Europa-Kommissionen > ERN > Juridiske erhverv > Ungarn

Seneste opdatering : 18-04-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Juridiske erhverv - Ungarn

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Dommere 1.
2. Anklagere 2.
3. Justitssekretærer 3.
4. Fogeder 4.
5. Erhvervet ”avoué” (advokat med begrænsede procedurebeføjelser) er ukendt i det ungarske retssystem 5.
6. Advokater og juridiske rådgivere 6.
a) Advokater a)
b) Juridiske rådgivere b)
7. Notarer 7.

 

1. Dommere

Dommerne er uafhængige i henhold til forfatningen. De træffer afgørelse på grundlag af landets love og i overensstemmelse med deres overbevisning og må ikke tage imod råd eller anvisninger, når de træffer deres afgørelser.

Retten til at udnævne dommere tilkommer den ungarske præsident, som inden udnævnelsen rådfører sig med det nationale domstolsråd (Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT)), som udfører de centrale administrative opgaver for domstolene. Enhver kan udnævnes til dommer, forudsat at vedkommende opfylder nedenstående betingelser:

 • er ungarsk statsborger
 • har ren straffeattest
 • har stemmeret
 • har universitetsgrad i jura
 • har erhvervsdiplom i jura
 • fremlægger den lovbestemte erklæring om sin finansielle situation.

Dommerne udnævnes i første omgang for en periode på tre år, hvorefter domstolsrådet kan anbefale, at de udnævnes på ubestemt tid. Dommerne tilknyttes af domstolsrådet til en bestemt domstol og kan specialisere sig i civilret, strafferet eller forvaltningsret.

Dommere må ud over deres embede kun have lønnet beskæftigelse inden for videnskab, kunst, litteratur, undervisning o. lign., og kun hvis dette ikke skader deres uafhængighed og upartiskhed eller hindrer dem i at udføre deres officielle opgaver og forpligtelser.

Dommere må ikke være medlemmer af et politisk parti eller politisk aktive. Dommere kan desuden ikke være medlemmer af parlamentet eller vælges som repræsentanter eller borgmestre ved lokalvalg eller udnævnes til direktører kommercielle foretagender.

I kraft af dommernes immunitet kan der - med mindre de gribes på fersk gerning - kun indledes straffesager eller andre overtrædelsesprocedurer imod dem eller anvendes tvangsforanstaltninger over for dem i forbindelse med sådanne procedurer med udnævnelsesmyndighedens eller en tilsvarende myndigheds godkendelse. Dommere kan give afkald på deres immunitet i forbindelse med overtrædelsesprocedurer.

TopTop

Hvis dommere groft misligholder de forpligtelser, der følger af deres hverv, eller opfører sig på en måde, der skader eller truer deres dommerværdighed, betragtes det som en disciplinærfejl.

Dommerne har ret til som en del af deres vederlag at modtage honorarer, særlige ydelser og andre vederlag samt godtgørelse af deres udgifter. Dommernes vederlag består af en grundløn og forskellige former for bonus. Dommerens grundløn er opdelt i grader efter anciennitet.

2. Anklagere

Det er den offentlige anklagemyndigheds opgave, at sikre borgernes rettigheder og konsekvent retsforfølge alle handlinger, der skader eller truer den forfatningsmæssige orden eller landets sikkerhed og uafhængighed. Med henblik herpå påhviler det den offentlige anklagemyndighed:

 • at iværksætte efterforskninger i særlige tilfælde og overvåge, at de foregår lovligt
 • at optræde som anklager i retssager
 • at overvåge, at dommene fuldbyrdes i overensstemmelse med loven
 • at bidrage til at sikre, at alle organisationer i samfundet, alle regeringsorganer og alle borgere overholder landets love og dekreter og at håndhæve loven, når den overtrædes.

Den offentlige anklagemyndighed er en centraliseret organisation, der ledes af statsadvokaten, som er ansvarlig over for parlamentet. Anklagere udnævnes og afsættes af statsadvokaten. Alle ungarske statsborgere, der har stemmeret og universitetsgrad og erhvervsdiplom i jura, kan udnævnes til anklager. De udnævnes i første omgang for en periode på tre år og derefter på ubestemt tid.

Anklagere må ikke være medlemmer af et politisk parti eller være politisk aktive. De må desuden ikke være medlemmer af parlamentet eller vælges som folkevalgte repræsentanter ved lokalvalg og må ikke påtage sig lønnet beskæftigelse, undtagen inden for videnskab, undervisning, kunst og aktiviteter, der er beskyttet af ophavsret; de må ikke modtage vederlag for at optræde offentligt under udøvelsen af deres hverv, for at være medlemmer af udvalg eller føre tilsyn med en erhvervsvirksomhed og må ikke påtage sig en anden stilling, der er uforenelig med deres hverv.

TopTop

Anklagere er også beskyttet af immunitet. Det er derfor kun muligt at arrestere en anklager med statsadvokatens tilladelse. Der kan ikke iværksættes straffe- eller overtrædelsesprocedurer eller dermed forbundne tvangsforanstaltninger imod dem - med mindre de gribes på fersk gerning. Anklagere kan ikke give afkald på deres immunitet undtagen i overtrædelsesprocedurer.

Anklagere har ret til som en del af deres vederlag at modtage honorarer, særlige ydelser og andre vederlag samt godtgørelse af deres udgifter. Anklagernes vederlag består af en grundløn og forskellige former for bonus. Anklagernes grundløn er opdelt i grader efter anciennitet.

3. Justitssekretærer

Justitssekretærer er embedsmænd med højere afgangseksamen, som arbejder inden for en dommers kompetenceområde og - under dennes tilsyn og overvågning - selvstændigt udfører visse opgaver, som påhviler dem i henhold til loven. Justitssekretærer gennemgår en videreuddannelse.

I civilretlige sager udfører justitssekretærerne alle opgaver, der henhører under den pågældende domstols kompetenceområde, og som tildeles dem af dommerne. De har imidlertid ikke beføjelse til at afsige domme, træffe midlertidige foranstaltninger, sikkerhedsforanstaltninger eller ophævelsesforanstaltninger eller til at afvise klager, uden at der forkyndes en stævning, og må ikke varetage opgaver, som ifølge loven skal varetages af deres overordnede. I strafferetlige sager er det klart stipuleret ved lov, hvilke opgaver der kan udføres af en justitssekretær under procedurerne. Opgaverne er f.eks. at tage domsreferat, stenografere, udstede officielle dokumenter, forberede og udstede kopier af dokumenter og udstede bopælsattest for anklagede eller vidner.

TopTop

Justitssekretærer er ansat i retsvæsenet. For at blive udnævnt skal de opfylde følgende betingelser:

 • være fyldt 18 år
 • kunne fremvise en ren straffeattest
 • have stemmeret
 • have ungarsk statsborgerskab
 • være kvalificeret som justitssekretær
 • fremlægge en erklæring om deres finansielle situation.

Justitssekretærer må ikke være involveret i aktiviteter, der er uforenelige med deres stilling eller hindrer dem i at arbejde upartisk og uafhængigt. Justitssekretærer må ikke påtage sig nogen stilling i et politisk parti eller optræde offentligt for eller på vegne af et parti. Justitssekretærer må kun påtage sig lønnet beskæftigelse med deres arbejdsgivers forudgående godkendelse undtagen inden for videnskab, undervisning, kunst, redigering, sport og intellektuelle aktiviteter, der er beskyttet af loven.

Hvis justitssekretærer groft misligholder de forpligtelser, der følger af deres hverv, betragtes det som en disciplinærfejl.

Justitssekretærer har ret til som en del af deres vederlag at modtage honorarer, særlige ydelser og andre vederlag samt godtgørelse af udgifter. Justitssekretærernes vederlag består af en grundløn og forskellige former for bonus. Grundlønnen beregnes på grundlag af tjenestetiden og er opdelt i lønklasser og grader.

4. Fogeder

Tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger varetages af fogeder (uafhængige fogeder og amtsfogeder).

Alle kan udpeges som foged, forudsat at de opfylder følgende betingelser:

 • er ungarsk statsborger
 • har en ren straffeattest
 • er fyldt 24 år
 • har stemmeret
 • har bestået en eksamen som foged
 • har to års erfaring som assisterende foged.

Udover sit officielle erhverv må en foged kun have lønnet beskæftigelse inden for videnskab, kunst, litteratur, undervisning, og sport, o. lign. Udover sit arbejde i fogedkontoret må en foged ikke påtage sig erhvervsaktiviteter som involverer et personligt bidrag, eller hvor han hæfter ubegrænset, optræde som mellemmand i ejendoms- eller lånetransaktioner eller påtage sig finansielt ansvar i forbindelse med sit arbejde som foged eller nogen anden forpligtelse til sikring af aftaler.

TopTop

Generelt inddrives krav i forbindelse med domstolsafgørelser i civilretlige sager af uafhængige fogeder. Uafhængige fogeder udnævnes af justitsministeren og tilknyttes en lokal domstol med et særligt kompetenceområde.

Hvis en foged groft misligholder de forpligtelser, der er forbundet med hans hverv, krænker den tillid, som offentligheden bør have til, at han kan udføre sit hverv, eller opfører sig på en måde, der skader fogedernes rygte, betragtes det som en disciplinærfejl. Forsømmelig opførsel som alvorligt krænker fogedforbundets retningslinjer og manglende indbetaling af bidrag til forbundet betragtes også som disciplinærfejl.

Uafhængige fogeder er ikke ansat af staten. De modtager vederlag fra deres klienter, for det arbejde de udfører.

Amtsfogeder arbejder kun på et særlig afgrænset område, idet de indkasserer statens fordringer og er ansat ved amtsretterne. Præsidenten for amtsretten udsteder bevilling til fogederne og har ret til at ansætte dem. Afskedigelsesgrundene er de samme som for de uafhængige fogeder.

5. Erhvervet ”avoué” (advokat med begrænsede procedurebeføjelser) er ukendt i det ungarske retssystem

6. Advokater og juridiske rådgivere

a) Advokater

Det er advokaternes opgave at lette håndhævelsen af deres klienters rettigheder og opfyldelsen af deres forpligtelser. Advokater kan optræde som deres klients retlige repræsentant i alle sager og for alle myndigheder. Advokater arbejder uafhængigt, hvilket betyder at de ikke må tage imod ordrer eller påtage sig forpligtelser, der kan true denne uafhængighed (f.eks. være ansat i en virksomhed).

TopTop

Lønnet beskæftigelse, som kun må udføres af advokater:

 • repræsentation og forsvar i straffesager
 • juridisk bistand
 • udarbejdelse og redigering af juridiske dokumenter
 • opbevaring af penge og værdigenstande som depositum i forbindelse med ovennævnte aktiviteter.

Skønt det ikke decideret hører ind under deres arbejdsområde, men opfylder visse behov i det aktuelle økonomiske liv, kan advokater også udføre opgaver som skatterådgivning, ejendomsmægling og privat mægling.

Bortset fra advokatfuldmægtige et det kun personer, der har møderet for domstolene og har aflagt advokatløfte, der kan udføre advokatvirksomhed. For at få møderet for en domstol skal en advokat opfylde følgende betingelser: have statsborgerskab i et af landene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, have ren straffeattest, universitetsgrad og det ungarske erhvervsdiplom i jura, være ansvarsforsikret og have passende kontorlokaler.

Advokater fra de andre EU-medlemsstater har adgang til de tre grundformer for advokatvirksomhed i Ungarn: De kan udføre ad hoc-opgaver, drive regelmæssig virksomhed og være medlem med møderet for domstolene. Advokater, der udfører ad hoc-opgaver, skal være registreret i advokatsammenslutningen på det sted, hvor de påtager sig opgaven, mens advokater, der ønsker at drive regelmæssig virksomhed, skal anmode om at få tilkendt møderet for domstolene hos advokatsammenslutningen på det sted, hvor de har kontor. Advokater fra andre EU-lande, der er registreret i Ungarn, kan anmode om at få møderet for domstolene, hvis de opfylder visse lovbestemte krav [have udøvet virksomhed i den lovbestemte periode, kunne bevise deres kompetence inden for ungarsk (og europæisk) ret, beherske det ungarske sprog i tilstrækkelig grad til at kunne udøve deres hverv, osv.]. En EU-advokat, som har fået møderet for domstolene, har ret til at anvende den beskyttede titel advokat og er underlagt de samme regler som ungarske advokater.

TopTop

Advokater må ikke være ansat undtagen som advokatfuldmægtige i et advokatfirma og må ikke etablere tjenstlige eller juridiske forbindelser, som medfører en forpligtelse til at arbejde eller påtage sig erhvervsaktiviteter, som involverer et personligt bidrag eller hvor de hæfter ubegrænset. Udover deres erhvervsmæssige beskæftigelse må advokater kun påtage sig aktiviteter inden for videnskab, kunst, sport, undervisning o. lign. Advokater kan imidlertid blive medlemmer af parlamentet og vælges lokalt som folkevalgte repræsentanter.

Advokater har tavshedspligt vedrørende alle forhold og oplysninger, som de får kendskab til under udøvelsen af deres erhverv.

Det betragtes som en disciplinær fejl, hvis en advokat groft misligholder de lovbestemte forpligtelser for advokatvirksomhed eller advokatsammenslutningens etiske regler eller skader advokatstandens rygte ved forsømmelig opførsel, som ikke er forenelig med deres professionelle virke.

Generelt fastsættes advokaters honorarer frit ved en gensidig aftale mellem advokaten og hans klient. Honorarerne er kun reguleret, hvis advokaten optræder som beskikket forsvarer i en retssag.

Ifølge retsplejeloven skal der i straffesager udpeges en forsvarsadvokat i følgende tilfælde:

 • Hvis det drejer sig om en strafferetlig forbrydelse, for hvilken loven foreskriver fængselsstraf på fem år eller mere
 • hvis den anklagede er tilbageholdt
 • hvis den anklagede er døv, stum, blind eller - uanset om den pågældende er myndig - er mentalt inhabil
 • hvis anklagede ikke forstår det ungarske sprog eller proceduresproget
 • hvis den anklagede af andre grunde ikke er i stand til at forsvare sig selv
 • det er specifikt foreskrevet af loven (f.eks. hvis den anklagede er mindreårig eller umyndig).

Ifølge retsplejeloven skal der i civile sager være en retlig repræsentant i følgende tilfælde:

TopTop

 • ved behandlingen i appelretten, hvis parterne appellerer en dom, og ved behandlingen i højesteret, hvis spørgsmålet vedrører sagens berettigelse eller en appel eller anmodning om genoptagelse i visse i loven fastsatte tilfælde
 • i andre tilfælde, hvor det er fastsat ved lov (f.eks. selskabsret).

Advokater kan også udøve deres hverv som advokatfuldmægtige. Advokatfuldmægtige arbejder for en advokat eller i et advokatfirma, men har ikke ret til at medunderskrive.

b) Juridiske rådgivere

Juridiske rådgiveres grundlæggende opgave er at lette driften af den organisation, hvor de er ansat. Sagførere optræder som den retlige repræsentant for den virksomheder, der beskæftiger dem, og giver juridisk rådgivning og information, de udarbejder ansøgninger, kontrakter og andre dokumenter og deltager i organisationen af det juridiske arbejde. De juridiske rådgiveres hverv er ikke så omfattende som advokaternes, og de er generelt - i modsætning til advokaterne - ansat i et firma. Juridiske rådgiveres vederlag er baseret på ansættelsesbestemmelserne.

Enhver, der er opført i de registre, der føres af amtsretterne eller af byretten i Budapest, kan blive juridisk rådgiver. For at blive opført i disse registre skal man være statsborger i et af landene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, have ren straffeattest, universitetsgrad og det ungarske erhvervsdiplom i jura. I visse tilfælde kan justitsministeren indrømme en undtagelse fra betingelsen om statsborgerskab.

7. Notarer

Formålet med notarernes arbejde er at forebygge, at der opstår retlige tvister. Notarer har kun ret til at udøve deres virksomhed, hvis de er optaget i notarernes forbund. I henhold til loven udpeges notarerne af justitsministeren til at arbejde ved et bestemt notarkontor på ubestemt tid. Enhver, der har ren straffeattest, ungarsk statsborgerskab, en universitetsgrad og det ungarske erhvervsdiplom i jura, og som kan dokumentere mindst tre års erhvervserfaring som assisterende notar og har fremlagt en erklæring om sin finansielle situation, kan udnævnes til notar. Notarer er desuden forpligtet til at tegne ansvarsforsikring og opretholde den, så længe de udøver deres professionelle virke.

Notarernes forbeholdte arbejdsområde omfatter registrering af retlige transaktioner og officielle erklæringer og forhold i offentlige registre. Notarer har traditionelt også til opgave at behandle arvesager og andre sager, der ikke vedrører tvister. En anden af notaternes vigtige opgaver et at registrere pant i løsøre og opbevare depositum, hvilket indebærer, at de af de involverede parter er bemyndiget til at modtage penge, værdigenstande og værdipapirer med henblik på at overdrage dem til den berettigede part.

Det betragtes som en disciplinær fejl, hvis en notar groft misligholder eller undlader at opfylde sine lovbestemte forpligtelser. En notar, hvis forsømmelige opførsel er i modstrid med notarsammenslutningens retningslinjer eller kan skade notarernes rygte, begår en disciplinærfejl.

Notarer er berettiget til et lovbestemt gennemsnitshonorar for de opgaver, der varetages af deres kontorer. I særlige tilfælde (f.eks. i sager, der er særligt vanskelige) kan honoraret afvige fra det sædvanlige beløb. Hvis det er muligt at bestemme værdien af genstanden for notarens arbejde, fastlægges notarens honorar på grundlag heraf. Hvis denne værdi ikke kan bestemmes, fastlægges notarens honorar på grundlag af den tid, han har viet til opgaven. Der er faste takster for notarers bekræftelse af kopier.

Da ungarsk statsborgerskab er et grundlæggende krav til dommere, anklagere, justitssekretærer, fogeder og notarer, kan udenlandske statsborgere ikke udnævnes til disse hverv i Ungarn.

« Juridiske erhverv - Generelle oplysninger | Ungarn - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 18-04-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige