Euroopan komissio > EOV > Oikeusalan ammatit > Unkari

Uusin päivitys: 02-11-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeusalan ammatit - Unkari

 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Tuomarit 1.
2. Syyttäjät 2.
3. Tuomioistuimen kirjaajat 3.
4. Ulosottomiehet 4.
5. Unkarin oikeusjärjestelmään ei sisälly käsitettä ”asianajaja viran puolesta” (avoué). 5.
6. Asianajajat, lainopilliset neuvonantajat 6.
a) Asianajajat a)
b) Lainopilliset neuvonantajat b)
7. Notaarit 7.

 

1. Tuomarit

Perustuslain mukaan tuomarit ovat riippumattomia: he tekevät päätökset lainsäädännön pohjalta vakaumustaan noudattaen eivätkä saa ottaa päätöksenteossa vastaan neuvoja tai ohjausta keneltäkään.

Tuomarit nimittää tasavallan presidentti, joka ennen nimittämistä pyytää asiasta ehdotuksen tuomioistuinten keskeisiä hallinnollisia tehtäviä hoitavalta valtakunnalliselta tuomioistuinneuvostolta. Tuomariksi voidaan nimittää henkilö, joka täyttää seuraavat vaatimukset

 • Unkarin kansalaisuus,
 • ei rikosrekisteriä,
 • äänioikeutettu,
 • oikeustieteellinen korkeakoulututkinto,
 • oikeusalan ammattitutkinto,
 • lainsäädännössä määrätyn ilmoituksen antaminen varallisuudesta.

Nimitys tehdään aluksi kolmeksi vuodeksi. Tämän jälkeen tuomioistuinneuvosto voi suosittaa nimittämistä rajoittamattomaksi ajaksi. Tuomioistuinneuvosto määrää tuomarit tuomioistuimiin. Tuomarit ovat erikoistuneet siviili-, rikos- tai hallinto-oikeuteen.

Viran hoitamisen lisäksi tuomari voi harjoittaa vain sellaista ansiotoimintaa, joka liittyy tieteeseen, taiteeseen, kirjallisuuteen, opetukseen tai rakentamiseen. Muut toimet eivät kuitenkaan saa vaarantaa tuomarin riippumattomuutta ja puolueettomuutta eivätkä estää häntä toteuttamasta virkavelvollisuuksiaan. Tuomarit eivät voi olla puolueiden jäseniä eivätkä harjoittaa poliittista toimintaa. Tuomarit eivät voi myöskään olla kansanedustajia, kunnan- tai kaupunginvaltuuston jäseniä, pormestareita tai yrityksen toimitusjohtajia.

Sivun alkuunSivun alkuun

Tuomareiden koskemattomuuden takia heidät voidaan asettaa syytteeseen rikosten tai rikkomusten vuoksi tai heihin voidaan soveltaa oikeudenkäynnin yhteydessä pakkokeinoja vain, jos tähän saadaan suostumus tuomarin nimittäneeltä tai tuomareiden valintaan osallistuneelta elimeltä. Poikkeuksena ovat tapaukset, joissa henkilö jää kiinni verekseltään. Tuomari voi luopua koskemattomuudestaan rikkomusta koskevan oikeusmenettelyn osalta.

Tuomariin voidaan soveltaa kurinpitotoimia, jos hän rikkoo tahallisesti virkavelvollisuuksiaan tai loukkaa tai horjuttaa elämäntavoillaan tai käytöksellään tuomarinviran arvovaltaa.

Tuomari on oikeutettu palkan ohella lisäpalkkioihin, muihin korvauksiin, etuuksiin ja kulukorvaukseen. Tuomarin palkka koostuu peruspalkasta ja erilaisista lisistä. Peruspalkka ja palkkaluokka määräytyvät palvelusajan perusteella.

2. Syyttäjät

Syyttäjälaitoksen tehtävänä on varmistaa kansalaisten oikeuksien suojelu ja nostaa johdonmukaisesti syyte kaikesta toiminnasta, joka loukkaa tai horjuttaa perustuslaillista järjestystä sekä valtion turvallisuutta ja riippumattomuutta. Tätä varten syyttäjät:

 • suorittavat tietyissä asioissa tutkintaa sekä valvovat tutkinnan lainmukaisuutta,
 • ajavat oikeudenkäynnissä syytettä,
 • valvovat rangaistusten täytäntöönpanon laillisuutta ja
 • varmistavat osaltaan, että kaikki yhteiskunnan organisaatiot, valtion elimet ja kansalaiset noudattavat lakia; kun lakia rikotaan, syyttäjät ylläpitävät oikeusvaltion periaatteita.

Syyttäjälaitos on ylimmän syyttäjän johdolla toimiva keskitetty elin, joka on vastuussa toiminnastaan parlamentille. Syyttäjät nimittää ja erottaa ylin syyttäjä. Syyttäjäksi voidaan nimittää sellainen äänioikeutettu Unkarin kansalainen, joka on suorittanut oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon ja oikeusalan ammattitutkinnon ja jolla ei ole rikosrekisteriä. Nimitys tehdään aluksi kolmeksi vuodeksi. Tämän jälkeen nimitys voidaan tehdä rajoittamattomaksi ajaksi.

Sivun alkuunSivun alkuun

Syyttäjä ei voi olla minkään puolueen jäsen eikä harjoittaa poliittista toimintaa. Hän ei voi myöskään olla kansanedustaja tai kunnan- tai kaupunginvaltuuston jäsen. Lisäksi syyttäjä voi harjoittaa vain sellaista ansiotoimintaa, joka liittyy tieteeseen, opetukseen, taiteeseen tai tekijänoikeuksien suojeluun. Syyttäjä ei saa periä palkkiota työtehtäviinsä liittyvistä julkisista esiintymisistä, ei saa olla yrityksen hallintoneuvoston jäsen tai muuten sitoutunut yhtiön toimintaan henkilökohtaisella panoksella eikä saa vastaanottaa muuta tointa, joka olisi ristiriidassa syyttäjän viran kanssa.

Myös syyttäjillä on oikeus koskemattomuuteen. Sen perusteella syyttäjiä ei saa pidättää, heitä ei voida asettaa syytteeseen rikosten tai rikkomusten vuoksi eikä heihin voida soveltaa oikeudenkäynnin yhteydessä pakkokeinoja ilman ylimmän syyttäjän suostumusta. Poikkeuksena tästä ovat tapaukset, joissa henkilö jää kiinni verekseltään. Syyttäjä voi luopua koskemattomuudestaan vain silloin, kun on kyse rikkomusta koskevasta oikeusmenettelystä.

Syyttäjä on oikeutettu peruspalkan ohella lisäpalkkioihin, muihin korvauksiin, etuuksiin ja kulukorvaukseen. Syyttäjän palkka koostuu peruspalkasta ja erilaisista lisistä. Syyttäjän peruspalkka ja palkkaluokka määräytyvät palvelusajan perusteella.

3. Tuomioistuimen kirjaajat

Tuomioistuimen kirjaajat ovat virkamiehiä, joilla on korkeakoulututkinto ja jotka hoitavat heille lainsäädännössä määrättyjä, tuomarin vastuualueeseen kuuluvia tehtäviä tuomarin valvonnassa ja ohjauksessa. Tuomioistuimen kirjaajilla on oltava korkeakoulututkinto.

Sivun alkuunSivun alkuun

Tuomioistuimen kirjaaja hoitaa kaikki sellaiset tuomioistuimen toimialaan yksityisoikeudellisissa asioissa kuuluvat tehtävät, jotka tuomari hänelle osoittaa. Kirjaajalla ei kuitenkaan ole oikeutta antaa tuomioita, päättää väli- ja turvaamistoimista, määrätä oikeudenkäynnin keskeyttämisestä tai hylätä vaatimuksia ilman, että haastetta on toimitettu. Tuomioistuimen kirjaaja ei myöskään voi toimia asioissa, jotka kuuluvat lain mukaan toimeenpanosta vastaavan kirjaajan tehtäväalaan. Lainsäädännössä määritellään tarkkaan ne tehtävät, joita tuomioistuimen kirjaaja voi rikosoikeudenkäynnin yhteydessä hoitaa, kuten oikeuden pöytäkirjan pitäminen ja pikakirjoitus, virallisten asiakirjojen tiedoksianto asiakirjat julkaisemalla, asiakirjojen jäljennösten laatiminen sekä toimenpiteet syytetyn tai todistajan kotipaikan tai asuinpaikan toteamiseksi.

Tuomioistuimen kirjaajat ovat oikeusviranomaisia. Tuomioistuimen kirjaajaksi voidaan nimittää henkilö, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

 • vähintään 18 vuoden ikä,
 • ei rikosrekisteriä,
 • äänioikeutettu,
 • Unkarin kansalainen,
 • tuomioistuimen kirjaajan ammattipätevyys,
 • varallisuutta koskevan ilmoituksen antaminen.

Tuomioistuimen kirjaaja ei voi harjoittaa toimintaa, joka on ristiriidassa hänen virkansa kanssa tai joka vaarantaisi hänen puolueettomuutensa ja riippumattomuutensa. Tuomioistuimen kirjaaja ei voi vastaanottaa toimea puolueessa eikä esiintyä julkisesti puolueen nimissä tai puolueen hyväksi. Tuomioistuimen kirjaajat voivat harjoittaa muuta ansiotoimintaa ainoastaan, jos he ovat saaneet siihen etukäteen luvan työnantajaltaan. Poikkeuksena tästä on ansiotoiminta, joka liittyy tieteeseen, opetukseen, tekniikkaan, toimitustyöhön tai urheiluun, ja oikeudellisen suojan piiriin kuuluva henkinen työ.

Sivun alkuunSivun alkuun

Tuomioistuimen kirjaajaan voidaan soveltaa kurinpitotoiminta, jos hän rikkoo tahallaan virkavelvollisuuksiaan.

Tuomioistuimen kirjaaja on oikeutettu palkan ohella lisäpalkkioihin, muihin korvauksiin, etuuksiin ja kulukorvaukseen.  Kirjaajan palkka koostuu peruspalkasta ja lisistä. Peruspalkka eli palkkaluokka ja sen sisällä palkkataso määräytyvät palvelusajan mukaan.

4. Ulosottomiehet

Täytäntöönpanotoimia toteuttavat ulosottomiehet (riippumattomat paikalliset ulosottomiehet ja läänien ulosottomiehet).

Ulosottomieheksi voidaan nimittää henkilö, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Unkarin kansalaisuus,
 • ei rikosrekisteriä,
 • vähintään 24 vuoden ikä,
 • äänioikeutettu,
 • ulosottomiehen ammattitutkinto,
 • vähintään kahden vuoden kokemus apulaisulosottomiehen tehtävistä.

Ulosottomies voi harjoittaa virkansa ohella ainoastaan sellaista ansiotoimintaa, joka liittyy tieteeseen, taiteeseen, kirjallisuuteen, opetukseen, rakentamiseen tai urheiluun. Ulosottomies ei voi ulosottoviraston toimintaan osallistumisen lisäksi harjoittaa myöskään yritystoimintaa, joka edellyttää henkilökohtaista panosta tai johon liittyy rajaton taloudellinen vastuu, toimia välittäjänä kiinteistö- tai laina-asioissa eikä antaa ulosottotoiminnan yhteydessä takauksia tai muita sitoumuksia sopimusten vahvistamiseksi.

Yksityisoikeudellisissa asioissa tehtyihin tuomioistuinten päätöksiin perustuvien saatavien perintä on pääasiallisesti riippumattomien ulosottomiesten vastuulla. Oikeusministeri nimittää riippumattomat ulosottomiehet tiettyyn paikalliseen tuomioistuimeen tietylle toimivalta-alueelle.

Sivun alkuunSivun alkuun

Riippumattomaan ulosottomieheen voidaan soveltaa kurinpitotoimia, jos hän rikkoo tahallisesti virkavelvollisuuksiaan, horjuttaa elämäntavoillaan tai käytöksellään tehtäviensä hoitamisen kannalta välttämätöntä yleistä luottamusta tai vaarantaa ulosottomiehen arvovallan. Kurinpitotoimiin voidaan turvautua myös silloin, jos ulosottomies käytöksellään rikkoo törkeästi ulosottomiesten yhdistyksen sääntöjä tai laiminlyö yhdistyksen jäsenmaksun maksamisen.

Riippumattomat ulosottomiehet eivät ole valtion palveluksessa, vaan he saavat palkan asiakkailta korvauksena työstään.

Läänien ulosottomiehet suorittavat täytäntöönpanoa vain hyvin kapealla erikoisalalla eli ulosmittaavat valtion saatavia, ja he ovat läänien tuomioistuinten virkamiehiä. Läänin tuomioistuimen puheenjohtaja myöntää ulosottomiesten toimiluvan ja vastaa ulosottomiesten nimityksistä. Palvelussuhteen päättymisen ehdot ovat samat kuin riippumattomien ulosottomiesten kohdalla.

5. Unkarin oikeusjärjestelmään ei sisälly käsitettä ”asianajaja viran puolesta” (avoué).

6. Asianajajat, lainopilliset neuvonantajat

a) Asianajajat

Asianajajan tehtävänä on auttaa asiakastaan puolustamaan oikeuksiaan ja noudattamaan velvollisuuksiaan. Asianajaja voi toimia päämiehensä oikeudellisena edustajana kaikissa asioissa ja kaikkien viranomaisten edessä. Asianajaja tekee työtään itsenäisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että hän ei saa ottaa vastaan neuvoja eikä tehdä sellaisia sitoumuksia, jotka vaarantavat hänen riippumattomuutensa (esimerkiksi asianajaja ei voi solmia työsuhdetta).

Sivun alkuunSivun alkuun

Ainostaan asianajaja voi hoitaa seuraavia tehtäviä palkkiota vastaan:

 • päämiehen edustaminen ja puolustaminen rikosasioissa,
 • oikeudellinen neuvonta,
 • asiakirjojen laatiminen,
 • rahavarojen ja arvoesineiden hallussa pitäminen edellä mainittujen tehtävien yhteydessä.

Talouselämän nykyisten vaatimusten takia asianajaja voi myös antaa veroneuvontaa sekä harjoittaa kiinteistönvälitystä ja tuomioistuinten ulkopuolista välitystoimintaa, vaikka nämä eivät kuulu yksinomaan asianajajan toimialaan.

Avustavia asianajajia lukuun ottamatta asianajotoimintaa voi harjoittaa vain henkilö, joka on asianajajaliiton jäsen ja joka on vannonut asianajajan valan. Liiton jäseneksi päästäkseen on täytettävä seuraavat ehdot: Euroopan talousalueeseen kuuluvan maan kansalaisuus, ei rikosrekisteriä, oikeustieteellinen korkeakoulututkinto ja Unkarin oikeusalan ammattitutkinto, voimassa oleva vastuuvakuutus sekä sopiva toimitila.

Euroopan unionin jäsenvaltioista tulevat asianajajat voivat harjoittaa asianajotoimintaa Unkarissa periaatteessa kolmella tavalla: he voivat tarjota tilapäistä tai säännöllistä asianajopalvelua tai liittyä asianajajaliittoon. Tilapäisesti asianajopalveluja Unkarissa tarjoavan henkilön on rekisteröidyttävä sen paikkakunnan asianajajaliittoon, jolla hän tarjoaa asianajopalveluja. Sen sijaan henkilön, joka haluaa harjoittaa säännöllisesti asianajotoimintaa Unkarissa, on haettava sen paikkakunnan asianajajaliiton jäsenyyttä, jossa hänen toimistonsa sijaitsee. Asianajajaliiton nimiluetteloon rekisteröity Euroopan yhteisön jäsenvaltiosta tuleva lakimies voi hakea liiton jäsenyyttä, jos hän täyttää laissa asetetut vaatimukset (esimerkiksi laissa määrätty harjoitteluaika on kulunut umpeen, mutta henkilö osoittaa liitolle tuntevansa Unkarin lainsäädännön (sekä Euroopan yhteisön lainsäädännön) ja omaavansa asianajotoiminnan harjoittamisessa tarvittavan unkarin kielen taidon). Jos asianajaja hyväksytään liiton jäseneksi, hän saa oikeuden käyttää asianajajan ammattinimikettä ja häneen sovelletaan samoja sääntöjä kuin unkarilaisiin asianajajiin.

Sivun alkuunSivun alkuun

Avustavia asianajajia lukuun ottamatta asianajaja ei voi olla työsuhteessa, palvelussuhteessa tai muussa työvelvollisuuden sisältävässä sopimussuhteessa eikä hän voi harjoittaa yritystoimintaa, joka edellyttää henkilökohtaista panosta tai johon liittyy rajaton taloudellinen vastuu. Asianajaja voi hoitaa asianajotoiminnan ohella ainoastaan sellaisia tehtäviä, jotka liittyvät esimerkiksi tieteeseen, taiteeseen, urheiluun ja opetukseen. Sen sijaan asianajaja voi olla kansanedustaja tai kunnan‑ tai kaupunginvaltuuston jäsen.

Asianajajalla on salassapitovelvollisuus, joka koskee kaikkia tosiasioita ja tietoja, jotka tulevat hänen tietoonsa työn puitteissa.

Asianajajaan voidaan soveltaa kurinpitotoimia, jos hän rikkoo tahallisesti asianajotoiminnan harjoittamista koskevassa lainsäädännössä tai asianajajaliiton eettisissä säännöissä määrättyjä velvoitteita tai jos hänen käytöksensä asianajotoiminnan ulkopuolella vaarantaa asianajajakunnan arvovallan.

Asianajajan palkkauksesta sopivat pääsääntöisesti asianajaja ja hänelle toimeksiannon tehnyt asiakas. Asianajopalkkio on säännelty vain siinä tapauksessa, että asianajaja on määrätty puolustusasianajajaksi.

Rikosoikeudenkäyntiin sovellettavissa säännöissä edellytetään puolustusasianajajan nimittämistä seuraavissa tapauksissa:

 • rikoksesta määrätään laissa vapausrangaistus, jonka pituus on vähintään viisi vuotta,
 • syytetty on vangittuna,
 • syytetty on kuuro, mykkä, sokea tai – riippumatta siitä, onko hän syyntakeinen – mielisairas,
 • syytetty ei osaa unkaria eli oikeudenkäyntikieltä,
 • syytetty ei ole muista syistä kykenevä puolustamaan itse itseään,
 • tästä määrätään laissa erikseen (esimerkiksi syytetty on alaikäinen).

Riita-asiain oikeudenkäyntiä koskevien sääntöjen mukaan oikeudellinen edustus on järjestettävä seuraavissa tapauksissa:

Sivun alkuunSivun alkuun

 • valittaminen asiakkaan puolesta ylemmän oikeusasteen tuomioistuimeen joko tuomiosta tai pääasiaa koskevista päätöksistä sekä lainsäädännössä mainitun valituksen tai uudelleen tutkimista koskevan hakemuksen esittäminen korkeimmalle oikeudelle,
 • muut lainsäädännössä määrätyt tapaukset (esimerkiksi yhtiöoikeudelliset asiat).

Avustava asianajaja harjoittaa asianajotoimintaa toisen asianajajan tai asianajotoimiston palveluksessa. Avustavalla asianajajalla ei ole oikeutta allekirjoittaa yksin asiakirjoja.

b) Lainopilliset neuvonantajat

Lainopillisen neuvonantajan perustehtävä on avustaa sen organisaation toimintaa, jonka palveluksessa hän on. Lainopillinen neuvonantaja huolehtii kyseisen organisaation oikeudellisesta edustuksesta, antaa oikeudellisia neuvoja ja tietoa, laatii anomuksia, sopimuksia ja muita asiakirjoja sekä osallistuu organisaation oikeudellisen toiminnan järjestämiseen. Toisin kuin asianajaja, lainopillinen neuvonantaja hoitaa tehtäviään pääasiassa työsuhteessa. Lisäksi neuvonantajan tehtäväala on suppeampi kuin asianajajan. Lainopillisten neuvonantajien palkkaus riippuu työsuhteeseen sovellettavista määräyksistä.

Lainopillisena neuvonantajana voi toimia henkilö, joka on merkitty läänin tuomioistuimen – Budapestissä Budapestin alueellisen tuomioistuimen – ylläpitämään luetteloon. Luetteloon on merkittävä henkilöt, jotka ovat Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimuspuolena olevan jäsenvaltion kansalaisia, joilla ei ole rikosrekisteriä ja jotka ovat suorittaneet oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon sekä Unkarin oikeusalan ammattitutkinnon. Oikeusministeri voi myöntää vapautuksen kansalaisuusvaatimuksesta.

Sivun alkuunSivun alkuun

7. Notaarit

Notaarien tavoitteena on estää riita-asioiden syntyminen. Voidakseen harjoittaa ammattiaan notaarin on oltava notaarien yhdistyksen jäsen. Lain mukaan oikeusministeri nimittää notaarin määrätylle toimialueelle rajoittamattomaksi ajaksi. Notaariksi voidaan nimittää äänioikeutettu Unkarin kansalainen, jolla ei ole rikosrekisteriä, joka on suorittanut oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon sekä oikeusalan ammattitutkinnon, jolla on vähintään kolmen vuoden kokemus avustavan notaarin tehtävistä ja joka on antanut ilmoituksen varallisuudestaan. Notaarin on lisäksi otettava vastuuvakuutus, jonka on oltava voimassa niin kauan kuin henkilö harjoittaa notaarin ammattia.

Notaarilla on yksinomainen oikeus merkitä oikeustoimet, oikeudelliset lausunnot ja tosiasiat virallisiin asiakirjoihin. Perinteisesti notaarin tehtäviin on kuulunut perinnönjaon sekä muiden tuomioistuimen ulkopuolisten juttujen hoitaminen. Notaarit pitävät myös kirjaa irtaimistokiinnityksistä ja harjoittavat omaisuudenhoitoa, jonka puitteissa notaarit ottavat osapuolten toimeksiannosta haltuunsa rahaa, arvoesineitä ja -papereita ja luovuttavat ne edelleen asianosaiselle, jolla on niihin oikeus.

Notaariin voidaan soveltaa kurinpitotoimia, jos hän tahallisesti rikkoo tai laiminlyö laissa määrättyjä velvollisuuksiaan tai jos hänen käytöksensä on vastoin notaarien yhdistyksen sääntöjä tai muutoin vaarantaa notaarikunnan arvovallan.

Notaarien suorittamista toimista, jotka ovat laajuudeltaan ja vaativuudeltaan tavanomaisia, on maksettava laissa määrätty palkkio. Poikkeustapauksissa, esimerkiksi kun on kyse lainopillisesti erittäin vaativasta asiasta, palkkio voi poiketa tavanomaisesta. Jos notaarin toiminnan kohteelle voidaan määritellä arvo, notaarin palkkio määräytyy tämän mukaan. Jos sen sijaan toiminnan kohteelle ei voida määritellä arvoa, määräytyy notaarin palkkio toimintaan käytetyn ajan perusteella. Notaarin suorittamasta jäljennöksen oikeaksi todistamisesta peritään kiinteä maksu.

Unkarin kansalaisuus on perusvaatimus tuomarien, syyttäjien, tuomioistuimen kirjaajien, ulosottomiesten ja notaarien kohdalla. Unkarissa ei siis voida nimittää muiden maiden kansalaisia näihin tehtäviin.

« Oikeusalan ammatit - Yleistä | Unkari - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 02-11-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta