Evropska komisija > EPM > Pravni poklici > Madžarska

Zadnja sprememba: 13-02-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravni poklici - Madžarska

 

KAZALO

1. Sodniki 1.
2. Tožilci 2.
3. Sodni uradniki 3.
4. Sodni izvršitelji 4.
5. Pravni poklic “avoué” v madžarskem pravnem sistemu ni poznan. 5.
6. Odvetniki, solicitorji (o.p. solicitor je odvetnik, ki sme nastopati le pred nižjimi sodišči) 6.
a) Odvetniki a)
b) Solicitorji b)
7. Notarji 7.

 

1. Sodniki

V skladu z ustavo so sodniki neodvisni. Odločitve sprejemajo na podlagi zakona in v skladu s svojimi prepričanji, pri sprejemanju odločitev se nanje ne sme vplivati ali jih usmerjati.

Sodnike imenuje predsednik Madžarske po priporočilu Državnega sodnega sveta (DSS), ki opravlja osrednje izvršilne naloge za sodišča. Vsaka oseba, ki

 • je madžarski državljan,
 • nima kazenske kartoteke,
 • ima volilno pravico,
 • ima univerzitetno pravno izobrazbo,
 • ima poklicno kvalifikacijo iz prava,
 • se obveže razkriti finančne izkaze, kot določa zakon,

je lahko imenovana za sodnika.

Sodniki so najprej imenovani za tri leta, po preteku tega obdobja pa lahko DSS predlaga imenovanje za nedoločen čas. DSS sodnike dodeli sodiščem, kjer se specializirajo v civilnem, kazenskem ali upravnem pravu.

Poleg opravljanja svoje funkcije lahko sodniki opravljajo profitne dejavnosti samo na področju znanosti, umetnosti, literature, izobraževanja in tehnične konstrukcije, vendar s tem ne smejo ogrožati svoje neodvisnosti in nepristranskosti ali ovirati opravljanja svojih uradnih dolžnosti in obveznosti. Sodniki ne smejo biti člani strank ali se politično udejstvovati. Sodniki tudi ne smejo biti člani parlamenta, lokalni predstavniki, župani ali vodilni delavci gospodarskih družb.

Na podlagi pravne imunitete, do katere so upravičeni, je proti sodnikom mogoče sprožiti kazenske postopke in postopke zaradi kršitve zakona samo s soglasjem pristojnega organa, ki jih je imenoval, ali pristojnega organa za imenovanje, razen če so ujeti pri dejanju. Sodniki se lahko odrečejo imuniteti v postopkih zaradi kršitve zakona.

Na vrh straniNa vrh strani

Če sodniki grobo kršijo svoje obveznosti povezane z opravljanjem funkcije in škodijo ali ogrozijo ugled sodnikov s svojim načinom življenja ali vedenjem, se to šteje kot disciplinski prekršek.

Sodniki lahko v okviru svojih prejemkov sprejemajo honorarje, posebne ugodnosti, druga plačila, dodatke in povračila stroškov. Prejemki sodnikov so osnovno plačilo in različne nagrade. Osnovno plačilo sodnikov je določeno v skladu z razredi, ki temeljijo na delovni dobi.

2. Tožilci

Naloge državnega tožilstva so zagotavljanje varstva pravic državljanov in dosledni kazenski pregon vseh dejanj, ki škodijo ali ogrožajo ustavni red ali državno varnost in neodvisnost. Državno tožilstvo:

 • vodi preiskave v nekaterih zadevah in izvaja nadzor nad zakonitostjo preiskav;
 • v sodnih postopkih predstavlja kazenski pregon;
 • izvaja nadzor nad zakonitostjo izvršitev sodb;
 • pripomore k zagotavljanju, da vse organizacije, vladni organi in vsi državljani upoštevajo zakon ter zastopa pravno državo pri kršitvah zakona.

Državno tožilstvo je centralizirana organizacija, ki jo vodi generalni državni tožilec, odgovoren parlamentu. Tožilce imenuje in razreši generalni državni tožilec. Za tožilca je lahko imenovan madžarski državljan z volilno pravico, univerzitetno izobrazbo in poklicno kvalifikacijo iz prava. Tožilci so imenovani najprej za tri leta in nato za nedoločen čas.

Tožilci ne smejo biti člani strank ali se politično udejstvovati, ne smejo biti člani parlamenta ali krajevni predstavniki. Profitne dejavnosti lahko opravljajo samo na področju znanosti, izobraževanja in umetnosti ter dejavnosti v okviru varstva avtorskih pravic. Tožilci ne smejo sprejeti nadomestila za javno nastopanje zaradi obveznosti svojega delovnega mesta, biti člani nadzornih organov gospodarskih družb ali sprejeti delovnega mesta, nezdružljivega z njihovo funkcijo.

Na vrh straniNa vrh strani

Tožilci so upravičeni do pravne imunitete in jim je prostost mogoče odvzeti samo na podlagi soglasja generalnega državnega tožilca. Proti njim ni mogoče sprožiti nobenih kazenskih postopkov in postopkov za ugotavljanje kršitev ali povezanih prisilnih ukrepov, razen kadar so ujeti pri dejanju. Tožilci se ne morejo odpovedati pravici do imunitete, razen v postopkih za ugotavljanje kršitev.

Tožilci lahko v okviru svojih prejemkov sprejemajo honorarje, posebne ugodnosti, druga plačila, dodatke in povračila stroškov. Prejemki tožilcev vključujejo osnovno plačilo in različne nagrade. Osnovno plačilo tožilcev je določeno v skladu z razredi, ki temeljijo na delovni dobi.

3. Sodni uradniki

Sodni uradniki so uradniki z visoko izobrazbo, ki pod pristojnostjo sodnikov in njihovim nadzorom neodvisno izvajajo naloge, predpisane z zakonom. Sodni uradniki imajo opravljeno visokošolsko usposabljanje.

Sodni uradniki opravljajo vse naloge v civilnih zadevah v pristojnosti sodišča, ki jim jih dodelijo sodniki, vendar ne morejo izrekati sodb, začasnih ukrepov, varnostnih ukrepov, odredb o umiku ali zavrnitvi tožbenega predloga brez izdaje odredbe in ne morejo nastopati v zadevah, ki so po zakonu v pristojnosti izvršilnega uradnika. Pravne odločbe za kazenske postopke natančno predpisujejo, katere naloge lahko opravljajo sodni uradniki, na primer, naloge sodnega poročevalca in stenotipista, priporočena dostava uradnih listin, priprava in izdaja kopij listin, ukrepi za ugotovitev prebivališča obtoženca ali priče.

Sodni uradniki so sodni uslužbenci in morajo izpolnjevati naslednje pogoje za imenovanje:

Na vrh straniNa vrh strani

 • starost 18 let;
 • ne smejo imeti kazenske evidence;
 • volilna pravica;
 • madžarsko državljanstvo;
 • kvalifikacija za sodnega uradnika;
 • predložitev finančnih izkazov.

Sodni uradniki ne smejo sodelovati pri dejavnostih, nezdružljivih z njihovim položajem ali ki ogrozijo njihovo sposobnost za nepristransko delo. Sodni uradniki ne smejo sodelovati v političnih strankah in se pojavljati v javnosti v imenu strank ali za interese strank. Sodni uradniki lahko sprejmejo plačano zaposlitev samo s predhodnim soglasjem delodajalca, razen na področju znanosti, izobraževanja, umetnosti, urednikovanja, športa in intelektualnih dejavnosti v okviru pravnega varstva.

Če sodni uradniki grobo kršijo obveznosti, povezane s svojim delovnim mestom, se to šteje kot disciplinski prekršek.

Sodni uradniki lahko v okviru svojih prejemkov sprejemajo honorarje, posebne ugodnosti, druga plačila, dodatke in povračila stroškov. Prejemki sodnih uradnikov vključujejo osnovno plačilo in različne nagrade. Osnovno plačilo sodnih uradnikov je določeno v skladu s plačilnimi razredi, ki temeljijo na delovni dobi.

4. Sodni izvršitelji

Izvršbe izvajajo sodni izvršitelji (neodvisni sodni izvršitelji in okrožni sodni izvršitelji).

Oseba, ki:

 • je madžarski državljan;
 • nima kazenske evidence;
 • je starejša od 24 let;
 • ima volilno pravico;
 • je usposobljena kot sodni izvršitelj;
 • ima dve leti izkušenj kot namestnik sodnega izvršitelja

je lahko imenovana za sodnega izvršitelja.

Na vrh straniNa vrh strani

Poleg opravljanja uradnih dolžnosti lahko sodni izvršitelji opravljajo dejavnosti samo na področju znanosti, umetnosti, literature, izobraževanja, tehnične konstrukcije in športa. Sodni izvršitelji ne smejo sodelovati pri podjetniških dejavnostih, povezanih z osebnim prispevkom ali neomejeno finančno odgovornostjo, delovati kot posredniki pri nepremičninskih in posojilnih transakcijah ali prevzeti finančne odgovornosti v zvezi z dejavnostmi sodnega izvršitelja ali katere koli druge odgovornosti za zavarovanje sporazumov.

Po pravilu terjatve iz sodnih odločb civilnih zadev izvršijo neodvisni sodni izvršitelji. Minister za pravosodje imenuje neodvisne sodne izvršitelje na krajevno sodišče z določenim območjem pristojnosti.

Če sodni izvršitelji grobo kršijo obveznosti, povezane s svojim delovnim mestom, ogrozijo javno zaupanje, potrebno za opravljanje svojih obveznosti, ali škodujejo ugledu sodnih izvršiteljev s svojim načinom življenja ali vedenjem, se to šteje kot disciplinski prekršek.

Neodvisni sodni izvršitelji niso javni uslužbenci, njihov prihodek izhaja iz plačil strank za opravljeno delo.

Delovno področje okrožnih sodnih izvršiteljev je zelo specifično. So sodni uslužbenci na okrožnih sodiščih in vršijo terjatve za državo. Imenuje jih predsednik okrožnega sodišča. Pogoji za prenehanje opravljanja funkcije so enaki kot za neodvisne sodne izvršitelje.

5. Pravni poklic “avoué” v madžarskem pravnem sistemu ni poznan.

6. Odvetniki, solicitorji (o.p. solicitor je odvetnik, ki sme nastopati le pred nižjimi sodišči)

a) Odvetniki

V okviru svojega delovanja odvetniki branijo pravice strank in pospešujejo opravljanje njihovi obveznosti. Odvetniki lahko svoje stranke zastopajo v vseh zadevah pred vsemi organi. Pri svojem delu so neodvisni, to pomeni, da nanje ni dovoljeno vplivati in sami ne smejo ogroziti svoje neodvisnosti (ne smejo postati javni uslužbenci).

Na vrh straniNa vrh strani

Plačljive dejavnosti, ki jih lahko opravljajo samo odvetniki:

 • zastopanje in obramba v kazenskih postopkih,
 • pravno svetovanje,
 • priprava in urejanje pravnih listin,
 • upravljanje z denarjem ali dragocenostmi, ki so polog za zgoraj navedene dejavnosti.

Zaradi zahtev današnjega gospodarsko naravnanega življenja lahko odvetniki opravljajo tudi davčno svetovanje, dejavnosti nepremičninskih agencij in zunajsodno posredovanje, čeprav to niso izključno njihove dejavnosti.

Poleg odvetnikov pomočnikov lahko dejavnost odvetnika opravlja katera koli druga oseba, ki je bila sprejeta v odvetniško zbornico in je prisegla. Za sprejem v odvetniško zbornico mora oseba izpolnjevati naslednje pogoje: biti mora državljan države članice Evropskega gospodarskega prostora, ne sme imeti kazenske evidence, imeti mora univerzitetno izobrazbo, madžarski pravosodni izpit, škodno zavarovanje in ustrezne delovne prostore.

Odvetniki iz držav članic Evropske unije lahko na Madžarskem odvetniško dejavnost opravljajo v treh osnovnih oblikah: kot izvajalci storitev za posebne namene, redno ali kot člani odvetniške zbornice. Izvajalci storitev za posebne namene se morajo registrirati pri pristojni odvetniški zbornici glede na kraj opravljanja prakse, medtem ko morajo odvetniki, ki želijo prakso opravljati redno, zaprositi za sprejem v odvetniško zbornico glede na lokacijo delovnih prostorov. Registrirani odvetniki iz Evropske skupnosti lahko zaprosijo za sprejem v odvetniško zbornico, če izpolnjujejo zakonske zahteve [npr. opravljena zakonsko določena praksa, dokazilo o usposobljenosti v madžarskem pravu (in pravu Evropske unije), dokazilo o znanju madžarskega jezika za opravljanje dejavnosti, itd.]. Odvetnik iz Evropske Skupnosti, ki je bil sprejet v odvetniško zbornico, lahko uporablja strokovni naziv odvetnik in zanj veljajo enaki predpisi kot za madžarske odvetnike.

Na vrh straniNa vrh strani

Odvetniki ne smejo biti javni uslužbenci - razen odvetnikov pomočnikov -, ne smejo vzpostaviti storitvenih ali pravnih odnosov, ki vključujejo delovno odgovornost, in ne smejo sodelovati v podjetniških dejavnostih, povezanih z osebnim prispevkom ali neodvisno finančno odgovornostjo. Poleg opravljanja svoje dejavnosti lahko odvetniki delujejo tudi na področju znanosti, umetnosti, športa, izobraževanja itd. Odvetniki lahko postanejo člani parlamenta in lokalni vladni predstavniki.

Odvetniki so zavezani k zaupnosti podatkov, ki jih pridobijo med svojim delom.

Če odvetniki grobo kršijo zakonsko predpisane obveznosti opravljanja odvetniškega poklica in kodeks etike odvetniške zbornice, ali če s svojim vedenjem škodijo ugledu odvetnikov, se to šteje kot disciplinski prekršek.

Na splošno velja, da je nadomestilo za odvetnikovo delo odvisno od sporazuma med odvetnikom in stranko. Odvetnikov honorar je določen samo, kadar nastopa kot zagovornik po uradni dolžnosti.

Zakon za kazenske postopke predpisuje prisotnost odvetnika v naslednjih primerih:

 • kaznivo dejanje za katerega zakon določa pet let ali več zapora,
 • obtoženec je pridržan,
 • obtoženec je gluh, nem, slep ali - ne glede na njegovo pravno sposobnost - duševno nesposoben,
 • obtoženec ne govori madžarsko ali jezika postopka,
 • obtoženec se ni sposoben sam zagovarjati zaradi drugih razlogov,
 • primer je posebej določen z zakonom (npr. obtoženec je mladoleten).

Zakon za civilne postopke predpisuje pravno zastopanje v naslednjih primerih:

 • kadar se stranke pritožijo na odločbo sodišča na pritožbeno sodišče in kadar se pritožijo na odločbo ali predložijo peticijo za pregled, določen z zakonom, na vrhovno sodišče;
 • v drugih primerih, ki jih določa zakon (npr. pravo družb).

Odvetniki lahko svojo dejavnost opravljajo tudi kot odvetniki pomočniki. Odvetniki pomočniki so osebe, ki svojo dejavnost opravljajo kot uslužbenci odvetnika ali odvetniške pisarne. Odvetniki pomočniki nimajo pravice do sopodpisa.

Na vrh straniNa vrh strani

b) Solicitorji

Glavna naloga solicitorjev je pospeševati delovanje organizacij, kjer so zaposleni. Solicitorji zakonito zastopajo svojo organizacijo, svetujejo in zagotavljajo podatke, pripravljajo vloge, pogodbe in druge listine ter sodelujejo pri organiziranju pravnih zadev. Na splošno solicitorji, v nasprotju z odvetniki, svoje delo, ki ni tako obsežno, kot je delo odvetnikov, opravljajo kot uslužbenci. Plačilo solicitorjev temelji na predpisih o zaposlitvi.

Solicitor lahko postane oseba, ki se vpiše v register pri okrožnem sodišču - v Budimpešti je to Metropolitansko sodišče Budimpešte. Pogoji za vpis v register so državljanstvo v eni med državami članicami Evropskega gospodarskega prostora, da oseba nima kazenske evidence, ima univerzitetno izobrazbo in madžarski pravosodni izpit. V nekaterih primerih lahko minister za pravosodje odobri oprostitev pogoja za državljanstvo.

7. Notarji

Namen notarske dejavnosti je preprečitev pravnih sporov. Notarji lahko svoje obveznosti opravljajo, samo če so člani Notarske zbornice. Po zakonu notarje za nedoločen čas imenuje minister za pravosodje. Notarji lahko postanejo madžarski državljani brez kazenske evidence, z univerzitetno izobrazbo in madžarskim pravosodnim izpitom z najmanj tremi leti delovnih izkušenj kot pomočniki solicitorjev, in ki so razkrili finančne izkaze. Notarji morajo pridobiti škodno zavarovanje in ga vzdrževati v času izvajanja svoje dejavnosti.

V okviru izključnih nalog notarja je registriranje pravnih transakcij, izjav in dejstev z javnimi listinami. Notarji že po tradiciji opravljajo zapuščinske in druge nepravdne postopke. Pomembna naloga notarjev je tudi vodenje evidenc hipotek na osebne premičnine in ravnanje s pologi v obliki denarja, dragocenosti in obveznic z dovoljenjem vključenih strank, zato da jih posredujejo upravičenim strankam.

Če notarji grobo kršijo in ne izpolnjujejo z zakonom določenih obveznosti, se to šteje kot disciplinski prekršek. Tudi krivdno vedenje, neskladno s smernicami zbornice, ali ki škodi ugledu notarjev, se šteje kot disciplinski prekršek.

Notarji so na podlagi opravljenega dela upravičeni do plačila, določenega z zakonom. V izjemnih primerih (npr. pri posebno težkih zadevah) se lahko plačilo razlikuje od običajnega zneska. Če je mogoče določiti vrednost predmeta notarske storitve, se plačilo določi na podlagi te vrednosti. Če vrednosti ni mogoče določiti, se plačilo določi na podlagi porabljenega časa za opravljeno storitev. Cene za notarsko overitev kopij listin so določene.

Tuji državljani na Madžarskem ne morejo biti imenovani za sodnike, tožilce, sodne uradnike, sodne izvršitelje in notarje, ker je madžarsko državljanstvo osnovni pogoj.

« Pravni poklici - Splošne informacije | Madžarska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 13-02-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo