Europeiska Kommissionen > ERN > Juridiska yrken > Grekland

Senaste uppdatering: 17-11-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Juridiska yrken - Grekland

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

I. DOMARE I.
II. ÅKLAGARE II.
III. DOMSTOLSSEKRETERARE III.
IV. STÄMNINGSMAN IV.
V. NOTARIE V.
VI. REGISTRATOR VID INSKRIVNINGSMYNDIGHETEN VI.
VII. ADVOKAT VII.

 

I. DOMARE

För att bli domare ska man ha avlagt examen vid en juridisk fakultet. Därefter ska man ha klarat särskilda muntliga och skriftliga uttagningsprov och ha genomgått domarutbildning vid den nationella domarskolan (Ethniki Skoli Dikaston). Man börjar som biträdande domare i en distriktsdomstol (Protodikío) och därefter finns följande möjligheter att göra karriär: domare i distriktsdomstol, ordförande för distriktsdomstol, domare i appellationsdomstol (Efetío), ordförande för appellationsdomstol, domare i högsta domstolen (Ários Págos), vice ordförande i högsta domstolen, ordförande i högsta domstolen (för den allmänna civil- och straffrätten). De allmänna förvaltningsdomstolarna erbjuder motsvarande karriärmöjligheter upp till högsta förvaltningsdomstolen, Symvoúlio Epikratías, och revisionsrätten, vars främsta uppgift är att granska de offentliga utgifterna.

Fredsdomare är ett särskilt slags domare i tviste- och brottmål som anställs efter muntliga och skriftliga prov. De blir därefter fredsdomare i kategori A, B, C eller D.

II. ÅKLAGARE

För att bli åklagare i allmänna brottmål är villkoren exakt desamma som för domare och åklagarna har liknande karriärmöjligheter. Enligt den grekiska grundlagen anställs domare och åklagare på livstid, vilket innebär att deras förordnanden fortsätter även om de berörda tjänsterna och befattningarna försvinner. Det finns 1 559 domare och 524 åklagare i Grekland.

Domare och åklagare omfattas av en domstolsstadga, som behandlar karriärmöjligheter, anställningsförhållanden, tjänster och avancemang. Här regleras också deras ansvar vad gäller uppträdande och yrkesutövning. Domstolsstadgan behandlar också disciplinråd och disciplinstraff.

Till börjanTill början

III. DOMSTOLSSEKRETERARE

Domstolssekreterare är en tjänstemannakategori som finns vid alla grekiska domstolar och åklagarmyndigheter, och de väljs ut genom uttagningsprov. De är tillsvidareanställda, dvs. i motsats till domare och åklagare varar deras anställning bara under den tid som de berörda tjänsterna och befattningarna finns kvar. Deras anställningsförhållanden regleras i lagen om offentliganställda tjänstemän och i särskilda bestämmelser för domstolstjänstemän.

IV. STÄMNINGSMAN

Stämningsmännen tjänstgör också i domstolarna. De är vanligen fast anställda. Deras uppgift är att expediera handlingar och delge kallelser, domstolsavgöranden och andra typer av domstolshandlingar. Deras anställningsförhållanden styrs av lagen om offentliganställda tjänstemän och av särskilda bestämmelser.

V. NOTARIE

Notarierna är oavlönade statligt anställda. Deras inkomst består av arvode som betalas av dem som använder sig av deras tjänster. Notarier anställs efter ett allmänt uttagningsprov på redan inrättade notarietjänster. Deras främsta uppgift är att upprätta avtal, testamenten, avtalsutkast osv. Deras anställningsförhållanden styrs av notarielagen. De är organiserade i notariesammanslutningar.

VI. REGISTRATOR VID INSKRIVNINGSMYNDIGHETEN

Registratorerna är vanligen statligt anställda, men det förekommer också att de är privatpraktiserande. Registratorer måste ha klarat ett allmänt uttagningsprov och uppfylla särskilda krav och anställs på redan inrättade tjänster. I uppgifterna ingår att föra bok över a) pantbrev, företrädesrätter och utmätning av fast egendom, b) lagfarter och c) stämningsansökningar och andra ärenden gällande fast egendom. De är organiserade i förbund.

Till börjanTill början

VII. ADVOKAT

För att bli advokat måste man klara ett uttagningsprov. Advokaterna tillhör advokatsamfund som finns vid varje distriktsdomstol. De omfattas av advokatlagen, som reglerar disciplinära frågor, arvoden och deras karriärutveckling i allmänhet. Dessutom gäller advokatsamfundens etiska regler och stadgar. De anställs först vid en domstol i första instans och utövar därefter sin verksamhet i andra instans eller i högsta domstolen beroende på tjänstgöringstid och vilka slags mål de åtar sig.

Advokater från andra EU-länder får permanent utöva advokatyrket i Grekland som privatpraktiserande eller som anställda (presidentdekret 152/2000, som bygger på EU-direktivet 98/5/ΕG om underlättande av stadigvarande utövande av advokatyrket i en annan medlemsstat än den i vilken auktorisationen erhölls). De måste då ha förvärvat sin yrkeskompetens i någon annan av EU:s medlemsstater. I Grekland måste de bli medlemmar i advokatsamfundet i det distrikt där de tänker utöva sin verksamhet. De måste också ha sin byrå i samma distrikt. De måste kunna uppvisa följande:

 1. En handling från en myndighet eller en förvaltning som visar deras medborgarskap.
 2. Ett utdrag ur straffregistret, ett intyg om registrering och förflyttning av verksamhet från den behöriga myndigheten i den ursprungsstat som utfärdade auktorisationen eller en annan behörig myndighet i ursprungsstaten. Denna handling får vara högst tre månader gammal. Det ska framgå i vilket syfte den utfärdats och den ska innehålla uppgifter om anställningar och avancemang och eventuella disciplinära åtgärder och bestraffningar. Om ansökan avslås kan advokaten överklaga till högsta förvaltningsdomstolen inom sextio dagar från den dag då avslaget delgavs advokaten eller dennes representant under en adress i Grekland.
 3. En auktorisationshandling som är klart formulerad på det officiella språket eller ett av de officiella språken i ursprungsstaten.
 4. Namnet på den yrkessammanslutning som advokaten tillhör i ursprungsstaten eller på den domstol i vilken han eller hon har rätt att verka enligt ursprungsstatens lagstiftning.

Om ansökan beviljas har advokaten samma rättigheter och skyldigheter som sina grekiska kolleger. Advokater får emellertid utöva advokatyrket i Grekland i full utsträckning bara om de kan visa att de under tre år verkligen har bedrivit regelbunden yrkesverksamhet i Grekland. Innan denna tid förflutit måste de, då de företräder eller försvarar en klient i en domstol, samarbeta med en advokat som har rätt att uppträda i den domstol som dömer i målet. Endast advokater som är grekiska medborgare får utfärda handlingar och utföra uppgifter som enligt grekisk lagstiftning innebär myndighetsutövning i Grekland. En eller flera advokater får också utöva yrket gemensamt i Grekland med ursprungslandets auktorisation, om de ingår i ett företag i ursprungsstaten som har filial eller byrå i Grekland.

« Juridiska yrken - Allmän information | Grekland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 17-11-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket