Europese Commissie > EJN > Juridische beroepen > Hongarije

Laatste aanpassing: 18-04-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Juridische beroepen - Hongarije

 

INHOUDSOPGAVE

1. Rechters 1.
2. Openbare aanklagers 2.
3. Griffiers bij de rechtbank 3.
4. Gerechtsdeurwaarders 4.
5. Het Hongaarse rechtssysteem kent niet het juridisch beroep van “avoué” 5.
6. Advocaten (úgyvédek), juridische raadgevers (jogtanácsosok6.
a) Advocaten a)
b) Juridische raadgevers b)
7. Notarissen 7.

 

1. Rechters

Volgens de Grondwet zijn rechters onafhankelijk; zij kunnen beslissingen nemen op grond van de wetten en overeenkomstig hun innerlijke overtuigingen en mogen niet worden beïnvloed en geïnstrueerd bij het opstellen van hun vonnissen.

Het recht om rechters te benoemen komt de President van Hongarije toe, die alvorens tot een benoeming over te gaan de aanbeveling krijgt van de Nationale Raad voor Justitie (NRJ), die voor de rechtbanken de centrale uitvoerende taken uitvoert. Elke persoon die:

 • de Hongaarse nationaliteit heeft;
 • geen strafblad heeft;
 • stemrecht heeft;
 • over een universitair diploma beschikt;
 • over beroepsbekwaamheid beschikt op het gebied van het recht;
 • aanvaardt om een bij wet bepaalde verklaring van financiële verslaglegging te doen,

kan tot rechter worden benoemd.

Rechters worden oorspronkelijk benoemd voor een periode van drie jaar; daarna kan de NRJ aanbevelen dat zij worden benoemd voor een onbepaalde termijn. Rechters worden door de NRJ aan rechtbanken toegewezen en specialiseren zich in burgerlijk recht, strafrecht en administratief recht.

Naast het uitoefenen van hun ambt, mogen rechters alleen op het gebied van wetenschap, kunst, literatuur, opvoeding en technische constructie, activiteiten uitoefenen om geld te verdienen, maar zij mogen hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid daarbij niet in het gedrang brengen of de uitoefening van hun officiële taken en verplichtingen verhinderen. Rechters mogen geen lid worden van een partij of zich met politieke activiteiten inlaten. Bovendien mogen rechters geen lid worden van het parlement, kunnen zij ook niet lokaal worden verkozen, burgemeester worden, of leidinggevende functies uitoefenen van economische associaties.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Op basis van de wettelijke onschendbaarheid waarvan rechters genieten, kunnen tegen hen alleen strafrechtelijke procedures worden ingesteld of krachtens dergelijke procedures dwangmaatregelen worden toegepast – uitgezonderd bij betrapping op heterdaad – met de toestemming van de benoemende entiteit of de entiteit die hen kan selecteren. Rechters kunnen afstand doen van hun onschendbaarheid wat procedures voor overtredingen betreft.

Rechters begaan een tuchtrechtelijke inbreuk wanneer zij flagrant de verplichtingen van hun ambt niet nakomen of met hun levensstijl of gedrag de reputatie van rechters beschadigen of in gevaar brengen.

Binnen de grenzen van hun salaris mogen rechters honoraria, bijzondere voordelen, andere vergoedingen, uitkeringen en de terugbetaling van kosten ontvangen. Het salaris van rechters bestaat uit een basisvergoeding en diverse bonussen. De basisvergoeding van rechters wordt vastgesteld overeenkomstig de graden gebaseerd op de diensttijd.

2. Openbare aanklagers

De taken van het openbaar ministerie omvatten de bescherming van de rechten van de burgers en de consequente vervolging van alle handelingen die de grondwettelijke orde of de nationale veiligheid en onafhankelijkheid schade toebrengen of in gevaar brengen. Daartoe doet het openbaar ministerie wat volgt:

 • het voert onderzoek in specifieke gevallen en oefent toezicht uit over de wettigheid van de onderzoeken;
 • het vertegenwoordigt de openbare aanklager in procedures voor de rechtbank;
 • het oefent toezicht uit over de wettigheid van de uitvoering van rechterlijke beslissingen; en
 • draagt bij tot het garanderen dat alle maatschappelijke organisaties, alle overheidsorganen en alle burgers de wetten en het recht naleven en handelen op een manier dat de rechtsstaat wordt geëerbiedigd wanneer het recht wordt geschonden.

Het openbaar ministerie is een gecentraliseerde organisatie die wordt geleid door de procureur-generaal, die verantwoording moet afleggen aan het parlement. De procureurs worden benoemd en afgezet door de procureur-generaal. Hongaarse burgers met stemrecht, met een universitaire opleiding in de rechten en juridische beroepsbekwaamheid kunnen als procureur worden benoemd. Procureurs worden eerst benoemd voor drie jaar en daarna voor onbepaalde tijd.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Procureurs kunnen geen lid worden van een politieke partij of politieke activiteiten uitoefenen. Voorts kunnen zij geen lid worden van het parlement of lokaal worden verkozen, mogen zij geen andere betaalde activiteiten uitoefenen dan activiteiten op het gebied van wetenschap, onderwijs, kunst en activiteiten die onder de auteursrechtelijke bescherming vallen, mogen zij zich niet laten betalen voor publiek optreden dat verband houdt met de taken van hun ambt, geen functie uitoefenen in een orgaan dat een handelsvennootschap controleert of geen enkele andere functie uitoefenen die onverenigbaar is met hun beroep.

Procureurs vallen ook onder de wettelijke onschendbaarheid. Bijgevolg is het alleen mogelijk procureurs aan te houden met de instemming van de procureur-generaal. Tegen hen kunnen geen strafvervolgingen of daarmee verband houdende dwangmaatregelen worden ingesteld – tenzij zij op heterdaad worden betrapt. Procureurs kunnen geen afstand doen van hun immuniteit, uitgezonderd in procedures betreffende overtredingen.

Binnen de grenzen van hun salaris mogen procureurs honoraria, bijzondere voordelen, andere vergoedingen, uitkeringen en de terugbetaling van kosten ontvangen. Het salaris van procureurs bestaat uit een basisvergoeding en diverse bonussen. De basisvergoeding van procureurs wordt vastgesteld overeenkomstig de graden gebaseerd op hun diensttijd.

3. Griffiers bij de rechtbank

Griffiers bij de rechtbank zijn ambtenaren met een hogere opleiding die, binnen het bevoegdheidsgebied van de rechters - onder hun controle en toezicht - de taken die hen bij wet zijn toegekend, onafhankelijk uitoefenen. Griffiers bij de rechtbank volgen een universitaire opleiding.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Griffiers bij de rechtbank oefenen alle taken uit in burgerlijke zaken die binnen de jurisdictie van de rechtbank vallen en die hen door de rechters worden toegewezen; zij hebben echter niet de bevoegdheid om gerechtelijke beslissingen uit te vaardigen, voorlopige maatregelen, veiligheidsmaatregelen of bevelen tot staking op te leggen, of zonder een bevel uit te vaardigen een verklaring van eis te verwerpen en zij mogen niet optreden in de zaken die bij wet zijn aangeduid als de taken van de hoofdgriffier. In strafzaken zijn de taken die door de griffiers in procedures kunnen worden uitgeoefend duidelijk vastgesteld in wettelijke bepalingen, bijvoorbeeld het uitoefenen van taken als rapporteur van de rechtbank en stenografie, het nemen van maatregelen om officiële documenten bekend te maken, het voorbereiden en maken van afschriften van documenten, en het nemen van maatregelen om de woonplaats of verblijfplaats van de beschuldigde of getuige te bepalen.

Griffiers bij de rechtbank zijn ambtenaren bij het gerecht; hun benoeming is afhankelijk van de volgende criteria:

 • ten minste 18 jaar zijn;
 • geen strafblad hebben;
 • stemrecht hebben;
 • de Hongaarse nationaliteit bezitten;
 • voldoen aan de geschiktheidsvereisten om gerechtsgriffier te worden;
 • een verklaring van financiële verslaglegging hebben afgelegd.

Griffiers bij rechtbanken mogen geen activiteiten uitoefenen die onverenigbaar zijn met hun functie of die hen hun werk niet meer onpartijdig of onbeïnvloed kunnen doen uitoefenen. Griffiers bij de rechtbank mogen geen functie uitoefenen in partijen of publiek optreden namens of voor de belangen van partijen. Griffiers mogen alleen bezoldigde activiteiten uitoefenen met de voorafgaande toestemming van hun werkgever, tenzij voor activiteiten op het gebied van wetenschap, onderwijs, kunst, uitgeven, sport en intellectuele activiteiten die wettelijke bescherming genieten.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Griffiers plegen een tuchtrechtelijke inbreuk wanneer zij de met hun functie verband houdende verplichtingen flagrant schenden.

Binnen de grenzen van hun salaris mogen griffiers honoraria, bijzondere voordelen, andere vergoedingen, uitkeringen en de terugbetaling van kosten ontvangen. Het salaris van griffiers bestaat uit een basisvergoeding en diverse bonussen. De basisvergoeding wordt vastgesteld op grond van de diensttijd bij het gerecht volgens een indeling in salarisschalen en -graden.

4. Gerechtsdeurwaarders

De gerechtsdeurwaarders (onafhankelijke gerechtsdeurwaarders en districtsgerechtsdeurwaarders) zijn bevoegd voor de tenuitvoerleggingsmaatregelen.

Elke persoon die:

 • de Hongaarse nationaliteit heeft;
 • geen strafblad heeft;
 • ten minste 24 jaar is;
 • stemrecht heeft;
 • met succes het beroepsexamen voor gerechtsdeurwaarders heeft afgelegd;
 • twee jaar ervaring heeft als kandidaat-gerechtsdeurwaarder,

kan als gerechtsdeurwaarder worden benoemd.

Naast het uitoefenen van hun officiële taken, mogen gerechtsdeurwaarders alleen op het gebied van wetenschap, kunst, literatuur, onderwijs, technische constructie en sport activiteiten met winstoogmerk uitoefenen. Behalve hun deelneming in het gerechtsdeurwaarderskantoor, mogen gerechtsdeurwaarders geen ondernemingsactiviteiten uitoefenen waarin zij een persoonlijke inbreng doen of onbeperkt financieel aansprakelijk zijn, mogen zij niet optreden als een bemiddelaar in onroerendgoed- en leningstransacties of financiële aansprakelijkheid dragen in verband met activiteiten van deurwaarders of andere verplichtingen om overeenkomsten te waarborgen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Volgens de algemene regel worden vorderingen in beslissingen van rechtbanken in burgerlijke zaken door onafhankelijke gerechtsdeurwaarders geïnd. Onafhankelijke gerechtsdeurwaarders worden benoemd door de minister van justitie voor een bepaalde lokale rechtbank en voor bepaalde bevoegdheidsdomeinen.

Gerechtsdeurwaarders maken een tuchtrechtelijke inbreuk wanneer zij de met hun functie verband houdende verplichtingen flagrant schenden, wanneer zij het voor de uitoefening van hun taken noodzakelijke vertrouwen van het publiek in gevaar brengen of met hun levensstijl en gedrag de reputatie van gerechtsdeurwaarders schaden. Laakbaar gedrag dat de richtlijnen van de vereniging van gerechtsdeurwaarders ernstig schendt en het niet-betalen van de ledenbijdrage worden ook als tuchtrechtelijke inbreuken beschouwd.

Onafhankelijke gerechtsdeurwaarders zijn niet door de staat tewerkgesteld; hun inkomen wordt betaald door cliënten als een vergoeding voor hun werk.

Districtsgerechtsdeurwaarders treden alleen op een specifiek beperkt gebied op om aan de staat verschuldigde gerechtelijke vorderingen te innen en werken als gerechtelijke ambtenaren bij de districtsrechtbanken. De voorzitter van de districtsrechtbank vaardigt de daarmee samenhangende administratieve vergunningen uit en heeft ook het recht om hen te benoemen. De gevallen waarin de dienst wordt beëindigd zijn dezelfde als die welke zijn beschreven in het geval van onafhankelijke gerechtsdeurwaarders.

5. Het Hongaarse rechtssysteem kent niet het juridisch beroep van “avoué”

6. Advocaten (úgyvédek), juridische raadgevers (jogtanácsosok)

a) Advocaten

In de uitoefening van hun beroep staan advocaten hun cliënten bij in de verdediging van hun rechten en het nakomen van hun verplichtingen. Advocaten staan in voor de vertegenwoordiging in rechte van hun cliënt in alle zaken en voor alle overheden. In hun professionele werkzaamheden zijn advocaten onafhankelijk, hetgeen betekent dat zij niet mogen worden geïnstrueerd en geen verplichtingen mogen aangaan die deze onafhankelijkheid in gevaar brengen (zij mogen bijvoorbeeld geen werknemer worden).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Bezoldigde activiteiten die alleen door advocaten kunnen worden verricht:

 • vertegenwoordiging en verdediging in strafzaken,
 • juridische adviesverlening,
 • het voorbereiden en opstellen van juridische documenten,
 • geld en waardevolle goederen in deposito houden in verband met de bovengenoemde activiteiten.

Door de vereisten van het huidige economische leven, mogen advocaten ook taken uitoefenen als belastingadvies, verrichtingen van makelaars in onroerend goed en buitengerechtelijke bemiddeling, hoewel deze niet tot de exclusieve activiteiten van advocaten behoren.

Uitgezonderd door de assistent-advocaten, kunnen de activiteiten van advocaten worden uitgeoefend door elke persoon die tot de balie is toegelaten en de eed van advocaat heeft afgelegd. Toelatingscriteria: nationaliteit van een lidstaat van de EER, geen strafblad, universitair rechtendiploma, geslaagd zijn voor het Hongaarse beroepsexamen op het gebied van recht, het hebben van een aansprakelijkheidsverzekering en een geschikt kantoor.

Advocaten uit de lidstaten van de Europese Unie mogen in Hongarije op drie basiswijzen activiteiten uitoefenen: als verrichters van ad-hocdiensten, op een regelmatige basis en als een tot de balie toegelaten lid. Verrichters van ad-hocdiensten zijn verplicht om zich in te schrijven in de overeenkomstig de plaats waar de dienst wordt verricht bevoegde orde van advocaten, terwijl diegenen die regelmatig diensten als advocaat willen verrichten, de orde van advocaten om toelating tot de balie moeten verzoeken, op de plaats van het kantoor. Advocaten uit de Europese Gemeenschap die in het register zijn ingeschreven, kunnen om hun toelating tot de balie verzoeken indien zij aan de bij wet voorgeschreven vereisten voldoen [bv. het doorlopen van de bij wet voorgeschreven stageperiode, bewijs van hun competentie in het Hongaarse recht (alsook in het recht van de Europese Unie), voldoende kennis van de Hongaarse taal om hun activiteiten te kunnen uitoefenen, enz.]. Een advocaat uit de Europese Gemeenschap die tot de balie is toegelaten, mag de professionele titel van advocaat dragen en is aan dezelfde regels onderworpen als de Hongaarse advocaten.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Advocaten kunnen geen werknemers zijn – uitgezonderd de assistent-advocaten -, mogen geen dienstbetrekkingen of andere juridische betrekkingen aangaan waarmee een verplichting tot het verrichten van werk gepaard gaat, mogen niet persoonlijk betrokken zijn bij ondernemingsactiviteiten of daarvoor onbeperkt financieel aansprakelijk zijn. Naast het verrichten van hun professionele taken, mogen advocaten zich alleen bezighouden met activiteiten op het gebied van wetenschap, kunst, sport, onderwijs, enz.. Advocaten kunnen echter wel lid worden van het parlement en worden verkozen in lokale besturen.

Op advocaten rust een vertrouwelijkheidsverplichting ten aanzien van alle feiten en gegevens waarvan zij kennis krijgen in het kader van de uitoefening van hun beroep.

Advocaten plegen een tuchtrechtelijke inbreuk wanneer zij de in de wetten betreffende de beroepsactiviteiten van advocaten en in de ethische code van de orde van advocaten vastgestelde verplichtingen flagrant schenden of door hun laakbaar gedrag dat buiten hun beroepsactiviteiten valt, de reputatie van de advocaten schaadt.

Volgens de algemene regel wordt de vergoeding van de advocaat vrij overeengekomen tussen de advocaat en de cliënt. Alleen wanneer advocaten in een procedure voor een rechtbank de openbare verdediging van een cliënt op zich nemen, zijn de vergoedingen gereglementeerd.

De regeling inzake strafprocedures schrijft de aanwezigheid van een advocaat voor de verdediging voor in de volgende gevallen:

 • een strafrechtelijke inbreuk die door de wet met ten minste vijf jaar opsluiting wordt bestraft,
 • de beschuldigde wordt aangehouden,
 • de beschuldigde is doof, stom, blind of – ongeacht zijn of haar rechtsbekwaamheid – mentaal onbekwaam,
 • de beschuldigde kent niet de Hongaarse taal of de procestaal,
 • de beschuldigde is om andere redenen persoonlijk niet in staat om zichzelf te verdedigen,
 • de wet voorziet daarin uitdrukkelijk (b.v. wanneer een minderjarige wordt beschuldigd).

De regeling inzake burgerlijke procedures schrijft wettelijke vertegenwoordiging voor in de volgende gevallen:

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 • voor de partijen die hoger beroep instellen tegen een vonnis in een procedure voor het hof van beroep alsook uitspraken over de grond van de zaak of een beroep of verzoekschrift om de in de wet bepaalde rechterlijke toetsing in procedures voor het Hooggerechtshof,
 • in alle andere bij de wet bepaalde gevallen (b.v. vennootschapsrecht).

Advocaten kunnen ook hun activiteiten uitoefenen als assistent-advocaten. Assistent-advocaten oefenen hun beroepsactiviteiten uit als werknemers van een advocaat of van een advocatenkantoor. Assistent-advocaten hebben geen handtekeningbevoegdheid.

b) Juridische raadgevers

De belangrijkste taak van juridische raadgevers bestaat erin de werking van de organisatie waarbij zij zijn tewerkgesteld te vergemakkelijken. Raadgevers staan in voor de vertegenwoordiging in rechte bij de organisatie die hen tewerkstelt, verlenen juridisch advies en verschaffen juridische informatie; zij bereiden verzoekschriften voor, contracten en andere documenten; en zij nemen deel aan de organisatie van de juridische werkzaamheden. Overeenkomstig de algemene regel, moeten raadgevers – in tegenstelling tot advocaten – hun taken, die niet zo uitgebreid zijn als die van advocaten, als werknemers uitoefenen. De vergoeding van de raadgevers is gebaseerd op de arbeidsregeling.

Elke persoon die in het register van de districtsrechtbank is opgenomen – in Boedapest is dat de hoofdstedelijke rechtbank van Boedapest – kan raadgever worden. Burgers met de nationaliteit van een van de lidstaten van de EER-Overeenkomst, zonder strafblad, met een universitair rechtendiploma en die voor het Hongaarse beroepsexamen in het recht zijn geslaagd, moeten in het register worden opgenomen. In bepaalde zaken kan de minister van justitie een uitzondering op de nationaliteitsvoorwaarde toestaan.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

7. Notarissen

De activiteiten van de notarissen zijn erop gericht rechtsgeschillen te vermijden. Notarissen kunnen alleen hun activiteiten uitoefenen wanneer ze lid zijn van de vereniging van notarissen. Krachtens de wet worden notarissen benoemd door de minister van justitie om te werken op een bepaald kantoor voor onbepaalde duur. Elke persoon zonder strafblad, met de Hongaarse nationaliteit, met een universitair diploma en na te zijn geslaagd voor het Hongaarse beroepsexamen voor recht, met ten minste drie jaar beroepservaring als kandidaat advocaat en na het afleggen van een verklaring van financiële verslaglegging, kan als notaris worden benoemd. Bovendien zijn notarissen ook verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en dit voor de duur dat zij hun professionele activiteiten uitoefenen.

De activiteiten waarvoor de notarissen exclusief bevoegd zijn, bevatten de registratie van juridische transacties, verklaringen en feiten in openbare instrumenten. Een van de traditionele taken van de notarissen bestaat erin om testamenten op te stellen en andere niet-litigieuze procedures te behandelen. Een andere belangrijke taak van de notarissen is het bijhouden van verslagen van pandgevingen en het beheer van deposito's, in het kader waarvan zij geld, waardevolle goederen en effecten ontvangen op grond van de door de betrokken partijen ontvangen toestemming met de bedoelding deze aan de rechthebbende partij te geven.

Notarissen begaan een tuchtrechtelijke inbreuk wanneer zij op een flagrante wijze hun bij wet vastgestelde verplichtingen schenden of niet-nakomen. Notarissen wier laakbaar gedrag in strijd is met de richtlijnen van de orde of de reputatie van de notarissen kan schaden, begaan ook een tuchtrechtelijke inbreuk.

Voor de op hun kantoor uitgeoefende activiteiten met een gemiddelde duur, juridische beoordeling en verantwoordelijkheid, hebben de notarissen als honorarium recht op het bij wet vastgesteld bedrag. In uitzonderlijke gevallen (bv. betreffende gevallen waarin het bijzonder moeilijk is om tot een beoordeling te komen) kan het honorarium afwijken van het gewone bedrag. Als de waarde van het voorwerp van de activiteit van de notaris kan worden bepaald, wordt het honorarium op grond daarvan vastgesteld. Als de waarde van het voorwerp van de activiteit van de notaris niet kan worden bepaald, moet het honorarium van de notaris worden bepaald op grond van de aan de beroepsactiviteit bestede tijd. De prijs voor het authentiek verklaren van afschriften van documenten door notarissen ligt vast.

Aangezien de Hongaarse nationaliteit een fundamenteel vereiste is voor rechters, openbare aanklagers, griffiers bij de rechtbanken, gerechtsdeurwaarders en notarissen, kunnen personen met een andere nationaliteit in Hongarije niet worden benoemd om deze ambten uit te oefenen.

« Juridische beroepen - Algemene informatie | Hongarije - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 18-04-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk