Európska komisia > EJS > Právnické povolania > Mad'arsko

Posledná úprava: 09-01-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právnické povolania - Mad'arsko

 

OBSAH

1. Sudcovia 1.
2. Prokurátori 2.
3. Súdni úradníci 3.
4. Exekútori 4.
5. Právne povolanie „avoué“ maďarský právny systém nepozná. 5.
6. Advokáti, právni poradcovia 6.
a) Advokáti a)
b) Právni poradcovia b)
7. Notári 7.

 

1. Sudcovia

Podľa ústavy sú sudcovia nezávislí; rozhodujú na základe zákona a v súlade so svojím presvedčením a pri vydávaní rozsudkov ich nemožno ovplyvňovať ani usmerňovať.

Právo vymenúvať sudcov má prezident Maďarskej republiky, ktorý si pred vymenovaním sudcu vyžiada odporúčanie Národnej súdnej rady (NSR), ktorá vykonáva ústrednú správu súdnictva. Každého, kto:

 • je maďarským štátnym občanom;
 • nemá záznam v registri trestov;
 • má volebné právo;
 • má vysokoškolské právnické vzdelanie;
 • má odbornú právnickú kvalifikáciu;
 • sa zaviaže, že bude predkladať majetkové priznanie ustanovené zákonom,

možno vymenovať za sudcu.

Sudcovia sa najprv vymenúvajú na tri roky; po uplynutí tohto obdobia môže NSR odporučiť ich vymenovanie na dobu neurčitú. Sudcov na súdy prideľuje NSR a špecializujú sa na občianske, trestné a správne právo.

Popri vykonávaní svojej funkcie môžu sudcovia vykonávať zárobkovú činnosť iba vo vedeckej, umeleckej, literárnej oblasti, v oblasti vzdelávania a odborného výkladu, nesmú však pritom ohroziť svoju nezávislosť a nestrannosť alebo brániť plneniu svojich úradných úloh a povinností. Sudcovia nesmú byť členmi politických strán a nesmú vykonávať politické aktivity. Okrem toho sudcovia nesmú byť členmi parlamentu a nesmú byť ani miestnymi volenými zástupcami, starostami alebo výkonnými predstaviteľmi hospodárskych združení.

Na základe imunity, na ktorú majú sudcovia podľa zákona nárok, je možné začať trestné a priestupkové konanie alebo v týchto konaniach uplatňovať donucovacie opatrenia voči nim – okrem prípadu, ak boli pristihnutí pri páchaní trestného činu alebo priestupku – iba so súhlasom subjektu, ktorý ich vymenoval, alebo orgánu, ktorý je oprávnený vyberať sudcov. Sudcovia sa môžu vzdať svojej imunity, pokiaľ ide o priestupkové konanie.

HoreHore

Za disciplinárne previnenie sudcu sa považuje závažné porušenie povinností sudcu, ktoré súvisí s výkonom jeho funkcie, alebo poškodenie alebo ohrozenie povesti sudcov svojím spôsobom života alebo správaním.

Pokiaľ ide o príjmy sudcov, sudcovia majú nárok na plat, osobitné príspevky, ďalšie odmeny, dávky a náhrady výdavkov. Príjmy sudcov sa skladajú zo základného platu a rôznych osobitných odmien. Základný plat sudcu sa určuje podľa platových stupňov na základe počtu odpracovaných rokov v službe.

2. Prokurátori

Medzi úlohy prokuratúry patrí zabezpečovanie ochrany práv občanov a dôsledné stíhanie každého konania, ktoré poškodzuje alebo ohrozuje ústavné zriadenie alebo národnú bezpečnosť a nezávislosť. Za týmto účelom prokuratúra:

 • vykonáva vyšetrovanie v konkrétnych prípadoch a vykonáva dozor nad zákonnosťou vyšetrovania;
 • zastupuje obžalobcu v súdnom konaní;
 • vykonáva dozor nad zákonnosťou výkonu trestu; a
 • prispieva k zabezpečeniu toho, aby všetky organizácie v spoločnosti, všetky výkonné orgány a všetci občania dodržiavali zákony a právne predpisy na zachovanie právneho štátu v prípade porušenia zákona.

