Evropská komise > ESS > Právnické profese > Mad'arsko

Poslední aktualizace: 09-01-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Právnické profese - Mad'arsko

 

OBSAH

1. Soudci 1.
2. Státní zástupci 2.
3. Soudní úředníci 3.
4. Soudní vykonavatelé 4.
5. Právnickou profesi „avoué“ maďarský právní systém nezná. 5.
6. Advokáti, právní zástupci 6.
a) Advokáti a)
b) Právní zástupci b)
7. Notáři 7.

 

1. Soudci

Podle ústavy jsou soudci nezávislí, rozhodují na základě zákonů a v souladu se svým přesvědčením a při vynášení rozsudků je nelze ovlivňovat ani řídit.

Právo jmenovat soudce má prezident Maďarska, který před jmenováním dostane doporučení Národní soudní rady (NSR), která provádí centrální výkonné úkoly pro soudy. Soudcem může být jmenována každá osoba, která:

 • má maďarské občanství;
 • má čistý trestní rejstřík;
 • má volební právo;
 • má vysokoškolské právní vzdělání;
 • má odbornou právnickou praxi;
 • zaváže se poskytnout prohlášení o finanční situaci stanovené zákonem.

Soudci jsou nejprve jmenováni na tři roky, po tomto období může NSR doporučit jejich jmenování na dobu neurčitou. NSR přiděluje soudce, kteří se zaměřují na občanské a obchodní, trestní či správní právo, k jednotlivým soudům.

Kromě toho, že vykonávají svou funkci, se soudci mohou zabývat výdělečnou činností pouze v oblasti vědy, umění, literatury, vzdělávání a technické výstavby, tato činnost však nesmí ohrozit jejich nezávislost a nestrannost ani bránit výkonu jejich úředních povinností a závazků. Soudci se nesmějí stát členy politických stran ani se zapojovat do politické činnosti. Soudci dále nesmějí být členy parlamentu nebo místních zastupitelství, nesmějí zastávat funkci starosty nebo vedoucího pracovníka hospodářských sdružení.

Na základě imunity, na niž mají soudci ze zákona právo, je proti soudcům možno zahájit trestní řízení a řízení pro porušení předpisů nebo použít donucovací prostředky v rámci těchto řízení – kromě případů, kdy byli přistiženi při činu – pouze se souhlasem subjektu oprávněného ke jmenování nebo k výběru soudců. V souvislosti s řízením pro porušení předpisů je možno soudce imunity zprostit.

NahoruNahoru

Pokud soudce hrubě poruší své povinnosti v souvislosti se svou funkcí nebo svým životním stylem nebo chováním poškodí či ohrozí dobrou pověst soudců, dopouští se disciplinárního přestupku.

V rámci svých funkčních požitků mají soudci právo na honorář, zvláštní příspěvky, další odměny, přídavky a náhradu výdajů. Funkční požitky soudců se skládají ze základního platu a různých příplatků. Základní plat soudců je stanoven podle stupnice založené na délce služby.

2. Státní zástupci

Mezi úkoly státního zastupitelství patří zajištění ochrany práv občanů a důsledné stíhání veškerého jednání, které poškozuje nebo ohrožuje ústavní pořádek nebo národní bezpečnost a nezávislost. Za tímto účelem státní zastupitelství:

 • vede vyšetřování určitých případů a vykonává dohled nad zákonností vyšetřování;
 • zastupuje obžalobu v soudním řízení;
 • vykonává dohled nad zákonností výkonu rozsudků; a
 • přispívá k zajištění toho, aby všechny organizace ve společnosti, veškeré vládní orgány a všichni občané dodržovali zákony a předpisy, a v případě porušení zákona vystupuje na obhajobu právního řádu.

Státní zastupitelství je centralizovaná instituce řízená nejvyšším státním zástupcem, který je odpovědný parlamentu. Nejvyšší státní zástupce jmenuje a odvolává státní zástupce. Státním zástupcem se může stát maďarský občan, který má volební právo, vysokoškolské právní vzdělání a odbornou právnickou praxi. Státní zástupci jsou nejprve jmenováni na tři roky a poté na dobu neurčitou.

NahoruNahoru

Státní zástupci se nesmějí stát členy politických stran ani se zapojovat do politické činnosti. Státní zástupci dále nesmějí být současně členy parlamentu nebo místních zastupitelství a nesmějí vykonávat žádnou placenou činnost, kromě činností v oblasti vědy, vzdělávání, umění a činností spadajících pod ochranu autorských práv, přijímat honorář za veřejná vystoupení spojená s výkonem povinností vyplývajících z jejich funkce, zastávat funkci v dozorčím výboru obchodní společnosti nebo zastávat jinou funkci, která není slučitelná s jejich povoláním.

Státní zástupci mají rovněž ze zákona nárok na imunitu. Státní zástupce je tedy možno zatknout pouze se souhlasem nejvyššího státního zástupce. Není proti nim možno zahájit trestní řízení ani řízení pro porušení předpisů nebo použít donucovací prostředky – kromě případů, kdy byli přistiženi při činu. S výjimkou řízení pro porušení předpisů nelze státní zástupce jejich imunity zprostit.

V rámci svých funkčních požitků mají státní zástupci právo na honorář, zvláštní příspěvky, další odměny, přídavky a náhradu výdajů. Funkční požitky státních zástupců se skládají ze základního platu a různých příplatků. Základní plat státních zástupců je stanoven podle stupnice založené na délce jejich služby.

3. Soudní úředníci

Soudní úředníci jsou úředníci s vyšším vzděláním, kteří jednají v rámci pravomoci soudce – pod jeho kontrolou a dohledem – a samostatně plní úkoly, kterými je pověřuje zákon. Soudní úředníci musejí mít dokončené vysokoškolské vzdělání.

NahoruNahoru

Soudní úředníci plní veškeré úkoly v občanskoprávních a obchodních věcech, které spadají do pravomoci soudu a kterými je soudce pověřuje; nejsou nicméně oprávněni vydávat rozsudky, činit předběžná opatření, bezpečnostní opatření, vydávat příkazy k zastavení řízení nebo odmítat stanovení žalobního nároku bez vydání příkazu a nesmějí konat v těch případech, které zákon svěřuje do povinností výkonného úředníka. V trestním řízení stanoví právní předpisy jasně ty úkoly, které mohou soudní úředníci v průběhu řízení vykonávat a mezi něž například patří provádění úkolů soudního stenografa a těsnopis, přijímání opatření k doručování úředních dokumentů prostřednictvím oznámení, příprava a vyhotovování kopií dokumentů a přijímání opatření k určení místa pobytu nebo bydliště obžalovaného nebo svědků.

Soudní úředníci jsou zaměstnanci soudu; jejich jmenování podléhá následujícím kritériím:

 • dosažení věku 18 let;
 • čistý trestní rejstřík;
 • volební právo;
 • maďarské státní občanství;
 • kvalifikace soudního úředníka;
 • předložení prohlášení o finanční situaci.

Soudní úředníci nesmějí vykonávat žádnou činnost, která není slučitelná s jejich postavením nebo ohrožuje jejich schopnost vykonávat jejich práci nestranně a bez ovlivňování. Soudní úředníci nesmějí zastávat žádnou funkci v politických stranách ani se účastnit veřejných vystoupení jménem nebo v zájmu politických stran. Soudní úředníci mohou zastávat placené zaměstnání pouze s předchozím souhlasem svého zaměstnavatele, kromě činností v oblasti vědy, vzdělávání, umění, redakční práce, sportu a duševních činností spadajících po zákonnou ochranu.

NahoruNahoru

Pokud soudní úředník hrubě poruší své povinnosti v souvislosti se svým služebním postavením, dopouští se disciplinárního přestupku.

V rámci svých funkčních požitků mají soudní úředníci právo na honorář, zvláštní příspěvky, další odměny, přídavky a náhradu výdajů. Funkční požitky soudních úředníků se skládají ze základního platu a různých příplatků. Základní plat se stanoví podle délky služby u soudu zařazením do platových tříd a stupňů.

4. Soudní vykonavatelé

Soudní vykonavatelé (nezávislí soudní vykonavatelé a soudní vykonavatelé okresních soudů) provádějí výkon donucovacích opatření.

Soudním vykonavatelem může být jmenována každá osoba, která:

 • má maďarské občanství;
 • má čistý trestní rejstřík;
 • je starší než 24 let;
 • má volební právo;
 • složila zkoušku na soudního vykonavatele;
 • má dvouletou zkušenost jako zástupce soudního vykonavatele.

Kromě výkonu úředních povinností se soudní vykonavatelé mohou zabývat výdělečnou činností pouze v oblasti vědy, umění, literatury, vzdělávání, technické výstavby a sportu. Kromě práce v kanceláři soudního vykonavatele nesmějí soudní vykonavatelé vykonávat žádnou podnikatelskou činnost vyžadující osobní příspěvek nebo neomezenou finanční odpovědnost, vystupovat jako zprostředkovatelé v transakcích s nemovitostmi či půjčkami nebo brát na sebe finanční odpovědnost v souvislosti s činností soudního vykonavatele nebo jiné závazky spojené se zajištěním dohody.

NahoruNahoru

Podle obecného pravidla vybírají pohledávky zahrnuté do soudních rozhodnutí vydaných v občanskoprávních a obchodních věcech nezávislí soudní vykonavatelé. Ministr spravedlnosti přidělí nezávislé soudní vykonavatele k určitému okresnímu soudu v rámci určité oblasti pravomocí.

Disciplinárního přestupku se soudní vykonavatel dopustí, pokud hrubě poruší své povinnosti v souvislosti se svým služebním postavením, ohrozí veřejnou důvěru nutnou pro výkon svých povinností nebo svým životním stylem nebo chováním poškodí dobrou pověst soudních vykonavatelů. Za disciplinární přestupek se rovněž považuje jednání, které vážně porušuje předpisy sdružení soudních vykonavatelů a neplacení příspěvků sdružení.

Nezávislí soudní vykonavatelé nejsou státními zaměstnanci, jejich příjmy pocházejí z plateb od klientů ve formě odměny za provedenou práci.

Soudní vykonavatelé okresních soudů jednají pouze v konkrétní, úzké oblasti, v jejímž rámci vybírají soudní pohledávky dlužné státu a pracují u okresních soudů jako soudní zaměstnanci. Právo tyto vykonavatele jmenovat má předseda okresního soudu, který vydává příslušná administrativní oprávnění. Případy ukončení služby jsou tytéž jako v případě nezávislých soudních vykonavatelů.

5. Právnickou profesi „avoué“ maďarský právní systém nezná.

6. Advokáti, právní zástupci

a) Advokáti

Výkonem svého povolání usnadňují advokáti uplatňování práv svých klientů a výkon jejich povinností. Advokáti mohou své klienty zastupovat ve všech věcech a před všemi orgány. Ve své odborné práci jsou advokáti nezávislí, což znamená, že nesmějí být řízeni ani na sebe brát takové závazky, které by tuto nezávislost ohrozily (např. se nesmějí stát zaměstnanci).

NahoruNahoru

Činnosti podléhající poplatkům, které mohou vykonávat pouze advokáti:

 • zastupování a obhajoba v trestních věcech;
 • právní poradenství;
 • příprava a redakce právních dokumentů;
 • nakládání s penězi a cennostmi uloženými v úschově v souvislosti s výše uvedenými činnostmi.

Z důvodu požadavků současného hospodářského života mohou advokáti rovněž vykonávat takové úkoly, jako je daňové poradenství, operace realitních kanceláří a mimosoudní mediace, i když tyto úkoly nepatří výhradně mezi činnosti právníků.

Kromě asistentů advokátů může činnost advokáta vykonávat každá osoba, která byla přijata do advokátní komory a složila právnickou přísahu. Kritéria přijetí do advokátní komory: občanství členského státu Evropského hospodářského prostoru, čistý trestní rejstřík, vysokoškolský diplom a maďarská odborná právní zkouška, pojištění odpovědnosti a vhodný kancelářský prostor.

Advokáti z členských zemí Evropské unie mohou provozovat činnost advokáta v Maďarsku ve třech základních formách: jakožto poskytovatelé služeb ad hoc, na pravidelném základě a jakožto členové advokátní komory. Poskytovatelé služeb ad hoc jsou povinni se zaregistrovat u advokátní komory příslušné podle místa výkonu služby, zatímco ti, kteří chtějí poskytovat pravidelné právní služby, musí žádat o přijetí do advokátní komory příslušné podle místa kanceláře. Právníci Evropského společenství zapsaní do rejstříku mohou žádat o přijetí do advokátní komory, pokud splní zákonem předepsané požadavky [např. období praxe předepsané zákonem uplynulo, ale oni prokáží svou zběhlost v maďarském právu (stejně jako v právu Evropské unie), své dostatečné znalosti maďarského jazyka nutné pro svou činnost atd. ]. Právník Evropského společenství, který byl přijat do advokátní komory, má právo na používání profesionálního titulu advokáta a podléhá stejným pravidlům jako advokáti maďarští.

NahoruNahoru

Advokáti nemohou být zaměstnanci – kromě asistentů advokátů, zakládat služební poměry nebo jiné právní poměry spojené s povinností vykonávat práci ani se nesmějí zabývat podnikatelskou činností, která znamená osobní účast nebo neomezenou finanční odpovědnost. Kromě výkonu své profesionální činnosti se mohou advokáti zabývat pouze činností v oblasti vědy, umění, sportu, vzdělávání atd. Advokáti se však mohou stát členy parlamentu a místních zastupitelství.

Advokáti mají povinnost zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech a údajích, o kterých se dozví při výkonu svého povolání.

Disciplinárního přestupku se advokát dopustí, pokud hrubě poruší své povinnosti stanovené zákony o provozování profesní činnosti advokátů a etický kodex advokátní komory nebo poškodí pověst advokátů svým chováním mimo svou profesní činnost.

Podle obecného pravidla je odměna advokátů věcí dohody mezi advokátem a příslušným klientem. Honorář advokátů je regulován pouze tehdy, pokud vystupují jako veřejní obhájci při soudním řízení.

Trestní řád předepisuje přítomnost obhájce v těchto případech:

 • jedná se o trestný čin, za nějž zákon stanoví pět nebo více let odnětí svobody;
 • při zadržení obžalovaného;
 • pokud je obžalovaný neslyšící, němý, nevidomý nebo – bez ohledu na svou právní způsobilost – duševně nezpůsobilý;
 • pokud obžalovaný nehovoří maďarsky nebo jazykem, v němž je řízení vedeno;
 • pokud není obžalovaný z jiných důvodů schopen se sám hájit;
 • pokud to zákon výslovně předepisuje (např. v případě, že obžalovaným je nezletilá osoba).

Občanský soudní řád předepisuje právní zastoupení v těchto případech:

NahoruNahoru

 • pokud strany podávají odvolání proti rozsudku v rámci řízení před odvolacím soudem nebo proti rozhodnutí vydanému na základě skutkové podstaty nebo odvolání nebo žádost o přezkum stanovenou zákonem v rámci řízení u nejvyššího soudu;
 • v dalších případech stanovených zákonem (např. právo obchodních společností).

Advokáti mohou svou činnost rovněž vykonávat jako asistenti advokátů. Asistenti advokátů jsou osoby, které vykonávají svou profesní činnost jako zaměstnanci advokáta nebo právnické firmy. Asistenti advokátů nemají právo spolupodepisovat dokumenty.

b) Právní zástupci

Základním úkolem právních zástupců je usnadnit fungování organizace, v níž jsou zaměstnaní. Právní zástupci provádějí právní zastoupení v organizaci, která je zaměstnává, poskytují právní poradenství a informace, připravují žádosti, smlouvy a další dokumenty a účastní se organizování právnické práce. Podle obecného pravidla vykonávají právní zástupci na rozdíl od advokátů své povinnosti, které nejsou tak rozsáhlé jako povinnosti advokátů, jako zaměstnanci. Odměna právních zástupců vychází z předpisů o zaměstnanosti.

Každá osoba, která je zapsána do rejstříku vedeného u okresního soudu – v Budapešti je to Městský soud města Budapešti – se může stát právním zástupcem. Do rejstříku musejí být zapsány osoby, které mají občanství v jednom z členských států účastnících se Dohody o Evropském hospodářském prostoru, čistý trestní rejstřík, vysokoškolský diplom a maďarskou odbornou právní zkoušku. V některých případech může ministr spravedlnosti udělit výjimku z podmínky týkající se občanství.

NahoruNahoru

7. Notáři

Cílem činnosti notářů je zabránit právním sporům. Notáři mohou vyvíjet svou činnost pouze tehdy, pokud jsou přijati do sdružení notářů. Podle zákona jmenuje notáře ministr spravedlnosti, aby pracoval v určeném sídle a na neurčitou dobu. Notářem může být jmenována osoba, která má čistý trestní rejstřík, maďarské občanství, vysokoškolský diplom, maďarskou odbornou právní zkoušku, může prokázat alespoň tři roky odborné zkušenosti jako zástupce právního poradce a předložila prohlášení o finanční situaci. Notáři jsou dále povinni uzavřít pojištění odpovědnosti po dobu výkonu své profesionální činnosti.

Do výhradní oblasti činností notářů patří zapisování právních úkonů, právních prohlášení a skutečností ve veřejných listinách. Jedním z tradičních úkolů notářů je vést pozůstalostní řízení a další řízení, která neprojednává soud. Dalším důležitým úkolem notářů je vést záznamy o movitých zástavách a přijímat peníze, cenné věci a cenné papíry do úschovy na základě pověření zainteresovaných stran a za účelem jejich vydání oprávněným stranám.

Disciplinárního přestupku se notář dopustí, pokud hrubě poruší nebo zanedbá své povinnosti stanovené zákonem. Za disciplinární přestupek se rovněž považuje, pokud je chování notáře v rozporu s předpisy notářské komory nebo pokud může poškodit dobrou pověst notářů.

Za svou činnost v průměru podle délky, právního posouzení a odpovědnosti prováděnou ve své kanceláři mají notáři nárok na honorář ve výši stanovené zákonem. Ve výjimečných případech (např. v případech zvláště obtížného právního posouzení) se honorář může lišit od obvyklé částky. Pokud lze stanovit hodnotu, kterou představuje předmět činnosti notáře, stanoví se honorář notáře na základě této hodnoty. Pokud hodnotu, kterou představuje předmět činnosti notáře, stanovit nelze, stanoví se honorář notáře na základě času, který notář své profesionální činnosti věnoval. Cena za ověřování kopií dokumentů notářem je daná.

Vzhledem k tomu, že základní podmínkou pro výkon funkce soudce, státního zástupce, soudního úředníka, soudního vykonavatele a notáře je maďarské občanství, nemohou být do těchto úřadů v Maďarsku jmenováni cizinci.

« Právnické profese - Obecné informace | Mad'arsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 09-01-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království