Europeiska Kommissionen > ERN > Juridiska yrken > Ungern

Senaste uppdatering: 18-04-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Juridiska yrken - Ungern

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Domare 1.
2. Allmän åklagare 2.
3. Lagfarna domstolsbiträden 3.
4. Förrättningsmän 4.
5. Det juridiska yrket ”avoué” finns inte i det ungerska rättssystemet 5.
6. Advokater, juridiska ombud 6.
a) Advokater a)
b) Juridiska ombud b)
7. Notarier 7.

 

1. Domare

Enligt grundlagen är domarna oberoende: de fattar beslut enligt rättsreglerna enligt egen övertygelse och får inte ta emot råd eller anvisningar av någon när de fattar sina beslut.

Domarna utnämns av republikens president, som före utnämningen begär in förslag från det nationella domstolsrådet (Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT)). Till domare kan utnämnas en person som:

 • är ungersk medborgare,
 • inte införts i kriminalregistret,
 • är röstberättigad,
 • har avlagt juridisk universitetsexamen,
 • har avlagt ungersk juridisk fackexamen,
 • har avgett en lagstadgad deklaration om sin förmögenhet.

Utnämningen sker först för en treårsperiod, och därefter kan domstolsrådet rekommendera en utnämning på obestämd tid. Domstolsrådet fördelar domarna mellan de olika domstolarna. Domarna är specialiserade på civil-, straff- eller handelsrätt.

Förutom att sköta sin tjänst får en domare endast bedriva förvärvsverksamhet som anknyter till vetenskap, konst, litteratur, undervisning eller teknik. Sådan verksamhet får dock inte äventyra domares oberoende och opartiskhet eller hindra dem från att fullgöra sina tjänsteåligganden. En domare får inte vara medlem i ett politiskt parti eller bedriva politisk verksamhet. En domare får inte heller vara parlamentsledamot, styrelseledamot, borgmästare eller verkställande direktör för ett företag.

På grund av den immunitet domarna åtnjuter kan de inte åtalas för brott eller förseelser, och de kan bli föremål för tvångsåtgärder i samband med en rättegång bara om det organ som utnämnt eller deltagit i valet av dem ger sitt samtycke. Undantaget är fall där en domare blir tagen på bar gärning.

Till börjanTill början

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot en domare som grovt försummar sina tjänsteåligganden eller genom sitt uppförande skadar eller äventyrar domarämbetets auktoritet.

Utöver sin lön har en domare rätt till arvoden, särskilda förmåner, andra ersättningar, förmåner samt ersättning för kostnader. En domares lön består av grundlön och olika tillägg. En domares grundlön fastställs på grundval av tjänstgöringstidens längd, som avgör inplaceringen i lönegrad.

2. Allmän åklagare

Åklagarämbetet har till uppgift att skydda medborgarnas rättigheter och konsekvent beivra alla handlingar som skadar eller äventyrar den grundlagsenliga ordningen eller landets säkerhet och oberoende. Med hänsyn till detta åligger det åklagarna att:

 • genomföra undersökningen av vissa ärenden samt övervaka att undersökningen går lagenligt till,
 • företräda åklagarsidan i rättegångar,
 • övervaka att straffen verkställs lagenligt,
 • medverka till att säkerställa att samhällsorganisationer, statliga organ och medborgare följer lagen; försvara rättssystemet när lagarna överträds.

Åklagarämbetet är ett centraliserat organ som leds av riksåklagaren och ansvarar inför parlamentet. Åklagare utnämns och avsätts av riksåklagaren. Till åklagare kan utnämnas ungerska medborgare som har rösträtt, som har avlagt juridisk universitetsexamen och juridisk fackexamen och som inte har införts i kriminalregistret. Åklagarna utnämns först för en treårsperiod, och därefter kan utnämningar göras på obestämd tid.

En åklagare får inte vara medlem i ett politiskt parti eller utöva politisk verksamhet. Han eller hon får inte heller vara riksdagsledamot eller kommunstyrelseledamot. Dessutom får en åklagare bara utöva förvärvsverksamhet som anknyter till vetenskap, undervisning, konst eller intellektuellt arbete som omfattas av upphovsrättsskydd. En åklagare får inte ta ut arvode för offentliga framträdanden som hör till hans eller hennes arbetsuppgifter, får inte vara ledamot av ett företags styrelse eller sitta med i en kommitté som utövar tillsyn över ett kommersiellt företag och inte inneha någon annan befattning som är oförenlig med tjänsten som åklagare.

Till börjanTill början

Åklagare har också rätt till immunitet. Med stöd av immuniteten kan åklagare inte anhållas, inte åtalas för brott eller förseelser och inte utsättas för tvångsåtgärder om inte riksåklagaren ger sitt samtycke. Undantaget är om de tas på bar gärning. En åklagare får avstå från sin immunitet bara när det är fråga om en förseelse.

Utöver sin lön har en åklagare rätt till arvoden, särskilda förmåner, andra ersättningar, förmåner samt ersättning för kostnader. En åklagares lön består av grundlön och olika tillägg. En åklagares grundlön fastställs på grundval av tjänstgöringstidens längd, som avgör inplaceringen i lönegrad.

3. Lagfarna domstolsbiträden

De lagfarna domstolsbiträdena är tjänstemän med högskoleexamen som under en domares ledning och tillsyn sköter lagstadgade uppgifter som hör till domarens ansvarsområde. De lagfarna domstolsbiträdena har högre utbildning.

Lagfarna domstolsbiträden sköter alla civilrättsliga uppgifter som faller inom domstolens kompetensområde och som en domare anvisar dem. Ett lagfaret domstolsbiträde har dock inte rätt att meddela domar, besluta om interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder, bestämma att rättegången ska avbrytas eller avvisa talan utan att stämningsansökan överlämnats. Han eller hon får inte heller agera i ärenden som enligt lag hänskjuts till det lagfarna domstolsbiträde som ansvarar för verkställigheten. I lagstiftningen anges tydligt vilka uppgifter ett lagfaret domstolsbiträde kan sköta i samband med straffrättsliga förfaranden, till exempel föra protokoll och stenografera, överlämna offentliga handlingar genom att kungöra dem, förbereda och utfärda kopior av handlingar samt vidta åtgärder för att fastställa bosättnings- eller vistelseort för åtalade eller vittnen.

Till börjanTill början

Ett lagfaret domstolsbiträde är anställt inom rättsväsendet: Till lagfaret domstolsbiträde kan utnämnas en person som:

 • har fyllt 18 år,
 • inte införts i kriminalregistret,
 • är röstberättigad,
 • är ungersk medborgare,
 • är kvalificerad att arbeta som lagfaret domstolsbiträde,
 • har avgett förmögenhetsdeklaration.

Lagfarna domstolsbiträden får inte bedriva verksamhet som är oförenlig med deras ställning eller som skulle äventyra deras opartiskhet och oberoende. Lagfarna domstolsbiträden får inte ta emot ett uppdrag i ett politiskt parti eller uppträda offentligt på ett partis vägnar eller i ett partis intresse. Lagfarna domstolsbiträden får utöva annan förvärvsverksamhet bara om de fått tillstånd till detta på förhand av sin arbetsgivare, utom när det gäller förvärvsverksamhet som anknyter till vetenskap, undervisning, teknik, redigering eller idrott samt intellektuellt arbete som omfattas av upphovsrättsskydd.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot en domstolstjänsteman som grovt missköter sina tjänsteåligganden.

Utöver sin lön har ett lagfaret domstolsbiträde rätt till arvoden, särskilda förmåner, andra ersättningar, rabatter samt ersättning för kostnader. Ett lagfaret domstolsbiträdes lön består av grundlön och olika tillägg. Grundlönen fastställs på grundval av tjänstgöringstidens längd, som avgör inplaceringen i lönegrad och löneklass.

4. Förrättningsmän

Verkställighetsåtgärder genomförs av förrättningsmän (oberoende förrättningsmän och länsförrättningsmän).

Till förrättningsman kan utnämnas en person som:

Till börjanTill början

 • är ungersk medborgare,
 • inte införts i kriminalregistret,
 • har fyllt 24 år,
 • är röstberättigad,
 • har avlagt fackexamen för förrättningsmän,
 • har minst två års arbetserfarenhet som biträdande förrättningsman.

Utöver sina tjänsteåligganden får en förrättningsman bara utöva sådan förvärvsverksamhet som anknyter till vetenskap, konst, litteratur, undervisning, teknik eller idrott. Utöver arbetet vid sitt kontor får förrättningsmän inte utöva företagsverksamhet som förutsätter ett personligt bidrag eller är förknippad med ett obegränsat ekonomiskt ansvar, inte fungera som mellanhand i fastighets- och lånetransaktioner och inte åta sig annat ekonomiskt ansvar i samband med sitt arbete eller ingå andra förpliktelser för att säkerställa avtal.

Det är i regel oberoende förrättningsmän som driver in fordringar som har sin grund i domstolsbeslut som meddelats i tvistemål. Oberoende förrättningsmän utnämns av justitieministern och knyts till en viss länsrätt inom ett visst behörighetsområde.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot förrättningsmän som grovt försummar sina tjänsteåligganden, som äventyrar det allmänna förtroende som är nödvändigt för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter eller som genom sin livsstil eller sitt uppförande skadar yrkeskårens anseende. Disciplinära åtgärder kan också vidtas mot förrättningsmän som genom sitt uppförande grovt bryter mot förbundets regler eller inte betalar förbundets medlemsavgift.

De oberoende förrättningsmännen är inte anställda av staten utan deras lön betalas av klienterna som ersättning för det arbete de utför.

Till börjanTill början

Länsförrättningsmännen genomför verkställighetsåtgärder bara inom ett mycket smalt specialområde, det vill säga de driver in statens fordringar och arbetar vid länsdomstolarna. Ordföranden för länsdomstolen beviljar förrättningsmännen deras licenser och har befogenhet att utnämna förrättningsmän. Grunderna för avslutande av ett anställningsförhållande är desamma som för oberoende förrättningsmän.

5. Det juridiska yrket ”avoué” finns inte i det ungerska rättssystemet

6. Advokater, juridiska ombud

a) Advokater

Det är advokaternas uppgift att hjälpa klienten att försvara sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. En advokat kan fungera som juridiskt ombud för sin klient i alla ärenden och inför alla myndigheter. Advokater arbetar självständigt, vilket betyder att de inte får ta emot råd eller ingå förpliktelser som äventyrar deras oberoende (en advokat får exempelvis inte vara anställd av någon).

Följande avgiftsbelagda uppdrag får bara utföras av advokater:

 • Företrädande och försvar av en klient i brottmål.
 • Juridisk rådgivning.
 • Upprättande av handlingar.
 • Förvaltning av pengar och värdeföremål som deposition i samband med dessa uppdrag.

Även om det inte uteslutande hör till en advokats verksamhetsområde, kan en advokat på grund av de krav som dagens ekonomiska liv ställer också ägna sig åt skatterådgivning, fastighetsförmedling och förlikning utanför domstol.

Bortsett från biträdande jurister får advokatverksamhet bara bedrivas av personer som är medlemmar i advokatsamfundet och som svurit advokateden. För att få bli medlem i advokatsamfundet måste en advokat uppfylla följande villkor: Vara medborgare i ett land som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, inte vara införd i kriminalregistret, ha juridisk universitetsexamen och ha ungersk juridisk fackexamen samt ha gällande ansvarsförsäkring och lämpliga kontorslokaler.

Till börjanTill början

Advokater från andra EU-medlemsstater får i princip bedriva advokatverksamhet i Ungern på tre olika sätt: De kan erbjuda tillfälliga eller regelbundna advokattjänster eller ansluta sig till advokatsamfundet. En advokat som tillfälligt tillhandahåller advokattjänster i Ungern ska registrera sig i advokatsamfundet på den ort där han eller hon tillhandahåller advokattjänster. Däremot ska advokater som vill utöva regelbunden advokatverksamhet i Ungern ansöka om medlemskap i advokatsamfundet på den ort där de har sitt kontor. En advokat från ett annat EU-medlemsland som registrerats i advokatsamfundets namnförteckning kan ansöka om medlemskap i advokatsamfundet, om han eller hon uppfyller de lagstadgade villkoren [exempel: advokaten har fullgjort den lagstadgade praktikperioden och kan bevisa för advokatsamfundet att han eller hon är förtrogen med ungersk rätt (och med EU-rätten) och kan ungerska tillräckligt bra för att kunna bedriva advokatverksamhet osv.]. En advokat som godkänns som medlem i advokatsamfundet får rätt att använda yrkesbenämningen advokat och omfattas av samma regler som ungerska advokater.

Advokater (utom biträdande jurister) får inte ingå ett anställningsförhållande, ett tjänsteförhållande eller något annat avtalsförhållande som omfattar en skyldighet att arbeta och får inte bedriva företagsverksamhet som kräver ett personligt bidrag eller är förknippad med ett obegränsat ekonomiskt ansvar. Utöver själva advokatverksamheten får en advokat bara åta sig uppgifter inom vetenskap, konst, idrott och undervisning o. dyl. Däremot får en advokat vara parlamentsledamot eller kommunstyrelseledamot.

En advokat har tystnadsplikt, som omfattar alla sakförhållanden och uppgifter han eller hon får vetskap om i sitt arbete.

Till börjanTill början

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot advokater som grovt bryter mot sina förpliktelser enligt lagstiftningen om advokatverksamhet eller mot advokatsamfundets etiska regler, eller som skadar advokatkårens rykte genom ett klandervärt uppförande som inte är förenligt med deras professionella verksamhet.

I regel fastställs advokaternas arvoden fritt genom en ömsesidig överenskommelse mellan advokaten och dennes klient. Arvodena regleras bara om advokater uppträder som offentliga försvarare i ett domstolsförfarande.

I de regler som är tillämpliga på straffrättsliga förfaranden förutsätts det att en försvarsadvokat utses om:

 • det är fråga om ett brott för vilket lagen föreskriver ett fängelsestraff på minst fem år,
 • den åtalade är häktad,
 • den åtalade är döv, stum, blind eller - oberoende av hans eller hennes rättsliga handlingsförmåga - psykiskt sjuk,
 • den åtalade inte kan ungerska, det vill säga rättegångsspråket,
 • den åtalade av andra orsaker inte kan försvara sig själv,
 • detta föreskrivs särskilt i lag (till exempel om den åtalade är minderårig).

Enligt reglerna för rättegångar i tvistemål måste juridiskt biträde ordnas i följande fall.

 • Om parterna överklagar en dom vid appellationsdomstolen, eller om ett avgörande ska meddelas om sakens berättigande, eller vid överklagande eller ansökan om omprövning enligt lag vid förfaranden vid högsta domstolen.
 • I andra fall som anges i lagstiftningen (till exempel bolagsrättsliga frågor).

Advokater kan också vara verksamma som biträdande jurister. Biträdande jurister är anställda av en advokat eller vid en advokatbyrå. Biträdande jurister har inte rätt att kontrasignera.

Till börjanTill början

b) Juridiska ombud

Den grundläggande uppgiften för juridiska ombud är att underlätta verksamheten vid den organisation där de är anställda. Ett juridiskt ombud företräder denna organisation enligt lag, ger juridisk rådgivning och information, utarbetar ansökningar, avtal och andra handlingar och deltar i organiseringen av det juridiska arbetet. De juridiska ombudens verksamhetsområde är mindre omfattande än advokaternas och de är till skillnad från dessa i regel anställda. Avlöningen för juridiska ombud grundar sig på de bestämmelser som reglerar anställningsförhållandet.

Envar som förts in i det register över juridiska ombud som förs av länsdomstolen - i Budapest den särskilda huvudstadsdomstolen (Fővárosi Bíróság) - får bli juridiskt ombud. För att bli införd i registret ska man vara medborgare i en av de medlemsstater som är avtalsparter i Avtalet om europeiska ekonomiska samarbetsområdet, inte ha införts i kriminalregistret och ha avlagt juridisk universitetsexamen och ungersk juridisk fackexamen. Justitieministern kan bevilja undantag från kravet på medborgarskap.

7. Notarier

Notarierna ska hindra att tvister uppstår. För att få utöva sitt yrke måste en notarie vara medlem i notarieförbundet. Enligt lag utnämner justitieministern en notarie inom en viss jurisdiktion på obestämd tid. Till notarie kan utnämnas en ungersk medborgare som har rösträtt, som inte införts i kriminalregistret, som har avlagt juridisk universitetsexamen och ungersk juridisk fackexamen, som har minst tre års arbetserfarenhet som biträdande notarie och som har avgett deklaration om sin förmögenhet. En notarie måste dessutom teckna en ansvarsförsäkring, som ska gälla så länge han eller hon arbetar som notarie.

En notarie har ensamrätt på att registrera rättshandlingar, juridiska utlåtanden och sakförhållanden i officiella handlingar. Traditionellt har notarierna också haft till uppgift att sköta arvsärenden och andra ärenden utanför domstol. En annan viktig uppgift är att föra bok över pant i lösöre och att förvalta egendom, som betyder att de på uppdrag av parterna tar emot pengar, värdeföremål och värdepapper och överlåter dem vidare till den part som har rätt till dem.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot en notarie som grovt bryter mot eller underlåter att fullgöra sina lagstadgade förpliktelser eller om han eller hon gör sig skyldig till ett klandervärt uppförande som står i konflikt med notarieförbundets förhållningsregler eller kan skada yrkeskårens anseende.

En notarie har rätt till lagstadgade arvoden för arbete som när det gäller omfång och krav på rättslig bedömning och ansvarstagande är av sedvanlig art. I undantagsfall (till exempel i fall som ställer stora krav på den rättsliga bedömningen) kan arvodet avvika från det normala. Om det är möjligt att bestämma värdet på föremålet för en notaries arbete, fastställs hans eller hennes arvode på grundval av detta. Om värdet på föremålet för en notaries arbete inte kan bestämmas, fastställs arvodet på grundval av den tid som använts till arbetet. En fast avgift tas ut för notarisering av handlingar.

Ungerskt medborgarskap är ett grundläggande krav för domare, åklagare, domstolstjänstemän, förrättningsmän och notarier. I Ungern kan utländska medborgare således inte utnämnas till dessa befattningar.

« Juridiska yrken - Allmän information | Ungern - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 18-04-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket