Kummissjoni Ewropea > NGE > Professjonijiet legali > Ungerija

L-aħħar aġġornament: 18-04-2007
Verżjoni għall-istampar Immarka din il-paġna

Professjonijiet legali - Ungerija

 

LISTA TAL- KONTENUT

1. L-imħallfin 1.
2. Il-prosekuturi 2.
3. L-iskrivani tal-qorti 3.
4. Il-marixxalli 4.
5. Il-professjoni legali ta' “avoué” m'hijiex magħrufa fis-sistema legali Ungeriża. 5.
6. L-avukati, s-solicitors 6.
a) L-avukati a)
b) Solicitors b)
7. In-nutara 7.

 

1. L-imħallfin

Skond il-Kostituzzjoni, l-imħallfin huma indipendenti; jieħdu deċiżjonijiet abbażi tal-liġijiet u f'armonija mal-konvinzjonijiet tagħhom u ma jistgħux ikunu influenzati u ordnati meta jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom.

Id-dritt tal-ħatra ta' l-imħallfin imiss lill-President ta' l-Ungerija, li, qabel ma jaħtar, jikseb ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill Nazzjonali Ġudizzjarju (KNĠ), li jwettaq ix-xogħol eżekuttiv ċentrali għall-qrati. Kwalunkwe persuna li:

 • tkun ċittadin Ungeriż;
 • ma jkollha ebda rekord kriminali;
 • jkollha d-dritt li tivvota;
 • jkollha lawrja universitarja fil-liġi;
 • jkollha kwalifika professjonali fil-liġi;
 • taċċetta li tagħmel id-dikjarazzjoni tal-qagħda finanzjarja tagħha stabbilita mil-liġi,

tista' tinħatar imħallef.

L-imħallfin għall-ewwel jinħatru għal tliet snin; wara dan il-perjodu l-KNĠ jista' jirrakkomanda li jinħatru għal perjodu mhux determinat. L-imħallfin ikunu assenjati lill-qrati mill-KNĠ u jispeċjalizzaw fil-liġi ċivili, kriminali u amministrattiva.

Barra li jaqdu l-kariga tagħhom, l-imħallfin jistgħu jieħdu sehem f'attivitajiet ta' dħul finanzjarju fl-oqsma tax-xjenza, l-arti, il-letteratura, l-edukazzjoni u l-kostruzzjoni teknika biss, iżda waqt li jagħmlu dan ma jistgħux jipperikolaw l-indipendenza u l-imparzjalità tagħhom jew ifixklu l-eżekuzzjoni tad-dmirijiet u obbligi uffiċjali tagħhom. L-imħallfin ma jistgħux isiru membri ta' partiti jew jieħdu sehem f'attivitajiet politiċi. Barra dan, l-imħallfin ma jistgħux isiru membri tal-parlament jew jkunu eletti bħala rappreżentanti ta’ lokalità, sindki, jew uffiċjali tat-tmexxija ta' assoċjazzjonijiet ekonomiċi.

FuqFuq

Fuq il-bażi ta' l-immunità legali li l-imħallfin huma intitolati għaliha, jistgħu jinbdew proċeduri kriminali kontriehom u proċeduri għall-ksur tal-liġi jew ikunu applikati miżuri b'impożizzjoni skond dawn il-proċeduri - ħlief jekk jinqabdu fil-fatt - bl-approvazzjoni biss ta' l-entità li taħtarhom jew l-entità li għandha d-dritt tagħżilhom. L-imħallfin jistgħu jirrinunzjaw għall-immunità tagħhom fir-rigward ta' proċeduri għall-ksur tal-liġi.

Hija offiża dixxiplinarja li l-imħallfin jonqsu serjament mill-obbligi assoċjati mal-kariga tagħhom jew li jagħmlu ħsara lil, jew jipperikolaw, ir-reputazzjoni ta' l-imħallfin bil-mod kif jgħixu jew bl-imġieba tagħhom.

Bħala parti mis-salarju tagħhom, l-imħallfin huma intitolati li jirċievu onorarji, benefiċċji speċjali, ħlasijiet oħra, allowances u rimborż ta' spejjeż. Is-salarju ta' l-imħallfin jikkonsisti f'rimunerazzjoni bażika u diversi bonusijiet. Ir-rimunerazzjoni bażika ta' l-imħallfin hija definita skond gradi bbażati fuq it-tul tas-servizz.

2. Il-prosekuturi

Ix-xogħol tas-servizz ta' prosekuzzjoni pubblika jinkludi li jkun żgurat il-ħarsien tad-drittijiet taċ-ċittadini u l-prosekuzzjoni konsistenti ta' l-atti kollha li jagħmlu ħsara lil, jew li jipperikolaw, l-ordni kostituzzjonali jew is-sigurtà u l-indipendenza nazzjonali. Għal dan il-għan, is-servizz tal-prosekuzzjoni pubblika:

 • jmexxi l-investigazzjonijiet f'każijiet speċifiċi u jissorvelja l-legalità ta' l-investigazzjonijiet;
 • jirrapreżenta lill-prosekuzzjoni fi proċeduri fil-qorti;
 • jissorvelja l-legalità ta' l-eżekuzzjoni tas-sentenzi; u
 • jikkontribwixxi biex ikun żgurat li l-organizzazzjonijiet kollha fis-soċjetà, il-korpi governattivi kollha u ċ-ċittadini kollha, josservaw il-liġijiet u l-istatuti u jaġixxi biex titħares l-istat tad-dritt fejn jinkisru l-liġijiet.

Is-servizz ta' prosekuzzjoni pubblika huwa organizzazzjoni ċentralizzata taħt id-direzzjoni tal-Prosekutur Ġenerali, li huwa responsabbli lejn il-Parlament. Il-prosekuturi jinħatru u jitneħħew mill-Prosekutur Ġenerali. Ċittadini Ungeriżi li jkollhom dritt jivvotaw, ikollhom lawrja universitarja fil-liġi u kwalifika professjonali fil-liġi, jistgħu jinħatru Prosekuturi. Il-prosekuturi għall-ewwel jinħatru għal tliet snin u minn hemm ‘'il quddiem għal perjodu ta' żmien mhux determinat.

FuqFuq

Il-prosekuturi ma jistgħux isiru membri ta' partiti jew jieħdu sehem f'attivitajiet politiċi. Barra dan, fl-istess ħin ma jistgħux isiru membri tal-parlament jew jiġu eletti bħala rappreżentanti ta’ lokalalità u għalhekk ma jistgħux jieħdu sehem f'xi attività bi ħlas, ħlief attivitajiet fl-oqsma tax-xjenza, l-edukazzjoni, l-arti u attivitajiet li jaqgħu taħt il-ħarsien tad-dritt ta' l-awtur, jaċċettaw xi onorarji għal dehriet pubbliċi relatati mad-dmirijiet tal-kariga tagħhom, jew jaċċettaw xi kariga fuq kumitat li jissorvelja kumpanija kummerċjali jew jaċċettaw xi kariga oħra li tkun inkompatibbli mal-professjoni tagħhom.

Il-prosekuturi huma intitolati wkoll għall-immunità legali. Konsegwentement, il-prosekuturi jistgħu jkunu arrestati biss bil-kunsens tal-Prosekutur Ġenerali. L-ebda proċeduri kriminali u ta' ksur tal-liġi jew miżuri b'impożizzjoni relatati magħhom ma jistgħu jinbdew kontra tagħhom – ħlief meta jinqabdu fil-fatt. Bl-eċċezzjoni ta' proċeduri għall-ksur tal-liġi, il-prosekuturi ma jistgħux jirrinunzjaw għall-immunità tagħhom.

Bħala parti mis-salarju tagħhom, il-prosekuturi huma intitolati li jirċevu onorarji, benefiċċji speċjali, rimunerazzjonijietoħra, allowances u rimborż ta' spejjeż. Is-salarju tal-prosekuturi jikkonsisti f'rimunerazzjoni bażika u bonusijiet differenti. Ir-rimunerazzjoni bażika tal-prosekuturi hija definita skond gradi bbażati fuq it-tul ta' servizz tagħhom.

3. L-iskrivani tal-qorti

L-iskrivani tal-qorti huma uffiċjali bi grad għoli ta' edukazzjoni li, waqt li jaġixxu fil-qasam ta’ l-operat ta' l-imħallfin – taħt il-kontroll u s-sorveljanza tagħhom – iwettqu x-xogħol assenjat lilhom mil-liġi fuq bażi indipendenti. L-iskrivani tal-qorti jieħdu taħriġ f’kulleġġ.

FuqFuq

L-iskrivani tal-qorti jagħmlu x-xogħol kollu f'każijiet ċivili li jaqgħu taħt l-operat tal-qorti li jkun riferut lilhom mill-imħallfin; madankollu, m'għandhomx dritt li jagħtu sentenzi, jieħdu miżuri proviżorji, miżuri ta' sigurtà, jagħtu ordnijiet ta' sospensjoni, jew ma jilqgħux xi dikjarazzjoni ta' talba mingħajr il-ħruġ ta’ ordni u ma jistgħux jaġixxu f'dawk il-każijiet li, skond il-liġi, jaqgħu taħt id-dmirijiet ta’ l-iskrivan eżekuttiv. Fi proċeduri kriminali, id-dispożizzjonijiet tal-liġi jistipulaw biċ-ċar ix-xogħol li jista' jsir mill-iskrivani tal-qorti matul il-proċeduri, li jinkludi, per eżempju, li jagħmlu xogħol ta' reporter tal-qorti u ta’ stenografija, jieħdu passi biex jinnotifikaw dokumenti uffiċjali, jippreparaw u joħorġu kopji ta' dokumenti, u jieħdu miżuri biex jiddikjaraw id-domiċilju jew ir-residenza ta' l-akkużat jew xhud.

L-iskrivani tal-qorti huma impjegati gudizzjarji; il-ħatra tagħhom hija soġġetta għall-kriterji li ġejjin:

 • ikunu għalqu 18-il sena;
 • ma jkollhom l-ebda rekord kriminali;
 • ikollhom id-dritt li jivvotaw;
 • ikollhom ċittadinanza Ungeriża;
 • ikollhom il-kwalifika ta' skrivan ġudizzjarju;
 • jippreżentaw dikjarazzjoni dwar il-qagħda finanzjarja tagħhom.

L-iskrivani tal-qorti ma jistgħux jieħdu sehem f'xi attività li tkun inkompatibbli mal-kariga tagħhom, jew li tipperikola l-abbiltà tagħhom li jagħmlu xogħolhom b'mod imparzjali u ħieles minn influwenza. L-iskrivani tal-qorti ma jistgħux jokkupaw karigi f'partiti jew jagħmlu dehriet pubbliċi f'isem jew fl-interess ta' partiti. L-iskrivani tal-qorti jista' jkollhom impjieg bi qligħ biss jekk jingħataw l-approvazzjoni minn qabel ta’ min iħaddimhom, ħlief fil-każ ta' attivitajiet fl-oqsma tax-xjenza, l-edukazzjoni, l-arti, l-editjar, l-isports u attivitajiet intellettwali li jaqgħu taħt il-protezzjoni legali.

FuqFuq

Hija offiża dixxiplinarja li l-iskrivani tal-qorti jonqsu serjament mill-obbligi tagħhom assoċjati mal-kariga tagħhom fis-servizz.

Bħala parti mis-salarju tagħhom, l-iskrivani tal-qorti huma intitolati li jirċievu onorarji, benefiċċji speċjali, rimunerazzjonijietoħra, allowances u rimborż ta' l-ispejjeż. Is-salarju ta' l-iskrivani tal-qorti jikkonsisti f'rimunerazzjoni bażika u bonusijiet differenti. Ir-rimunerazzjoni bażika hija definita abbażi taż-żmien ta' servizz ġudizzjarju bi klassifikar fi klassijiet u gradi ta' salarji.

4. Il-marixxalli

Il-miżuri ta' infurzar jiġu eżegwiti mill-marixxalli (marixxalli indipendenti tal-qorti u marixxalli tal-qorti tal-kontea).

Kull persuna li:

 • tkun ċittadin Ungeriż;
 • ma jkollha ebda rekord kriminali;
 • jkollha aktar minn 24 sena;
 • jkollha dritt tivvota;
 • tkun għaddiet mill-eżami professjonali tal-marixxalli;
 • jkollha sentejn esperjenza bħala deputat marixxall tal-qorti,

tista' tinħatar marixxall.

Aktar milli jwettqu d-dmirijiet uffiċjali tagħhom, il-marixxalli jistgħu jieħdu sehem biss f'attivajiet għal skopijiet ta’ qligħ fl-oqsma tax-xjenza, l-arti, il-litteratura, l-edukazzjoni, il-kostruzzjoni teknika u l-isports. Ħlief għall-parteċipazzjoni tagħhom fil-kariga ta' marixxall, il-marixxalli ma jistgħux jieħdu sehem f'attivitajiet intraprenditorjali li jinvolvu kontribuzzjoni personali jew responsabbiltà finanzjarja mhux limitata, jaġixxu ta' medjatur fi transazzjonijiet li jinvolvu proprjetà immobbli u self, jew jidħlu għal responsabbiltà finanzjarja assoċjata ma' l-attivitajiet tal-marixxall jew xi obbligu ieħor biex ikun żgurat ftehim.

FuqFuq

Skond ir-regola ġenerali, talbiet inklużi f'deċiżjonijiet tal-qorti magħmula f'kawżi ċivili jinġabru minn marixxalli indipendenti tal-qorti. Il-marixxalli indipendenti tal-qorti jinħatru mill-Ministru tal-Ġustizzja biex jingħaqdu ma' qorti lokali partikolari, f'qasam ta' kompetenza partikolari.

Hija offiża dixxiplinarja li l-marixxalli jonqsu serjament mill-obbligi tagħhom, assoċjati mal-kariga tagħhom fis-servizz, jipperikolaw il-fiduċja tal-pubbliku neċessarja għat-twettiq tad-dmirijiet tagħhom, jew jagħmlu ħsara lir-reputazzjoni tal-marixxalli bil-mod kif jgħixu jew bl-imġieba tagħhom. L-imġieba kolpevoli li tikser serjament il-linji ta' gwida ta' l-assoċjazzjoni tal-marixxalli u n-nuqqas ta' ħlas tal-miżati ta' l-assoċjazzjoni jitqiesu bħala offiżi dixxiplinarji wkoll.

Il-marixxalli indipendenti tal-qorti m'humiex impjegati mill-istat; id-dħul tagħhom jitħallas minn klijenti bħala ħlas għax-xogħol tagħhom.

Il-marixxalli tal-qorti tal-kontea jaġixxu biss f'qasam speċifiku limitat, sabiex jiġbru klejms ġudizzjarji dovuti lill-istat u jaħdmu fi qrati tal-kontei bħala impjegati ġudizzjarji. Il-president tal-qorti tal-kontea jkollu l-awtorità amministrattiva assoċjata kif ukoll id-dritt li jaħtarhom. Il-każijiet ta' terminazzjoni tas-servizz huma l-istess bħal dawk deskritti fil-każ tal-marixxalli indipendenti tal-qorti.

5. Il-professjoni legali ta' “avoué” m'hijiex magħrufa fis-sistema legali Ungeriża.

6. L-avukati, s-solicitors

a) L-avukati

Bil-prattika tal-professjoni tagħhom, l-avukati jiffaċilitaw l-asserzjoni tad-drittijiet tal-klijenti tagħhom u t-twettiq ta' l-obbligazzjonijiet tagħhom. L-avukati jistgħu jwettqu r-rappreżentanza legali tal-klijenti tagħhom fil-kawżi kollha u quddiem l-awtoritajiet kollha. Fix-xogħol professjonali tagħhom, l-avukati huma indipendenti, li tfisser li ma jistgħux jiġu ordnati u jidħlu għal responsabbiltajiet tali li jipperikolaw din l-indipendenza (eż. ma jistgħux jiġu impjegati).

FuqFuq

L-attivitajiet bi ħlas li jistgħu jitwettqu biss minn avukati:

 • ir-rappreżentanza u d-difiża f'kawżi kriminali,
 • il-konsulenza legali,
 • il-preparazzjoni u editjar ta' dokumenti legali,
 • il-kontroll ta’ flus u oġġetti prezzjużi bħala depożitu fir-rigward ta' l-attivitajiet t'hawn fuq.

Għalkemm dawn m’humiex esklussivament parti mill-attivitajiet ta’ l-avukati, minħabba l-ħtiġijiet tal-ħajja ekonomika ta' llum, l-avukati jistgħu wkoll iwettqu xogħol bħal konsulenza dwar it-taxxa, negozju ta’ proprjetà immobbli, u medjazzjoni barra l-qorti.

Apparti assisant attorneys, l-attivitajiet ta’ l-avukati jistgħu jitwettqu minn kull persuna li tkun laħqet avukat u tkun ħadet il-ġurament ta' avukat. Il-kriterji biex persuna tilħaq avukat: iċ-ċittadinanza ta' stat membru taż-Żona Ekonomika Ewropea, l-ebda rekord kriminali, lawrja universitarja u l-eżami professjonali Ungeriż fil-liġi, li jkollha assikurazzjoni li tkopri l-obbligazzjonijiet tagħha u uffiċċju adattat.

Avukati mill-istati membri ta' l-Unjoni Ewropea jistgħu jipprattikaw l-attivitajiet ta’ avukat fi tliet forom bażiċi fl-Ungerija: billi jipprovdu servizzi ad hoc, fuq bażi regolari u bħala membri ta’ l-avukatura. Dawk li jipprovdu servizzi ad hoc ikunu obbligati jirreġistraw ruhhom ma’ l-assoċjazzjoni ta’ l-avukati, kompetenti skond il-post fejn jingħata s-servizz, filwaqt li dawk li jkunu jridu jwettqu servizzi regolari ta’ l-avukati jridu jitolbu li jiġu aċċettati bħala membri ta’ l-avukatura mill-assoċjazzjoni ta’ l-avukati kompetenti skond il-lok ta’ l-uffiċċju. Avukati mill-Komunità Ewropea li jkunu ġew reġistrati jistgħu jitolbu li jiġu aċċettati bħala membri ta’ l-avukatura jekk jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti mil-liġi [eż. il-perjodu ta’ prattika stabbilit mil-liġi jkun għadda, iżda jagħtu prova tal-kompetenza tagħhom fil-liġi Ungeriża (kif ukoll fil-liġi ta' l-Unjoni Ewropea), li jafu biżżejjed il-lingwa Ungeriża kif meħtieġ għall-attivitajiet tagħhom, eċċ.]. Avukat mill-Komunità Ewropea li jkun aċċettat bħala membru ta’ l-avukatura jkollu d-dritt juża t-titolu professjonali ta' avukat u jkun soġġett għall-istess regoli bħal avukati Ungeriżi.

FuqFuq

L-avukati ma jistgħux ikunu impjegati - apparti assistant attorneys -, jistabbilixxu relazzjonijiet tas-servizz jew relazzjonijiet legali oħra akkompanjati b'obbligazzjoni għal xogħol, anqas ma jistgħu jieħdu sehem f'attivitajiet intraprenditorjali li jirrikjedu l-involviment personali jew responsabbiltà finanzjarja illimitata. Aktar milli jwettqu l-attivitajiet professjonali tagħhom, l-avukati jistgħu jieħdu sehem biss f'attivitajiet fl-oqsma tax-xjenza, l-arti, l-isports, l-edukazzjoni u ħwejjeġ oħra bħal dawn. Madankollu, l-avukati jistgħu jsiru membri tal-parlament u rappreżentanti tal-gvern lokali.

L-avukati għandhom l-obbligu tal-kunfidenzjalità fir-rigward tal-fatti u l-informazzjoni kollha li jiġu nformati biha waqt l-eżerċizzju tal-professjoni tagħhom.

Hija offiża dixxiplinarja li l-avukati jonqsu serjament mill-obbligazzjonijiet tagħhom, stabbiliti mil-liġijiet, dwar l-attivitajiet professjonali ta' avukati li jipprattikaw u l-kodiċi ta' l-etika ta' l-assoċjazzjoni ta’ l-avukati jew li jagħmlu ħsara lir-reputazzjoni ta' l-avukati bl-imġieba kolpevoli tagħhom barra l-attivitajiet professjonali tagħhom.

Skond ir-regola ġenerali, il-kumpens ta' l-avukati huwa soġġett għall-ftehim ħieles bejn l-avukati u l-klijent li jinkarigahom. Id-drittijiet ta' l-avukati huma regolati biss jekk jagħmluha ta' difensuri pubbliċi fi proċedura quddiem il-qorti.

Ir-regolament dwar proċeduri kriminali jippreskrivi l-preżenza ta' avukat difensur fil-każijiet li ġejjin:

 • offiża kriminali li dwarha l-liġi tistabbilixxi ħames snin habs jew iktar,
 • l-akkużat qed jinżamm arrestat,
 • l-akkużat huwa trux, mutu, agħma jew - tkun xi tkun il-kapaċità legali tiegħu/tagħha - mentalment inkompetenti,
 • l-akkużat ma jafx il-lingwa Ungeriża jew il-lingwa tal-proċeduri,
 • l-akkużat m'huwiex kapaċi jiddefendi lilu nnifsu hu stess għal raġunijiet oħra,
 • il-liġi hekk tistabbilixxi eċċezzjonalment (eż. fil-każ ta' akkużat li jkun minorenni).

Ir-regolament ta’ proċeduri ċivili jistabbilixxi r-rappreżentanza legali fil-każijiet li ġejjin:

FuqFuq

 • għall-partijiet li jippreżentaw appell kontra sentenza fi proċeduri quddiem il-Qorti ta' l-Appell kif ukoll għal deċiżjonijiet mogħtija fuq il-meritu tal-kawża jew appell jew petizzjoni għal reviżjoni speċifikata mil-liġi fi proċeduri quddiem il-Qorti Suprema,
 • f'każijiet oħra definiti mil-liġi (eż. il-liġi tal-kumpaniji).

L-avukati jistgħu wkoll iwettqu x-xogħol tagħhom bħala assistant attorneys. Assistant attorneys huma l-persuni li jwettqu l-attivitajiet professjonali tagħhom bħala l-impjegati ta' avukat jew ditta legali. Assistant attorneys m'għandhomx id-dritt li jikkontrafirmaw.

b) Solicitors

Ix-xogħol fundamentali tas-solicitors huwa li jiffaċilitaw l-attività ta' l-organizzazzjoni li magħha jkunu impjegati. Is-solicitors iwettqu r-rappreżentanza legali fl-organizzazzjoni li timpjegahom, jipprovdu pariri legali u informazzjoni; jippreparaw applikazzjonijiet, kuntratti u dokumenti oħra; u jipparteċipaw fl-organizzazzjoni tax-xogħol legali. Skond ir-regola ġenerali, is-solicitors - b'kuntrast ma' l-avukati - jwettqu d-dmirijiet tagħhom, li m'humiex estensivi daqs dawk ta' l-avukati, bħala impjegati. Il-kumpens tas-solicitors huwa bbażat fuq ir-regolamenti dwar l-impjiegi.

Kull persuna li tkun imnizzla fir-reġistru miżmum mill-qorti tal-kontea - f'Budapest hija l-Qorti Metropolitana ta' Budapest - tista' ssir solicitor. Persuni b'ċittadinanza ta' wieħed mill-istati membri parteċipanti fil-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea, li ma jkollhom l-ebda rekord kriminali, jkollhom lawrja universitarju u l-eżami professjonali Ungeriż fil-liġi, għandha tiġi mniżżla fir-reġistru. F'ċerti każijiet il-Ministru tal-Ġustizzja jista' jagħti eżenzjoni mill-kundizzjoni dwar iċ-ċittadinanza.

FuqFuq

7. In-nutara

L-iskop ta' l-attivitajiet tan-nutara hu li jevita l-iżvilupp ta' tilwim legali. In-nutara huma intitolati li jwettqu l-attivitajiet tagħhom biss jekk jiġu aċċettati fl-assoċjazzjoni tan-nutara. Skond il-liġi, in-nutara jinħatru mill-Ministru tal-Ġustizzja biex jaħdmu fi kwartieri ġenerali partikolari u għal żmien indeterminat. Kull persuna li ma jkollha l-ebda rekord kriminali, li jkollha ċittadinanza Ungeriża, jkollha lawrja universitarja u l-eżami professjonali Ungeriż fil-liġi, li tista' tipprova li jkollha mill-inqas tliet snin esperjenza professjonali bħala deputy solicitor u li tkun għamlet id-dikjarazzjoni dwar il-qagħda finanzjarja tagħha, tista' tinħatar nutar. Barra minn hekk, in-nutara huma obbligati wkoll li jiksbu assikurazzjoni li tkopri l-obbligazzjonijiet tagħhom u jżommuha fis-seħħ matul iż-żmien li fih ikunu qed iwettqu l-attivitajiet professjonali tagħhom.

Il-firxa ta' attivitajiet esklussivi tan-nutara tinkludi r-registrazzjoni ta' transazzjonijiet legali, dikjarazzjonijiet u fatti legali f’atti pubbliċi. Wieħed mid-dmirijiet tradizzjonali tan-nutara huwa li jmexxu l-proċess tal-prova tal-ġenwinità u l-validità ta’ testmenti u proċeduri oħra mhux litiġjużi. Xogħol ieħor importanti mwettaq min-nutara huwa li jżommu r-reġistri dwar ipoteki fuq proprjetà privata, kif ukoll li jikkontrollaw depożiti, li fil-kuntest tagħhom jirċevu flus, oġġetti prezzjużi u sigurtajiet, fuq il-bażi ta' l-awtorizzazzjoni li jkunu ngħataw mill-partijiet involuti bl-għan li jgħadduhom lill-parti li tkun intitolata għalihom.

Hija offiża dixxiplinarja li nutara jiksru serjament jew jonqsu milli jwettqu l-obbligazzjonijiet tagħhom definiti mil-liġi. In-nutara li l-imġieba kolpevoli tagħhom tkun inkompatibbli mal-linji ta' gwida ta' l-assoċjazzjoni ta’ l-avukati, jew li tista' tagħmel ħsara lir-reputazzjoni tan-nutara, jkunu wkoll qed iwettqu offiża dixxiplinarja.

Għal attivitajiet ta’ livell medju f'dawk li huma tul ta' żmien, deċiżjonijiet legali u responsabbiltà mwettqa fl-uffiċċji tagħhom, in-nutara huma intitolati għall-ammont ta' dritt stabbilit mil-liġi. F'każijiet eċċezzjonali (eż. li jirrigwardaw każijiet ta' deċiżjonijiet partikolarment diffiċli) id-dritt jista' jkun differenti mill-ammont tas-soltu. Jekk il-valur rappreżentat mis-suġġett ta' l-attività tan-nutar jista' jiġi dikjarat, id-dritt tan-nutar ikun definit fuq dik il-bażi. Jekk il-valur rappreżentat mis-suġġett ta' l-attività tan-nutar ma jistax ikun dikjarat, id-dritt tan-nutar irid jiġi stabbilit fuq il-bażi tal-ħin iddedikat għall-attività professjonali. Id-dritt biex kopji ta' dokumenti jkunu awtentikati min-nutara huwa stabbilit.

Billi ċ-ċittadinanza Ungeriża hija rekwiżit fundamentali għall-imħallfin, prosekuturi, skrivani tal-qorti, marixxalli u nutara, persuni ta' ċittadinanza barranija ma jistgħux jinħatru f'dawn il-karigi fl-Ungerija.

« Professjonijiet legali - Informazzjoni Ġenerali | Ungerija - Informazzjoni Ġenerali »

FuqFuq

L-aħħar aġġornament: 18-04-2007

 
 • Liġi Komunitarja
 • Liġi Internazzjonali

 • Belġju
 • Bulgarija
 • Repubblika Ċeka
 • Danimarka
 • Ġermanja
 • Estonja
 • Irlanda
 • Greċja
 • Spanja
 • Franza
 • Italja
 • Ċipru
 • Latvja
 • Litwanja
 • Lussemburgu
 • Ungerija
 • Malta
 • Olanda
 • Awstrija
 • Polonja
 • Portugall
 • Rumanija
 • Slovenja
 • Slovakkja
 • Finlandja
 • Isvezja
 • Renju Unit