Prokuratúra je centralizovanou organizáciou, ktorú riadi generálny prokurátor, ktorý sa zodpovedá parlamentu. Prokurátorov vymenúva a odvoláva generálny prokurátor. Za prokurátorov možno vymenovať maďarských štátnych občanov, ktorí majú právo voliť, majú vysokoškolské právnické vzdelanie a odbornú právnickú kvalifikáciu. Prokurátori sa vymenúvajú najprv na tri roky a potom na dobu neurčitú.

HoreHore

Prokurátori nesmú byť členmi politických strán a nesmú vykonávať politické aktivity. Okrem toho nesmú byť zároveň členmi parlamentu a nesmú byť miestnymi volenými zástupcami, a teda nesmú vykonávať žiadnu zárobkovú činnosť okrem činností vo vedeckej oblasti, v oblasti vzdelávania, v umeleckej oblasti a činností, ktoré sú chránené autorským právom, prijímať akúkoľvek odmenu za verejné úkony súvisiace s povinnosťami, ktoré vyplývajú z ich funkcie, zastávať funkciu v rade, ktorá vykonáva dozor nad obchodnou spoločnosťou, alebo zastávať akúkoľvek inú úradnú funkciu, ktorá je nezlučiteľná s ich povolaním.

Prokurátori majú takisto podľa zákona nárok na imunitu. V dôsledku toho je možné zatknúť prokurátora iba so súhlasom generálneho prokurátora. Proti prokurátorom nemožno začať trestné a priestupkové konanie alebo uplatniť súvisiace donucovacie opatrenia – okrem prípadu, ak boli pristihnutí pri páchaní trestného činu alebo priestupku. S výnimkou priestupkového konania sa prokurátori svojej imunity nemôžu vzdať.

Pokiaľ ide príjmy prokurátorov, prokurátori majú nárok na plat, osobitné príspevky, ďalšie odmeny, dávky a náhrady výdavkov. Príjmy prokurátorov sa skladajú zo základného platu a rôznych osobitných odmien. Základný plat prokurátora sa určuje podľa platových stupňov na základe počtu odpracovaných rokov v službe.

3. Súdni úradníci

Súdni úradníci sú úradníkmi s vysokoškolským vzdelaním vyššieho stupňa, ktorí konajú v medziach poverenia sudcu – pod jeho riadením a dozorom – a nezávisle vykonávajú úlohy, ktoré im zveruje zákon. Súdni úradníci absolvujú vysokoškolské vzdelávanie.

HoreHore

Súdni úradníci vykonávajú všetky úlohy v občianskoprávnych veciach, ktoré patria do pôsobnosti súdu, ktorými ich poverí sudca; nie sú však oprávnení vydávať rozsudky, ukladať predbežné opatrenia, zabezpečovacie opatrenia, vydávať rozhodnutia o zastavení konania alebo zamietnuť akýkoľvek nárok bez vydania príkazu a nesmú konať vo veciach, ktoré zákon zveruje výkonným úradníkom. V trestnom konaní zákonné ustanovenia jasne vymedzujú úlohy, ktoré môžu vykonávať súdni úradníci v rámci tohto konania; medzi ne patrí napríklad vykonávanie úloh súdneho spravodajcu a zapisovanie, prijímanie opatrení na vydanie úradných dokumentov oznámením, príprava a vydávanie rovnopisov listín a prijímanie opatrení na určenie bydliska alebo pobytu obžalovaného alebo svedka.

Súdni úradníci sú súdnymi zamestnancami; ich vymenovanie závisí od splnenia týchto kritérií:

 • vek 18 rokov;
 • žiadny záznam v registri trestov;
 • volebné právo;
 • maďarské štátne občianstvo;
 • kvalifikácia súdneho úradníka;
 • predloženie majetkového priznania.

Súdni úradníci nesmú vykonávať žiadnu činnosť, ktorá je nezlučiteľná s ich funkciou alebo ohrozuje ich spôsobilosť nestranne a nezávisle vykonávať ich funkciu. Súdni úradníci nesmú byť členmi politických strán a nesmú verejne vystupovať v mene alebo v záujme politických strán. Súdni úradníci môžu vykonávať platené zamestnanie iba s predchádzajúcim súhlasom ich zamestnávateľa, okrem vedeckej činnosti, činnosti v oblasti vzdelávania, umeleckej, literárnej, športovej a duševnej činnosti, ktorá požíva právnu ochranu.

HoreHore

Za disciplinárne previnenie súdneho úradníka sa považuje závažné porušenie povinností, ktoré súvisia s výkonom jeho služobnej funkcie.

Pokiaľ ide príjmy súdnych úradníkov, súdni úradníci majú nárok na plat, osobitné príspevky, ďalšie odmeny, dávky a náhrady výdavkov. Príjmy súdnych úradníkov sa skladajú zo základného platu a rôznych osobitných odmien. Základný plat sa určuje na základe počtu odpracovaných rokov v justičnej službe podľa zaradenia do platových tried a stupňov.

4. Exekútori

Opatrenia súvisiace s výkonom rozhodnutia vykonávajú exekútori (nezávislí súdni exekútori a exekútori župných súdov).

Každého, kto:

 • je maďarským štátnym občanom;
 • nemá záznam v registri trestov;
 • dosiahol vek 24 rokov;
 • má právo voliť;
 • zložil odbornú exekútorskú skúšku;
 • má dvojročnú prax ako exekútorský koncipient,

možno vymenovať za exekútora.

Okrem výkonu svojich úradných povinností môžu exekútori vykonávať zárobkovú činnosť iba vo vedeckej, umeleckej, literárnej oblasti, v oblasti vzdelávania, odborného výkladu a športu. Okrem svojho pôsobenia vo funkcii exekútora nesmú exekútori vykonávať podnikateľskú činnosť, pri ktorej je potrebný osobný príspevok alebo neobmedzená majetková zodpovednosť, konať ako sprostredkovatelia v transakciách týkajúcich sa nehnuteľností a úverov alebo prevziať majetkovú zodpovednosť súvisiacu s činnosťou exekútora alebo akýkoľvek iný záväzok, ktorý slúži na zabezpečenie záväzkov.

HoreHore

V súlade so všeobecným pravidlom pohľadávky priznané v súdnych rozhodnutiach, ktoré boli vydané v občianskoprávnych veciach, vymáhajú nezávislí súdni exekútori. Nezávislých súdnych exekútorov vymenúva minister spravodlivosti, ktorý zároveň určuje konkrétny miestny súd v danom súdnom obvode, na ktorom budú pôsobiť.

Za disciplinárne previnenie exekútora sa považuje závažné porušenie jeho povinností súvisiacich so služobnou funkciou, ohrozenie verejnej dôvery, ktorá je potrebná na výkon jeho povinností, alebo poškodenie povesti exekútorov jeho spôsobom života alebo správaním. Nedovolené správanie, ktoré závažným spôsobom porušuje usmernenia komory exekútorov a neuhradenie poplatkov komore sa takisto považujú za disciplinárne previnenia.

Nezávislí súdni exekútori nie sú zamestnancami štátu; ich príjem predstavujú platby klientov, ktoré sú odmenou za ich prácu.

Exekútori župných súdov konajú iba v konkrétnej, úzko vymedzenej oblasti a vymáhajú súdne pohľadávky, ktoré sú splatné štátu, a pracujú na župných súdoch ako súdni zamestnanci. Predseda župného súdu vykonáva súvisiace administratívne oprávnenia a patrí mu aj právo vymenúvať ich. Prípady skončenia služobného pomeru sú rovnaké ako v prípade nezávislých súdnych exekútorov.

5. Právne povolanie „avoué“ maďarský právny systém nepozná.

6. Advokáti, právni poradcovia

a) Advokáti

Výkonom svojho povolania advokáti uľahčujú uplatňovanie práv svojich klientov a plnenie ich záväzkov. Advokáti môžu svojich klientov zastupovať vo všetkých veciach a pred všetkými orgánmi. Pri výkone svojho povolania sú advokáti nezávislí, čo znamená, že ich nemožno usmerňovať a nesmú brať na seba také záväzky, ktoré túto nezávislosť ohrozujú (napr. nemôžu byť zamestnancami).

HoreHore

Činnosti, za ktoré sa poskytuje odmena, ktoré môžu vykonávať iba advokáti:

 • zastupovanie a obhajoba v trestných veciach,
 • právne poradenstvo,
 • príprava a zostavovanie právnych listín,
 • nakladanie s peniazmi a cennosťami, ktoré boli zverené do úschovy v súvislosti s uvedenými činnosťami.

Hoci tieto činnosti nepatria výlučne do okruhu činností advokátov, vzhľadom na požiadavky súčasných hospodárskych pomerov môžu advokáti vykonávať aj úlohy, ako je napríklad daňové poradenstvo, úkony súvisiace s prevodom nehnuteľností a mimosúdna mediácia.

Okrem pomocných advokátov môže advokátsku činnosť vykonávať každý, kto je zapísaný v advokátskej komore a zložil advokátsky sľub. Kritériá prijatia do advokátskej komory sú: štátne občianstvo členského štátu európskeho hospodárskeho priestoru, žiadny záznam v registri trestov, vysokoškolské vzdelanie a maďarská odborná právnická skúška, poistenie zodpovednosti za škodu a vhodné kancelárske priestory.

Advokáti z členských štátov Európskej únie môžu v Maďarsku vykonávať advokátsku činnosť v troch základných formách: ako poskytovatelia služieb podľa potreby, poskytovatelia pravidelných služieb a ako členovia advokátskej komory. Poskytovatelia služieb podľa potreby sú povinní zaregistrovať sa v advokátskej komore, ktorá je príslušná podľa miesta, kde poskytujú služby, kým advokáti, ktorí chcú poskytovať pravidelné advokátske služby, musia požiadať o členstvo v advokátskej komore, ktorá je príslušná podľa miesta ich kancelárie. Advokáti z krajín Európskeho spoločenstva zapísaní v registri môžu požiadať o členstvo v advokátskej komore, ak spĺňajú zákonom stanovené požiadavky [napr. uplynulo zákonom stanovené obdobie praxe, ale preukážu svoje znalosti maďarského práva (ako aj práva Európskej únie), svoje dostatočné znalosti maďarského jazyka potrebné na výkon svojich činností atď.]. Právnik z krajiny Európskeho spoločenstva, ktorý bol prijatý za člena advokátskej komory, je oprávnený používať odborný titul advokát a vzťahujú sa na neho tie isté predpisy ako na maďarských advokátov.

HoreHore

Advokáti nemôžu byť – okrem pomocných advokátov – zamestnancami, nemôžu uzatvárať služobné vzťahy alebo iné právne vzťahy, s ktorými sa spája pracovný záväzok, ani nesmú vykonávať podnikateľské činnosti, pri ktorých je potrebná osobná účasť alebo neobmedzená majetková zodpovednosť. Okrem výkonu svojich odborných činností môžu advokáti vykonávať iba činnosti vo vedeckej, umeleckej, športovej oblasti, v oblasti vzdelávania a pod. Advokáti však môžu byť členmi parlamentu a zástupcami miestnych samospráv.

Advokáti sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti, ktorá sa týka všetkých skutočností a údajov, o ktorých sa dozvedia pri výkone svojho povolania.

Za disciplinárne previnenie advokáta sa považuje závažné porušenie jeho povinností stanovených právnymi predpismi, ktoré upravujú výkon odbornej advokátskej činnosti, a etickým kódexom advokátskej komory, alebo ak advokát svojím nedovoleným správaním, ktoré nepatrí do okruhu jeho odbornej činnosti, poškodí povesť advokátov.

V súlade so všeobecným pravidlom sa náhrada advokáta spravuje dohodou uzatvorenou na základe slobodnej vôle medzi advokátom a klientom, ktorý si ho ustanovuje. Odmena advokáta je upravená, iba ak koná ako verejný obhajca v súdnom konaní.

Právne predpisy, ktoré upravujú trestné konanie, ustanovujú účasť obhajcu v týchto prípadoch:

 • trestný čin, za ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby päť rokov,
 • obvinený je vo väzbe,
 • obvinený je nepočujúci, nehovoriaci, nevidiaci alebo – bez ohľadu na jeho spôsobilosť na právne úkony – psychicky nespôsobilý sám sa obhajovať,
 • obvinený neovláda maďarský jazyk alebo jazyk, v ktorom sa vedie konanie,
 • obvinený nie je z iných dôvodov schopný sám sa obhajovať,
 • výslovne to ustanovuje zákon (napr. v prípade, ak je obvinený maloletý).

Právne predpisy, ktoré upravujú občianske súdne konanie, ustanovujú právneho zástupcu v týchto prípadoch:

HoreHore

 • pre účastníkov, ktorí podávajú dovolanie proti rozsudku vydaného v konaní na odvolacom súde, ako aj proti rozhodnutiu vo veci samej alebo odvolanie alebo návrh na obnovu konania, ktoré ustanovuje zákon, v konaní na najvyššom súde,
 • v iných prípadoch ustanovených zákonom (napríklad v práve obchodných spoločností).

Advokáti takisto môžu vykonávať svoju činnosť ako pomocní advokáti. Pomocní advokáti sú osoby, ktoré vykonávajú svoju odbornú činnosť ako zamestnanci advokáta alebo právnickej firmy. Pomocní advokáti nemajú podpisové právo.

b) Právni poradcovia

Základnou úlohou právnych poradcov je uľahčovať pôsobenie organizácie, v ktorej sú zamestnaní. Právni poradcovia vykonávajú právne zastúpenie v organizácii, ktorá ich zamestnáva, poskytujú právne poradenstvo a informácie; pripravujú návrhy, zmluvy a iné písomnosti; a zúčastňujú sa na organizovaní právnej agendy. V súlade so všeobecným pravidlom právni poradcovia – na rozdiel od advokátov – vykonávajú svoje povinnosti, ktoré nie sú natoľko rozsiahle ako povinnosti advokátov, ako zamestnanci. Odmena právnych poradcov sa zakladá na právnych predpisoch, ktoré upravujú pracovný pomer.

Ktokoľvek zapísaný v registri, ktorý vedie župný súd – v Budapešti to je Mestský súd v Budapešti – sa môže stať právnym poradcom. Do registra sa zapisujú osoby, ktoré majú štátne občianstvo jedného z členských štátov, ktoré sú signatármi Dohody o európskom hospodárskom priestore, nemajú žiadny záznam v registri trestov, majú vysokoškolské vzdelanie a zložili maďarskú odbornú právnickú skúšku. V niektorých prípadoch môže minister spravodlivosti udeliť výnimku z podmienky štátneho občianstva.

HoreHore

7. Notári

Cieľom notárskej činnosti je predchádzať vzniku právnych sporov. Notári sú oprávnení vykonávať svoju činnosť, iba ak sú členmi notárskej komory. Podľa zákona notárov vymenúva minister spravodlivosti a prideľuje ich do určitej oblasti na dobu neurčitú. Za notára možno vymenovať každého, kto nemá žiadny záznam v registri trestov, má maďarské štátne občianstvo, dosiahol vysokoškolské vzdelanie, zložil maďarskú odbornú právnickú skúšku a môže preukázať, že aspoň tri roky vykonával odbornú prax ako notársky koncipient, a predložil majetkové priznanie. Okrem toho sú notári takisto povinní uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu a udržiavať ho v platnosti počas obdobia vykonávania svojej odbornej činnosti.

Do okruhu výhradnej činnosti notárov patrí osvedčovanie právnych úkonov, právne významných dokumentov a skutočností vo verejných listinách. Jednou z tradičných úloh notárov je vedenie dedičského konania a ďalších nesporových konaní. Ďalšou významnou úlohou, ktorú vykonávajú notári, je registrácia záložných práv k hnuteľným veciam, ako aj nakladanie s vecami uloženými do úschovy, v rámci ktorej prijímajú peniaze, cennosti a cenné papiere na základe splnomocnenia zúčastnených strán za účelom odovzdania vecí, ktoré boli uložené do úschovy, oprávnenej osobe.

Za disciplinárne previnenie notára sa považuje závažné porušenie alebo nesplnenie jeho povinností, ktoré ustanovuje zákon. Notári, ktorých nedovolené konanie je v rozpore s usmerneniami notárskej komory alebo môže poškodiť povesť notárov, sa takisto dopúšťajú disciplinárneho previnenia.

Za činnosti, ktoré sú z hľadiska času, právneho posúdenia a zodpovednosti priemerne náročné, vykonávané v rámci svojej funkcie majú notári nárok na odmenu vo výške ustanovenej zákonom. Vo výnimočných prípadoch (napr. v prípadoch, ktoré si vyžadujú mimoriadne zložité posúdenie) sa výška odmeny môže líšiť od bežnej výšky odmeny. Ak možno vyjadriť hodnotu, ktorú má predmet činnosti notára, odmena notára sa stanoví na základe tejto hodnoty. Ak nemožno vyjadriť hodnotu, ktorú má predmet činnosti notára, odmenu notára je potrebné stanoviť na základe času, ktorý venoval tejto odbornej činnosti. Cena osvedčenia odpisu listiny notárom je pevne stanovená.

Keďže maďarské štátne občianstvo je základným predpokladom pre výkon funkcie sudcu, prokurátora, súdneho úradníka, exekútora a notára, cudzí štátni príslušníci nemôžu v Maďarsku zastávať tieto funkcie.

« Právnické povolania - Všeobecné informácie | Mad'arsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 09-01-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo