Európska komisia > EJS > Právnické povolania > Grécko

Posledná úprava: 14-11-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právnické povolania - Grécko

 

OBSAH

I. SUDCOVIA I.
II. PROKURÁTORI II.
III. SÚDNI ÚRADNÍCI III.
IV. SÚDNI VYKONÁVATELIA IV.
V. NOTÁRI V.
VI. REGISTRÁTORI HYPOTÉK VI.
VII. PRÁVNI ZÁSTUPCOVIA VII.

 

I. SUDCOVIA

Absolventi právnických škôl môžu byť vymenovaní za sudcov, ak uspejú v príslušnom konkurze (ústnej a písomnej skúške) a úspešne ukončia kurz na národnej sudcovskej škole. Pre riadnu občiansku a trestnú justíciu je nástupnou funkciou prísediaci sudca na súde prvého stupňa, s postupom na sudcu na súde prvého stupňa, predsedu súdu prvého stupňa, sudcu odvolacieho súdu, predsedu odvolacieho súdu, sudcu najvyššieho súdu (Áreios Págos), podpredsedu najvyššieho súdu a predsedu najvyššieho súdu. Existujú tiež riadne administratívne súdy s podobnými funkciami a postupom do štátnej rady alebo na najvyšší súd správneho práva a účtovný dvor, ktorý kontroluje najmä verejné výdavky.

Zmierovací sudcovia sú osobitnou kategóriou sudcov v oblasti občianskej a trestnej justície: do povolania nastupujú po ústnom a písomnom konkurze a postupujú na pozície zmierovacích sudcov triedy A, B, C a D.

II. PROKURÁTORI

Prokurátori pracujú v oblasti riadnej a trestnej justície a nastupujú do povolania a postupujú v ňom úplne rovnakým spôsobom ako sudcovia. Podľa gréckej ústavy sú sudcovia a prokurátori do funkcie menovaní „doživotne”, čo znamená že funkciu zastupujú aj v prípade, že boli ich súdy alebo úrady zrušené. V Grécku pracuje 1 559 sudcov a 524 prokurátorov.

Sudcovia a prokurátori podliehajú poriadku organizácie súdov, ktorý stanovuje podmienky ich služby, povinností a postupu a obsahuje klauzuly, ktoré riadia ich záväzky, vedenie a výkon. Kódex tiež obsahuje ustanovenia o disciplinárnych radách a disciplinárnych trestoch.

HoreHore

III. SÚDNI ÚRADNÍCI

Súdni úradníci (dikastikoí ypálliloi) musia uspieť vo verejnom konkurze, po ktorom môžu zastávať funkciu na akomkoľvek súde a prokuratúre v krajine. Ich vymenovanie je „stále”, čo znamená že svoju funkciu zastávajú dovtedy, kým existujú ich súdy a pozície. Ich služobné podmienky sa riadia poriadkom štátnej služby a ustanoveniami vzťahujúcimi sa špecificky na ich povolanie.

IV. SÚDNI VYKONÁVATELIA

Súdni vykonávatelia (dikastikoí epimelités) vykonávajú svoju funkciu na krajinských súdoch. Ich vymenovanie je zvyčajne stále. Ich úlohou je vybavovať dokumenty a vydávať predvolania, rozhodnutia a súdne dokumenty všeobecne. Ich služobné podmienky sa takisto riadia poriadkom štátnej služby a osobitnými ustanoveniami.

V. NOTÁRI

Notári (symvolaiográfoi) sú neplatení verejní úradníci. Po verejnom konkurze sú vymenovaní na existujúce miesta. Ich hlavnou povinnosťou je navrhovať zmluvy, závety, spisy o dohode atď. Ich služobné podmienky sa riadia notárskym poriadkom, a sú organizovaní v profesijných združeniach notárov.

VI. REGISTRÁTORI HYPOTÉK

Registrátori hypoték (ypothikofýlakes) sú vo všeobecnosti neplatení verejní úradníci. Sú vymenovaní na existujúce miesta na základe zvláštnych vstupných požiadaviek a po absolvovaní verejného konkurzu. Ich hlavnou úlohou je viesť záznamy o: a) hypotékach na nehnuteľnosti a zabaveniach majetku, b) prevodných listinách a c) súdnych jednaniach a iných krokoch podniknutých v súvislosti s nehnuteľným majetkom. Organizovaní sú v profesijných združeniach.

HoreHore

VII. PRÁVNI ZÁSTUPCOVIA

Právni zástupcovia nastupujú do povolania po absolvovaní konkurzu a sú organizovaní v advokátskych komorách, jeden za každý súd prvého stupňa. Povolanie podlieha právnemu zákonníku, ktorý riadi disciplinárne právo, poplatky a všeobecne postup v postavení. Musia sa tiež riadiť pravidlami výkonu povolania a pravidlami advokátskej komory. Začínajú na súdoch prvého stupňa a neskôr vykonávajú prax na odvolacích súdoch a na najvyššom súde, v závislosti od dĺžky praxe a druhu prijímaných prípadov.

Podľa predsedníckeho nariadenia 152/2000 na podporu stáleho výkonu povolania právneho zástupcu v Grécku právnikmi, ktorí získali kvalifikáciu v inom členskom štáte EÚ (Nariadenie 98/5/ES), právni zástupcovia, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členských štátov EÚ môžu v Grécku vykonávať stálu prax buď na voľnej nohe alebo ako platení zamestnanci. Musia mať kvalifikáciu získanú v inom členskom štáte. V Grécku sa musia zaregistrovať v advokátskej komore a kanceláriu musia mať v oblasti výkonu povolania. Predložiť musia:

 1. list od štátneho alebo správneho orgánu potvrdzujúci ich štátnu príslušnosť;
 2. výpis z trestného registra a osvedčenie o registrácii a profesijnom postavení vydané kompetentným orgánom v krajine ich pôvodu nie staršie ako tri mesiace a uvádzajúce účel a podrobnosti ich prijatia ako právnych zástupcov, postup v profesijnom postavení, disciplinárne konania proti ich osobe a uložené sankcie; proti odmietnutým žiadostiam je možné odvolať sa na štátnej rade do 60 dní od doručenia oznámenia o odmietnutí zainteresovanej strane alebo jej agentovi na adresu v Grécku;
 3. ich profesijné označenie, jasne uvedené v jazyku alebo jednom z oficiálnych jazykov krajiny ich pôvodu;
 4. registrované meno ich profesijnej organizácie v krajine ich pôvodu, alebo meno súdu pred ktorý sú oprávnení predstupovať podľa zákona krajiny ich pôvodu.

Právni zástupcovia po prijatí ich prihlášky o registráciu podliehajú rovnakým záväzkom a nadobúdajú rovnaké práva ako Grécki právnici, no do výkonu právnického povolania v Grécku sa môžu plne zaradiť až po preukázaní pravidelného výkonu povolania v Grécku počas obdobia troch rokov. Počas týchto troch rokov musí právnikom, ktorí si prajú zastupovať klienta pred súdom asistovať právny zástupca oprávnený vystupovať pred súdom prejednávajúcim prípad. Akty alebo povinnosti, ktoré podľa gréckeho práva konštituujú výkon verejnej moci, môže vykonávať právny zástupca gréckej štátnej príslušnosti. Povolanie je možné vykonávať spoločne s jedným právnikom alebo s viacerými právnikmi vykonávajúcimi prax v Grécku pod svojím pôvodným profesijným označením ako členovia alebo spoločníci zoskupenia v krajine ich pôvodu s pobočkou v Grécku.

« Právnické povolania - Všeobecné informácie | Grécko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 14-11-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo