i så fald skal være. Alle tiltaler rejses i direktørens navn, men de mindre alvorlige forbrydelser kan retsforfølges af Gardaí (det irske politi) , uden at der skal sendes en sag til direktøren. Direktøren har i så fald ret til at vejlede politiet i, hvordan sagen bør håndteres. Selv om direktøren har overtaget Attorney Generals rolle som anklager, forbliver Attorney General anklagemyndighedens overhoved i internationale sager om f.eks. udlevering af personer.

3. Domstolenes kontorpersonale

Kontorpersonalet er ansvarligt for domstolenes generelle administration. De eksisterende domstole blev etableret ved lov af 1961 (Courts (Establishment and Constitution) Act, 1961) i henhold til § 34 i forfatningen. Det er fastlagt i forfatningen, at domstolene skal opbygges med en domstol i sidste instans (the Supreme Court) og domstole i første instans, som omfatter en landsret (High Court) med fuld jurisdiktion i straffesager og civilretlige sager, og regionale underretter med begrænset jurisdiktion (Circuit og District Court).

Kontorpersonalet er ansat af domstolsstyrelsen (Courts Service) , som er et selvstændigt organ, der blev etableret af regeringen i henhold til Courts Service Act af 1998 og reelt oprettet i november 1999. Det var arbejdsgruppen vedrørende en domstolskommission, der anbefalede at etablere en domstolsstyrelse og derved få fastsat de bestemmelser, der siden statens grundlæggelse havde manglet, og som skulle sikre domstolene en uafhængig administrativ struktur.

TopTop

Domstolsstyrelsen har fem ansvarsområder. Den skal:

 • administrere domstolene
 • bistå dommerne
 • oplyse borgerne om domstolenes virke
 • tilvejebringe, forvalte og vedligeholde domstolsbygningerne
 • tilvejebringe brugerfaciliteter

Domstolsstyrelsen er underlagt justitsministeren (Minister for Justice, Equality and Law Reform) og dermed regeringen. Den skal også aflægge regnskab for et udvalg for offentlige regnskaber, der er tilknyttet det irske parlament (Oireachtas) , for så vidt angår bestemmelser om afholdte udgifter og sammenhængen mellem afholdte udgifter og udbyttet deraf. Den øverste leder er regnskabsansvarlig og fremlægger regnskabet på det pågældende udvalgs anmodning. Domstolsstyrelsen offentliggør ligeledes en årsberetning.

Domstolsstyrelsens bestyrelse består af en formand og 16 medlemmer, som har til opgave at fastlægge en politik og sørge for, at chefen gennemfører denne politik. Chefens opgaver er fastlagt i loven for domstolsstyrelsen (Courts Service Act, 1998). Chefen skal lede og føre tilsyn med personalet, administrationen og styrelsens arbejde, herunder County Registrars arbejde, for så vidt som dette berører styrelsen, og udføre andre opgaver, som fastlægges ved lov eller af bestyrelsen.

TopTop

Størstedelen af domstolsstyrelsens midler stilles til rådighed af staten, mens en mindre del udgøres af indtægter fra gebyrer på domstolsdokumenter. Der er i dag ca. 1 000 ansatte. Efter godkendelse af justitsministeren og med finansministerens samtykke fastsætter domstolsstyrelsens bestyrelse, hvor mange ansatte der skal være, hvilke løntrin der skal være, og hvilke løntrin de ansatte skal indplaceres i.

Ledelsen af personalestrukturen varetages af den øverste chef, en chef, der repræsenterer Supreme Court og High Court, en chef, der repræsenterer Circuit Court og District Court og fire direktører for henholdsvis personaleafdelingen, økonomiafdelingen, ejendoms- og bygningsafdelingen og afdelingen for forretningsydelser. Supreme Court omfatter Office of the Supreme Court og Office of the Court of Criminal Appeal. High Court omfatter Central Office (administrationsafdelingen) , Office of the Accountant of the Courts of Justice (regnskabsafdelingen) , Office of Wards of Court (afdelingen for mindreårige under rettens værgemål) , Office of the General Solicitor for Minors and Wards of Court (afdelingen under den statsansatte advokat for mindreårige og mindreårige under rettens værgemål) , Office of the Taxing Master (afdeling for omkostningsberegning) , Probate Office (afdeling for eksekution) , Examiners Office (undersøgelsesafdeling) og Office of the Official Assignee in Bankruptcy (konkursbehandlingsafdeling) . Der er 26 af underretterne Circuit Court i landet, som behandler civilretlige sager, straffesager, familieretlige sager og sager, der involverer nævneting. Hvert county, som er et administrativt område, har en dommerfuldmægtig til varetagelse af kontorets opgaver. Der er 44 af underretterne District Court i landet, som behandler civilretlige sager, straffesager, familieretlige sager og småsager.

TopTop

4. Fogeder

Hvert county i Irland har en foged, der er tjenestemand, og som bl.a. har til opgave at inddrage og sælge aktiver for at indfri gæld i henhold til en dommerkendelse. Fogeder udnævnes i henhold til lov af 1945 (Court Officers Act 1945). Ifølge lovens § 12(5) kan kun personer, som enten har praktiseret som barrister eller solicitor i fem år, eller som i mindst fem år har arbejdet som kontorchef eller ledende assistent for en underfoged eller foged, udnævnes til foged. Ifølge lovens § 12(6) (g) justeres ansættelsesvilkårene for fogeder, som er omfattet af ovenstående regler fra tid til anden af finansministeren efter konsultation af justitsministeren.

Der er andre måder, hvorpå man kan inddrive gæld med hjemmel i domme, f.eks. ved kendelser om afdragsbetaling, hvor en dommer fastsætter, hvor meget debitor skal betale ugentligt eller månedligt på grundlag af en vurdering af vedkommendes midler, kendelser om udlæg hos tredjemand, hvor penge, som tredjemand skylder debitor, benyttes til at indfri en gæld, bobestyrelse, hvor debitors aktiver sælges for at indfri en gæld, domme om pant i fast ejendom, hvor der tages pant i debitors faste ejendom, som ikke må sælges, før gælden er indfriet (kreditor kan også gå videre og få ejendommen solgt for at få gælden indfriet) , opløsning af aktieselskaber og konkurserklæring af debitor.

5. Solicitors (advokater uden møderet)

Law Society of Ireland (advokatsamfundet) forestår uddannelsen af studerende, der vil være solicitor, og det har disciplinære beføjelser over uddannede solicitors. For at blive solicitor skal man have været i lære i 3 år og have gennemført den uddannelse, der tilrettelægges af advokatsamfundet. For at kunne deltage i uddannelsen skal man have en universitetsgrad eller noget tilsvarende eller være barrister eller tilsvarende – dette kaldes forberedende eksamenskrav. Når disse krav er opfyldt, skal man bestå den endelige eksamen, som er inddelt i kategori FE-1, FE-2 og FE-3. FE-1 består af 8 centrale fag: selskabsret, forfatningsret, aftaleret, strafferet, billighedsret, EU-ret, ejendomsret og erstatningsret. De to andre kategorier omfatter mere erhvervsrettede kurser. FE-2 er et fagligt kursus og består af 14 ugers intensive forelæsninger, der afsluttes med en eksamen, og 18 måneders intern uddannelse, der udgør en del af den studerendes praktiktid. FE-3-kurset eller det udvidede kursus består af 7 ugers intensive forelæsninger, som afsluttes med en eksamen. Når FE-3 er afsluttet, og man har bevist, at man behersker irsk, kan man få bestalling som solicitor.

TopTop

Alle solicitors er underlagt advokatsamfundets disciplinære beføjelser. Ifølge bestemmelserne for solicitors (Solicitors Acts 1954 to 1994) kan disciplinærretten under advokatsamfundet undersøge påstande om dårlig opførsel, såsom uretmæssig tilegnelse af midler, og sådanne sager kan indbringes for retspræsidenten for High Court. Retspræsidenten har beføjelse til at suspendere en solicitor fra dennes praksis og til at ophæve suspensionen. Hvis disciplinærretten konstaterer, at en solicitor har opkrævet for meget i honorar, kan den kræve dette tilbagebetalt til klienten.

Ifølge bekendtgørelse 732 af 2003 og EF-regelsættet fra 2003 (om advokaters etablering) skal advokater fra EU-medlemsstater, som ønsker at arbejde som barrister eller solicitor, anmode Bar Council eller advokatsamfundet om at blive registreret. Disse tager stilling til ansøgningen, og hvis den godtages, udsteder de et registreringscertifikat. Afslag fra Bar Council eller advokatsamfundet appelleres til High Court.

6. Barristers (advokater med møderet)

The Honorable Society of King’s Inns tilbyder videregående juridisk uddannelse, hvorved man, hvis man ønsker at føre retssager, kan erhverve graden barrister-at-law. The King’s Inns er en frivillig forening under ledelse af bestyrelsen i Honorable Society of King’s Inns, som består af medlemmer af domstolene og senior barristers. Studerende, som skal have enten et eksamensbevis i jura fra King’s Inns eller fra universitetet, skal bestå en adgangsgivende eksamen. Det tager stadig to år at få et eksamensbevis i jura, men fra oktober 2004 er uddannelsen til barrister-at-bar lavet om til et intensivt kursus på et år, hvor det tidligere varede to år. Udover studierne skal de studerende på King’s Inns også vise, at de har gode færdigheder i irsk, og de skal deltage i ti middage om året i de to år, som uddannelsen til barrister varer. Efter at have bestået eksamen indkaldes de studerende af Chief Justice til Supreme Court, hvor de efter en ceremoni skriver under på at være medlem af advokatstanden. De skal dog opfylde yderligere krav, før de kan udføre betalt juridisk arbejde.

TopTop

Barristers skal være medlem af det juridiske bibliotek (Law Library) , før de må praktisere. Det juridiske bibliotek er et sted, hvor man kan konsultere og få adgang til juridiske tekster og materiale mod at betale et årligt gebyr. En barrister skal, før han bliver medlem, vælge en vejleder (master) , som er en etableret barrister med mindst fem års erfaring. En barrister, der er under en vejleders oplæring, hvilket normalt varer et års tid, kaldes en djævel (devil). Vejlederen indfører djævlen i det praktiske arbejde og beder ham normalt om at udarbejde retsindlæg, forske og gå i retten på hans vegne.

General Council of the Bar of Ireland, som ikke er et lovfæstet organ, fører tilsyn med barristers adfærd. Rådet vælges årligt af advokatstandens medlemmer, og det udsteder en faglig adfærdskodeks, som kan ændres efter behov af medlemmerne. Adfærdskodeksen beskriver kravene til barristers.

Påstande om brud på adfærdskodeksen undersøges af udvalget Professional Practices Committee of the Bar Council, hvor der også sidder mennesker, der ikke er medlemmer af advokatstanden. Udvalget har beføjelse til at pålægge bøder og komme med advarsler og til at suspendere eller udelukke et medlem fra det juridiske bibliotek. Udvalgets afgørelser kan appelleres til appelbestyrelsen, hvor der sidder en dommer fra Circuit Court og en lægmand.

Der har tidligere været tradition for, at en barrister skulle orienteres af en solicitor, og at direkte adgang til en barrister var forbudt. Denne praksis blev undersøgt af konkurrencestyrelsen (Fair Trade Commission) , som i rapporten fra 1990 anbefalede, at det altomfattende forbud mod direkte adgang skulle udgå af adfærdskodeksen, fordi det var en konkurrencebegrænsende praksis. Styrelsen var enig i, at det i visse tilfælde var hensigtsmæssigt at involvere en solicitor. Den anbefalede, at der ikke blev fastlagt lovfæstede regler eller andre regler med krav om, at en solicitor skulle være fysisk til stede i retten for at orientere en barrister. Anbefalingerne er ikke fuldt ud taget til følge, men der er foretaget en række ændringer af adfærdskodeksen for at give visse anerkendte organisationer direkte adgang til en barrister.

TopTop

En Barrister er enten junior counsel eller senior counsel. Som regel praktiserer medlemmer af advokatstanden som junior counsel i en årrække, før de tager stilling til, om de ønsker at blive senior counsel. Der er ikke tale om automatisk forfremmelse, og nogle junior counsel vælger slet ikke at ansøge om at blive senior counsel. Normalt overvejer en barrister at blive senior counsel efter 15 års praksis. De, der ønsker at blive senior counsel, ansøger Attorney General om godkendelse, men de udnævnes reelt af regeringen efter dennes konsultation af Attorney General, som handler i samråd med Chief Justice, retsformanden for High Court og formanden for Bar Council.

En junior counsel udarbejder og forbereder normalt procesretsindlæg og fører oftest, men ikke udelukkende, retssager ved underretterne. Som senior counsel skal man derudover gennemgå procesindlæg, der er udarbejdet af en junior counsel, og føre de mere vanskelige sager ved High Court og Supreme Court.

7. Notarius publicus

Notarius publicus udnævnes af Chief Justice. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om ansøgerens bopæl og beskæftigelse, antallet af notarer i distriktet, distriktets indbyggertal, og det skal anføres, hvorfor en notarius publicus er nødvendig, og/eller hvordan en stilling er blevet ledig. Ansøgningen skal bekræftes med en beediget erklæring fra ansøgeren og indeholde en egnethedserklæring, der normalt skal være underskrevet af seks lokale solicitors og seks ledende lokale forretningsdrivende. Ansøgningen med begrundelse (Notice of Motion) indgives til Chief Justice og forkyndes via Supreme Court for registreringsafdelingen i Irlands fakultet for notarius publicus (Faculty of Notaries Public) , advokatsamfundets sekretær og alle notarius publicus i ansøgerens counties og tilstødende counties.

Som regel udnævnes kun en solicitor til notarius publicus. Hvis en person, som ikke er solicitor, ansøger om at blive notarius publicus, kræver advokatsamfundet, at vedkommende giver Chief Justice tilsagn om, at han ikke vil beskæftige sig med overdragelse af fast ejendom eller udføre andre opgaver, som normalt udføres af en solicitor. Alle ansøgere skal, inden de udnævnes til notarius publicus, bestå en eksamen på Irlands fakultet for notarius publicus.

Bemærk:

Spørgsmål om den aktuelle aflønning af Attorney General, Director of Public Prosecutions, domstolenes kontorpersonale og fogeder kan sendes via

 • email eller
 • pr. brev til

  Human Resources,
  Department of Finance,
  Merrion Street,
  Dublin 2.

Barristers er selvstændige, og der er stor forskel på deres indtægt.

Solicitors kan være selvstændige med egen praksis eller ansatte, og der er ligeledes stor forskel på deres indtægt.

Notarer opkræver et gebyr pr. bekræftet dokument. Gebyrernes størrelse er ikke fastsat ved lov, og en notar fastsætter som regel gebyret på grundlag af, hvor meget tid han har brugt, hvilke rejseudgifter han har haft, og efter et skøn over, hvor meget en advokat ville kræve i betaling for en tilsvarende ydelse.

« Juridiske erhverv - Generelle oplysninger | Irland - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 02-05-2005

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige