Eiropas Komisija > ETST > Juridiskās profesijas > Ungārija

Pēdējo reizi atjaunots: 09-01-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Juridiskās profesijas - Ungārija

 

SATURS

1. Tiesneši 1.
2. Prokurori 2.
3. Tiesas darbinieki 3.
4. Tiesu izpildītāji 4.
5. Avoué” juridiskā profesija Ungārijas tiesību sistēmā nav pazīstama. 5.
6. Advokāti, advokāti zemākās tiesu iestādēs 6.
a) Advokāti a)
b) Advokāti zemāko instanču tiesās b)
7. Notāri 7.

 

1. Tiesneši

Saskaņā ar Konstitūciju tiesneši ir neatkarīgi. Tie pieņem lēmumus, pamatojoties uz likumiem un saskaņā ar savu pārliecību, un tos nevar iespaidot un vadīt lēmumu pieņemšanā.

Tiesības apstiprināt tiesnešus ir Ungārijas Prezidentam, kurš pirms tiesneša apstiprināšanas saņem ieteikumus no Valsts Tieslietu Padomes (VTP), kas pilda galvenos tiesu pārvaldības uzdevumus. Jebkuru personu:

 • kas ir Ungārijas pilsonis,
 • kas iepriekš nav sodīts,
 • kam ir tiesības vēlēt,
 • kam ir augstākā juridiskā izglītība,
 • kam ir jurista kvalifikācija,
 • kas apņemas iesniegt likumā prasīto informāciju par saviem finanšu darījumiem,

var apstiprināt tiesneša amatā.

Tiesneši vispirms tiek apstiprināti uz trīs gadu termiņu. Pēc šī perioda beigām VTP var ierosināt tiesnešu apstiprināšanu uz nenoteiktu laiku. VTP tiesnešus nozīmē pie tiesām un pēc specializācijas civilajās, krimināla un administratīvajās tiesībās.

Papildus savu pienākumu pildīšanai, papildu ienākumus tiesneši var gūt tikai zinātnes, mākslas, literatūras, izglītības un tehniskās jaunrades jomās, tomēr šāda darbība nedrīkst apdraudēt to neatkarību un objektivitāti, veicot savus pienākumus un saistības. Tiesneši nedrīkst kļūt par partiju biedriem un iesaistīties politiskās aktivitātēs. Turklāt, tiesneši nedrīkst kļūt par parlamenta locekļiem vai tikt ievēlēti par pašvaldību pārstāvjiem, pilsētu mēriem vai ekonomisko apvienību amatpersonām.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tiesnešiem ir piešķirta imunitāte, un uzsākt kriminālprocesu un pārkāpumu procedūru vai piemērot piespiedu pasākumus atbilstoši attiecīgajiem procesiem pret tiem var tikai pēc apstiprinājuma saņemšanas no iestādes, kas tiesnesi ir apstiprinājusi amatā vai kam ir tiesības tiesnešus atlasīt, izņemot gadījumus, ja tiesnesis tiek pieķerts notikuma vietā. Tiesneši var atteikties no savas imunitātes pārkāpuma procedūras uzsākšanas gadījumā.

Tiesneša rīcība, ar ko tiek rupji pārkāptas tā saistības, kas saistītas ar amata pienākumu veikšanu, vai kaitējums vai apdraudējums tiesnešu reputācijai ar savu dzīves stilu vai uzvedību, ir uzskatāma par disciplinārpārkāpumu.

Tiesnešiem ir tiesības saņemt atalgojumus, īpašus labumus, citus ienākumus, pabalstus un izdevumu atmaksu. Tiesnešu ienākumus veido pamata atalgojums un dažādas prēmijas/piemaksas. Tiesneša pamata atalgojumu nosaka atbilstoši kategorijai, kuru nosaka atbilstīgi izdienai.

2. Prokurori

Prokuratūras uzdevums ir pilsoņu tiesību aizsardzība un konsekventa visu kaitējumu vai apdraudējumu, kas vērsti pret konstitucionālo iekārtu vai valsts drošību un neatkarību, izmeklēšana.

Šo mērķu sasniegšanai prokuratūra:

 • veic īpašu gadījumu izmeklēšanu un uzrauga izmeklēšanu tiesiskumu,
 • pārstāv prasītāju tiesvedībā,
 • uzrauga sodu izpildes tiesiskumu un
 • nodrošina, ka visas organizācijas sabiedrībā, visas valsts pārvaldes iestādes un visi pilsoņi ievēro likumu un noteikumus, un veic nepieciešamās darbības, lai uzturētu tiesas varu gadījumos, kad likumi tiek pārkāpti.

Prokuratūra ir centralizēta organizācija, kuru vada ģenerālprokurors, kas ir tieši pakļauts parlamentam. Ģenerālprokurors ieceļ prokurorus amatā un atceļ no amata pienākumu pildīšanas. Par prokuroriem var iecelt Ungārijas pilsoņus ar vēlēšanu tiesībām, augstskolas grādu jurisprudencē un jurista kvalifikāciju. Vispirms prokurorus amatā ieceļ uz trīs gadiem un pēc tam uz nenoteiktu laiku.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Prokurori nevar kļūt par partiju biedriem vai iesaistīties politiskās aktivitātēs. Turklāt, vienlaikus tie nevar kļūt par parlamenta locekļiem vai tikt iecelti par pašvaldību pārstāvjiem; tie nevar veikt nekādās apmaksātu darbu, izņemot zinātnes, izglītības un mākslas jomās, un jomās, kurās tiek aizsargātas autortiesības, saņemt jebkādu atalgojumu par uzstāšanos, kas saistīta ar amata pienākumu pildīšanu, uzņemties pildīt amata pienākumus komitejā, kas pārrauga komersanta darbību, vai uzņemties jebkādu citu pienākumu pildīšanu, kas nav savienojama ar to profesiju.

Arī prokuroriem ir piešķirta imunitāte. Līdz ar to prokuroru iespējams arestēt tikai ar  Ģenerālprokurora piekrišanu. Pret prokuroriem nevar uzsākt kriminālprocesus vai pārkāpuma procedūras vai ar tām saistītus piespiedu pasākumus, izņemot gadījumus, kad prokurors tiek pieķerts notikuma vietā. Izņemot pārkāpuma procedūras uzsākšanas gadījumus, prokurors nevar atteikties no savas imunitātes.

Kā savu atalgojumu prokurors drīkst saņemt samaksas, īpašus labumus, citus atalgojumus, pabalstus un izdevumu atmaksu. Prokurora atalgojumā ietilpst pamata alga un dažādas prēmijas/piemaksas. Prokurora pamata atalgojumu nosaka atbilstoši to kategorijai, kas balstās uz izdienu.

3. Tiesas darbinieki

Tiesas darbinieki ir amatpersonas ar augstākās izglītības grādu, kas rīkojas tiesneša kompetences ietvaros tiesneša pārraudzībā un kā neatkarīgi darbinieki veic uzdevumus, kas tiem uzdoti saskaņā ar likumu. Tiesas darbiniekiem iegūst apmācību koledžā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tiesas darbinieki veic visus uzdevumus civillietās, kas ir tiesas kompetencē un kurus tiem uzdod veikt tiesnesis; tomēr tie nevar pasludināt spriedumus, noteikt pagaidu pasākumus, nodrošinājumus un pavēles par darbības pārtraukšanu vai noraidīt prasības pieteikumu, neizdodot orderi, un nevar veikt uzdevumus, kas likumā noteikti kā galvenā tiesas darbinieka pienākumi. Kriminālprocesos tiesību normas skaidri nosaka pienākumus, kurus procesa laikā drīkst veikt tiesas darbinieki, piemēram, veikt tiesas ziņotāja uzdevumus un stenografēt, veikt pasākumus, lai nogādātu oficiālos dokumentus ar paziņojuma palīdzību, sagatavot un izsniegt dokumentu kopijas, un veikt pasākumus, lai noskaidrotu apsūdzētās personas vai liecinieka dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas adresi.

Tiesas darbinieki ir tieslietu sistēmas darbinieki. Tos ieceļ, ja darbinieks atbilst šādiem kritērijiem:

 • ir vismaz 18 gadu vecs,
 • iepriekš nesodīts,
 • tiesīgs piedalīties vēlēšanās,
 • ir Ungārijas pilsonis,
 • tiesas klerka kvalifikācija,
 • ir iesniedzis paziņojumu par finanšu informācijas atklāšanu.

Tiesu darbinieki nevar iesaistīties nekādās darbībās, kas nav savienojamas ar to amatu vai apdraud to spējas veikt savu darbu neatkarīgi un bez iespaidošanas. Tiesu darbinieki nevar uzņemties veikt jebkādus pienākumus partijās vai publiski uzstāties partijas vārdā vai interesēs. Tiesas darbinieki var uzsākt atalgota darba veikšanu tikai ar sava darba devēja piekrišanu, izņemot darbību zinātnes, izglītības, mākslas, redigēšanas, sporta un ar likumu aizsargātu intelektuālu darbību jomā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tiesas darbinieka rīcība, ar ko tiek rupji pārkāptas to amatā paredzētās saistības ir uzskatāma par disciplinārpārkāpumu.

Kā savu atalgojumu tiesu darbinieki ir tiesīgi saņemt samaksas, īpašus labumus, citu atalgojumu, pabalstus un izdevumu atmaksu. Tiesu darbinieku atalgojumu veido pamata atalgojums un dažādas prēmijas/piemaksas. Pamata atalgojumu nosaka, pamatojoties uz amata pienākumu veikšanas perioda garumu, kategorizējot atalgojuma klases un pakāpes.

4. Tiesu izpildītāji

Piemērošanas pasākumus veic tiesu izpildītāji (neatkarīgi tiesu izpildītāji un apgabala tiesu izpildītāji).

Jebkuru personu, kas:

 • ir Ungārijas pilsonis,
 • nav iepriekš sodīts,
 • ir vecāks par 24 gadiem,
 • ir tiesīgs vēlēt,
 • ir izturējis tiesu izpildītāju profesionālos pārbaudījumus,
 • ir vismaz divu gadus strādājis par tiesu izpildītāja palīgu,

var apstiprināt par tiesu izpildītāju.

Papildus savu oficiālo pienākumu pildīšanai ar mērķi gūt ienākumus tiesu izpildītāji drīkst darboties tikai zinātnes, mākslas, literatūras, izglītības, tehniskās jaunrades un sporta jomās. Izņemot to dalību tiesu izpildītāju birojos, tiesu izpildītāji nedrīkst iesaistīties uzņēmējdarbības aktivitātēs, kur nepieciešams personisks ieguldījums vai neierobežota finansiālā atbildība, būt par starpnieku nekustamā īpašuma un aizdevuma darījumos vai uzņemties finansiālu atbildību, kas saistīta ar tiesu izpildītāja aktivitātēm vai jebkādām citām līgumu garantiju saistībām.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Saskaņā ar vispārīgo regulējumu prasītās summas, kas apstiprinātas ar tiesas lēmumu civillietās, iekasē neatkarīgi tiesu izpildītāji. Neatkarīgos tiesu izpildītājus apstiprina tieslietu ministrs un nozīmē pie noteiktas tiesas noteiktā piekritības apgabalā.

Tiesas izpildītāju rīcība, ar kuru tiek rupji pārkāptas to amatā paredzētās saistības apdraud sabiedrības uzticību, kas nepieciešama to pienākumu veikšanai, vai kaitē tiesu izpildītāju reputācijai ar savu dzīves stilu vai uzvedību, ir uzskatāma par disciplinārpārkāpumu.

Neatkarīgus tiesu izpildītājus nenodarbina valsts. To ienākumus veido klientu maksājumi, kas ir viņu darba atalgojums.

Apgabala tiesu izpildītāji rīkojas tikai specifiskā, šaurā kompetences jomā, lai iekasētu tiesas ceļā apstiprinātas prasību summas, kas nav nomaksātas valstij, un strādā apgabala tiesās kā tiesu darbinieki. Apgabala tiesas priekšsēdētājs to iecelšanā izmanto administratīvās licences un tiesības. Dienesta pārtraukšanas gadījumi ir tādi paši kā neatkarīgiem tiesu izpildītājiem.

5. Avoué” juridiskā profesija Ungārijas tiesību sistēmā nav pazīstama.

6. Advokāti, advokāti zemākās tiesu iestādēs

a) Advokāti

Praktizējot savā profesijā, advokāti aizstāv savu klientu tiesības un palīdz tiem izpildīt savas saistības. Advokāti var pārstāvēt savu klientu visos gadījumos un visās iestādēs. To profesionālajā darbībā advokāti ir neatkarīgi, kas nozīmē, ka tos nevar norīkot un tie nevar uzņemties saistības, kas apdraud šo neatkarību (piemēram, tie nevar stāties darbā).

Lapas augšmalaLapas augšmala

Apmaksātas darbības, kuras drīkst veikt advokāti:

 • pārstāvība un aizstāvība kriminālprocesā,
 • tiesību konsultācijas,
 • juridisku dokumentu sagatavošana un rediģēšana,
 • naudas un vērtslietu darījumu uzglabāšana saistībā ar iepriekšminētajām aktivitātēm.

Lai gan šīs darbības nav tikai advokāta sevišķie pienākumi, mūsdienu ekonomiskās dzīves prasību dēļ advokāti drīkst veikt arī tādus uzdevumus kā konsultācijas nodokļu jomā, nekustamo īpašumu darījumi un ārpustiesas starpniecība.

Advokāta pienākumus var veikt ne tikai advokāta palīgs, bet jebkura persona, kas ir nolikusi advokāta pārbaudījumus un ir nodevusi advokāta zvērestu. Nosacījumi, lai kļūtu par advokātu: Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalsts pilsonība, iepriekš nesodīts, ar augstāko izglītību un nolicis Ungārijas profesionālo jurista pārbaudījumu, noslēdzis civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un ierīkojis atbilstošu biroju.

Advokāti no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm var veikt advokāta pienākumus Ungārijā trīs veidos: kā ad hoc pakalpojumu sniedzēji, kā regulāru pakalpojumu sniedzēji un kā advokātu apvienības biedri. Ad hoc pakalpojumu sniedzējiem obligāti jāreģistrējas advokātu apvienībā pēc pakalpojumu sniegšanas vietas, kamēr tiem, kas vēlas sniegt regulārus advokāta pakalpojumus, jālūdz atbildīgajai advokātu padomei pēc advokāta biroja atrašanās vietas piešķirt advokāta amata titulu. Eiropas Kopienas advokāti, kas tiek iekļauti reģistrā, var lūgt tos apstiprināt advokātu padomē, ja tie atbilst likumā noteiktajām prasībām [piem., likumā noteiktais prakses periods ir pagājis, bet tie var pierādīt savas zināšanas par Ungārijas tiesību sistēmu (kā arī par Eiropas Savienības tiesībām), to pienākumu veikšanai nepieciešamās atbilstošas ungāru valodas zināšanas, utt.]. Eiropas Kopienas juristiem, kas ir nolikuši advokāta eksāmenu, ir tiesības izmantot advokāta profesionālo titulu un uz tiem attiecas tie paši noteikumi, kā uz Ungārijas advokātiem.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Advokāti nevar strādāt kā darba ņēmēji, izņemot kā advokātu palīgi, izveidot pakalpojuma attiecības vai citas tiesiskas attiecības, kurās ietilpst darba pienākumi, kā arī tie nedrīkst iesaistīties uzņēmējdarbības aktivitātēs, kurās vajadzīga personiska iesaiste vai neierobežota finansiālā atbildība. Papildus to profesionālo pienākumu veikšanai advokāti drīkst iesaistīties tikai zinātnes, mākslas, sporta, izglītības un līdzīgās jomās. Tomēr advokāti var kļūt par pārstāvjiem parlamentā un vietējās pašvaldībās.

Advokātiem ir pienākums glabāt konfidenciālu informāciju attiecībā uz visiem faktiem un datiem, par kuriem tie ir saņēmuši informāciju savu profesionālo pienākumu veikšanā.

Advokātu rīcība, ar kuru tiek rupji pārkāptas to saistības, kas noteiktas tiesību aktos, kas regulē praktizējoša advokāta darbību, kā arī advokāta ētikas kodu vai kaitē advokāta reputācijai ar savu nosodāmo uzvedību, kas neietilpst to profesionālās darbības ietvaros, ir uzskatāma par disciplinārpārkāpumu.

Saskaņā ar vispārīgiem noteikumiem, advokāta samaksa ir atkarīga no brīvas vienošanās starp advokātu un tā klientu. Advokāta darba samaksa ir regulēta tikai tad, ja advokāts veic procesuālu aizstāvību valsts vārdā.

Kriminālprocesuālais regulējums nosaka gadījumus, kad aizstāvības advokāta klātbūtne ir obligāta:

 • noziedzīgs nodarījums, par kuru likumā paredzētais sods ir pieci un vairāk gadi ieslodzījumā,
 • apsūdzēto tur pirmstiesas apcietinājumā,
 • apsūdzētais ir kurls, mēms, akls vai, neatkarīgi no tā rīcībspējas, psihiski tiesībnespējīgs,
 • apsūdzētais nezina ungāru valodu vai valodu, kurā notiek process,
 • apsūdzētais nespēj pats sevi aizstāvēt citu iemeslu dēļ,
 • tas ir īpaši paredzēts likumā (piem., ja apsūdzētais ir nepilngadīgs).

Civilprocesa regulējums paredz obligātu jurista pārstāvību šādos gadījumos:

Lapas augšmalaLapas augšmala

 • pusēm, kas apelācijas tiesā pārsūdz tiesas spriedumu, kā arī lēmumu par lietas būtību vai iesniedz apelāciju vai petīciju par likumā paredzēto lietas izskatīšanu procesuālajā kārtībā Augstākajā tiesā,
 • citos likumā paredzētos gadījumos (piem., uzņēmējsabiedrību tiesībās).

Advokāti savus pienākumus var veikt kā advokātu palīgi. Advokātu palīgi savas profesionālās darbības veic kā advokātu vai juristu biroju darbinieki. Advokātu palīgiem nav paraksta tiesību.

b) Advokāti zemāko instanču tiesās

Advokātu zemāko instanču tiesās pamata pienākums ir organizācijas, kurā tie strādā, darbības atvieglošana. Advokāti veic organizācijas, kas tos nodarbina, pilnvarotā pārstāvja pienākumus, sniedz juridiskas konsultācijas un sagatavo juridisko informāciju, sagatavo iesniegumus tiesām, līgumus un citus dokumentus, kā arī piedalās tiesvedības darbu organizēšanā. Saskaņā ar vispārīgo regulējumu, advokāti zemāko instanču tiesās, atšķirībā no advokātiem, savus pienākumus, kas nav tik plaši kā advokātiem, veic kā darbinieki. Advokātu zemāko instanču tiesās atalgojums pamatojas uz darba tiesisko attiecību regulējumu.

Jebkura persona, kas ir iekļauta reģistrā, ko uztur apgabala tiesa (Budapeštā tā ir Budapeštas Metropolitēna tiesa) var kļūt par advokātu zemāko instanču tiesās. Reģistrā ievada visu to personu vārdus, kam ir kādas Eiropas Ekonomiskās zonas vienošanās dalībvalsts pilsonība, kas nav iepriekš sodīta, ar augstāko izglītību un ir nokārtojusi Ungārijas profesionālo pārbaudījumu jurisprudencē. Noteiktos gadījumos tieslietu ministrs var piešķirt izņēmumus no pilsonības nosacījuma.

Lapas augšmalaLapas augšmala

7. Notāri

Notāru darbības mērķis ir novērst tiesisku strīdu rašanos. Notāriem ir tiesības veikt savas darbības tikai tad, ja tie ir apstiprināti kā notāru asociācijas biedri. Pamatojoties uz tiesisko regulējumu, notārus apstiprina tieslietu ministrs, kas norīko tos strādāt kādā noteiktā vietā un uz nenoteiktu laiku. Jebkura persona, kas iepriekš nav bijusi sodīta, kurai ir Ungārijas pilsonība, augstākā izglītība un kas ir nokārtojusi Ungārijas profesionālo pārbaudījumu jurisprudencē, kas var pierādīt vismaz trīs gadu profesionālo pieredzi kā advokāta palīgs zemāko instanču tiesā un kas ir iesniegusi paziņojumu par savu finansiālo situāciju, var kļūt par notāru. Turklāt notāriem obligāti jānoslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums un jāuztur tas savas profesionālas darbības laikā.

Notāru ekskluzīvajā darbības jomā ietilpst tiesisko darījumu, juridisko paziņojumu un faktu reģistrēšana publiskos dokumentos. Viens no tradicionāliem notāru uzdevumiem ir testamentu apstiprināšana un citu procesu veikšana, kas nenotiek strīdus kārtībā. Vēl viens būtisks uzdevums, kuru veic notāri, ir ķīlas tiesību reģistra uzturēšana, kā arī uzglabāšanas darbības, kas paredz naudas, vērtslietu un vērtspapīru saņemšanu, pamatojoties uz iesaistīto pušu izsniegto pilnvarojumu, ar nolūku nogādāt šīs vērtības personām, kas ir tiesīgas tās saņemt.

Notāru rīcība, ar kuru tiek rupji pārkāptas vai netiek izpildītas to saistības, kas noteiktas tiesību aktos, ir uzskatāma par disciplinārpārkāpumu. Notāri, kuru nosodāmā uzvedība ir pretrunā ar notāru biedrības vadlīnijām vai var kaitēt notāru reputācijai, arī ir uzskatāma par disciplinārpkāpumu.

Par vidējā termiņā veiktu darbību, tiesas spriedumu un atbildību, notāriem ir tiesības saņemt samaksu likumā noteiktajā apmērā. Īpašos gadījumos (piemēram, attiecībā uz lietām, kurās ir īpaši sarežģīts spriedums) maksa var atšķirties no parastā apmēra. Ja var noteikt notāra darbību ietvaros pārstāvēto vērtību, notāra samaksa tiek noteikta, pamatojoties uz šo vērtību. Ja notāra darbību ietvaros pārstāvēto vērtību nevar noteikt, notāra samaksu jānosaka, pamatojoties uz laiku, kas veltīts profesionālo darbību veikšanai.

Notāra sagatavoto dokumentu apliecināto kopiju cena ir fiksēta.

Tā kā Ungārijas pilsonība ir pamata prasība tiesnešiem, prokuroriem, tiesu darbiniekiem, tiesu izpildītājiem un notāriem, citu valstu pilsoņi Ungārijā šos amatus nevar ieņemt.

« Juridiskās profesijas - Vispārīgas ziņas | Ungārija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 09-01-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste