Europos Komisija > ETIT > Teisininkų profesijos > Vengrija

Naujausia redakcija: 09-01-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisininkų profesijos - Vengrija

 

TURINIO LENTELE

1. Teisėjai 1.
2. Prokurorai 2.
3. Teismo sekretoriai 3.
4. Antstoliai 4.
5. „Avoué“ teisinė profesija Vengrijos teisinėje sistemoje nėra žinoma. 5.
6. Advokatai, teisininkai 6.
a) Advokatai a)
b) Teisininkai b)
7. Notarai 7.

 

1. Teisėjai

Pagal Konstituciją teisėjai yra nepriklausomi; sprendimus jie priima vadovaudamiesi įstatymais ir savo įsitikinimu; teisėjams priimant sprendimus negali būti daroma įtaka arba nurodoma, kaip tai daryti.

Teisę skirti teisėjus turi Vengrijos Prezidentas, kuris prieš skirdamas teisėją gauna Nacionalinės teismų tarybos (angl. National Judicial Council), vykdančios svarbiausias teismų administravimo užduotis, rekomendaciją. Kiekvienas asmuo, kuris:

 • turi Vengrijos pilietybę;
 • nėra teistas;
 • turi balsavimo teisę;
 • turi universitetinį teisinį išsilavinimą;
 • turi profesinę kvalifikaciją teisės srityje;
 • įsipareigoja įstatymų nustatyta tvarka pateikti finansinę pažymą,

gali būti paskirtas teisėju.

Teisėjai pirmą kartą yra skiriami trejiems metams; praėjus trejiems metams Nacionalinė teismų taryba gali rekomenduoti paskirti juos neterminuotam laikui. Teisėjus, kurie specializuojasi civilinės, baudžiamosios ir administracinės teisės srityse, teismams parenka Nacionalinė teismų taryba.

Vykdydami savo tiesiogines pareigas teisėjai taip pat gali užsiimti veikla ir pinigus uždirbti tik mokslo, meno, literatūros, švietimo ir techninio konstravimo srityse, tačiau tai darydami teisėjai negali sukelti pavojaus savo nepriklausomumui ir nešališkumui arba kliudyti atlikti savo oficialių pareigų. Teisėjai negali tapti partijų nariais arba užsiimti politine veikla. Be to, teisėjai negali tapti parlamento nariais arba savivaldybėje išrinktais atstovais, merais arba eiti vadovaujančių pareigų ekonomine veikla užsiimančiose asociacijose.

viršųviršų

Dėl teisėjams taikomo teisinio neliečiamumo jų baudžiamąjį persekiojimą ir procesą dėl teisės pažeidimo galima pradėti arba prievartos priemones tokio proceso metu imti taikyti – išskyrus atvejus, kai jie sugaunami darantys nusikaltimą, – tik tada, kai yra teisėjus skiriančios arba teisę juos parinkti turinčios institucijos sutikimas. Atsižvelgiant į procesą dėl teisės pažeidimo, teisėjas gali atsisakyti savo neliečiamumo.

Šiurkštus pareigų, susijusių su teisėjo tarnyba, pažeidimas arba žalos ar pavojaus teisėjų reputacijai sukėlimas dėl gyvenimo būdo arba elgesio yra drausminis nusižengimas.

Kalbant apie teisėjų pajamas, jie turi teisę gauti honorarus, specialias išmokas, kitą atlygį, pašalpas ir išlaidų atlyginimą. Teisėjo atlyginimą sudaro pagrindinė atlyginimo dalis ir įvairūs priedai. Pagrindinis teisėjo atlyginimas yra nustatomas pagal tam tikrus laipsnius, atsižvelgiant į tarnybos laiką.

2. Prokurorai

Prie prokuratūros funkcijų yra priskiriama piliečių teisių apsaugos užtikrinimas ir nuolatinis visų veiksmų, darančių žalą arba keliančių pavojų konstitucinei santvarkai ar nacionaliniam saugumui ir nepriklausomumui, baudžiamasis persekiojimas. Tuo tikslu prokuratūra:

 • atlieka konkrečių bylų tyrimą ir prižiūri, ar šie tyrimai teisėtai atliekami;
 • atstovauja kaltinimui teismo procese;
 • atlieka bausmių vykdymo teisėtumo priežiūrą ir
 • prisideda prie to, kad visos visuomenės organizacijos, valstybinės institucijos ir visi piliečiai laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat prisideda prie įstatymo viršenybės principo saugojimo, kai įstatymai yra pažeidžiami.

Prokuratūra yra centralizuota organizacija, kuriai vadovauja generalinis prokuroras. Jis yra atskaitingas parlamentui. Prokurorus skiria ir atleidžia generalinis prokuroras. Vengrijos piliečiai, turintys balsavimo teisę, universitetinį teisinį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją teisės srityje, gali būti paskirti prokurorais. Prokurorai iš pradžių skiriami trejiems metams, o paskui – neterminuotam laikui.

viršųviršų

Prokurorai negali tapti partijų nariais arba užsiimti kita politine veikla. Be to, jie negali tapti parlamento nariais arba savivaldybėse išrinktais atstovais tuo pačiu metu. Prokurorai taip pat negali užsiimti jokia mokama veikla, išskyrus mokslo, švietimo, meno ir su autoriniu darbu susijusią veiklą. Jie negali gauti jokio atlyginimo už viešą pasirodymą, susijusį su jų tarnybinėmis pareigomis, eiti pareigų komitete, kuris prižiūri komercinės įmonės veiklą, arba eiti kokių nors kitų su prokuroro profesija nesuderinamų pareigų.

Prokurorai taip pat turi teisinį neliečiamumą, dėl to prokurorą suimti galima tik generalinio prokuroro sutikimu. Jokios baudžiamojo persekiojimo ir proceso dėl teisės pažeidimo procedūros arba su jomis susijusios prievartos priemonės prokurorams negali būti taikomos, išskyrus atvejus, kai jie sugaunami darantys nusikaltimą. Prokurorai negali atsisakyti savo neliečiamumo, išskyrus procesą dėl teisės pažeidimo.

Kalbant apie prokurorų pajamas, jie turi teisę gauti honorarus, specialias išmokas, kitą atlygį, pašalpas ir išlaidų atlyginimą. Prokuroro atlyginimą sudaro pagrindinė atlyginimo dalis ir įvairūs priedai. Pagrindinis prokuroro atlyginimas yra nustatomas pagal tam tikrus laipsnius, atsižvelgiant į tarnybos laiką.

3. Teismo sekretoriai

Teismo sekretoriai yra aukštąjį išsilavinimą turintys oficialūs pareigūnai, kurie, neperžengdami teisėjo kompetencijos ribų (kontroliuojami teisėjo ir jo prižiūrimi), nepriklausomai atlieka įstatymų jiems nustatytas užduotis. Teismo sekretoriai turi būti baigę mokslą kolegijoje.

viršųviršų

Teismo sekretoriai atlieka visas užduotis, kurios priklauso teismo kompetencijai ir kurias atlikti nagrinėjant civilines bylas jiems nurodo teisėjai. Tačiau teismo sekretoriai neturi teisės priimti sprendimų, taikyti laikinųjų ir apsaugos priemonių, priimti nutarčių dėl bylos nutraukimo arba atmesti ieškinio nepriimdami nutarties. Teismo sekretoriai taip pat negali atlikti įstatyme konkrečiai nurodytų veiksmų. Teisės normos aiškiai nustato užduotis, kurias teismo sekretoriai gali atlikti baudžiamojo proceso metu, pvz., jie atlieka teismo pranešėjo užduotis ir stenografuoja teismo posėdžius, imasi dokumentų įteikimo paskelbimo būdu priemonių, parengia ir išduoda dokumentų kopijas, taip pat imasi priemonių, kad nustatytų kaltinamojo arba liudytojo gyvenamąją vietą.

Teismo sekretoriai yra teismo darbuotojai; juos skiriant yra taikomi šie kriterijai:

 • 18 metų;
 • neturi teistumo;
 • teisė balsuoti;
 • Vengrijos pilietybė;
 • teismo sekretoriaus kvalifikacija;
 • pateikta finansinė pažyma.

Teismo sekretoriai negali užsiimti jokia veikla, nesuderinama su jų pareigomis arba galinčia kliudyti jiems nešališkai ir neveikiamiems jokios įtakos atlikti savo darbą. Teismo sekretoriai negali eiti jokių pareigų partijose arba dalyvauti viešuose pasirodymuose partijos vardu arba interesais. Teismo sekretoriai mokama veikla gali užsiimti tik pirma gavę savo darbdavio sutikimą, išskyrus atvejus, kai yra užsiimama mokslo, švietimo, meno, redagavimo, sporto ir intelektine veikla srityse, kurioms taikoma teisinė apsauga.

viršųviršų

Šiurkštus teismo sekretoriaus pareigų, susijusių su jų tarnybiniu statusu, pažeidimas laikomas drausminiu nusižengimu.

Kalbant apie teismo sekretorių pajamas, jie turi teisę gauti honorarus, specialias išmokas, kitą atlygį, pašalpas ir išlaidų atlyginimą. Teismo sekretorių atlyginimą sudaro pagrindinė atlyginimo dalis ir įvairūs priedai. Pagrindinė atlyginimo dalis yra nustatoma pagal teisme išdirbtą laiką, atsižvelgiant į atlyginimo klasifikavimo ir laipsnių eiliškumą.

4. Antstoliai

Vykdymo priemones vykdo antstoliai (nepriklausomi teismo antstoliai ir apygardos teismo antstoliai).

Asmuo, kuris:

 • yra Vengrijos pilietis;
 • nėra teistas;
 • yra ne jaunesnis kaip 24 metų;
 • turi balsavimo teisę;
 • išlaikė antstolių profesinį egzaminą;
 • turi dvejų metų antstolio padėjėjo patirtį,

gali būti paskirtas antstoliu.

Be tiesioginių oficialių savo pareigų, antstoliai, norėdami daugiau užsidirbti, gali užsiimti veikla tik mokslo, meno, literatūros, švietimo, techninio konstravimo ir sporto srityse. Antstoliais dirbantys asmenys negali užsiimti verslo veikla, susijusia su asmeniniu dalyvavimu arba neribota finansine atsakomybe, veikti kaip tarpininkai sudarant nekilnojamojo turto ir paskolų sandorius arba prisiimti finansinės atsakomybės, susijusios su antstolio veikla, ar kokių nors kitų įsipareigojimų, kuriais užtikrinamas sutarties vykdymas.

Paprastai teismo sprendime, priimtame išnagrinėjus civilinę bylą, nurodytus reikalavimus įvykdo nepriklausomi teismo antstoliai. Nepriklausomus teismo antstolius atitinkamo vietos teismo veiklos teritorijoje, kurioje teismas turi jurisdikciją, paskiria teisingumo ministras.

viršųviršų

Šiurkštus antstolių pareigų, susijusių su jų tarnybiniu statusu, pažeidimas, pavojaus visuomenės pasitikėjimui antstoliais ir jų veikla sukėlimas arba pakenkimas antstolių reputacijai dėl gyvenimo būdo ar elgesio, laikomi drausminiais nusižengimais. Kalta antstolio veikla, kuria šiurkščiai pažeidžiamos antstolių asociacijos rekomendacijos, ir mokesčių nemokėjimas asociacijai taip pat yra pripažįstama drausminiais nusižengimais.

Nepriklausomų teismo antstolių valstybė neįdarbina; užmokestį už atliktą darbą jiems moka klientai.

Apygardos teismo antstoliai veikia tik konkrečioje, siauroje srityje, siekdami patenkinti teismo sprendime nustatytus reikalavimus valstybės naudai. Jie dirba apygardos teismuose kaip teismo darbuotojai. Apygardos teismo pirmininkas antstoliams išduoda administracinės veiklos licencijas ir juos paskiria. Tarnybos pabaigos pagrindai yra tokie patys kaip ir nepriklausomų teismo antstolių.

5. „Avoué“ teisinė profesija Vengrijos teisinėje sistemoje nėra žinoma.

6. Advokatai, teisininkai

a) Advokatai

Vykdydami savo profesinę veiklą advokatai padeda ginti savo klientų teises ir įvykdyti jiems priklausančias pareigas. Advokatai gali atstovauti savo klientams nagrinėjant visas bylas ir tai daryti jie gali visose institucijose. Atlikdami savo profesines pareigas advokatai yra nepriklausomi – tai reiškia, kad jiems negali būti daroma įtaka ir jie negali prisiimti tokių įsipareigojimų, kurie sukeltų pavojų jų nepriklausomumui (pvz., jie negali tapti samdomais darbuotojais).

viršųviršų

Veiksmai, kuriuos už tam tikrą atlyginimą gali atlikti tik advokatai:

 • atstovavimas ir gynimas baudžiamosiose bylose,
 • teisinis konsultavimas,
 • teisinių dokumentų parengimas ir surašymas,
 • pinigų ir kito jiems patikėto turto, susijusio su išvardyta veikla, tvarkymas.

Išvardyta advokatų veikla nėra išimtinė. Atsižvelgiant į šių dienų ekonominio gyvenimo aplinkybes, advokatai taip pat gali konsultuoti asmenis mokesčių, nekilnojamojo turto sandorių sudarymo ir neteisminio ginčų sprendimo klausimais.

Advokato veikla gali užsiimti ne tik advokatų padėjėjai, bet ir kiti asmenys, kurie yra advokatų asociacijos nariai ir yra davę advokato priesaiką. Priėmimo į advokatų asociaciją kriterijai: Europos ekonominės erdvės valstybės narės pilietybė, teistumo nebuvimas, universitetinis išsilavinimas ir išlaikytas Vengrijos teisės profesinis egzaminas, apdrausta profesinė civilinė atsakomybė ir tinkamų patalpų veiklai vykdyti turėjimas.

Valstybių narių advokatai Vengrijoje advokato veikla gali užsiimti trimis pagrindinėmis formomis: kaip ad hoc teisinių paslaugų teikėjai, užsiimti įprasta veikla ir veikti kaip advokatų asociacijos nariai. Kaip ad hoc teisinių paslaugų teikėjai advokatai turi pareigą užsiregistruoti atitinkamoje advokatų asociacijoje pagal paslaugų teikimo vietą. Tuo tarpu advokatai, norintys užsiimti įprasta advokatų veikla, turi pateikti prašymą priimti į advokatų asociaciją. Šis prašymas pateikiamas tai asociacijai, kuri yra advokato kontoros vietoje. Europos bendrijos teisininkai įrašyti į registrą, gali pateikti prašymą priimti į advokatų asociaciją, jeigu jie atitinka įstatymo nustatytus reikalavimus [pvz., turi įstatymo nustatytą veiklos stažą, tačiau jie taip pat turi įrodyti, kad išmano Vengrijos teisę (taip pat ir Europos Sąjungos teisę), pakankamai gerai moka vengrų kalbą, kad galėtų užsiimti advokato profesine veikla ir t. t. ]. Europos bendrijos teisininkas, priimtas į advokatų asociaciją, turi teisę naudoti profesinį advokato vardą ir jam yra taikomos tos pačios teisės normos kaip ir Vengrijos advokatams.

viršųviršų

Advokatai negali būti samdomais darbuotojais, – išskyrus advokatų padėjėjus, – dalyvauti paslaugų teikimo ar kituose teisiniuose santykiuose, kurie siejasi su pareiga dirbti. Jie taip pat negali užsiimti komercine veikla, susijusia su tiesioginiu dalyvavimu arba neribota finansine atsakomybe. Be savo tiesioginės profesinės veiklos, advokatai gali užsiimti tik veikla mokslo, meno, sporto ir švietimo srityse. Tačiau advokatai gali tapti parlamento nariais ar vietos vykdomosios valdžios atstovais.

Advokatai turi pareigą išsaugoti paslaptį, susijusią su visais faktais ir informacija, jiems perduota užsiimant profesine veikla.

Šiurkštus įstatymuose, reglamentuojančiuose advokatų profesinę veiklą, nustatytų advokato pareigų ir advokatų asociacijos patvirtinto etikos kodekso pažeidimas arba pakenkimas advokatų reputacijai dėl kalto advokato elgesio yra laikomi drausminiais nusižengimais.

Paprastai advokato atlyginimas nustatomas laisvu advokato ir jo kliento susitarimu. Advokatų mokesčiai teisės normomis yra nustatomi tik tuomet, kai jie teismo procese yra paskiriami visuomeniniais gynėjais.

Baudžiamąjį procesą reglamentuojantys įstatymai nustato būtiną advokato gynėjo dalyvavimą, kai:

 • nagrinėjamas nusikaltimas, už kurį įstatymas numato penkerių arba daugiau metų laisvės atėmimo bausmę,
 • kaltinamasis yra sulaikytas,
 • kaltinamasis yra kurčias, nebylys, aklas arba – nepaisant jo teisinio veiksnumo – protiškai atsilikęs,
 • kaltinamasis nemoka vengrų kalbos arba procese vartojamos kalbos,
 • kaltinamasis dėl kitų priežasčių negali tinkamai gintis,
 • įstatymas nustato būtiną advokato gynėjo dalyvavimą (pvz., jeigu kaltinamasis yra nepilnametis).

Civilinį procesą reglamentuojantys įstatymai nustato būtiną teisinį atstovavimą šiais atvejais:

viršųviršų

 • kai šalys Apeliaciniam teismui pateikia apeliacinį skundą dėl sprendimo, taip pat apeliacine tvarka apskundžia nutartis dėl faktinių bylos aplinkybių arba pateikia Aukščiausiajam Teismui skundą dėl sprendimo peržiūrėjimo konkrečiais įstatyme numatytais atvejais,
 • kitais įstatymų numatytais atvejais (pvz., įmonių įstatyme).

Advokatai taip pat gali užsiimti advokatų padėjėjų veikla. Advokatų padėjėjai yra asmenys, kurie savo profesines pareigas atlieka dirbdami advokatui arba advokatų kontoroje. Advokatų padėjėjai neturi teisės parašu patvirtinti dokumentų tikrumo.

b) Teisininkai

Pagrindinė teisininkų funkcija – padėti vykdyti organizacijos, kuri juos įdarbino, veiklą. Teisininkai atstovauja juos įdarbinusiai organizacijai, teikia teisines konsultacijas ir informaciją, rengia pareiškimus, sutartis ir kitus dokumentus; dalyvauja organizuojant teisinį darbą. Paprastai teisininkai – priešingai nei advokatai – pareigas, kurios nėra tokios plačios kaip advokatų, vykdo būdami samdomais darbuotojais. Teisininkų atlyginimą reglamentuoja su darbo teisiniais santykiais susijusios normos.

Kiekvienas asmuo, įrašytas į apygardos teismo tvarkomą registrą, – Budapešte tai yra Budapešto sostinės teismas, – gali tapti teisininku. Į registrą yra įrašomi asmenys, turintys vienos iš valstybių narių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės susitarimą, pilietybę, neturintys teistumo, turintys universitetinį išsilavinimą ir išlaikę Vengrijos teisės profesinį egzaminą. Kai kuriais atvejais teisingumo ministras gali atleisti asmenį nuo reikalavimo turėti tam tikrą pilietybę.

viršųviršų

7. Notarai

Notarų veiklos tikslas – neleisti kilti teisiniams ginčams. Notarai turi teisę užsiimti profesine veikla, jeigu jie yra Notarų asociacijos nariai. Notarus remdamasis įstatymu skiria teisingumo ministras. Notarai yra skiriami į konkretų notarų biurą neterminuotam laikui. Notaru gali būti paskirtas kiekvienas asmuo, neturintis teistumo, turintis Vengrijos pilietybę, universitetinį išsilavinimą ir išlaikęs Vengrijos teisės profesinį egzaminą, galintis įrodyti ne mažiau kaip trejų metų pavaduojančio teisininko stažą ir pateikęs finansinę pažymą. Be to, notarai taip pat turi visam savo veiklos laikotarpiui apdrausti savo profesinę civilinę atsakomybę.

Išimtinė notarų veikla – tai teisinių sandorių, pareiškimų ir faktų viešuose dokumentuose registravimas. Viena iš tradicinių notarų pareigų – oficialiai tvirtinti testamentus ir kitus veiksmus, dėl kurių nėra ginčo. Kita svarbi notarų vykdoma funkcija – tvarkyti įrašus apie įkeistą kilnojamąjį turtą, taip pat atlygintinai saugoti užstatus, kitus vertingus daiktus ir vertybinius popierius. Visa tai atliekama gavus šalių įgaliojimą, siekiant vėliau perduoti daiktą šaliai, kuriai bus suteikta tokia teisė.

Jeigu notarai šiurkščiai pažeidžia arba nesilaiko įstatymuose nustatytų pareigų, tai laikoma drausminiu nusižengimu. Kaltas notarų elgesys, prieštaraujantis teisininkų asociacijos patvirtintoms rekomendacijoms arba galintis pakenkti notarų reputacijai, taip pat laikomas drausminiu nusižengimu.

Atsižvelgiant į išdirbto laiko vidurkį, teisinę reputaciją ir atsakomybę, einant notaro pareigas, notarai turi teisę į įstatymo nustatytą atlyginimą. Išimtiniais atvejais (pvz., tais atvejais, kai ypač sunku priimti sprendimą) mokestis gali skirtis nuo įprasto dydžio. Jeigu galima nustatyti notaro atliekamo veiksmo vertę, notaro mokestis apskaičiuojamas pagal šią vertę. Jeigu notaro atliekamo veiksmo vertė negali būti tiksliai nustatoma, notaro mokestis apskaičiuojamas atsižvelgiant į laiką, sugaištą profesiniam veiksmui atlikti. Dokumentų kopijų patvirtinimo notarine tvarka kaina yra tiksliai nustatyta.

Pagrindinis reikalavimas teisėjams, prokurorams, teismo sekretoriams, antstoliams ir notarams yra Vengrijos pilietybės turėjimas. Užsienio piliečiai Vengrijoje negali būti paskirti eiti šių pareigų.

« Teisininkų profesijos - Bendro pobūdžio informacija | Vengrija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 09-01-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė